Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 25/2002/QĐ-UB về việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận - huyện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 25/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 21/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 25/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ PHÂN CẤP CHO ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC QUẬN - HUYỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 28 tháng 10 năm 1995;
Căn cứ Luật đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai ngày 29 tháng 6 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 60/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị;
Căn cứ Nghị định số 81/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ về người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 66/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2000 về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp, quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 38/2000/QĐ-UB ngày 19 tháng 6 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất đô thị; thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Địa chính - Nhà đất tại Tờ trình số 12313/TT-KKĐK ngày 06 tháng 11 năm 2001 và của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1461/STP-VB ngày 27 tháng 11 năm 2001;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận - huyện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với nhà, đất do Ủy ban nhân dân cấp quận thụ lý theo quy định tại điểm 1.1, khoản 1 và điểm 2.2, khoản 2, Điều 5 Quyết định số 38/2000/QĐ-UB ngày 19 tháng 6 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2.

2.1. Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện đăng ký cập nhật biến động nhà, đất thuộc thẩm quyền được phân cấp.

2.2. Sở Địa chính- Nhà đất thực hiện việc đăng ký cập nhật biến động đối với các trường hợp còn lại.

Điều 3. Giao Sở Địa chính- Nhà đất hướng dẫn quy trình, thủ tục, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn để Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện thống nhất theo quy định trong việc xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, lưu trữ hồ sơ và cập nhật biến động nhà, đất.

Điều 4. Giao Sở Tài chánh- Vật giá xem xét, giải quyết yêu cầu kinh phí của các quận - huyện để đảm bảo thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Điều 5. Giao Ban Tổ chức Chính quyền thành phố và Ủy ban nhân dân các quận - huyện bố trí nhân sự phù hợp theo yêu cầu khối lượng công việc được phân cấp, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được giao.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

6.1. Đối với hồ sơ do Ủy ban nhân dân các quận - huyện thụ lý trình Ủy ban nhân dân thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo quy trình trước ngày quyết định này có hiệu lực thì vẫn tiếp tục giải quyết cho đến khi hoàn tất.

6.2. Trong trường hợp có yêu cầu phải chỉnh sửa đối với giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở do Ủy ban nhân dân thành phố đã cấp, Ủy ban nhân dân các quận - huyện lập thủ tục trình lại Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết.

Điều 7. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Địa chính- Nhà đất, Giám đốc Sở Tài chánh- Vật giá, Giám đốc Sở Xây dựng, Kiến trúc sư Trưởng thành phố, Cục trưởng Cục Thuế, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sở hữu nhà và sử dụng đất đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 7,
- Thủ tướng Chính phủ,
- Văn phòng Chính phủ,
- Bộ Xây dựng,
- Tổng cục Địa chính,
- Bộ Tài chính,
- Thường trực Thành ủy,
- TT Hội đồng nhân dân thành phố,
- Ủy ban nhân dân thành phố,
- Viện kiểm sát nhân dân TP,
- VP HĐ-UB: các PVP,
- Các Tổ NC-TH,
- Lưu (ĐT).
 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
Vũ Hùng Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 25/2002/QĐ-UB về việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận - huyện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.938

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.101.141