Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 26/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 26/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành: 07/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 26/2008/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 08 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1234/STC-VG ngày 24/6/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này thay thế các Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND ngày 11/01/2006, Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND ngày 03/4/2006, Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND ngày 05/6/2006 của UBND tỉnh và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tài chính;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K7 (CT. 22b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

QUY CHẾ

ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 07/8/2008 của UBND tỉnh)

Để cụ thể hóa Quy chế Đấu giá quyền sử dụng đất được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương. UBND tỉnh ban hành Quy chế Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh với một số nội dung cụ thể như sau:

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (sau đây gọi tắt là đấu giá) để Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất đối với đất thuộc quyền quản lý của Nhà nước.

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh

1. Quy chế này điều chỉnh việc giao đất, cho thuê đất đối với các trường hợp sau:

1.1. Giao đất có thu tiền sử dụng đất để:

a. Đầu tư xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân.

b. Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê, trừ trường hợp đất xây dựng nhà chung cư cao tầng cho công nhân khu công nghiệp.

c. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê.

d. Sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.

đ. Sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh.

e. Sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

1.2. Giao đất theo hình thức khác nay chuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất, trừ trường hợp không thay đổi chủ sử dụng đất.

1.3. Cho thuê đất bao gồm cả cho thuê đất thuộc quỹ đất công ích của cấp xã quản lý để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

1.4. Các trường hợp khác do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thực hiện giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

2. Các trường hợp giao đất, cho thuê đất sau đây không thực hiện theo hình thức đấu giá theo Quy chế này.

a. Giao đất không thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

b. Giao đất ở hoặc giao đất, cho thuê đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bố trí đất tái định cư do giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư.

c. Giao mặt bằng cho các nhà đầu tư để đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp.

d. Giao đất ở lần đầu cho các đối tượng có công với Cách mạng theo quy định Nhà nước.

đ. Giao đất thực hiện các dự án đầu tư trong các trường hợp theo quy định của Nhà nước được xem xét giao đất không thực hiện hình thức đấu giá do UBND tỉnh quyết định.

e. Giao đất, cho thuê đất khác do UBND tỉnh quy định giao đất, cho thuê đất sát với giá thị trường chuyển nhượng đất đai không thực hiện hình thức đấu giá.

3. Thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất thực hiện theo hình thức đấu giá được quy định như sau:

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất (UBND tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã – đối với cho thuê đất công ích sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp) theo quy định của pháp luật về đất đai đối với loại đất nào, dự án nào thì có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá đối với loại đất đó,dự án đó.

Điều 3. Đối tượng tham gia đấu giá

Đối tượng được tham gia đấu giá là tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 4. Nguyên tắc đấu giá

Việc tổ chức đấu giá và tham gia đấu giá phải được công khai, minh bạch, trung thực, bình đẳng. Nghiêm cấm mọi hành vi thông đồng, dàn xếp kết quả đấu giá.

Điều 5. Hình thức đấu giá

Việc tổ chức đấu giá được thực hiện 01 trong 02 hình thức sau:

1. Hình thức bỏ phiếu kín: Là hình thức mà người tham gia đấu giá trả giá bằng cách ghi trên phiếu đấu giá theo từng vòng đấu giá liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp thì người có mức giá cao nhất là người trúng đấu giá. Trong đó, mức trả giá của người tham gia đấu giá trong vòng đấu giá đầu tiên phải cao hơn giá trị tối thiểu của lô đất, thửa đất, khu đất ít nhất một bước giá theo quy định tại Điều 9 của Quy chế này; mức trả giá của người tham gia đấu giá trong vòng đấu giá sau phải cao hơn mức trả giá cao nhất của vòng đấu giá trước liền kề ít nhất một bước giá.

2. Hình thức công khai bằng lời nói: Là hình thức mà người tham gia đấu giá theo thứ tự bốc xăm trực tiếp trả giá bằng lời nói theo từng vòng đấu giá liên tục cho đến khi không còn người trả giá tiếp thì người có mức giá cao nhất là người trúng đấu giá. Trong đó, người trả giá sau theo thứ tự bốc xăm phải trả giá cao hơn người trả giá trước liền kề ít nhất một bước giá theo quy định tại Điều 9 của Quy chế này.

Điều 6. Điều kiện tham gia đấu giá.

1. Các đối tượng quy định tại Điều 3 của Quy chế này được đăng ký và tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

a. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá.

Tổ chức hoặc cá nhân tham gia đấu giá phải có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Hội đồng Đấu giá quyền sử dụng đất (sau đây gọi tắt là Hội đồng Đấu giá) phát hành.

b. Đủ năng lực về hành vi dân sự và quyền đại diện tham gia đấu giá

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

- Riêng người đại diện cho một tổ chức, đơn vị đăng ký và tham gia đấu giá phải là thủ trưởng của tổ chức, đơn vị đó hoặc là người có đủ năng lực hành vi dân sự được thủ trưởng tổ chức, đơn vị ủy quyền tham gia đấu giá. Việc ủy quyền phải thực hiện bằng văn bản có ký tên và đóng dấu của tổ chức, đơn vị.

c. Đủ năng lực tài chính và kỹ thuật:

Đối với đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, ngoài các điều kiện quy định tại điểm a, b của khoản 1 Điều này thì các tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải có đủ điều kiện về năng lực tài chính và kỹ thuật để thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

d. Điều kiện về mối quan hệ:

- Những người có quan hệ là vợ chồng, cha con, mẹ con, anh chị em ruột và những người có tên trong cùng một hộ khẩu gia đình không được đăng ký tham gia đấu giá trong cùng một lô đất, thửa đất hoặc khu đất.

- Các đơn vị là thành viên của một công ty, tổng công ty; tổng công ty và công ty thành viên; công ty và đơn vị thành viên; các thành viên trong một liên doanh; liên doanh và các đơn vị thành viên trong liên doanh và các đơn vị trong cùng một tổ chức khác không được đăng ký tham gia cùng đấu giá một lô đất, thửa đất, khu đất.

2. Tại phiên đấu, sau khi Hội đồng Đấu giá công bố những thành viên tham gia đấu giá, người tham gia đấu phải có trách nhiệm báo cáo cho Hội đồng Đấu giá xem xét cho rút bớt thành viên tham gia đấu giá để đúng điều kiện tham gia đấu giá nếu có các thành viên theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều này hoặc công bố bổ sung các thành viên không đủ điều kiện để tham gia đấu giá theo quy định.

Việc cho rút bớt thành viên tham gia đấu giá trong trường hợp trên được xem là đúng quy định. Trường hợp các thành viên không báo cáo cho Hội đồng Đấu giá về mối quan hệ theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều này thì được xem là vi phạm Quy chế Đấu giá về hành vi thông đồng, dàn xếp kết quả đấu giá và được xử lý theo quy định của Nhà nước và quy định tại Quy chế này.

Chương 2.

TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 7. Đất đủ điều kiện được tổ chức bán đấu giá.

Đất được đưa ra tổ chức bán đấu giá phải đảm bảo các điều kiện sau:

1. Đất đã có quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết và quy hoạch xây dựng chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành của pháp luật về đất đai và xây dựng.

2. Đất đã được bồi thường, hỗ trợ theo quy định và giải phóng mặt bằng.

3. Đất đã được xây dựng kỹ thuật hạ tầng khu dân cư theo quy hoạch và thiết kế xây dựng được phê duyệt, trường hợp các lô đất được đưa ra bán đấu giá nhưng chưa xây dựng hoàn thành kỹ thuật hạ tầng khu dân cư thì phải được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai và phải công bố thiết kế quy hoạch chi tiết và thời gian đảm bảo xây dựng hoàn thành kỹ thuật hạ tầng khu dân cư để đủ điều kiện giao đất, cho thuê đất. Riêng đối với đất ở khu vực dân cư nông thôn thuộc các khu vực theo quy hoạch không xây dựng kết cấu hạ tầng thì phải có thiết kế phân lô được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Đất đã được phê duyệt giá khởi điểm theo Quy chế này để đấu giá quyền sử dụng đất.

5. Đối với đất để giao đất hoặc cho thuê đất thực hiện các dự án đầu tư phải có phương án đấu giá quyền sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt.

6. Mỗi lô đất, thửa đất, khu đất phải có ít nhất từ 02 người đăng ký tham gia đấu giá đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 của Quy chế này trở lên.

Điều 8. Giá khởi điểm

1. Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất (sau đây gọi tắt là giá khởi điểm).

2. Giá khởi điểm không được thấp hơn giá đất do UBND tỉnh công bố hàng năm và phải sát với giá thị trường chuyển nhượng đất đai tại thời điểm tổ chức đấu giá.

3. Thẩm quyền phê duyệt và điều chỉnh giá khởi điểm:

3.1. Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm trong các trường hợp sau:

a. Giá khởi điểm lần đầu.

b. Khi giá khởi điểm thấp hơn giá UBND tỉnh công bố hàng năm (do điều chỉnh).

c. Giá khởi điểm được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt trong thời hạn đã hơn 6 tháng kể từ ngày phê duyệt.

d. Khi thị trường chuyển nhượng đất đai tại địa bàn có đất đấu giá biến động tăng 20%.

đ. Giá khởi điểm đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt nhưng sau 03 lần ra bán đấu giá không có người đăng ký tham gia đấu giá.

3.2. Hội đồng Đấu giá được quyền điều chỉnh tăng giá khởi điểm của từng lần đấu giá cho sát với thị trường chuyển nhượng đất đai (không kể các trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh). Việc điều chỉnh giá khởi điểm nêu phải được thực hiện trước khi tổ chức cho khách hàng đăng ký tham gia đấu giá được công bố rộng rãi cho khách hàng.

Điều 9. Bước giá

1. Bước giá để đấu giá quyền sử dụng đất (gọi tắt là bước giá) là giá trị chênh giữa lần trả giá đầu tiên cao hơn giá trị khởi điểm hoặc giá trị chênh lệch giữa trả giá sau lớn hơn lần trả giá trước liền kề.

2. Bước giá do Hội đồng Đấu giá quy định cụ thể nhưng không được thấp hơn quy định tối thiểu sau:

Giá trị tối thiểu của lô đất, thửa đất, khu đất

Đơn vị tính

Mức tối thiểu

1. Dưới 500 triệu đồng.

Đồng/ lô, thửa đất, khu đất

 

- Dưới 100 triệu

 

1.000.000

- Từ 100 dưới 200 triệu đồng

 

2.000.000

- Từ 200 dưới 300 triệu đồng

 

3.000.000

- Từ 300 dưới 400 triệu đồng

 

4.000.000

- Từ 400 dưới 500 triệu đồng

 

5.000.000

2. Từ 500 triệu đồng trở lên

% theo giá trị tối thiểu

2,0

3. Hội đồng Đấu giá căn cứ bước đấu giá tối thiểu quy định tại khoản 2 Điều này để quy định bước giá trong từng phiên đấu giá cho phù hợp nhưng tối đa không … quá 20% giá trị khởi điểm của lô đất, thửa đất, khu đất. Việc quy định và điều chỉnh bước giá của Hội đồng Đấu giá phải được công bố cho người tham gia đấu giá chậm nhất là tại thời điểm tổ chức cho khách hàng đăng ký tham gia đấu giá.

Điều 10. Phí đấu giá và tiền đặt cọc.

1. Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải nộp phí đấu giá và tiền đặt cọc để tham gia đấu giá theo quy định sau:

a. Nộp tiền đặt cọc bằng 5% giá trị khởi điểm của lô đất, thửa đất, khu đất và tiền đặt cọc được xử lý theo quy định của Nhà nước và quy định tại Quy chế này.

b. Nộp phí đấu giá theo mức quy định hiện hành của UBND tỉnh (phí đấu giá là khoản thu không được hoàn trả lại cho người đăng ký tham gia đấu giá).

2. Việc nộp phí đấu giá và tiền đặt cọc để tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 1 Điều này phải được nộp ngay khi nộp đơn tham gia đấu giá.

Điều 11. Thông báo tổ chức bán đấu giá và đăng ký tham gia đấu giá

1. Trước khi tiến hành đấu giá ít nhất 30 ngày, Trung tâm Phát triển quỹ đất hoặc đơn vị, tổ chức được giao quản lý quỹ đất để bán đấu giá (sau đây gọi tắt là đơn vị quản lý quỹ đất) phải thông báo công khai việc bán đấu giá quyền sử dụng đất ít nhất 2 lần trong thời gian 2 tuần trên phương tiện thông tin đại chúng như Báo, Đài phát thanh, Đài truyền hình địa phương hoặc trung ương và các phương tiện thông tin khác và được niêm yết công khai tại nơi tổ chức đấu giá, trụ sở UBND huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất đấu giá.

2. Nội dung thông báo theo quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm các thông tin sau:

- Thông tin về tình trạng đất: địa điểm, diện tích, kích thước, mốc giới thửa đất, tình trạng đất hiện tại, quy hoạch sử dụng đất chi tiết, mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, quy hoạch xây dựng chi tiết, thời hạn sử dụng đất, các hạn chế về đất nếu có.

- Thông tin về đăng ký tham gia đấu giá: Thời gian và điểm đăng ký, điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá.

- Thông tin về mở phiên đấu giá: Thời gian và địa điểm tiến hành phiên đấu giá.

3. Đơn vị quản lý quỹ đất có trách nhiệm tổ chức cho các đối tượng tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt cọc và phí đấu giá theo quy định. Nghiêm cấm đơn vị quản lý quỹ đất hoặc cán bộ thực thi nhiệm vụ tổ chức cho khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có các hành vi sau đây:

a. Đề nghị, yêu cầu người tham gia đấu giá đăng ký vị trí, lô đất, thửa đất này hay vị trí, lô đất, thửa đất khác trong trường hợp có nhiều lô đất, thửa đất đưa ra đấu giá.

b. Cung cấp những thông tin về số lượng người hoặc người nào đã đăng ký tham gia đấu giá.

c. Các hành vi khác có tính định hướng, dàn xếp khách hàng tham gia đấu giá hoặc gây khó khăn cho khách hàng đăng ký tham gia đấu giá (trừ trường hợp yêu cầu khách hàng thực hiện đúng các quy định tại Quy chế này).

4. Hội đồng Đấu giá và Thủ trưởng đơn vị quản lý quỹ đất có trách nhiệm thực hiện các biện pháp để giám sát các hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại khoản 3 Điều này.

5. Việc tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải hoàn tất trước 16 giờ của ngày trước ngày mở phiên đấu giá.

Điều 12. Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

1. Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp đủ số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (trường hợp nộp tiền thuê đất một lần) phải nộp theo kết quả đấu giá vào ngân sách nhà nước chậm nhất không quá 20 ngày đối với đất ở và không quá 30 ngày đối với đất thực hiện các dự án kể từ ngày cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá.

2. Trường hợp diện tích đất thực tế được giao, được cho thuê nhỏ hơn hoặc lớn hơn diện tích xác định trong kết quả đấu giá thì người trúng đấu giá được hoàn trả lại hoặc nộp thêm số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo diện tích thực tế.

Điều 13. Xử lý tiền đặt cọc và phí đấu giá

1. Tiền đặt cọc của người tham gia đấu giá được xử lý như sau:

1.1. Đối với người trúng đấu giá thì tiền đặt cọc được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (đối với nộp tiền thuê đất một lần) phải nộp theo quy định.

1.2. Người tham gia đấu giá được trả lại tiền đặt cọc trong các trường hợp sau:

a. Rút lại đăng ký tham gia đấu giá trước thời điểm hoàn tất thủ tục đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 5 Điều 11 của Quy chế này.

b. Không đủ điều kiện tổ chức đấu giá theo quy định hoặc không tổ chức đấu giá theo thông báo.

c. Không trúng đấu giá trừ các trường hợp bị sung công quỹ nhà nước theo quy định tại khoản 3 Điều này.

1.3. Tiền đặt cọc được sung công quỹ nhà nước trong các trường hợp sau đây:

a. Đã đăng ký nhưng không tham gia đấu giá: không đến tham gia đấu giá hoặc có mặt nhưng không tham gia trả giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

b. Trả giá không đúng quy định tại Điều 5 của Quy chế này.

c. Trúng đấu giá nhưng không nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp (không kể trường hợp thuê đất nộp tiền thuê đất hàng năm); rút lại giá đã trả.

d. Người tham gia đấu giá có hành vi thông đồng, dàn xếp kết quả đấu giá.

1.4. Trường hợp thực hiện đấu giá theo hình thức đấu giá công khai bằng lời nói và trong vòng đấu giá đầu tiên (vòng 1) nếu có người tham gia đấu giá đã trả giá cao hơn 20% giá trị khởi điểm thì những người tham gia đấu giá sau không bị sung công quỹ nhà nước về tiền đặt cọc nếu như không trả giá.

2. Phí đấu giá không được trả lại cho người đăng ký tham gia đấu giá, trừ các trường hợp sau được trả lại người đăng ký tham gia đấu giá:

a. Rút lại đăng ký tham gia đấu giá trước thời điểm hoàn tất thủ tục đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 5 Điều 11 của Quy chế này.

b. Không đủ điều kiện tổ chức đấu giá theo quy định hoặc không tổ chức đấu giá theo thông báo.

Điều 14. Hội đồng Đấu giá

1. Chức năng:

Hội đồng Đấu giá có chức năng tổ chức đấu giá và giám sát hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật và quy định tại Quy chế này; chịu trách nhiệm trước UBND cùng cấp và trước pháp luật về kết quả thực hiện và hoạt động giám sát đấu giá. Trong đó, Hội đồng Đấu giá cấp xã chỉ có chức năng tổ chức đấu giá và giám sát hoạt động đấu giá quỹ đất công ích do cấp xã quản lý để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp.

2. Nguyên tắc hoạt động:

Hội đồng Đấu giá hoạt động theo nguyên tắc sau:

a. Mọi hoạt động của Hội đồng Đấu giá để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều này theo nguyên tắc bàn bạc và quyết định thống nhất theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp có ý kiến khác nhau được quyết định theo ý kiến đa số nhưng không trái theo quy định của pháp luật, ý kiến thiểu số được bảo lưu.

b. Chủ tịch Hội đồng Đấu giá chịu trách nhiệm toàn diện và trực tiếp trước UBND cùng cấp và trước pháp luật về tổ chức đấu giá và điều hành phiên đấu giá.

c. Thành viên Hội đồng Đấu giá chịu trách nhiệm trước UBND cùng cấp và trước pháp luật về lĩnh vực phân công phụ trách theo lĩnh vực chuyên môn của đơn vị mình liên quan đến tổ chức đấu giá; đồng thời cùng chịu trách nhiệm về kết quả giám sát trong phiên đấu giá (nếu không có ý kiến khác).

3. Nhiệm vụ:

Hội đồng Đấu giá có các nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra và đề xuất chủ trương hoặc phương án tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Kiểm tra và đề nghị cấp có thẩm quyền quy định và điều chỉnh giá khởi điểm trong các trường hợp quy định tại điểm 3.1 khoản 3 Điều 8 của Quy chế này.

- Quy định và điều chỉnh bước giá theo quy định tại Điều 9 của Quy chế này.

- Kiểm tra về đủ điều kiện để tổ chức đấu giá và mở phiên đấu giá theo quy định tại Quy chế này.

- Quyết định các giải pháp để thực hiện chức năng giám sát của Hội đồng Đấu giá.

- Mở phiên đấu giá và điều hành phiên đấu giá.

- Xử lý tiền đặt cọc theo quy định tại Điều 13 của Quy chế này.

- Xử lý các vấn đề khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng.

4. Hội đồng Đấu giá của cấp nào (tỉnh, huyện, xã) do UBND cấp đó quyết định thành lập. Thành phần Hội đồng Đấu giá gồm:

- Lãnh đạo UBND cùng cấp;

- Lãnh đạo cơ quan tài chính – kế hoạch cùng cấp;

- Đại diện cơ quan tài nguyên và môi trường (địa chính) cùng cấp;

- Lãnh đạo đơn vị quản lý quỹ đất;

- Đại diện một số cơ quan liên quan cần thiết.

5. Tùy theo quy mô quỹ đất thường xuyên tổ chức bán đấu giá và đặc điểm của đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý quỹ đất mà Hội đồng Đấu giá quyết định thành lập tổ giúp việc riêng cho Hội đồng hoặc sử dụng bộ máy của đơn vị có nhiệm vụ quản lý quỹ đất giúp việc cho Hội đồng. Tổ giúp việc cho Hội đồng Đấu giá do Hội đồng Đấu giá quyết định sau khi có ý kiến của thủ trưởng các đơn vị có liên quan.

6. Chế độ phụ cấp cho các thành viên Hội đồng Đấu giá và tổ giúp việc cho Hội đồng Đấu giá do UBND tỉnh quy định.

7. Kinh phí phục vụ hoạt động của Hội đồng Đấu giá và tổ giúp việc cho Hội đồng Đấu giá do đơn vị quản lý quỹ đất chi trả từ nguồn phí đấu giá, trường hợp nguồn thu từ phí đấu giá không đủ chi được ngân sách cấp bổ sung.

Chương 3.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này được thay thế Quy chế được ban hành theo Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND, Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND ngày 03/4/2006, Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND ngày 05/6/2006 của UBND tỉnh và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

2. Những nội dung có liên quan nhưng không được quy định trong Quy chế này được thực hiện theo những quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Trong quá trình thực hiện theo quy định tại Quy chế này nếu phát sinh vướng mắc, UBND các huyện, thành phố, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất có trách nhiệm phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo và đề nghị cho UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 26/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.157

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75