Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 199/QĐ-UBND 2023 Quy hoạch sử dụng đất huyện Bắc Bình Bình Thuận

Số hiệu: 199/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Phan Văn Đăng
Ngày ban hành: 30/01/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 199/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 30 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 CỦA HUYỆN BẮC BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị quyết số 61/2022/QH2015 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030.

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 và Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025.

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cấp huyện.

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình tại Tờ trình số 01/TTr-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2023 và của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 10/TTr-STNMT ngày 11 tháng 01 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Bắc Bình, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030.

1.1. Diện tích, cơ cấu các loại đất (Phụ lục 1 kèm theo).

1.2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất (Phụ lục 2 kèm theo).

1.3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích (Phụ lục 3 kèm theo).

(Kèm theo Báo cáo thuyết minh tổng hợp và Bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030)

2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1/25.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Bắc Bình.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình có trách nhiệm:

1. Công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Bắc Bình theo đúng quy định của pháp luật đất đai.

2. Tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

3. Rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt; việc xây dựng và tổ chức thực hiện thống nhất từ cấp huyện đến cấp xã; có giải pháp cụ thể đối với việc huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất của huyện.

4. Chủ động trình Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi đất theo quy hoạch sử dụng đất được duyệt, trong đó cần phải thu hồi cả phần diện tích đất bên cạnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn vốn cho phát triển, tạo quỹ đất đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Đồng thời, ưu tiên cho người bị thu hồi đất được giao đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đã thu hồi mở rộng theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người dân nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

6. Căn cứ quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt, Ủy ban nhân dân huyện tập trung, rà soát để tiến hành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

7. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch sử dụng đất được duyệt nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển cụm công nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp phải theo kế hoạch, tiết kiệm và hiệu quả; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng.

8. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện có báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất hàng năm được duyệt để Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp báo cáo Chính phủ.

9. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt; quản lý chặt chẽ diện tích đất trồng lúa được quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, bảo đảm khi cần thiết có thể quay lại trồng lúa được.

10. Ưu tiên sắp xếp thứ tự thực hiện dự án nhằm tạo động lực cho quá trình đô thị hóa, phát triển kinh tế - xã hội. Các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phải đầu tư trước một bước.

11. Tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất, khuyến khích đầu tư phát triển vào những lĩnh vực thế mạnh của địa phương theo nguyên tắc tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường đất và môi trường sinh thái.

12. Làm tốt công tác đo đạc bản đồ địa chính chính quy, cấp đổi, cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất và hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính chính quy, tạo cơ sở pháp lý và khoa học trong công tác quản lý và sử dụng đất đai.

Điều 3.

1. Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất của tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình và Đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các nội dung tại Điều 1 Quyết định này.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Bình đăng tải công khai Quyết định này, Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1/25.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Bắc Bình.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn của tỉnh;
- Chi cục QLĐĐ - Sở TN&MT;
- Trung tâm Thông tin (đăng tải trên Cổng thông tin);
- Lưu: VT, ĐTQH, KGVXNV, KT. Đức.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Đăng

PHỤ LỤC 01:

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU CÁC LOẠI ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 30/01/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Đơn vị tính: ha

Số TT

Chỉ tiêu

Hiện trạng năm 2020

Quy hoạch đến năm 2030

Diện tích cấp tỉnh phân bổ (ha)

Diện tích cấp huyện xác định (ha)

Tổng số

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)=(5)+(6)

(8)

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

186.577

100,00

186.577

186.577

100,00

1

Đất nông nghiệp

NNP

172.371

92,39

170.988

0

170.988

91,64

1.1

Đất trồng lúa

LUA

16.323

8,75

13.562

0

13.562

7,27

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

15.184

8,14

13.562

0

13.562

7,27

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

29.182

15,64

30.139

30.139

16,15

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

35.247

18,89

35.246

0

35.246

18,89

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

47.001

25,19

43.571

0

43.571

23,35

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

0

0,00

0

0

0,00

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

44.129

23,65

46.417

0

46.417

24,88

Trong đó: Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên

RSN

44.129

23,65

46.417

0

46.417

24,88

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

401

0,21

593

593

0,32

1.8

Đất làm muối

LMU

0

0,00

0

0

0,00

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

88

0,05

1.460

1.460

0,78

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

11.396

6,11

15.011

0

15.011

8,05

2.1

Đất quốc phòng

CQP

327

0,18

314

0

314

0,17

2.2

Đất an ninh

CAN

148

0,08

151

0

151

0,08

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

300

0,16

300

0

300

0,16

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

0

0,00

160

0

160

0,09

2.5

Đất thương mại dịch vụ

TMD

1.141

0,61

1.339

0

1.339

0,72

2.6

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh (phi nông nghiệp)

SKC

75

0,04

148

0

148

0,08

2.7

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

478

0,26

1.433

0

1.433

0,77

2.8

Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm

SKX

95

0,05

431

431

0,23

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

6.186

3,32

7.983

0

7.983

4,28

-

Đất giao thông

DGT

1.579

0,85

2.099

0

2.099

1,12

-

Đất thủy lợi

DTL

2.945

1,58

3.442

0

3.442

1,84

-

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

12

0,01

25

0

25

0,01

-

Đất xây dựng cơ sở y tế

DYT

6

0,00

11

0

11

0,01

-

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

DGD

80

0,04

187

0

187

0,10

-

Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao

DTT

26

0,01

52

0

52

0,03

-

Đất công trình năng lượng

DNL

1.104

0,59

1.572

0

1.572

0,84

-

Đất công trình bưu chính viễn thông

DBV

1

0,00

1

0

1

0,00

-

Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia

DKG

0

0,00

0

0

0

0,00

-

Đất có di tích lịch sử văn hóa

DDT

1

0,00

13

0

13

0,01

-

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

9

0,00

96

0

96

0,05

-

Đất cơ sở tôn giáo

TON

18

0,01

20

0

20

0,01

-

Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

398

0,21

443

0

443

0,24

-

Đất cơ sở nghiên cứu khoa học

DKH

0

0,00

1

1

0,00

-

Đất cơ sở dịch vụ về xã hội

DXH

0

0,00

0

0

0,00

-

Đất chợ

DCH

6

0,00

21

21

0,01

2.10

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

0

0,00

0

0

0,00

2.11

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

9

0,00

9

9

0,01

2.12

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

1

0,00

2

2

0,00

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

1.024

0,55

1.093

0

1.093

0,59

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

293

0,16

326

0

326

0,17

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

25

0,01

28

0

28

0,02

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

2

0,00

3

0

3

0,00

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

0

0,00

0

0

0,00

2.18

Đất tín ngưỡng

TIN

19

0,01

20

20

0,01

2.19

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

996

0,53

992

992

0,53

2.20

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

276

0,15

275

275

0,15

2.21

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

2

0,00

2

2

0,00

3

Đất chưa sử dụng

CSD

2.810

1,51

578

0

578

0,31

(Ghi chú: Khu chức năng không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên)

PHỤ LỤC 02:

DIỆN TÍCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 30/01/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Đơn vị tính: ha

Số TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Thị trấn Chợ Lầu

Thị trấn Lương Sơn

Xã Bình An

Xã Bình Tân

Xã Hải Ninh

Xã Hòa Thắng

Xã Hồng Phong

Xã Hồng Thái

Xã Phan Điền

Xã Phan Hiệp

Xã Phan Hòa

Xã Phan Lâm

Xã Phan Rí Thành

Xã Phan Sơn

Xã Phan Thanh

Xã Phan Tiến

Xã Sông Bình

Xã Sông Lũy

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+(6)+(…)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(21)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

3.512,47

194,52

200,98

247,70

134,47

120,39

1.191,07

209,45

145,95

57,68

35,97

71,10

161,91

63,69

64,00

213,67

19,74

220,23

159,95

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

242,00

10,54

31,61

10,40

25,91

43,68

2,51

2,46

26,04

22,74

4,18

9,55

0,70

38,10

13,58

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

202,83

10,54

31,61

0,40

25,91

43,68

2,51

2,46

26,04

22,74

4,18

9,55

0,70

11,30

11,21

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

1.140,82

100,43

39,43

21,60

8,38

20,38

308,42

60,96

128,27

3,28

7,38

4,41

113,78

33,64

13,28

189,31

8,43

30,14

49,30

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

1.516,76

64,38

129,94

202,70

100,18

56,33

345,07

129,42

15,17

43,94

2,55

43,88

41,13

25,87

41,72

14,81

10,61

151,99

97,07

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

197,07

19,17

13,00

122,76

19,07

8,00

0,07

6,00

9,00

1.5

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

415,82

414,82

1,00

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên

RSN/PNN

415,82

414,82

1,00

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

2.493,04

60,00

50,00

325,84

30,00

176,00

80,00

15,00

80,00

120,00

40,00

40,00

50,00

70,00

10,00

1.219,33

126,87

2.2

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

HNK/NTS

191,41

61,11

60,00

70,30

2.3

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RPH/NKR (a)

64,70

0,89

3,65

25,10

34,54

0,52

2.4

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RSX/NKR (a)

737,23

5,30

0,48

14,81

7,87

649,52

57,69

1,22

0,34

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên

RSN/NKR (a)

737,23

5,30

0,48

14,81

7,87

649,52

57,69

1,22

0,34

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

4,58

2,28

0,14

0,05

1,99

0,12

(a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác. PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất

PHỤ LỤC 03:

DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG CHO CÁC MỤC ĐÍCH
(Kèm theo Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 30 /01/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Thị trấn Chợ Lầu

Thị trấn Lương Sơn

Xã Bình An

Xã Bình Tân

Xã Hải Ninh

Xã Hòa Thắng

Xã Hồng Phong

Xã Hồng Thái

Xã Phan Điền

Xã Phan Hiệp

Xã Phan Hòa

Xã Phan Lâm

Xã Phan Rí Thành

Xã Phan Sơn

Xã Phan Thanh

Xã Phan Tiến

Xã Sông Bình

Xã Sông Lũy

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+(6)+(…)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(21)

1

Đất nông nghiệp

NNP

2.067,61

0,20

40,90

770,00

12,00

12,00

321,00

110,00

7,00

11,00

1,50

10,50

355,31

239,20

2,00

40,00

90,00

45,00

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

1.1

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

1.766,70

0,10

39,90

650,00

10,00

10,00

301,00

90,00

5,00

10,00

0,50

9,50

224,50

239,20

2,00

40,00

90,00

45,00

1.2

Đất trồng cây lâu năm

CLN

300,91

0,10

1,00

120,00

2,00

2,00

20,00

20,00

2,00

1,00

1,00

1,00

130,81

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

164,76

9,06

29,60

6,97

10,37

12,04

0,08

0,18

10,08

0,20

0,51

0,30

0,05

21,28

64,04

2.1

Đất an ninh

CAN

0,29

0,18

0,11

2.2

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

22,05

10,37

11,48

0,20

2.3

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

125,00

6,10

29,60

6,30

10,00

21,00

52,00

2.4

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

17,19

2,96

0,44

0,56

0,08

0,08

0,20

0,20

0,30

0,05

0,28

12,04

-

Đất giao thông

DGT

14,24

2,00

0,20

12,04

-

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

0,66

0,56

0,10

-

Đất xây dựng cơ sở y tế

DYT

0,05

0,05

-

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

DGD

1,74

0,96

0,44

0,08

0,08

0,18

-

Đất chợ

DCH

0,50

0,20

0,30

2.5

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

0,23

0,23

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 199/QĐ-UBND ngày 30/01/2023 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.722

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!