Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 33/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

Số hiệu: 33/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Cao Xuân Thu Vân
Ngày ban hành: 27/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 27 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 HUYỆN HỒNG DÂN, TỈNH BẠC LIÊU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất và Danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Hồng Dân tại Tờ trình số 506/TTr-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 32/TTr-STNMT ngày 20 tháng 01 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hồng Dân với các chỉ tiêu chủ yếu (đính kèm phụ lục các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất).

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Hồng Dân có trách nhiệm:

1. Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng Kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hồng Dân, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hồng Dân và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Xuân Thu Vân

 

PHỤ LỤC:

BẢNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 CỦA HUYỆN HỒNG DÂN
(Kèm theo Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2021:

Đơn vị tính: Ha

TT

CHỈ TIÊU

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

TT Ngan Dừa

Xã Ninh Hòa

Xã Lộc Ninh

Xã Ninh Quới

Xã Ninh Quới A

 

TỔNG DTTN (1 + 2 + 3)

 

42.378,8

1.562,23

5.901,21

5.029,32

3.241,74

4.069,89

1

Đất nông nghiệp

 

38.999,37

1.279,18

5.431,31

4.619,12

2.985,35

3.640,52

1.1

Đất trồng lúa

LUA

29.689,46

916,99

4.723,52

4.168,82

2.559,37

3.249,23

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

8.577,75

900,44

2.550,97

92,56

2.554,22

2.462,46

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

71,33

27,47

6,42

-

0,68

25,29

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

3.537,39

331,56

700,19

450,30

421,14

365,04

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

-

-

-

-

-

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

-

-

-

-

-

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

5.700,28

3,16

1,18

-

3,81

0,96

1.8

Đất làm muối

LMU

-

-

-

-

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

0,90

-

-

-

0,34

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

3.379,36

283,02

469,90

410,20

256,40

429,38

2.1

Đất quốc phòng

CQP

41,63

1,20

0,70

-

-

-

2.2

Đất an ninh

CAN

5,81

1,39

0,80

3,03

0,12

0,17

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất thương mại dịch vụ

TMD

3,25

2,12

0,03

0,44

0,13

0,35

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

19,82

-

13,59

-

-

5,67

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1.768,16

94,68

304,21

180,26

166,79

230,36

2.10

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

-

-

-

-

-

2.11

Đất có di tích lịch sử văn hóa

DDT

0,99

-

-

-

-

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

1,37

0,14

-

0,46

-

-

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

558,13

1,60

107,76

59,71

69,66

107,89

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

93,03

93,03

-

-

-

-

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

20,74

5,10

1,19

5,75

0,84

0,82

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

0,82

0,82

-

-

-

-

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

-

-

-

-

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

32,26

8,94

0,93

4,49

2,17

4,50

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

28,60

1,04

7,81

9,83

1,70

3,09

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

0,14

-

-

0,14

-

-

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

1,22

-

-

0,06

0,23

0,65

2.22

Đất khu vui chơi giải trí công cộng

DKV

2,00

0,14

-

1,86

-

-

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

1,01

0,49

0,20

0,09

-

0,01

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

800,37

72,32

32,69

144,09

14,77

75,87

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

-

-

-

-

-

-

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

-

-

-

-

-

-

3

Đất chưa sử dụng

CSD

0,03

0,03

-

-

-

-

 

TT

CHỈ TIÊU

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Ninh Thạnh Lợi

Xã Ninh Thạnh Lợi A

Xã Vĩnh Lộc

Xã Vĩnh Lộc A

 

TỔNG DTTN (1 + 2 + 3)

 

42.378,8

6.640,35

6.686,88

4.846,55

4.400,59

1

Đất nông nghiệp

 

38.999,37

6.188,19

6.354,92

4.512,03

3.988,77

1.1

Đất trồng lúa

LUA

29.689,46

3.816,87

2.289,34

4.322,09

3.643,22

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

8.577,75

-

-

17,10

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

71,33

2,85

2,11

0,43

6,09

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

3.537,39

423,29

331,13

175,74

338,98

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

-

-

-

-

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

-

-

-

-

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

5.700,28

1.944,60

3.732,34

13,77

0,48

1.8

Đất làm muối

LMU

-

-

-

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

0,90

0,56

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

3.379,36

452,16

331,97

334,52

411,81

2.1

Đất quốc phòng

CQP

41,63

-

39,73

-

-

2.2

Đất an ninh

CAN

5,81

0,06

0,09

0,05

0,11

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

-

-

-

-

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

-

-

-

-

2.6

Đất thương mại dịch vụ

TMD

3,25

-

-

0,13

0,05

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

19,82

-

-

-

0,56

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

-

-

-

-

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1.768,16

323,73

203,14

73,85

191,14

2.10

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

-

-

-

-

2.11

Đất có di tích lịch sử văn hóa

DDT

0,99

-

0,99

-

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

1,37

0,70

-

-

0,07

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

558,13

57,43

56,61

47,03

50,45

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

93,03

-

-

-

-

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

20,74

3,28

1,79

0,74

1,23

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

0,82

-

-

-

-

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

-

-

-

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

32,26

5,42

2,33

1,76

1,72

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

28,60

1,10

0,52

-

3,51

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

0,14

-

-

-

-

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

1,22

0,09

-

0,01

0,18

2.22

Đất khu vui chơi giải trí công cộng

DKV

2,00

-

-

-

-

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

1,01

-

-

0,15

0,07

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

800,37

60,35

26,76

210,80

162,73

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

-

-

-

-

-

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

-

-

-

-

-

3

Đất chưa sử dụng

CSD

0,03

-

-

-

-

Ghi chú:* Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2021:

Đơn vị tính: Ha

TT

CHỈ TIÊU

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

TT Ngan Dừa

Xã Ninh Hòa

Xã Lộc Ninh

Xã Ninh Quới

Xã Ninh Quới A

1

Đất nông nghiệp

NNP

161,12

4,31

14,52

14,45

8,05

5,64

1.1

Đất trồng lúa

LUA

78,19

1,58

3,63

7,44

0,70

1,00

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

4,90

0,88

0,72

2,50

-

0,80

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

3,82

1,13

-

-

-

0,13

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

70,63

1,40

10,89

7,01

7,35

4,51

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

-

-

-

-

-

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

-

-

-

-

-

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

8,48

0,20

-

-

-

-

1.8

Đất làm muối

LMU

-

-

-

-

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

6,33

0,26

0,89

0,33

0,28

0,85

2.1

Đất quốc phòng

CQP

-

-

-

-

-

-

2.2

Đất an ninh

CAN

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất thương mại dịch vụ

TMD

-

-

-

-

-

-

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

-

-

-

-

-

-

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

0,14

-

-

-

-

0,10

2.10

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

-

-

-

-

-

2.11

Đất có di tích lịch sử văn hóa

DDT

-

-

-

-

-

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

-

-

-

-

-

-

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

4,54

-

0,89

0,20

-

0,60

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

0,11

0,11

-

-

-

-

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,84

0,14

-

0,13

0,28

0,15

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

0,01

0,01

-

-

-

-

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

-

-

-

-

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

-

-

-

-

-

-

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

0,70

-

-

-

-

-

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

-

-

-

-

-

-

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

-

-

-

-

-

-

2.22

Đất khu vui chơi giải trí công cộng

DKV

-

-

-

-

-

-

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

-

-

-

-

-

-

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

-

-

-

-

-

-

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

-

-

-

-

-

-

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

-

-

-

-

-

-

 

TT

CHỈ TIÊU

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Ninh Thạnh Lợi

Xã Ninh Thạnh Lợi A

Xã Vĩnh Lộc

Xã Vĩnh Lộc A

1

Đất nông nghiệp

NNP

161,12

32,16

20,56

27,31

34,11

1.1

Đất trồng lúa

LUA

78,19

19,63

8,53

18,03

17,65

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

4,90

-

-

-

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

3,82

1,05

-

0,51

1,00

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

70,63

8,82

6,81

8,37

15,46

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

-

-

-

-

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

-

-

-

-

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

8,48

2,66

5,22

0,40

-

1.8

Đất làm muối

LMU

-

-

-

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

6,33

1,74

0,09

1,05

0,85

2.1

Đất quốc phòng

CQP

-

-

-

-

-

2.2

Đất an ninh

CAN

-

-

-

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

-

-

-

-

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

-

-

-

-

2.6

Đất thương mại dịch vụ

TMD

-

-

-

-

-

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

-

-

-

-

-

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

-

-

-

-

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

0,14

0,04

-

-

-

2.10

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

-

-

-

-

2.11

Đất có di tích lịch sử văn hóa

DDT

-

-

-

-

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

-

-

-

-

-

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

4,54

1,00

-

1,00

0,85

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

0,11

-

-

-

-

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,84

-

0,09

0,05

-

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

0,01

-

-

-

-

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

-

-

-

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

-

-

-

-

-

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

0,70

0,70

-

-

-

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

-

-

-

-

-

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

-

-

-

-

-

2.22

Đất khu vui chơi giải trí công cộng

DKV

-

-

-

-

-

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

-

-

-

-

-

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

-

-

-

-

-

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

-

-

-

-

-

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

-

-

-

-

-

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021:

Đơn vị tính: Ha

TT

CHỈ TIÊU

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

TT Ngan Dừa

Xã Ninh Hòa

Xã Lộc Ninh

Xã Ninh Quới

Xã Ninh Quới A

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

161,12

4,31

14,52

14,45

8,05

5,64

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

78,19

1,58

3,63

7,44

0,70

1,00

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

4,90

0,88

0,72

2,50

-

0,80

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

3,82

1,13

-

-

-

0,13

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

70,63

1,40

10,89

7,01

7,35

4,51

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

-

-

-

-

-

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

-

-

-

-

-

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

8,48

0,20

-

-

-

-

1.8

Đất làm muối

LMU/PNN

-

-

-

-

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

-

-

-

-

-

-

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp, trong đó:

 

0,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

-

-

-

-

-

-

2.2

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng

LUA/LNP

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

LUA/NTS

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối

LUA/LMU

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

HNK/NTS

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối

HNK/LMU

-

-

-

-

-

-

2.7

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

RPH/NKR(a)

-

-

-

-

-

-

2.8

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

RDD/NKR(a)

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

RSX/NKR(a)

-

-

-

-

-

-

2.10

Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

0,51

0,15

-

-

0,26

0,10

 

TT

CHỈ TIÊU

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Ninh Thạnh Lợi

Xã Ninh Thạnh Lợi A

Xã Vĩnh Lộc

Xã Vĩnh Lộc A

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

161,12

32,16

20,56

27,31

34,11

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

78,19

19,63

8,53

18,03

17,65

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

4,90

-

-

-

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

3,82

1,0500

-

0,51

1,00

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

70,63

8,82

6,81

8,37

15,46

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

-

-

-

-

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

-

-

-

-

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

8,48

2,66

5,22

0,40

-

1.8

Đất làm muối

LMU/PNN

-

-

-

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

-

-

-

-

-

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp, trong đó:

 

0,00

0,00

(0,00)

0,00

0,00

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

-

-

-

-

-

2.2

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng

LUA/LNP

-

-

-

-

-

2.3

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

LUA/NTS

-

-

-

-

-

2.4

Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối

LUA/LMU

-

-

-

-

-

2.5

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

HNK/NTS

-

-

-

-

-

2.6

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối

HNK/LMU

-

-

-

-

-

2.7

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

RPH/NKR(a)

-

-

-

-

-

2.8

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

RDD/NKR(a)

-

-

-

-

-

2.9

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

RSX/NKR(a)

-

-

-

-

-

2.10

Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

0,51

-

-

-

-

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2021:

Đơn vị tính: Ha

TT

CHỈ TIÊU

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

TT Ngan Dừa

Xã Ninh Hòa

Xã Lộc Ninh

Xã Ninh Quới

Xã Ninh Quới A

1

Đất nông nghiệp

NNP

-

-

-

-

-

-

1.1

Đất trồng lúa

LUA

-

-

-

-

-

-

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

-

-

-

-

-

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

-

-

-

-

-

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

-

-

-

-

-

-

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

-

-

-

-

-

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

-

-

-

-

-

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

-

-

-

-

-

-

1.8

Đất làm muối

LMU

-

-

-

-

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

1,19

1,19

-

-

-

-

2.1

Đất quốc phòng

CQP

-

-

-

-

-

-

2.2

Đất an ninh

CAN

0,04

0,04

-

-

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất thương mại dịch vụ

TMD

0,33

0,33

-

-

-

-

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

-

-

-

-

-

-

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

-

-

-

-

-

-

2.10

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

-

-

-

-

-

2.11

Đất có di tích lịch sử văn hóa

DDT

-

-

-

-

-

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

-

-

-

-

-

-

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

-

-

-

-

-

-

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

0,82

0,82

-

-

-

-

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

-

-

-

-

-

-

 

TT

CHỈ TIÊU

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Ninh Thạnh Lợi

Xã Ninh Thạnh Lợi A

Xã Vĩnh Lộc

Xã Vĩnh Lộc A

1

Đất nông nghiệp

NNP

-

-

-

-

-

1.1

Đất trồng lúa

LUA

-

-

-

-

-

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

-

-

-

-

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

-

-

-

-

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

-

-

-

-

-

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

-

-

-

-

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

-

-

-

-

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

-

-

-

-

-

1.8

Đất làm muối

LMU

-

-

-

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

1,19

-

-

-

-

2.1

Đất quốc phòng

CQP

-

-

-

-

-

2.2

Đất an ninh

CAN

0,04

-

-

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

-

-

-

-

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

-

-

-

-

2.6

Đất thương mại dịch vụ

TMD

0,33

-

-

-

-

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

-

-

-

-

-

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

-

-

-

-

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

-

-

-

-

-

2.10

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

-

-

-

-

2.11

Đất có di tích lịch sử văn hóa

DDT

-

-

-

-

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

-

-

-

-

-

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

-

-

-

-

-

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

0,82

-

-

-

-

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

-

-

-

-

-

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 33/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


32

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.183