Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 30/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 30/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Hữu Tháp
Ngày ban hành: 13/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 13 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 CỦA HUYỆN ĐĂK TÔ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 01/2017VNĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đăk Tô;

Xét Tờ trình số 121/TTr-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 08/TTr-STNMT ngày 11 tháng 01 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đăk Tô, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch (chi tiết tại biểu số 01 kèm theo).

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất (chi tiết tại biểu số 02 kèm theo).

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất (chi tiết tại biểu số 03 kèm theo).

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng (chi tiết tại biểu số 04 kèm theo).

(kèm theo báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất)

Điều 2. Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 202 1 được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô có trách nhiệm:

1. Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện theo đúng quy định;

2. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt nhằm đảm bảo tính thống nhất trong việc quản lý, sử dụng đất đúng theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt;

3. Việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải tuân thủ theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;

4. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư dự án và thu hồi đất đối với các dự án chậm hoặc không triển khai. Có cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút các nhà đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng; phát triển du lịch dịch vụ và thương mại. Kiểm soát chặt chẽ tình trạng tự phát chuyển đổi đất trồng lúa nước sang đất trồng cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản hoặc chuyển sang sử dụng vào các mục đích khác không theo kế hoạch sử dụng;

5. Thực hiện tốt chính sách thu hồi, chuyển mục đích, giao cho thuê đất theo đúng kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

6. Định kỳ hàng quý báo cáo việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất của huyện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để theo dõi tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: PVPKSX;
- Lưu: VT, NNTN.TDL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tháp

 

Biểu số 01: DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT PHÂN BỔ TRONG NĂM KẾ HOẠCH

(Kèm theo Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 13/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT Đăk

Xã Đăk Rơ Nga

Xã Ngọc Tụ

Xã Đăk Trăm

Xã Văn Lem

Xã Kon Đào

Xã Tân Cảnh

Xã Diên Bình

Xã Pô Kô

 

Tổng diện tích tự nhiên

 

50.870,31

3.953,06

10.808,05

5.289,07

5.007,32

4.566,05

3.361,02

5.084,28

4.625,45

8.176,01

1

Đất nông nghiệp

NNP

44.787,69

3.102,34

10.429,77

4.812,79

4.610,40

4.238,82

2.645,13

3.897,87

3.712,67

7.337,90

1.1

Đất trồng lúa

LUA

1.272,78

127,30

142,47

154,63

230,97

176,21

151,10

87,43

117,26

85,41

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

1.084,21

81,96

140,97

121,18

228,07

173,63

107,46

73,93

115,06

41,95

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

11.070,74

528,13

2.476,53

1.330,37

1.378,63

1.02,94

777,19

882,92

476,29

1.917,74

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

15.878,66

1,825,29

1.322,57

1.566,32

866,01

261,89

1.252,69

2.429,65

2.860,40

3.493,84

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

2.450,30

-

900,44

322,89

534,42

689,56

-

2,99

-

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

13.908,36

600,04

5.573,45

1.428,90

1.589,88

1.782,05

448,84

439,60

222,67

1.822,93

1.7

Đất nuôi trồng thuỷ sản

NTS

119,13

12,91

14,31

9,68

2,89

2,57

11,73

22,09

31,06

11,89

1.8

Đất làm muối

LMU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

87,72

8,67

-

-

7,60

23,60

3,58

33,19

4,99

6,09

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

5.574,03

832,52

342,15

418,80

338,71

162,69

671,02

1.181,39

890,89

735,86

2.1

Đất quốc phòng

CQP

903,33

15,67

35,23

-

-

-

356,58

495,85

-

-

2.2

Đất an ninh

CAN

2,87

1,69

0,15

-

0,11

0,10

0,25

0,21

0,11

0,25

2.3

Đất khu công nghiệp

SKN

150,02

150,02

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

67,41

67,41

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

10,64

1,00

0,23

-

0,10

0,87

4,70

1,72

0,51

1,51

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

74,33

13,21

0,16

-

0,95

-

3,06

51,27

5,68

-

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

10,87

-

-

-

-

-

-

10,87

-

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp huyện, cấp xã

DHT

2.792,30

335,85

156,14

237,48

204,24

108,76

115,26

362,96

713,50

558,12

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

25,22

25,06

-

-

-

-

-

-

0,16

-

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

60,00

-

-

-

-

-

60,00

-

-

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

4,65

-

-

-

-

-

-

4,65

-

-

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

430,08

-

21,89

35,55

38,96

16,73

64,64

109,08

90,78

52,45

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

134,54

134,54

-

-

-

-

-

-

-

-

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

12,12

6,13

0,70

0,36

0,89

0,37

1,30

0,95

1,18

0,24

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

4,67

2,65

0,18

0,14

0,97

-

-

0,66

-

0,07

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

7,19

1,48

1,20

2,02

0,43

-

0,29

0,43

1,34

-

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

60,59

2,96

4,09

3,01

3,59

1,05

7,50

15,25

16,61

6,53

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng

SKX

43,13

5,31

11,66

7,61

1,81

-

2,20

2,32

12,22

-

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

10,84

2,28

0,80

2,12

0,93

0,26

1,48

0,95

1,70

0,32

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

2,18

2,18

-

-

-

-

-

-

-

-

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

0,01

-

0,01

-

-

-

-

-

-

-

2.24

Đất sông, suối

SON

764,95

65,02

109,71

130,36

85,73

34,45

53,21

123,00

47,10

116,37

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

0,80

-

-

0,15

-

0,10

0,55

-

-

-

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

1,29

0,07

-

-

-

-

-

1,22

-

-

3

Đất chưa sử dụng

CSD

508,59

18,20

36,13

57,48

58,21

164,54

44,87

5,02

21,89

102,25

 

Biểu số 02: KẾ HOẠCH THU HỒI CÁC LOẠI ĐẤT

(Kèm theo Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 13/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị tính: ha

TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT Đăk

Xã Đăk Rơ Nga

Xã Ngọc Tụ

Xã Đăk Trăm

Xã Văn Lem

Xã Kon Đào

Xã Tân Cảnh

Xã Diên Bình

Xã Pô Kô

1

Đất nông nghiệp

NNP

316,59

98,75

45,20

1,62

9,38

26,41

72,26

32,76

18,67

11,54

1.1

Đất trồng lúa

LUA

4,67

2,00

-

-

-

-

2,57

-

0,10

-

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

4,67

2,00

-

-

-

-

2,57

-

0,10

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

159,70

41,62

25,32

0,58

8,68

24,53

40,18

10,12

5,98

2,69

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

147,73

54,13

16,42

1,01

0,70

1,88

29,51

22,64

12,59

8,85

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.7

Đất nuôi trồng thuỷ sản

NTS

4,49

1,00

3,46

0,03

-

-

-

-

-

-

1.8

Đất làm muối

LMU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

83,52

3,79

42,03

7,16

1,96

0,80

4,05

15,40

6,63

1,70

2.1

Đất quốc phòng

CQP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Đất an ninh

CAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

0,02

0,02

-

-

-

-

-

-

-

-

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

5,58

0,18

0,48

0,01

0,03

0,43

1,70

1,69

0,24

0,82

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

1,85

-

0,24

-

0,01

0,27

0,06

0,34

0,30

0,63

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

0,45

0,45

-

-

-

-

-

-

-

-

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,46

0,14

-

-

0,11

0,10

-

-

0,11

-

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

-

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

-

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

0,25

-

-

-

-

-

-

-

-

0,25

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

74,91

3,00

41,31

7,15

1,81

-

2,29

13,37

5,98

-

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ghi chú: Đối với diện tích đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất trồng lúa chỉ được thực hiện thu hồi đất khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

 

Biểu số 03: KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

(Kèm theo Quyết định số 30 /QĐ-UBND ngày 13 / 01 / 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị tính: ha

TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT Đăk Tô

Xã Đăk Rơ Nga

Xã Ngọc Tụ

Xã Đăk Trăm

Xã Văn Lem

Xã Kon Đào

Xã Tân Cảnh

Xã Diên Bình

Xã Pô Kô

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

253,98

92,71

45,20

1,62

1,78

2,81

68,68

22,05

13,68

5,45

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

4,67

2,00

-

-

-

-

2,57

-

0,10

-

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

4,67

2,00

-

-

-

-

2,57

-

0,10

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

123,83

41,45

25,32

0,58

1,08

0,93

40,18

5,62

5,98

2,69

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

120,99

48,26

16,42

1,01

0,70

1,88

25,93

16,43

7,60

2,76

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.7

Đất nuôi trồng thuỷ sản

NTS/PNN

4,49

1,00

3,46

0,03

 

 

 

 

 

 

1.8

Đất làm muối

LMU/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

62,61

6,04

-

-

7,60

23,60

3,58

10,71

4,99

6,09

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

-

-

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

2.2

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng

LUA/LNP

-

-

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

2.3

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

LUA/NTS

-

-

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

2.4

Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối

LUA/LMU

-

-

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

2.5

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

HNK/NTS

-

-

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

2.6

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nông nghiệp khác

HNK/NKH

35,87

0,17

-

-

7,60

23,60

-

4,50

-

-

2.7

Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất nông nghiệp khác

CLN/NKH

26,74

5,87

-

-

 

 

3,58

6,21

4,99

6,09

2.8

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RDD/NKR(a)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RPH/NKR(a)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.10

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RSX/NHK (a)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ghi chú: Đối với diện tích đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất trồng lúa chỉ được thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

 

Biểu số 04: KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG

(Kèm theo Quyết định số 30 /QĐ-UBND ngày 13 / 01 /2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị tính: ha

TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT Đăk

Xã Đăk Rơ Nga

Ngọc Tụ

Xã Đăk Trăm

Xã Văn Lem

Xã Kon Đào

Xã Tân Cảnh

Diên Bình

Xã Pô

1

Đất nông nghiệp

NNP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1

Đất trồng lúa

LUA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.7

Đất nuôi trồng thuỷ sản

NTS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.8

Đất làm muối

LMU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

3,44

1,17

0,09

0,20

-

-

0,98

0,81

0,19

-

2.1

Đất quốc phòng

CQP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Đất an ninh

CAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

0,61

-

-

-

-

-

-

0,61

-

-

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

1,15

1,15

-

-

-

-

-

 

-

-

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

0,51

0,02

-

0,10

-

-

-

0,20

0,19

-

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

0,98

 

 

 

 

 

0,98

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

0,19

-

0,09

0,10

-

-

-

-

-

-

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tổng diện tích

 

3,44

1,17

0,09

0,20

-

-

0,98

0,81

0,19

-

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 30/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


46

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.25.169