Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 631/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Số hiệu: 631/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Ngọc Hai
Ngày ban hành: 08/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 631/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 08 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN HÀM TÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 88/2015/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục công trình, dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, danh mục công trình, dự án thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng và danh mục các công trình cập nhật vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thực hiện trong năm 2016 trên địa bàn toàn tỉnh;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân tại Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 và của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 48/TTr-STNMT ngày 26 tháng 02 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Hàm Tân, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 (Phụ lục I kèm theo);

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016 (Phụ lục II kèm theo);

3. Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2016 (Phụ lục III kèm theo);

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2016 (Phụ lục IV kèm theo).

(Kèm theo Báo cáo thuyết minh tổng hợp và Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2016)

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân có trách nhiệm:

1. Công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật đất đai hiện hành và theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Chi cục QLĐĐ-S
TN&MT;
- Trung tâm Thông tin;
- Phòng ĐTQH, VXDL;
- Lưu: VT, KTN. Đức ( b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

PHỤ LỤC I

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN HÀM TÂN - TỈNH BÌNH THUẬN
(Kèm theo Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

Phân theo đơn vị hành chính (ha)

Thị trấn Tân Minh

Thị trấn Tân Nghĩa

Xã Sông Phan

Xã Tân Phúc

Xã Tân Đức

Xã Tân Thắng

Xã Thắng Hải

Xã Tân Hà

Xã Tân Xuân

Xã Sơn Mỹ

(1)

(2)

(3)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

 

TỔNG DTTN (1+2+3)

 

73.915,56

886,06

5.541,91

6.284,17

10.457,97

11.032,68

10.987,64

9.804,19

6.795,36

7.373,73

4.751,85

1

Đất nông nghiệp

NNP

48.036,04

668,40

4.652,50

5.799,95

8.548,85

5.504,01

6.865,74

5.011,16

2.926,14

4.788,95

3.270,34

1.1

Đất trồng lúa

LUA

841,02

 

109,93

28,77

114,79

3,59

378,00

9,89

100,24

65,05

30,76

 

Trong đó: Đất chuyên lúa nước

LUC

534,37

 

 

0,19

82,90

 

378,00

 

36,11

6,41

30,76

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

9.715,26

274,93

2.128,48

1.252,74

2.662,48

1.264,80

273,30

339,21

999,01

444,21

76,10

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

31.506,73

392,71

2.411,03

2.460,07

5.767,59

4.234,43

3.938,90

3.457,73

1.768,34

4.128,41

2.947,52

1.4

Đất rừng sản xuất

RSX

5.194,82

 

 

2.041,09

 

 

1.970,88

1.054,79

 

117,52

10,54

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

496,77

0,76

3,06

 

0,79

1,19

181,00

95,56

1,45

7,54

205,42

1.6

Đất nông nghiệp khác

NKH

281,44

 

 

17,28

3,20

 

123,66

53,98

57,10

26,22

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

25.657,89

217,66

889,41

484,22

1.888,64

5.528,67

4.070,13

4.727,88

3.869,22

2.584,78

1.397,28

2.1

Đất quốc phòng

CQP

10.646,74

 

 

 

1,50

5,39

3.807,80

3.496,70

1.241,17

2.094,18

 

2.2

Đất an ninh

CAN

8.445,33

49,83

2,32

 

1.199,24

4.678,29

 

497,67

2.017,98

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

1.257,40

 

 

 

 

300,00

 

 

 

 

957,40

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

74,71

 

 

 

 

 

 

74,71

 

 

 

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

120,65

0,49

1,14

0,93

1,26

1,41

3,95

110,91

0,15

0,17

0,24

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

86,10

 

7,84

50,20

8,52

 

2,65

9,49

 

6,16

1,24

2.7

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

2.065,06

72,60

425,72

239,62

300,61

170,51

88,36

72,55

201,16

262,33

231,60

2.6

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

7,51

 

 

1,01

 

 

6,50

 

 

 

 

2.7

Đất ở tại nông thôn

ONT

543,20

 

 

64,56

76,82

180,41

42,51

43,95

36,60

56,52

41,83

2.8

Đất ở tại đô thị

ODT

198,60

57,02

141,58

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

20,20

0,32

13,31

1,44

0,09

0,80

0,88

0,32

2,38

0,60

0,06

2.10

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

5,63

0,05

2,00

 

3,58

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất cơ sở tôn giáo

TON

67,19

3,15

4,50

14,97

3,21

1,58

2,83

3,45

16,70

6,72

10,08

2.12

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

117,98

1,53

24,45

6,95

2,44

2,60

18,85

9,27

18,03

15,33

18,53

2.13

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

746,44

 

110,73

27,35

10,00

46,00

50,00

189,82

228,58

75,96

8,00

2.14

Đất sinh hoạt cộng đng

DSH

4,87

0,25

0,73

1,26

0,52

0,50

0,41

0,13

0,41

0,20

0,46

2.15

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

3,87

0,67

0,32

 

 

 

0,60

0,38

0,31

0,23

1,36

2.16

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

1.066,31

31,75

154,77

49,67

275,51

138,52

44,79

83,41

105,75

61,50

120,64

2.17

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

175,71

 

 

26,26

3,83

 

 

135,12

 

4,88

5,62

2.18

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

4,39

 

 

 

1,51

2,66

 

 

 

 

0,22

3

Đất chưa sử dụng

CSD

221,63

 

 

 

20,48

 

51,77

65,15

 

 

84,23

4

Đất đô th*

KDT

6.427,97

886,06

5.541,91

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

 

PHỤ LỤC IV

KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN HÀM TÂN - TỈNH BÌNH THUẬN
(Kèm theo Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

Phân theo đơn vị hành chính (ha)

TT Tân Minh

TT Tân Nghĩa

Xã Sông Phan

Xã Tân Phúc

Xã Tân Đức

Xã Tân Thắng

Xã Thắng Hải

Xã Tân Hà

Xã Tân Xuân

Xã Sơn Mỹ

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+...+(14)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

2.428,77

29,34

99,39

115,37

93,70

509,65

104,20

225,51

52,36

157,84

1.041,41

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

13,60

 

0,06

 

 

7,31

4,47

 

1,46

0,30

 

 

Trong đó: Đất chuyên trng lúa nước

LUC/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

481,28

7,92

8,67

29,31

17,04

286,66

0,15

0,86

11,39

3,76

115,52

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

1.888,97

21,42

90,66

73,61

76,66

215,68

92,59

223,45

39,51

148,58

906,81

1.4

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

23,14

 

 

12,45

 

 

5,49

 

 

5,20

 

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

21,78

 

 

 

 

 

1,50

1,20

 

 

19,08

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

108,60

 

 

9,00

 

 

70,00

17,00

12,60

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất nông nghiệp khác

CLN/PNK

99,60

 

 

 

 

 

70,00

17,00

12,60

 

 

2.2

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RSX/NKR(a)

9,00

 

 

9,00

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: - (a) gm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trng thủy sản, đất làm mui và đt nông nghiệp khác

- PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở

 

PHỤ LỤC III

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN HÀM TÂN - TỈNH BÌNH THUẬN
(Kèm theo Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

Phân theo đơn vị hành chính (ha)

Thị trn Tân Minh

Thị trn Tân Nghĩa

Xã Sông Phan

Xã Tân Phúc

Xã Tân Đức

Xã Tân Thắng

Xã Thắng Hải

Xã Tân Hà

Xã Tân Xuân

Xã Sơn Mỹ

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+...+(14)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1

Đất nông nghiệp

NNP

2.024,26

29,44

28,38

101,27

75,18

464,95

53,10

41,02

45,34

157,54

1.028,03

1.1

Đất trồng lúa

LUA

13,60

 

0,06

 

 

7,31

4,47

 

1,46

0,30

 

 

Trong đó: Đất chuyên lúa nước

LUC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

480,29

7,92

8,67

29,31

14,84

287,22

0,15

0,86

12,05

3,76

115,52

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

1.476,45

21,53

19,66

50,52

60,33

170,42

41,50

38,96

31,83

148,28

893,43

1.4

Đất rừng sản xuất

RSX

32,14

 

 

21,45

 

 

5,49

 

 

5,20

 

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

21,78

 

 

 

 

 

1,50

1,20

 

 

19,08

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

19,43

 

0,32

18,10

 

0,50

 

 

0,40

0,10

 

2.1

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

0,50

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

2.2

Đất ở tại nông thôn

ONT

0,60

 

 

0,10

 

 

 

 

0,40

0,10

 

2.3

Đất ở tại đô thị

ODT

0,32

 

0,32

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

18,00

 

 

18,00

 

 

 

 

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

CSD

43,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43,00

 

PHỤ LỤC IV

KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2016 HUYỆN HÀM TÂN - TỈNH BÌNH THUẬN
(Kèm theo Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

Phân theo đơn vị hành chính (ha)

Thị trn Tân Minh

Thị trn Tân Nghĩa

Xã Sông Phan

Xã Tân Phúc

Xã Tân Đức

Xã Tân Thắng

Xã Thắng Hải

Xã Tân Hà

Xã Tân Xuân

Xã Sơn Mỹ

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+...+(14)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1

Đất nông nghiệp

NNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

LUA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Đất chuyên lúa nước

LUC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

43,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43,00

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

43,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43,00

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 631/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.331

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.191.87