Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 44/NQ-HĐND năm 2020 thông qua Danh mục dự án cần thu hồi đất và Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Số hiệu: 44/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Lê Thị Ái Nam
Ngày ban hành: 08/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/NQ-HĐND

Bạc Liêu, ngày 08 tháng 12 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA VÀO MỤC ĐÍCH KHÁC NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 194/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất và Danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai và Danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, như sau:

1. Danh mục các dự án cần thu hồi đất trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu: Gồm có 42 dự án; tổng diện tích thu hồi đất là 165,65 ha (Danh mục chi tiết có Phụ lục 1 đính kèm).

2. Danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác năm 2021: Gồm có 49 công trình, dự án và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân; tổng diện tích sử dụng đất trồng lúa là 74,67 ha (Danh mục chi tiết có Phụ lục 2 đính kèm).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết theo quy định pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu Khóa IX, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH (báo cáo);
- Chính phủ (báo cáo);
- Bộ TN và MT (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở TN và MT;
- Lưu (NH).

CHỦ TỊCH
Lê Thị Ái Nam

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHẢI THU HỒI ĐẤT NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

THÀNH PHỐ BẠC LIÊU

STT

TÊN CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN

ĐỊA ĐIỂM

TỔNG DIỆN TÍCH (ha)

DIỆN TÍCH CỦA CÁC LOẠI ĐẤT DỰ KIẾN THU HỒI (ha)

NGUỒN VỐN

ĐẤT TRỒNG LÚA

ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ

ĐT KHÁC

ĐẤT CHUYÊN TRỒNG LÚA

ĐẤT TRỒNG LÚA KHÁC

TNG CỘNG

 

8.33

0.27

0.27

 

7.79

 

1

Trụ sở Hải quan

Phường 8

0.23

0.23

 

 

 

Vốn ngành Hải quan

2

Trạm biến áp 110kV Hiệp Thành và đường dây đấu nối

Phường Nhà Mát

0.50

 

 

 

0.50

Vốn ngành điện lực (Công văn số 3922/UBND-KT ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh)

3

Đường dây 220Kv, 35Kv và đường cáp ngầm - Nhà máy điện gió Bạc Liêu giai đoạn 3

Xã Vĩnh Trạch Đông, xã Vĩnh Trạch, phường 7

7.60

0.04

0.27

 

7.29

Ngoài ngân sách (Vốn Công ty Super Wind Energy Bạc Liêu - Công văn số 3489/UBND-TH ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh)

 

THỊ XÃ GIÁ RAI

STT

TÊN CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN

ĐỊA ĐIỂM

TỔNG DIỆN TÍCH (ha)

DIỆN TÍCH CỦA CÁC LOẠI ĐẤT DỰ KIẾN THU HỒI (ha)

NGUỒN VỐN

ĐẤT TRỒNG LÚA

ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ

ĐT KHÁC

ĐẤT CHUYÊN TRỒNG LÚA

ĐẤT TRỒNG LÚA KHÁC

TNG CỘNG

 

122.01

 

 

 

122.01

 

1

Kè Chống sạt lở bờ sông trên địa bàn thị xã Giá Rai

Phường 1 và Phường Hộ Phòng

7.80

 

 

 

7.80

Ngân sách Trung ương (Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh)

2

Trường tiểu học Phong Phú A

Phường Láng Tròn

0.05

 

 

 

0.05

Ngân sách thị xã

3

Mở rộng Trường Tiểu học Thạnh Bình

Xã Tân Phong

0.21

 

 

 

0.21

Ngân sách thị xã

4

Khu Công nghiệp Láng Trâm

Xã Tân Thạnh

100.00

 

 

 

100.00

Kêu gọi đầu tư (Báo cáo số 323/BC-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh về chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021)

5

Khu du lịch Tắc Sậy

Xã Tân Phong

13.28

 

 

 

13.28

Kêu gọi đầu tư (Báo cáo số 323/BC-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh về chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021)

6

Trạm Y tế Phường Hộ Phòng

Phường Hộ Phòng

0.13

 

 

 

0.13

Ngân sách thị xã

7

Trụ sở UBND xã Phong Thạnh Tây

Xã Phong Thạnh Tây

0.50

 

 

 

0.50

Ngân sách tỉnh (Quyết định số 4158/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 của UBND tỉnh)

8

Cầu bắt qua Kênh QL - PH (Cầu treo)

Xã Phong Thạnh Tây

0.04

 

 

 

0.04

Ngân sách thị xã

 

HUYỆN ĐÔNG HẢI

STT

TÊN CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN

ĐỊA ĐIỂM

TỔNG DIỆN TÍCH (ha)

DIỆN TÍCH CỦA CÁC LOẠI ĐẤT DỰ KIẾN THU HỒI (ha)

NGUỒN VỐN

ĐẤT TRỒNG LÚA

ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ

ĐT KHÁC

ĐẤT CHUYÊN TRỒNG LÚA

ĐẤT TRỒNG LÚA KHÁC

TNG CỘNG

 

7.70

 

 

 

7.70

 

1

Mở rộng Trường THCS Hồ Thị Kỷ

Xã Định Thành

0.50

 

 

 

0.50

Ngân sách huyện

2

Mở rộng Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (Điểm ấp Cây Giá)

Xã Định Thành

0.50

 

 

 

0.50

Ngân sách huyện

3

Dự án đầu tư xây dựng cầu qua Sông Gành Hào, nối huyện Đầm Dơi tỉnh Cà Mau với huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu

TT Gành Hào

5.00

 

 

 

5.00

Ngân sách tỉnh (Công văn số 3425/UBND-KT ngày 6/8/2020 của UBND tỉnh; Quyết định số 1699/QĐ-UBND ngày 8/9/2020 của UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt chủ trương đầu tư)

4

Nhà máy điện gió Hòa Bình 2 (Trụ điện 8-12 của đường 110KV thuộc địa phận huyện Đông Hải)

Xã Long Điền Đông

0.10

 

 

 

0.10

Ngoài ngân sách (Vốn Công ty TNHH Đầu tư điện gió Hòa Bình 2 - Quyết định chủ trương đầu tư số 198/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh)

5

Lộ giao thông vào trạm biến áp 110/220KV Đông Hải của Điện lực Đông Hải

TT Gành Hào

0.60

 

 

 

0.60

Vốn ngành điện lực

6

Bãi rác cụm xã Định Thành, Định Thành A, An Phúc, An Trạch, An Trạch A

Xã Định Thành

1.00

 

 

 

1.00

Ngân sách huyện

 

HUYỆN HÒA BÌNH

STT

TÊN CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN

ĐỊA ĐIỂM

TỔNG DIỆN TÍCH (ha)

DIỆN TÍCH CỦA CÁC LOẠI ĐẤT DỰ KIẾN THU HỒI (ha)

NGUỒN VỐN

ĐẤT TRỒNG LÚA

ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ

ĐT KHÁC

ĐẤT CHUYÊN TRỒNG LÚA

ĐẤT TRỒNG LÚA KHÁC

TNG CỘNG

 

4.61

1.80

 

 

2.81

 

1

Xây dựng, nâng cấp đê biển Đông cấp bách chống biến đổi khí hậu tỉnh Bạc Liêu - đoạn từ Quán Âm Phật Đài đến kênh Mương 1 (Cống Kinh Tế, Cống Hoành Tấu, Cống Kênh số 9)

Xã Vĩnh Hậu A, Vĩnh Hậu, Vĩnh Thịnh

1.31

 

 

 

1.31

Ngân sách tỉnh (Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND tỉnh)

2

Trạm biến áp 110kV Hiệp Thành và đường dây đấu nối

Xã Vĩnh Hậu A

0.22

 

 

 

0.22

Vốn ngành điện lực (Công văn số 3922/UBND-KT ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh)

3

Trạm biến áp 110kV và đường dây 110kV Hòa Bình - Bạc Liêu 2

Xã Vĩnh Hậu

0.28

 

 

 

0.28

Vốn ngành điện lực

4

Trường THCS Minh Diệu (mở rộng)

Xã Minh Diệu

0.30

0.30

 

 

 

Ngân sách huyện

5

Nhà ở xã hội ấp Cái Tràm B (khu đất chữ thập đỏ)

TT Hòa Bình

1.00

 

 

 

1.00

Kêu gọi đầu tư (Báo cáo số 323/BC-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh về chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021)

6

Trụ sở UBND xã Vĩnh Bình

Xã Vĩnh Bình

1.50

1.50

 

 

 

Ngân sách tỉnh (Quyết định số 220/QĐ-UBND ngay 17/11/2020 của UBND tỉnh)

 

HUYỆN HỒNG DÂN

STT

TÊN CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN

ĐỊA ĐIỂM

TỔNG DIỆN TÍCH (ha)

DIỆN TÍCH CỦA CÁC LOẠI ĐẤT DỰ KIẾN THU HỒI (ha)

NGUỒN VỐN

ĐẤT TRỒNG LÚA

ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ

ĐT KHÁC

ĐẤT CHUYÊN TRỒNG LÚA

ĐẤT TRỒNG LÚA KHÁC

TNG CỘNG

 

3.10

3.10

 

 

 

 

1

Xây dựng trụ sở xã Ninh Hòa

Xã Ninh Hòa

0.60

0.6

 

 

 

Ngân sách huyện

2

Cơ sở Hỏa táng cho đồng bào dân tộc Khơme

Xã Lộc Ninh

1.08

1.08

 

 

 

Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh (Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 của UBND tỉnh)

3

Trạm biến áp 110/22KV Ngan Dừa và đường dây đấu nối

Xã Lộc Ninh

1.42

1.42

 

 

 

Vốn ngành điện lực (Công văn số 3922/UBND-KT ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh)

 

HUYỆN PHƯỚC LONG

STT

TÊN CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN

ĐỊA ĐIỂM

TỔNG DIỆN TÍCH (ha)

DIỆN TÍCH CỦA CÁC LOẠI ĐẤT DỰ KIẾN THU HỒI (ha)

NGUỒN VỐN

ĐẤT TRỒNG LÚA

ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ

ĐT KHÁC

ĐẤT CHUYÊN TRỒNG LÚA

ĐẤT TRỒNG LÚA KHÁC

TNG CỘNG

 

4.80

0.03

 

 

4.77

 

1

Mở rộng trường mầm non Ninh Bình

Xã Phước Long

0.07

 

 

 

0.07

Ngân sách huyện

2

Lộ từ kênh Tài chính đến kênh Cầu Cháy

TT Phước Long

2.40

 

 

 

2.40

Ngân sách huyện

3

Đường nối lộ ấp Phước Tân (Trần Công Toại) - lộ đấu nối cầu Phó Sinh 2 (cặp UBND xã Phước Long)

Xã Phước Long

0.32

 

 

 

0.32

Ngân sách huyện

4

Mở rộng tuyến lộ từ dốc cầu Phó Sinh - Kênh 1000 đấu nối với cầu Phó Sinh 2

Xã Phước Long

1.30

 

 

 

1.30

Ngân sách huyện

5

Đường đấu nối lộ ấp Phước Trường - Lộ Trạm y tế

Xã Phước Long

0.32

 

 

 

0.32

Ngân sách huyện

6

Đường đấu nối cầu Phó Sinh 2 - Lộ Phó Sinh Cạnh Đền

Xã Phước Long

0.16

 

 

 

0.16

Ngân sách huyện

7

Trạm cấp nước sạch ấp Phước Ninh

Xã Phước Long

0.10

 

 

 

0.10

Vốn ngành

8

Trạm cấp nước sạch ấp Thọ Hậu

Xã Phước Long

0.10

 

 

 

0.10

Vốn ngành

9

Trạm biến áp 110kV Ngan Dừa và đường dây đấu nối

Xã Vĩnh Phú Đông

0.03

0.03

 

 

 

Vốn ngành điện lực (Công văn số 3922/UBND-KT ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh)

 

HUYỆN VĨNH LỢI

STT

TÊN CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN

ĐỊA ĐIỂM

TNG DIỆN TÍCH (ha)

DIỆN TÍCH CỦA CÁC LOẠI ĐẤT DỰ KIẾN THU HỒI (ha)

NGUỒN VN

ĐẤT TRỒNG LÚA

ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ

ĐẤT KHÁC

ĐT CHUYÊN TRNG LÚA

ĐẤT TRỒNG LÚA KHÁC

TNG CỘNG

 

15.10

9.33

 

 

5.77

 

1

Đường quy hoạch 02 (đoạn đường vào Trường Trung học phổ thông Lê Văn Đẩu)

TT Châu Hưng

0.70

0.22

 

 

0.48

Ngân sách tỉnh (Quyết định số 2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh)

2

Đường tránh khu dân cư chợ Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi

Xã Vĩnh Hưng

7.40

5.00

 

 

2.40

Ngân sách huyện

3

Đường quy hoạch D7 (đoạn vào trường THPT Vĩnh Hưng)

Xã Vĩnh Hưng

0.47

0.47

 

 

 

Ngân sách huyện

4

Đường Phú Tòng - Quốc Kỷ

Xã Hưng Thành

1.21

 

 

 

1.21

Ngân sách huyện

5

Đầu tư xây dựng Bờ kè chống xói lở bảo vệ TT thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

TT Châu Hưng

0.30

 

 

 

0.30

Ngân sách huyện

6

Nhà văn hóa,thể thao ấp Nhà Thờ

TT Châu Hưng

0.02

 

 

 

0.02

Ngân sách huyện

7

Bến xe Tỉnh Bạc Liêu

TT Châu Hưng

5.00

3.64

 

 

1.36

Kêu gọi đầu tư (Báo cáo số 323/BC-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh về chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021)

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA VÀO MỤC ĐÍCH KHÁC NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

THÀNH PHỐ BẠC LIÊU

STT

TÊN CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN

ĐỊA ĐIỂM

TNG DIỆN TÍCH (ha)

DIỆN TÍCH CỦA CÁC LOẠI ĐẤT (ha)

NGUỒN VN

ĐẤT TRỒNG LÚA

ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ

ĐT KHÁC

ĐẤT CHUYÊN TRNG LÚA

ĐẤT TRỒNG LÚA KHÁC

TNG CỘNG

 

16.32

4.26

2.23

 

9.83

 

1

Trụ sở Hải quan

Phường 8

0.23

0.23

 

 

 

Vốn ngành Hải quan

2

Trụ sở làm việc Công an thành phố Bạc Liêu

Phường 1

0.99

0.99

 

 

 

Ngân sách tnh và Bộ Công an

3

Đường dây 220Kv, 35Kv và đường cáp ngầm - Nhà máy điện gió Bạc Liêu giai đoạn 3

Xã Vĩnh Trạch Đông, xã Vĩnh Trạch, phường 7

7.60

0.04

0.27

 

7.29

Ngoài ngân sách (Vốn Công ty Super Wind Energy Bạc Liêu - Công văn số 3489/UBND-TH ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh)

4

Nhà ở thương mại Kim House (phía sau trường Văn hóa Nghệ thuật)

Phường 8

5.17

3.00

 

 

2.17

Ngoài ngân sách (Vốn Công ty Kim Tơ - Quyết định chủ trương đầu tư số 235/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh)

5

Mở rộng Công ty TNHH Tôm Vàng

Xã Vĩnh Trạch

0.10

 

0.10

 

 

Ngoài ngân sách

6

Khu đất chuyển sang đất thương mại dịch vụ (Hộ ông Trần Tuấn Khanh)

Xã Vĩnh Trạch

2.23

 

1.86

 

0.37

Ngoài ngân sách

 

THỊ XÃ GIÁ RAI

STT

TÊN CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN

ĐỊA ĐIỂM

TNG DIỆN TÍCH (ha)

DIỆN TÍCH CỦA CÁC LOẠI ĐẤT (ha)

NGUỒN VN

ĐẤT TRỒNG LÚA

ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ

ĐT KHÁC

ĐẤT CHUYÊN TRNG LÚA

ĐẤT TRỒNG LÚA KHÁC

TNG CỘNG

 

7.70

7.70

 

 

 

 

1

Đất ở hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng tại các xã

Các xã

4.60

4.60

 

 

 

Ngoài ngân sách

2

Đất ở hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng tại các phường

Các phường

3.10

3.10

 

 

 

Ngoài ngân sách

 

HUYỆN HÒA BÌNH

STT

TÊN CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN

ĐỊA ĐIỂM

TNG DIỆN TÍCH (ha)

DIỆN TÍCH CỦA CÁC LOẠI ĐẤT (ha)

NGUỒN VN

ĐẤT TRỒNG LÚA

ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ

ĐT KHÁC

ĐẤT CHUYÊN TRNG LÚA

ĐẤT TRỒNG LÚA KHÁC

TỔNG CỘNG

 

25.72

25.62

 

 

0.10

 

1

Trường THCS Minh Diệu (mở rộng)

Xã Minh Diệu

0.30

0.30

 

 

 

Ngân sách huyện

2

Trụ sở UBND xã Vĩnh Bình

Xã Vĩnh Bình

1.50

1.50

 

 

 

Ngân sách huyện

3

Khu đô thị mới thị trấn Hòa Bình

TT. Hòa Bình

9.80

9.71

 

 

0.09

Kêu gọi đầu tư

4

Mở rộng Kho vũ khí đạn của Bộ CHQS tỉnh

Xã Vĩnh Bình

9.93

9.93

 

 

 

Ngân sách tỉnh và Quốc phòng (Công văn số 3848/UBND-KT ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh)

5

Trụ sở Ban CHQS huyện Hòa Bình

TT Hòa Bình

4.00

4.00

 

 

 

Ngân sách tỉnh và Quốc phòng (Công văn số 1093/UBND-KT ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh)

6

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu (Công ty TNHH xăng dầu Phan Gia Huy)

Xã Minh Diệu

0.19

0.18

 

 

0.01

Ngoài ngân sách

 

HUYỆN HNG DÂN

STT

TÊN CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN

ĐỊA ĐIỂM

TNG DIỆN TÍCH (ha)

DIỆN TÍCH CỦA CÁC LOẠI ĐẤT (ha)

NGUỒN VN

ĐẤT TRỒNG LÚA

ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ

ĐT KHÁC

ĐẤT CHUYÊN TRNG LÚA

ĐẤT TRỒNG LÚA KHÁC

TNG CỘNG

 

24.82

15.87

 

 

8.95

 

1

Xây dựng trụ sở xã Ninh Hòa

Xã Ninh Hòa

0.6

0.6

 

 

 

Ngân sách huyện

2

Cơ sở Hỏa táng cho đồng bào dân tộc Khơme

Xã Lộc Ninh

1.08

1.08

 

 

 

Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh (Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 của UBND tỉnh)

3

Trạm biến áp 110/22KV Ngan Dừa và đường dây đấu nối

Xã Lộc Ninh

1.42

1.42

 

 

 

Vốn ngành điện lực (Công văn số 3922/UBND-KT ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh)

4

Xây dựng trụ sở công an xã Ninh Hòa

Xã Ninh Hòa

0.13

0.13

 

 

 

Ngân sách tỉnh (Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh)

5

Xây dựng đường Đông kênh 7.000 (ấp Ninh Thạnh Đông) đến đầu kênh Cộng hòa

Xã Ninh Thạnh Lợi

1.40

0.57

 

 

0.83

Ngân sách huyện

6

Xây dựng đường kênh 10.000 từ nhà ông Lê Hoàng Phến đến hết đất Nguyễn Xuân Hồng

Xã Ninh Thạnh Lợi

1.05

0.90

 

 

0.15

Ngân sách huyện

7

Tuyến kênh Cựa gà

Xã Ninh Thạnh Lợi A

0.30

0.30

 

 

 

Ngân sách huyện

8

Tuyến đập Xã tư

Xã Ninh Thạnh Lợi A

0.30

0.30

 

 

 

Ngân sách huyện

9

Kênh 20 (ấp Thống Nhất - Nhà Lầu 1)

Xã Ninh Thạnh Lợi A

1.58

1.46

 

 

0.12

Ngân sách huyện

10

Xây dựng đường Bến Bào - Bình Lộc

Xã Vĩnh Lộc A

1.00

1.00

 

 

 

Ngân sách huyện

11

Đường kênh chuối - ngã tư Bến Bào

Xã Vĩnh Lộc A

0.47

0.47

 

 

 

Ngân sách huyện

12

Đường Xóm vịnh

Xã Vĩnh Lộc A

0.24

0.18

 

 

0.06

Ngân sách huyện

13

Trạm Chiết nạp LPG vào chai

Xã Ninh Quới A

0.22

0.22

 

 

 

Ngoài ngân sách (Công văn số 3182/UBND-TH ngày 23/7/2020 của UBND tỉnh)

14

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường kênh ranh (đoạn từ cầu Bùng Binh đến Km2+000)

Xã Ninh Thạnh Lợi

0.40

0.20

 

 

0.20

Ngân sách huyện

15

Xây dựng đường Bình Lộc (đoạn từ nhà ông Thành đến nhà ông Quyến)

Xã Vĩnh Lộc A

1.40

0.48

 

 

0.92

Ngân sách huyện

16

Dự án xây dựng tuyến đường từ Vàm Chùa đến gia đường 3/2

Xã Ninh Thạnh Lợi

0.74

0.11

 

 

0.63

Ngân sách huyện

17

Công trình xây dựng đường từ cầu Ninh An đến giáp xã Ninh Quới A

Xã Ninh Hòa

1.31

0.86

 

 

0.45

Ngân sách huyện

18

Xây dựng đường từ Kênh Ranh đến giáp xã Vĩnh Lộc A

Xã Ninh Thạnh Lợi

3.25

1.47

 

 

1.78

Ngân sách huyện

19

Xây dựng tuyến đường kênh Ba Quy

Xã Vĩnh Lộc

1.13

0.82

 

 

0.31

Ngân sách huyện

20

Cơ stổ hợp may

Xã Ninh Quới A

0.80

0.80

 

 

 

Kêu gọi đầu tư

21

Chuyển mục đích sử dụng đất

Các xã, thị trấn

6.00

2.50

 

 

3.50

Ngoài ngân sách

 

HUYỆN PHƯỚC LONG

STT

TÊN CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN

ĐỊA ĐIỂM

TNG DIỆN TÍCH (ha)

DIỆN TÍCH CỦA CÁC LOẠI ĐẤT (ha)

NGUỒN VN

ĐẤT TRỒNG LÚA

ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ

ĐT KHÁC

ĐẤT CHUYÊN TRNG LÚA

ĐẤT TRỒNG LÚA KHÁC

TỔNG CỘNG

 

4.83

4.83

 

 

 

 

1

Trạm biến áp 110kV Ngan Dừa và đường dây đấu nối

Xã Vĩnh Phú Đông

0.03

0.03

 

 

 

Vốn ngành điện lực (Công văn số 3922/UBND-KT ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh)

2

Chuyển mục đích sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn các xã

Các xã

3.8

3.8

 

 

 

Ngoài ngân sách

3

Chuyển mục đích sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn thị trấn

Thị trấn

1

1

 

 

 

Ngoài ngân sách

 

HUYỆN VĨNH LỢI

STT

TÊN CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN

ĐỊA ĐIỂM

TNG DIỆN TÍCH (ha)

DIỆN TÍCH CỦA CÁC LOẠI ĐẤT (ha)

NGUỒN VN

ĐẤT TRỒNG LÚA

ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ

ĐT KHÁC

ĐẤT CHUYÊN TRNG LÚA

ĐẤT TRỒNG LÚA KHÁC

TNG CỘNG

 

22.18

14.16

 

 

8.02

 

1

Đường quy hoạch 02 (đoạn đường vào Trường Trung học phổ thông Lê Văn Đẩu)

TT Châu Hưng

0.70

0.22

 

 

0.48

Ngân sách tỉnh (Quyết định số 2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh)

2

Đường tránh khu dân cư chợ Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi

Xã Vĩnh Hưng

7.40

5.00

 

 

2.40

Ngân sách huyện

3

Đường quy hoạch D7 (đoạn vào trường THPT Vĩnh Hưng)

Xã Vĩnh Hưng

0.47

0.47

 

 

 

Ngân sách huyện

4

Bến xe Tỉnh Bạc Liêu

TT Châu Hưng

5.00

3.64

 

 

1.36

Kêu gọi đầu tư (Báo cáo số 323/BC-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh về chương trình xúc tiến đầu tư

5

Trụ sở Công an xã Vĩnh Hưng A

Xã Vĩnh Hưng A

0.10

0.05

 

 

0.05

Ngân sách tỉnh

6

Khu nhà ở thương mại - dịch vụ Châu Hưng

TT Châu Hưng

2.69

2.69

 

 

 

Ngoài ngân sách

7

Chùa Vĩnh Thạnh

Xã Vĩnh Hưng

0.54

0.54

 

 

 

Ngoài ngân sách

8

Tịnh thất Giác Huệ

Xã Châu Thới

0.08

0.08

 

 

 

Ngoài ngân sách

9

Cửa hàng kinh doanh xăng, dầu (Cty TNHH vận tải xăng dầu Phúc Đạt)

TT Châu Hưng

0.17

0.12

 

 

0.05

Ngoài ngân sách

10

Nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở tại nông thôn

Các xã

3.53

0.95

 

 

2.58

Ngoài ngân sách

11

Nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở tại đô thị

TT Châu Hưng

1.50

0.40

 

 

1.10

Ngoài ngân sách

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 44/NQ-HĐND năm 2020 thông qua Danh mục dự án cần thu hồi đất và Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


136

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.61