Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1940/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Hồ chứa nước Suối Nuy thuộc dự án: Cụm công trình tưới, cấp nước Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, huyện Lộc Ninh do tỉnh Bình Phước ban hành

Số hiệu: 1940/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Phạm Văn Tòng
Ngày ban hành: 23/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1940/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 23 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA NƯỚC SUỐI NUY THUỘC DỰ ÁN CỤM CÔNG TRÌNH TƯỚI, CẤP NƯỚC KHU KINH TẾ CỬA KHẨU HOA LƯ, HUYỆN LỘC NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh ban hành quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 71/2010/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 của UBND tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 73/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh ban hành giá xây dựng nhà ở, nhà xưởng trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2445/QĐ-UBND ngày 22/10/2010 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: cụm công trình tưới, cấp nước Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, huyện Lộc Ninh;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 432/TTr-STNMT ngày 23/8/2011, theo Tờ trình số 01/TTr-HĐBTLN ngày 20/7/2011 của Hội đồng bồi thường GPMB thi công cụm công trình tưới, cấp nước khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình hồ chứa nước Suối Nuy thuộc dự án cụm công trình tưới, cấp nước Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, huyện Lộc Ninh với tổng kinh phí dự toán là 15.569.606.043 đồng (Mười lăm tỷ, năm trăm sáu mươi chín triệu, sáu trăm lẻ sáu ngàn, không trăm bốn mươi ba đồng).

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Kho bạc nhà nước tỉnh; Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế; Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh; Chủ tịch Hội đồng bồi thường GPMB thi công cụm công trình tưới, cấp nước khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư; Giám đốc Ban QLCDA ngành NN&PTNT và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tòng

 

PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ

VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ THUỘC CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA NƯỚC SUỐI NUY TẠI XÃ LỘC HÒA, HUYỆN LỘC NINH
(Kèm theo Quyết định số 1940/QĐ-UBND ngày 23/8/2011 của UBND tỉnh)

I. Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ;

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất;

- Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

- Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

- Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh ban hành quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 71/2010/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 của UBND tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2011;

- Quyết định số 73/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh ban hành giá xây dựng nhà ở, nhà xưởng trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 2445/QĐ-UBND ngày 22/10/2010 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: cụm công trình tưới, cấp nước Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, huyện Lộc Ninh.

II. Số liệu về địa điểm, diện tích các loại đất, hiện trạng sử dụng đất

1. Địa điểm triển khai thực hiện dự án

Hồ chứa nước Suối Nuy được xây dựng tại xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

2. Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 255.281,5m2;

Trong đó:

- Đất thổ cư: 400m2;

- Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm: 254.881,5m2.

3. Thời điểm thu hồi đất: năm 2011.

4. Thời gian dự kiến triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: tháng 8 - 9/2011.

5. Hiện trạng sử dụng đất

Đất thu hồi để thực hiện công trình thuộc vùng lòng hồ, khu đầu mối, bãi vật liệu và đường thi công công trình hồ Suối Nuy. Một số hộ gia đình, cá nhân đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ), một số đất do người dân khai phá và sử dụng ổn định từ trước đây nhưng chưa được cấp giấy CNQSDĐ.

Đất được sử dụng để xây dựng nhà ở (bán kiên cố và nhà tạm), các công trình phụ, nuôi trồng thủy sản, trồng cây lâu năm, hàng năm (phần lớn là trồng cây cao su, tiêu, cà phê...)

6. Nguồn gốc sử dụng đất

Chủ yếu là đất nông nghiệp trồng cây lâu năm các hộ gia đình nằm trong khu vực GPMB đã được cấp giấy CNQSDĐ.

III. Tổng hợp về số hộ trong khu vực GPMB

Tổng số hộ gia đình, cá nhân có đất nằm trong khu vực GPMB là 71 hộ, trong đó tổng số hộ bị mất nhà là 4 hộ. Trong khu vực có 39 hộ là đồng bào dân tộc Khơ Me, S’Tiêng.

IV. Chính sách và đơn giá bồi thường

1. Chính sách và thủ tục bồi thường, hỗ trợ

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

2. Đơn giá bồi thường

2.1. Đơn giá bồi thường về đất

Áp dụng theo quy định của UBND tỉnh về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh tại thời điểm bồi thường.

Năm 2011 áp dụng theo đơn giá quy định tại Quyết định số 71/2010/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 của UBND tỉnh. Riêng đơn giá đất nông nghiệp không phân biệt khu vực, vị trí đất là: 14.500 đồng/m2.

2.2. Đơn giá bồi thường về nhà, vật kiến trúc và cây trồng

Áp dụng theo đơn giá quy định tại Quyết định số 73/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 và Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh.

Ngoài ra bổ sung thêm đơn giá một số loại công trình phụ chưa được quy định, cụ thể như sau:

- Mương đào thoát nước: 18.000 đồng/m3;

- Đường ống tưới các loại Æ 60 trở lên: 30.000 đồng/mét dài;

- Di dời cột điện: 1.000.000 đồng/cái.

V. Các khoản hỗ trợ

Thực hiện theo quy định tại Chương V Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của UBND tỉnh. Riêng khoản 1 điều 33 quy định như sau: Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp (không thuộc trường hợp quy định tại điều 32) thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền còn được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng tiền. Mức hỗ trợ bằng (=) đơn giá đất nông nghiệp nhân (x) hệ số hỗ trợ là 1,6 lần để đảm bảo tổng giá trị bồi thường và hỗ trợ về đất nông nghiệp tương đương với giá thị trường tại thời điểm bồi thường. Diện tích đất hỗ trợ bằng với diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương.

Những trường hợp phát sinh không có trong quy định, Hội đồng bồi thường GPMB dự án có trách nhiệm trình UBND tỉnh quy định cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương và tính chất của dự án.

VI. Xử lý vật tư, cây trồng sau khi bồi thường

Các hộ gia đình, cá nhân được phép thu hồi cây trồng và hoa màu, tài sản, vật tư trên đất sau khi đã được bồi thường, nhưng phải đảm bảo bàn giao mặt bằng đúng tiến độ của dự án.

VII. Chính sách tái định cư

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

VIII. Chính sách tái định canh

Với đơn giá bồi thường nêu trên, cơ bản người dân đủ điều kiện tìm đất tái định canh với đơn giá tương đương đơn giá bồi thường, do đó không bố trí tái định canh.

IX. Dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ

Tổng chi phí bồi thường ước tính: 15.569.606.043 đồng (Mười lăm tỷ, năm trăm sáu mươi chín triệu, sáu trăm lẻ sáu ngàn, không trăm bốn mươi ba đồng);

Trong đó:

- Chi phí bồi thường về đất: 3.738.381.750 đồng

- Chi phí bồi thường về nhà ở: 289.800.000 đồng

- Chi phí bồi thường về công trình phụ: 1.056.290.800 đồng

- Chi phí bồi thường về cây trồng: 1.935.801.012 đồng

- Chi phí hỗ trợ: 7.133.913.750 đồng

- Chi phí dự phòng: 1.415.418.731 đồng

X. Kế hoạch chi trả tiền bồi thường

- Việc chi trả tiền bồi thường do Ban QLCDA ngành Nông nghiệp và PTNT thực hiện có sự giám sát của UBND xã Lộc Hòa.

- Địa điểm chi trả: tại UBND xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh.

- Thời gian chi trả: sau khi phương án bồi thường chi tiết được duyệt.

XI. Kế hoạch di dời

Ban QLCDA ngành Nông nghiệp và PTNT, Hội đồng bồi thường GPMB, UBND xã Lộc Hòa sẽ thông báo cho nhân dân di dời sau khi các hộ dân nhận tiền bồi thường. Thời gian di dời là 45 ngày.

XII. Nguồn vốn thực hiện: Vốn trái phiếu Chính phủ./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1940/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Hồ chứa nước Suối Nuy thuộc dự án: Cụm công trình tưới, cấp nước Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, huyện Lộc Ninh do tỉnh Bình Phước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.059

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.131.116