Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 62/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thị xã Ayun Pa Gia Lai 2016

Số hiệu: 62/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Kpă Thuyên
Ngày ban hành: 11/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 11 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA THỊ XÃ AYUN PA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điu chnh và thm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa tại Tờ trình s 21/TTr-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2016; Sở Tài nguyên và Môi trường tại T trình số 910/TTr-STNMT ngày 09 tháng 5 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thị xã Ayun Pa với các chtiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân b trong năm Kế hoạch:

Đơn vị tính: ha.

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn v hành chính

Phường Cheo Reo

Phường Hòa Bình

Phường Đoàn Kết

Phường Sông B

Ia Rbol

Xã Chư Băh

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+...(12)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

Đất nông nghiệp

NNP

24.964,52

352,53

381,68

216,30

222,66

7.376,78

5.807,64

1.1

Đất trồng lúa

LUA

1.785,26

232,95

243,21

157,07

100,41

270,70

339,64

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

1.466,18

232,95

243,21

157,07

100,41

266,97

241,26

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

1.376,76

55,55

83,84

39,10

63,93

167,52

400,15

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

9.016,05

59,38

42,61

11,37

55,76

2.000,00

3.142,66

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

276,15

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

12.449,70

 

 

 

 

4.936,37

1.917,45

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

56,40

4,52

11,37

5,33

2,56

2,19

7,74

1.8

Đất làm muối

LMU

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

4,19

0,13

0,64

3,42

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

1.729,62

111,92

116,14

152,54

201,15

144,64

537,00

2.1

Đất quc phòng

CQP

386,71

0,00

0,00

0,00

42,37

0,46

343,88

2.2

Đất an ninh

CAN

2,72

0,10

0,12

2,38

0,11

0,00

0,00

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

3,03

0,06

0,79

1,22

0,96

0,00

0,00

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

24,41

18,07

0,10

0,05

2,31

1,00

0,09

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sn

SKS

34,89

0,00

0,00

8,41

0,48

1,11

10,00

2.9

Đất phát triển hạ tng cấp quốc gia, cấp tnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

467,03

47,03

67,34

66,91

41,97

37,97

81,46

2.10

Đất có di tích lịch sử-văn hóa

DDT

0,10

0,00

0,00

0,10

0,00

0,00

0,00

2.11

Đất danh lam thng cảnh

DDL

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

12,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.13

Đất ti nông thôn

ONT

69,86

0,00

0,00

0,00

0,00

18,64

16,99

2.14

Đất ở tại đô th

ODT

120,46

22,17

25,74

35,56

36,99

0,00

0,00

2.15

Đất xây dựng trụ sở quan

TSC

19,66

0,33

0,49

11,62

4,39

0,85

0,83

2.16

Đất xây dựng trụ scủa tổ chức sự nghiệp

DTS

5,84

0,97

1,64

1,91

0,99

0,00

0,28

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

5,56

0,00

0,23

3,86

0,94

0,00

0,07

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà ha táng

NTD

39,80

2,64

2,38

0,74

5,59

5,14

12,79

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dng, làm gốm

SKX

 

 

 

 

 

 

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đng

DSH

5,03

0,18

0,47

2,27

0,40

0,24

0,55

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

 

 

 

 

 

 

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

0,27

0,00

0,00

0,00

0,23

0,00

0,05

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

531,71

20,36

16,84

17,50

63,43

79,23

70,00

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

 

 

 

 

 

 

 

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

 

 

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

CSD

2.023,58

1,47

1,02

2,98

0,26

879,97

750,98

4

Đất khu công nghệ cao*

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Đất khu kinh tế*

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Đất đô th*

 

1.760,67

465,92

498,84

371,83

424,08

 

 

 

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tng din tích

Phân theo đơn vị hành chính

Ia Rtô

Xã Ia Sao

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+...(12)

(11)

(12)

1

Đất nông nghiệp

NNP

24.964,52

2.906,43

7.700,50

1.1

Đất trồng lúa

LUA

1.785,26

198,45

242,83

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

1.466,18

45,95

178,36

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

1.376,76

356,19

210,48

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

9.016,05

1.419,57

2.284,70

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

276,15

276,15

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

12.449,70

652,22

4.943,66

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

56,40

3,86

18,83

1.8

Đất làm muối

LMU

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

4,19

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

1.729,62

262,11

204,12

2.1

Đất quc phòng

CQP

386,71

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

2,72

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

3,03

 

 

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

24,41

2,36

0,43

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sn

SKS

34,89

0,52

14,37

2.9

Đất phát triển hạ tng cấp quốc gia, cấp tnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

467,03

64,02

60,33

2.10

Đất có di tích lịch sử-văn hóa

DDT

0,10

 

 

2.11

Đất danh lam thng cảnh

DDL

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

12,53

 

12,53

2.13

Đất ti nông thôn

ONT

69,86

15,04

19,20

2.14

Đất ở tại đô th

ODT

120,46

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở quan

TSC

19,66

0,48

0,67

2.16

Đất xây dựng trụ scủa tổ chức sự nghiệp

DTS

5,84

 

0,05

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

5,56

0,46

 

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà ha táng

NTD

39,80

3,41

7,11

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dng, làm gốm

SKX

 

 

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đng

DSH

5,03

0,47

0,45

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

 

 

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

0,27

 

 

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

531,71

175,36

88,98

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

 

 

 

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

CSD

2.023,58

61,53

325,36

4

Đất khu công nghệ cao*

 

 

 

 

5

Đất khu kinh tế*

 

 

 

 

6

Đất đô th*

 

1.760,67

 

 

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất:

Đơn vị tính: ha.

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Phường Cheo Reo

Phường Hòa Bình

Phưng Đoàn Kết

Phưng Sông Bờ

Ia Rbol

Xã Chư Băh

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+...(12)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

Đất nông nghiệp

NNP

94,10

5,20

12,94

0,21

0,08

0,05

55,68

1.1

Đất trồng lúa

LUA

7,64

2,00

5,44

 

 

 

0,20

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

7,44

2,00

5,44

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

54,22

3,20

4,30

0,03

 

 

29,32

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

5,28

 

3,20

0,18

0,08

0,05

 

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

26,16

 

 

 

 

 

26,16

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Đất làm muối

LMU

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

0,35

 

0,04

0,25

0,06

 

 

2.1

Đất quc phòng

CQP

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sn

SKS

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tng cấp quốc gia, cấp tnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

 

 

 

 

 

 

 

2.10

Đất có di tích lịch sử-văn hóa

DDT

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất danh lam thng cảnh

DDL

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

 

 

 

 

 

 

 

2.13

Đất ti nông thôn

ONT

 

 

 

 

 

 

 

2.14

Đất ở tại đô th

ODT

0,15

 

0,04

0,11

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở quan

TSC

0,20

 

 

0,14

0,06

 

 

2.16

Đất xây dựng trụ scủa tổ chức sự nghiệp

DTS

 

 

 

 

 

 

 

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

 

 

 

 

 

 

 

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà ha táng

NTD

 

 

 

 

 

 

 

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dng, làm gốm

SKX

 

 

 

 

 

 

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đng

DSH

 

 

 

 

 

 

 

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

 

 

 

 

 

 

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

 

 

 

 

 

 

 

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

 

 

 

 

 

 

 

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

 

 

 

 

 

 

 

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tng din tích

Phân theo đơn v hành chính

Ia Rtô

Ia Sao

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+...(12)

(11)

(12)

1

Đất nông nghiệp

NNP

94,10

0,28

19,66

1.1

Đất trồng lúa

LUA

7,64

 

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

7,44

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

54,22

0,27

17,10

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

5,28

0,01

1,76

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

26,16

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

 

 

 

1.8

Đất làm muối

LMU

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

0,35

 

 

2.1

Đất quc phòng

CQP

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

 

 

 

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

 

 

 

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sn

SKS

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tng cấp quốc gia, cấp tnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

 

 

 

2.10

Đất có di tích lịch sử-văn hóa

DDT

 

 

 

2.11

Đất danh lam thng cảnh

DDL

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

 

 

 

2.13

Đất ti nông thôn

ONT

 

 

 

2.14

Đất ở tại đô th

ODT

0,15

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở quan

TSC

0,20

 

 

2.16

Đất xây dựng trụ scủa tổ chức sự nghiệp

DTS

 

 

 

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

 

 

 

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà ha táng

NTD

 

 

 

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dng, làm gốm

SKX

 

 

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đng

DSH

 

 

 

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

 

 

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

 

 

 

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

 

 

 

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

 

 

 

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

 

3. Kế hoạch chuyn mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha.

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn v hành chính

Phưng Cheo Reo

Phường Hòa Bình

Phường Đoàn Kết

Phưng Sông B

Ia Rbol

Xã Chư Băh

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+...(12)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

101,37

5,70

13,57

2,85

1,38

0,59

56,34

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

8,44

2,10

5,54

0,10

0,10

0,10

0,30

1.2

Trong đó: Đất chuyên trng lúa nước

LUC/PNN

8,14

2,10

5,54

0,10

0,10

0,10

0,10

1.3

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

59,19

3,40

4,63

2,37

1,00

0,34

29,68

1.4

Đất trng cây lâu năm

CLN/PNN

6,78

0,20

3,40

0,38

0,28

0,15

0,20

1.5

Đất rừng phòng h

RPH/PNN

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

26,16

 

 

 

 

 

26,16

1.8

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

0,80

 

 

 

 

 

 

2

Chuyn đi cơ cu sử dụng đất trong nội b đất nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất trng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất trng lúa chuyển sang đt trng rừng

LUA/LNP

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sn

LUA/NTS

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối

LUA/LMU

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất trng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sn

HNK/NTS

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất trng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối

HNK/LMU

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất rừng phòng hộ chuyn sang đất nông nghiệp không phải là rng

RPH/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phi là rừng

RDD/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

RSX/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

 

2.10

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất

PKO/OCT

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tng din tích

Phân theo đơn vị hành chính

Ia Rtô

Ia Sao

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+...(12)

(11)

(12)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

101,37

0,78

20,16

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

8,44

0,10

0,10

1.2

Trong đó: Đất chuyên trng lúa nước

LUC/PNN

8,14

0,05

0,05

1.3

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

59,19

0,47

17,30

1.4

Đất trng cây lâu năm

CLN/PNN

6,78

0,21

1,96

1.5

Đất rừng phòng h

RPH/PNN

 

 

 

1.6

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

 

 

 

1.7

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

26,16

 

 

1.8

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

0,80

 

0,80

2

Chuyn đi cơ cu sử dụng đất trong nội b đất nông nghiệp

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

2.1

Đất trng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

 

 

 

2.2

Đất trng lúa chuyển sang đt trng rừng

LUA/LNP

 

 

 

2.3

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sn

LUA/NTS

 

 

 

2.4

Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối

LUA/LMU

 

 

 

2.5

Đất trng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sn

HNK/NTS

 

 

 

2.6

Đất trng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối

HNK/LMU

 

 

 

2.7

Đất rừng phòng hộ chuyn sang đất nông nghiệp không phải là rng

RPH/NKR(a)

 

 

 

2.8

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phi là rừng

RDD/NKR(a)

 

 

 

2.9

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

RSX/NKR(a)

 

 

 

2.10

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất

PKO/OCT

 

 

 

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:

Đơn vị tính: ha.

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn v hành chính

Phưng Cheo Reo

Phường Hòa Bình

Phường Đoàn Kết

Phường Sông B

Ia Rbol

Xã Chư Băh

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+...(12)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

Đất nông nghiệp

NNP

232,00

 

 

 

 

80,00

93,00

1.1

Đất trồng lúa

LUA

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

7,00

 

 

 

 

 

3,00

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

75,00

 

 

 

 

50,00

 

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

150,00

 

 

 

 

30,00

90,00

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Đất làm muối

LMU

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

0,62

 

 

 

 

 

0,40

2.1

Đất quc phòng

CQP

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sn

SKS

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tng cấp quốc gia, cấp tnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

 

 

 

 

 

 

 

2.10

Đất có di tích lịch sử-văn hóa

DDT

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất danh lam thng cảnh

DDL

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

 

 

 

 

 

 

 

2.13

Đất ti nông thôn

ONT

 

 

 

 

 

 

 

2.14

Đất ở tại đô th

ODT

 

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở quan

TSC

 

 

 

 

 

 

 

2.16

Đất xây dựng trụ scủa tổ chức sự nghiệp

DTS

0,05

 

 

 

 

 

 

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

 

 

 

 

 

 

 

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà ha táng

NTD

 

 

 

 

 

 

 

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dng, làm gốm

SKX

 

 

 

 

 

 

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đng

DSH

0,57

 

 

 

 

 

0,40

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

 

 

 

 

 

 

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

 

 

 

 

 

 

 

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

 

 

 

 

 

 

 

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

 

 

 

 

 

 

 

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Ia Rtô

Ia Sao

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+...(12)

(11)

(12)

1

Đất nông nghiệp

NNP

232,00

4,00

55,00

1.1

Đất trồng lúa

LUA

 

 

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

7,00

4,00

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

75,00

 

25,00

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

150,00

 

30,00

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

 

 

 

1.8

Đất làm muối

LMU

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

0,62

0,17

0,05

2.1

Đất quc phòng

CQP

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

 

 

 

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

 

 

 

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sn

SKS

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tng cấp quốc gia, cấp tnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

 

 

 

2.10

Đất có di tích lịch sử-văn hóa

DDT

 

 

 

2.11

Đất danh lam thng cảnh

DDL

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

 

 

 

2.13

Đất ti nông thôn

ONT

 

 

 

2.14

Đất ở tại đô th

ODT

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở quan

TSC

 

 

 

2.16

Đất xây dựng trụ scủa tổ chức sự nghiệp

DTS

0,05

 

0,05

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

 

 

 

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà ha táng

NTD

 

 

 

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dng, làm gốm

SKX

 

 

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đng

DSH

0,57

0,17

 

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

 

 

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

 

 

 

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

 

 

 

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

 

 

 

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

 

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa có trách nhiệm:

1. Công bcông khai Kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyn mục đích sử dụng đất theo đúng Kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

3. Tchức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa và Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Ayun Pa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, nội dung các Văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD, NL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Kpă Thuyên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 62/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất ngày 11/05/2016 của thị xã Ayun Pa tỉnh Gia Lai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.540

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.34.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!