Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 591/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Số hiệu: 591/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Nguyễn Văn Khước
Ngày ban hành: 20/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 591/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN LẬP THẠCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/5/2018 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2011-2015) tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cho các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Quyết định số 915/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Lập Thạch; Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Lập Thạch;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 111/TTr-STNMT ngày 31/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Lập Thạch với nội dung sau:

1. Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của huyện Lập Thạch trong năm kế hoạch 2019:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích tính đến 31/12/2018

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019

Tăng (+) giảm (-) (ha)

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

17.223,08

100,00

17.223,08

100,00

0,00 

1

Đất nông nghiệp

NNP

13.921,94

80,83

13.600,11

78,96

-321,83

1.1

Đất trồng lúa

LUA

4.365,23

25,35

4.214,07

24,47

-151,16

 

Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

3.080,26

17,88

2.952,44

17,14

-127,82

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

1.804,87

10,48

1.689,03

9,81

-115,84

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

3.548,12

20,60

3.751,46

21,78

203,34

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

438,92

2,55

438,92

2,55

 

1.5

Đất rừng sản xuất

RSX

3.507,37

20,36

3.255,85

18,90

-251,52

1.6

Đất nuôi trồng thuỷ sản

NTS

231,41

1,34

224,52

1,30

-6,89

1.7

Đất nông nghiệp khác

NKH

26,02

0,15

26,26

0,15

0,24

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

3.267,32

18,97

3.589,26

20,84

321,94

2.1

Đất quốc phòng

CQP

14,00

0,08

14,00

0,08

 

2.2

Đất an ninh

CAN

2,35

0,01

2,35

0,01

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

5,48

0,03

144,70

0,84

139,22

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

9,44

0,05

10,10

0,06

0,66

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

8,52

0,05

9,02

0,05

0,50

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

17,55

0,10

17,55

0,10

 

2.7

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1.718,51

9,98

1.800,91

10,46

82,40

2.8

Đất có di tích lịch sử-văn hoá

DDT

5,50

0,03

5,50

0,03

 

2.9

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

3,33

0,02

9,33

0,05

6,00

2.10

Đất ở tại đô thị

ODT

79,97

0,46

92,48

0,54

12,51

2.11

Đất ở tại nông thôn

ONT

642,83

3,73

725,84

4,21

83,01

2.12

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

17,55

0,10

18,01

0,10

0,46

2.13

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

2,33

0,01

2,33

0,01

 

2.14

Đất cơ sở tôn giáo

TON

8,67

0,05

9,67

0,06

1,00

2.15

Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng

NTD

97,55

0,57

97,55

0,57

 

2.16

Đất sản xuất vật liệu xây dựng

SKX

85,58

0,50

85,58

0,50

 

2.17

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

25,27

0,15

25,35

0,15

0,08

2.18

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

10,43

0,06

10,43

0,06

 

2.19

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

10,01

0,06

10,26

0,06

0,25

2.20

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

265,74

1,54

262,24

1,52

-3,50

2.21

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

236,49

1,37

235,84

1,37

-0,65

2.22

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

0,22

0,00

0,22

0,00

 

3

Đất chưa sử dụng

CSD

33,83

0,20

33,72

0,20

-0,11

2. Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, trong đó:

2.1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch

(Chi tiết thể hiện tại biểu 01 kèm theo)

2.2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2019

(Chi tiết thể hiện tại biểu 02 kèm theo)

2.3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019

(Chi tiết thể hiện tại biểu 03 kèm theo)

2.4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2019

(Chi tiết thể hiện tại biểu 04 kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Căn cứ nội dung Quyết định này, UBND huyện Lập Thạch có trách nhiệm:

1.1. Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; có giải pháp cụ thể huy động vốn và các nguồn lực khác đáp ứng vốn đầu tư cho việc thực hiện phương án kế hoạch sử dụng đất của huyện.

1.2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về Quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

1.3. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

1.4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng.

1.5. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai để người dân nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

1.6. Định kỳ hàng năm vào tháng 11, UBND huyện phải lập báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất của địa phương (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) báo cáo UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

1.7. Cập nhật các chỉ tiêu sử dụng đất trong KHSDĐ năm 2019 vào nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Lập Thạch cho phù hợp với kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016-2020 cấp tỉnh và các chỉ tiêu sử dụng đất do cấp trên phân bổ.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất của huyện Lập Thạch theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tư pháp, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Công thương, Y tế, Giáo dục đào tạo, Văn hóa thể thao và Du lịch, Ban quản lý khu công nghiệp, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch và Thủ trưởng các cơ quan, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khước

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 591/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


500

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97