Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3126/QĐ-UBND về phê duyệt (bổ sung) kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Số hiệu: 3126/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Ngọc Sơn
Ngày ban hành: 17/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3126/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT (BỔ SUNG) KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN LỘC HÀ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 220/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án phải điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất; danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Lộc Hà; Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Lộc Hà; Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Lộc Hà;

Xét đề nghị của UBND huyện Lộc Hà tại Tờ trình số 130/TTr-UBND ngày 27/8/2020 về việc phê duyệt (bổ sung) kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Lộc Hà;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2962/TTr-STMMT ngày 08/9/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt (bổ sung) kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Lộc Hà, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Danh mục các công trình, dự án bổ sung thực hiện trong năm 2020:


STT

Tên công trình, dự án

Diện tích quy hoạch (ha)

Diện tích (ha)

Sử dụng vào loại đất (ha)

Địa điểm

Vị trí trên bản đồ KHSD đất

Ghi chú

LUA

RPH

ĐT KHÁC

I

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT ĐƯỢC HĐND TỈNH CHẤP THUẬN

48.10

48.10

10.37

0.00

37.73

 

 

 

1.1

Đất giao thông

3.80

3.80

1.70

 

2.10

 

 

 

1.1.1

Đường giao thông từ Trung tâm hành chính và đường vào chùa Kim Dung huyện Lộc Hà

1.80

1.80

1.70

 

0.10

Thị trấn Lộc Hà

155

 

1.1.2

Đường giao thông Jika

2.00

2.00

 

 

2.00

Xã Hộ Độ

156

 

1.2

Đất thủy li

2.50

2.50

-

-

2.50

 

 

 

1.2.1

Đê tả nghèn đoạn từ TL9 đi qua chùa Hộ Độ huyện Lộc Hà

2.50

2.50

 

 

2.50

Xã Hộ Độ

157

 

1.3

Đất năng lượng

0.10

0.10

-

-

0.10

 

 

 

1.3.1

Xây dựng mạch vòng 22KV giữa TBA 110 KV Can Lộc và TBA 110 KV Thạch Linh đoạn qua huyện Lộc Hà

0.10

0.10

 

 

0.10

10 xã, thị trấn huyện Lộc Hà trừ Hộ Độ, Thạch Kim

158

 

1.4

Đất ở đô thị

5.50

5.50

4.92

 

0.58

 

 

 

1.4.1

Quy hoạch đấu giá đất khu vực trung tâm hành chính huyện Lộc Hà (Giai đoạn II) tại thôn Phú Mậu

5.50

5.50

4.92

 

0.58

Thị trấn Lộc Hà

159

 

1.5

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

4.50

4.50

2.90

0.00

1.60

 

 

 

1.5.1

Trung tâm văn hóa huyện Lộc Hà

4.50

4.50

2.90

 

1.60

Thị trấn Lộc Hà

160

 

1.6

Đất sinh hoạt cộng đồng

0.75

0.75

 

 

0.75

 

 

 

1.6.1

Nhà văn hóa thôn Trung Nghĩa

0.75

0.75

 

 

0.75

Thị trấn Lộc Hà

161

 

1.7

Đất thương mại dịch vụ

0.10

0.10

-

-

0.10

 

 

 

1.7.1

Quy hoạch Nhà điều hành cống Cầu Trù

0.10

0.10

 

 

0.10

Xã Phù Lưu

162

 

1.8

Đất ch

0.85

0.85

0.85

-

-

 

 

 

1.8.1

Quy hoạch chợ trung tâm huyện Lộc Hà

0.85

0.85

0.85

 

 

Thị trấn Lộc Hà

163

 

1.9

Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm

30.00

30.00

-

-

30.00

 

 

 

1.9.1

Quy hoạch mỏ đất san lấp, vật liệu xây dựng (thôn Quan Nam, Thượng Phú, Trường An, Đông Thịnh, Trung Sơn)

30.00

30.00

 

 

30.00

Hồng Lộc

164

 

II

CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CÒN LẠI

14.00

14.00

0.50

0.00

13.50

 

 

 

2.1

Đất ở nông thôn

13.50

13.50

 

 

13.50

 

 

 

2.1.1

Quy hoạch đấu giá đất ở phía Tây đường TL 549 thôn Đồng Sơn

0.50

0.50

 

 

0.50

Xã Mai Phụ

165

 

2.2.2

Quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm gắn liền với đất ở sang đất ở

13.00

13.00

 

 

13.00

12 xã, Thị trấn

 

 

2.2

Đất chợ

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

 

2.2.1

Chợ Đình

0.50

0.50

0.50

 

 

Tân Lộc

170

 

Tổng 13 danh mục, công trình dự án

62.10

62.10

10.87

0.00

51.23

 

 

 

2. Tổng hợp số liệu sau khi điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2020:

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích đã được UBND tỉnh duyệt (ha)

Tổng diện tích sau khi điều chỉnh (ha)

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

 

11,712.86

11,712.86

1

Đất nông nghiệp

NNP

7,774.05

7,722.02

1.1

Đất trồng lúa

LUA

3,506.08

3,499.31

 

Trong đó: Đất chuyên trông lúa nước

LUC

2,906.84

2,900.07

 

Đất trồng lúa nước còn lại

LUK

599.24

599.24

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

874.28

871.05

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

966.57

954.04

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

1,162.33

1,162.33

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

590.04

560.04

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

355.94

355.94

1.8

Đất làm muối

LMU

180.71

178.71

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

140.11

142.61

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

3,260.62

3,316.95

2.1

Đất quốc phòng

CQP

18.78

18.78

2.2

Đất an ninh

CAN

1.55

1.55

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

10.00

10.00

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

45.28

45.38

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

54.38

54.38

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1,376.22

1,382.77

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

3.98

3.98

2.11

Đất danh lam thng cảnh

DDL

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

2.52

2.52

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

526.63

538.13

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

95.75

103.25

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

16.76

16.76

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

3.39

3.39

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

27.08

27.08

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

169.30

169.30

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

8.05

38.05

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

16.56

17.31

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

 

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

30.07

30.07

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

630.12

630.05

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

152.81

152.81

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

3

Đất chưa sử dụng

CSD

708.19

703.89

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này:

1. Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà có trách nhiệm:

- Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

- Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng thẩm quyền và Kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

- Tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng thẩm quyền và kế hoạch sử dụng đất dã được duyệt;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất;

- Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TTr. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- TTr. Huyện ủy, HĐND huyện Lộc Hà;
- Phó VP (phụ trách);
- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, NL2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3126/QĐ-UBND về phê duyệt (bổ sung) kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


924

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.58.220