Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1728/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Số hiệu: 1728/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 13/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1728/QĐ-UBND

Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 QUẬN HOÀNG MAI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2016; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rng đặc dụng năm 2016 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1378/TTr-STNMT ngày 29 tháng 02 năm 2016;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Hoàng Mai (Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 tỷ lệ 1/5.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Hoàng Mai, được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 29 tháng 02 năm 2016), với các nội dung chủ yếu như sau:

a) Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2016:

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích (ha)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

4.032,30

1

Đất nông nghiệp

NNP

779.56

1.1

Đất trồng lúa

LUA

76.12

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

76.12

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

413.30

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

7.87

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

246.79

1.8

Đất làm mui

LMU

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

35.48

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

3,252.75

2.1

Đất quốc phòng

COP

39.42

2.2

Đất an ninh

CAN

13.68

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

20.97

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

2.5

Đất cm công nghiệp

SKN

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

46.97

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

161.68

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

755.72

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

14,70

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

 

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

 

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

1,268.99

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

5.47

2.16

Đất XD trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

10.51

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

0.00

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

4.09

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

27.34

2.20

Đất sản xuất vật liệu XD, làm đồ gốm

SKX

73.78

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng     

DSH

4.51

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

210.85

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

5.88

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

303.08

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

202.49

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

82.64

3

Đất chưa sử dng

CSD

 

4

Đất khu công ngh cao*

KCN

 

5

Đất khu kinh tế*

KKT

 

6

Đất đô thị*

KDT

 

b) Danh mục các Công trình, dự án:

Danh mục các Công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 kèm theo.

2. Trong năm thực hiện, UBND quận Hoàng Mai có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2016, trường hợp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Hoàng Mai đã được UBND Thành phố phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND Thành phố trước ngày 31/5/2016.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND Thành phố giao:

1. UBND quận Hoàng Mai:

a) Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

b) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; Kiên quyết không quyết định chấp thuận đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với những dự án, công trình không nm trong danh mục kế hoạch sử dụng đất.

c) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2015.

d) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyt.

đ) Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

e) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 30/9/2016.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

b) Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 31/10/2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND;
- MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP Phạm Chí Công;
- Lưu VT, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 QUẬN HOÀNG MAI
(Kèm theo Quyết định số:
1728/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

TT

Danh mục công trình dự án

Mã loại đất

Chủ đầu tư

Diện tích (Ha)

Trong đó din tích (ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Dự án có trong Nghị quyết 13/2015/HĐND

Đất trồng lúa

Thu hồi đất

Địa danh Quận

Địa danh Phưng

I

Các dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới GPMB nhưng chưa có Quyết định giao đất;...)

1

Khu sinh thái trồng rau sạch, cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản

NKH

Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Xuất nhập khu An Thịnh

7.32

 

7.32

Hoàng Mai

Lĩnh Nam

- Văn bản 8226/UBND-NNNT ngày 05/11/2013 của UBNDTP.

- Thông báo số 155/TB-UBND ngày 24/03/2014 của UBND quận Hoàng Mai về việc công bố chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án khu sinh thái trồng rau sạch, cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai.

 

2

Đấu giá quyền sử dụng đất ô đất nhỏ lẻ, xen kẹt

ODT

UBND quận Hoàng Mai

0.01

 

0.01

Hoàng Mai

Hoàng Liệt

- Quyết định số 3500/QĐ-UBND ngày 04/06/2014 của UBND quận Hoàng Mai về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại các ô A7/LX1, A8/DD1 và A8/LX3 phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.

X

3

Dự án tuyến đường quy hoạch, mặt cắt B=17,5m phía Bắc dự án Bộ Công An

DGT

Công ty cổ phần quốc tế CT Việt Nam

0.21

 

0.21

Hoàng Mai

Hoàng Liệt

- Văn bn s5423/STNMT-KHTH ngày 29/09/2014 của Sở tài nguyên và môi trường về việc hướng dẫn xác định ranh giới khu đất phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường quy hoạch mặt cắt 17,5m tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.

 

4

Trường mầm non Hoàng Liệt

DGD

UBND quận Hoàng Mai

0.20

 

0.20

Hoàng Mai

Hoàng Liệt

- Văn bản số 4952/STNMT-KHTH ngày 06/09/2014 của Sở tài nguyên môi trường về việc hướng dẫn xác định ranh giới khu đất phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án đầu tư xây dựng trường mầm non Hoàng Liệt tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.

 

5

Trường THCS Thịnh Liệt

DGD

UBND quận Hoàng Mai

0.96

 

0.96

Hoàng Mai

Thịnh Liệt

- Quyết định số 7790/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng trường THCS Thịnh Liệt (ô B6/TH2).

X

6

Dự án nhà ở cho cán bộ HTX Mai Động

ODT

Công ty cổ phần Sao Ánh Dương

1.28

 

1.28

Hoàng Mai

Mai Động Vĩnh Hưng

- Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001763 do Ủy ban nhân dân Thành phố cấp ngày 24/12/2014.

 

7

Dự án khu đô thị mới C1 (Dự án đối ứng của nhà máy xử lý nước thải Yên Sở)

 

Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam

35.20

 

35.20

Hoàng Mai

Yên Sở

- Quyết định số 2412/QĐ-UBND ngày 31/05/2010 của UBND TP về việc giao nhiệm vụ cho trung tâm phát triển quỹ đất quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì làm chủ đầu tư thực hiện công tác GPMB khu đất đối ứng C1 dự án đầu tư "Xây dựng nhà máy xử lý nước thải Yên Sở".

 

8

Trung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng (Bệnh viện TW QĐ 108)

CQP

Bệnh vin TW QĐ 108

2.75

 

2.75

Hoàng Mai

Hoàng Liệt

- Văn bản số 8045/VB-TNMT ngày 25/11/2014 của văn phòng UBND TP;

- Quyết định số 2570/QĐ-TM của Bộ Tổng tham mưu quân đội nhân dân Việt Nam.

 

9

Tòa nhà điều hành Điện lực

DTS

EVN Hanoi

0.25

 

0.25

Hoàng Mai

Yên Sở

- Thông báo số 299/TB-UBND ngày 13/6/2012 của UBND quận Hoàng Mai về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng nhà điều hành Công ty Điện lực Hoàng Mai tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP.

 

10

Khu nhà ở khu Đầm Đào

ODT

UBND Quận Hoàng Mai

0.83

 

0.83

Hoàng Mai

Thanh Trì

- Văn bản số 631/UBND-TNMT ngày 23/01/2014 của UBND TP về việc giải quyết tồn tại trong việc thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất giãn dân phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai.

 

11

Viện Đào tạo răng hàm mặt Trường Đại học Y Hà Nội

DGD

Bộ Y tế

3.54

 

3.54

Hoàng Mai

Yên Sở

- Văn bản số 1867/UBND-KH&ĐT ngày 21/03/2011 của UBND TP về việc điều chnh một số nội dung trong dự án Xây dựng viện đào tạo Răng hàm Mặt tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

- Thông báo số 269/TB-UBND ngày 25/05/2011 của UBND quận Hoàng Mai về việc công bố chủ trương thu hồi đất để thực hiện Dự án Xây dựng Viện đào tạo răng hàm mặt, tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

 

12

Dự án khu đô thị mới Đại Kim

ODT

Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội - Hacinco

21.64

 

21.64

Hoàng Mai

Đại Kim

- Văn bản số 5754/UBND-TNMT ngày 27/05/2012 của UBND TP về việc hoàn thiện thủ tục đầu tư và xây dựng để thu hồi đất, giao và cho thuê đất thực hiện dự án KĐT mới Đại Kim, quận Hoàng Mai.

- Văn bản số 5279/UBND-TNMT ngày 29/07/2015 của UBND TP về việc tồn tại trong công tác bồi thường, GPMB dự án khu đô thị mới Đại Kim, quận Hoàng Mai.

X

13

Dự án khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ

ODT

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng đô thị

22.54

 

22.54

HoàngMai

Hoàng Văn Thụ; Yên Sở; Thịnh Lit

- Quyết định số 3431/QĐ-UBND ngày 21/7/2011 của UBND TP về việc cho phép đầu tư dự án khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ tại phường Hoàng Văn Thụ, Thịnh Liệt, Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

X

14

Trường Tiểu học, THCS, và THPT Phú Châu

DGD

Công ty TNHH Bảo Vân

1.60

 

1.60

Hoàng Mai

Trần Phú

- Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001816 của UBND TP cấp ngày 29/6/2015.

 

15

Dự án đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, HTXH, nhà ở trên tuyến Minh Khai, Vĩnh Tuy, Yên Duyên đoạn qua phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng và các phường Mai Động, Vĩnh Hưng quận Hoàng Mai (Trước đây là dự án Ao Mơ)

ODT

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị Vĩnh Hưng

22.93

 

22.93

HoàngMai

Mai Động, Vĩnh Hưng

- Quyết định số 2529/QĐ-UBND ngày 02/07/2008 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu nhà ở Ao Mơ, tlệ 1/500.

- Văn bản số 6329/ UBND-XDGT ngày 25/8/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai dự án khu nhà ở Ao Mơ (đồng bộ hạ tầng kthuật, hạ tầng xã hội nhà ở).

X

16

Dự án xây dựng khu nhà ở cao tầng cho CBCS cục CSGT đường bộ, đường sắt

ODT

Công ty CP Đầu tư BĐS Thành Đông

3.03

 

3.03

HoàngMai

Yên Sở

- Thông báo số 194/TB-UBND ngày 18/04/2011 của UBND quận Hoàng Mai về việc thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở cao tầng cho CBCS cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt - Bộ Công An tại phường Yên Sở.

 

17

Dự án MR tuyến đường Nguyễn Tam Trinh

DGT

UBND Quận Hoàng Mai

4.82

 

4.82

HoàngMai

Mai Động, Hoàng Văn Thụ, Yên Sở

- Quyết định số 5504/QĐ-UBND ngày 28/11/2012 của UBND TP về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng đường Nguyễn Tam Trinh.

X

18

Dự án MR tuyến đường Lĩnh Nam

DGT

UBND quận Hoàng Mai

3.10

 

3.10

HoàngMai

Vĩnh Hưng, Mai Động

- Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 01/02/2013 của UBND TP về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam theo quy hoạch.

X

19

Khu chức năng đô thị Trũng Kênh kết hợp cải tạo chnh trang làng xóm cũ

ODT

Liên danh: Công ty CP Licogi 16- Công ty CPĐT&PT công nghệ Hà Thành- Công ty CP KDPT nhà và đô thị HN

21.49

 

21.49

Hoàng  Mai

Thịnh Liệt và Hoàng Liệt

- Quyết định số 3258/QĐ-UBND ngày 20/06/2014 của UBND TP về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chức năng đô thị Trũng Kênh kết hợp cải tạo chỉnh trang làng xóm cũ địa điểm: phường Thịnh Liệt và phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

- Biên bản xác định mốc giới trên thực địa năm 2014 của Sở Tài nguyền và Môi trường.

X

20

Nhà ở hỗn hợp (Cty Thái Bình Dương)

ODT

Cty Thái Bình Dương

3.40

 

3.40

Hoàng Mai

Hoàng Liệt

- Giấy chứng nhận đầu tư số 0112100984 ngày 10/05/2011 của UBND TP.

 

21

Dự án khu chung cư và dịch vụ công cộng TDC trên ô đất C11-CCKV2 và C11-ODK3 phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Cty cổ phần Phát triển kỹ thuật Xây dựng)

ODT

UBND Quận Hoàng Mai

3.02

 

3.02

Hoàng Mai

Yên Sở

- Biên bản xác định mốc giới trên thực địa ngày 13/7/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

X

22

Khu đô thị The Manor Park City (Dự án KĐT Nam đường vành đai 3)

ODT

Công ty CP Bitexco

42.07

 

42.07

Hoàng

Mai

Đại Kim

- Thông báo số 450/TB - UBND ngày 01/12/2010 của UBND quận Hoàng Mai thông báo chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án Đường giao thông bao quanh Khu tưng niệm danh nhân Chu Văn An và Khu chức năng đô thị Nam đường Vành đai 3 theo hình thức BT tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai.

X

II

Các dự án chưa thực hiện trong KHSDĐ 2015, chuyển sang thực hiện trong KHSDĐ 2016

1

Phòng Cảnh sát PC&CC số 8 Hà Ni

CAN

UBND Quận

0.39

 

0.39

Hoàng Mai

Hoàng Văn Thụ

- Văn bản số 2586/VP-QHKT ngày 04/05/2015 của văn phòng UBND TP về việc địa điểm xây dựng trụ Sở phòng cảnh sát PC&CC Hoàng Mai tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

 

2

Công an phường Định Công

CAN

UBND Quận

0.26

 

0.26

Hoàng Mai

Định Công

- Báo cáo số 46/BC-UBND ngày 11/06/2014 của UBND phường Định Công về vị trí xây dựng trụ sở Công an phường Định Công.

 

3

Công an phường Vĩnh Hưng

CAN

UBND Quận

0.47

 

0.47

Hoàng Mai

Vĩnh Hưng

- Văn bản số 590/UBND-BBT ngày 14/05/2014 của UBND quận Hoàng Mai về việc giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung liên quan đến công tác GPMB dự án xây dựng trụ Sở công an các phường trên địa bàn Quận.

 

4

Công an phường Đại Kim

CAN

UBND Quận

0.33

 

0.33

Hoàng Mai

Đại Kim

- Thông báo số 225/TB-UBND ngày 28/05/2007 của UBND quận Hoàng Mai về việc thu hồi đất thực hiện công tác GPMB dự án xây dựng trụ sở công an phường Đại Kim tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai.

- Văn bản số 590/UBND-BBT ngày 14/05/2014 của UBND quận Hoàng Mai về việc giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung liên quan đến công tác GPMB dự án xây dựng trụ sở công an các phường trên địa bàn Quận.

 

5

Công an phường Hoàng Liệt

CAN

UBND Quận

0.20

 

0.20

Hoàng Mai

Hoàng Liệt

- Quyết định số 1232/QĐ-UBND ngày 13/10/2008 của UBND TP về việc thu hồi 3.718 m2 đất tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai; giao cho Công an TP để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trụ Sở công an phường Hoàng Liệt.

 

6

Công an phường Yên Sở

CAN

UBND Quận

0.25

 

0.25

Hoàng Mai

Yên Sở

- Văn bản số 10137/UBND-QHXDGT ngày 19/12/2012 của UBND TP về việc nghiên cứu quy hoạch bố trí Trụ sở Công an phường Yên Sở, quận Hoàng Mai.

 

7

Dự án MR tuyến QL Pháp Vân - Cầu Giẽ

DGT

Bộ GTVT

1.26

 

1.26

Hoàng Mai

Yên Sở, Hoàng Liệt

- Quyết định số 4767/QĐ-UBND ngày 22/09/2015 của UBND TP về việc phê duyệt chgiới đường đtuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tỷ lệ 1/500; Địa điểm: Quận Hoàng Mai và các huyện: Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên.

X

8

Ngõ đi 169 cụm 1 phường Hoàng Văn Thụ

DGT

UBND phường Hoàng Văn Thụ

0.03

 

0.03

Hoàng Mai

Hoàng Văn Thụ

- Quyết định số 3098/QĐ-UB ngày 03/6/2003 của UBND TP về việc giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Túc ở 169 cụm 1, tổ 8 phường Hoàng Văn Thụ, quận Hai Bà Trưng khiếu nại về quyền sử dụng ngõ đi với ông Nguyễn Trọng Hải.

 

9

Trường mầm non Hoàng Liệt (A8-NT3)

DGD

UBND Quận Hoàng Mai

0.67

 

0.67

Hoàng Mai

Hoàng Liệt

- Quyết định số 8020/QĐ-UBND ngày 09/12/2013 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trường mầm non Hoàng Liệt.

 

10

Nhà hội họp khu dân cư số 14 phường Tương Mai

DSH

UBND phường Tương Mai

0.02

 

0.02

Hoàng Mai

Tương Mai

- Quyết định số 3030/QĐ-UBND ngày 30/05/2013 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung dự án nhà hội họp khu dân cư số 14, phường Tương Mai.

 

11

Đấu giá QSDĐ tại Khu gốc Dừa

ODT

UBND Quận Hoàng Mai

0.12

 

0.12

Hoàng Mai

Trần Phú

- Quyết định số 3499/QĐ-UBND ngày 14/06/2014 của UBND quận Hoàng Mai về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại ô C10/LX1 và C10/LX2 phường Trần Phú.

X

12

Đấu giá QSDĐ tại Khu Bằng A

ODT

UBND Quận Hoàng Mai

0.03

 

0.03

Hoàng Mai

Hoàng Liệt

- Quyết định số 3500/QĐ-UBND ngày 04/06/2014 của UBND quận Hoàng Mai về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại các ô A7/LX1, A8/DD1 và A8/LX3 phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.

X

13

Đấu giá QSDĐ tại Khu Bằng A

ODT

UBND Quận Hoàng Mai

0.04

 

0.04

Hoàng Mai

Hoàng Liệt

- Quyết định số 3500/QĐ-UBND ngày 04/06/2014 của UBND quận Hoàng Mai về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại các ô A7/LX1, A8/DD1 và A8/LX3 phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.

X

14

Đấu giá QSDĐ tại Khu Bằng B

ODT

UBND Quận Hoàng Mai

0.17

 

0.17

Hoàng Mai

Hoàng Liệt

- Quyết định số 3500/QĐ-UBND ngày 04/06/2014 của UBND quận Hoàng Mai về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại các ô A7/LX1, A8/DD1 và A8/LX3 phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.

X

15

Đấu giá QSDĐ tại Khu Bằng B

ODT

UBND Quận Hoàng Mai

0.06

 

0.06

Hoàng Mai

Hoàng Liệt

- Quyết định số 3500/QĐ-UBND ngày 04/06/2014 của UBND quận Hoàng Mai về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại các ô A7/LX1, A8/DD1 và A8/LX3 phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.

X

16

Đấu giá QSDĐ tại Khu Bằng B

ODT

UBND Quận Hoàng Mai

0.12

 

0.12

Hoàng Mai

Hoàng Liệt

- Quyết định số 3500/QĐ-UBND ngày 04/06/2014 của UBND quận Hoàng Mai về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại các ô A7/LX1, A8/DD1 và A8/LX3 phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.

X

17

Đấu giá QSDĐ tại Ao ông Đăng

ODT

UBND Quận Hoàng Mai

0.09

 

0.09

Hoàng Mai

Thanh Trì

- Quyết định số 3502/QĐ-UBND ngày 14/06/2014 của UBND quận Hoàng Mai về việc cho phép chuẩn bị đầu tư dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại ô C5/LX4 phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai.

X

18

Đấu giá QSDĐ tại Ao ông Đăng

ODT

UBND Quận Hoàng Mai

0.07

 

0.07

Hoàng Mai

Thanh Trì

- Quyết định số 3502/QĐ-UBND ngày 14/06/2014 của UBND quận Hoàng Mai về việc cho phép chuẩn bị đầu tư dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại ô C5/LX4 phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai.

 

19

Đấu giá QSDĐ tại phía bắc trạm nước sạch Yên Duyên

ODT

UBND Quận Hoàng Mai

0.02

 

0.02

Hoàng Mai

Yên Sở

- Văn bản số 309/UBND-TNMT ngày 24/03/2014 của UBND quận Hoàng Mai về việc giao nhiệm vụ lập hồ sơ đấu giá QSDĐ đối với 18 ô đất tại 07 phường Vĩnh Hưng, Thịnh Liệt, Trần Phú, Thanh Trì, Yên Sở, Lĩnh Nam, Hoàng Liệt.

X

20

Đấu giá QSDĐ tại Khu Đầm Lò Bát

ODT

UBND Quận Hoàng Mai

0.82

 

0.82

Hoàng Mai

Thanh Trì

- Văn bản số 309/UBND-TNMT ngày 24/03/2014 của UBND quận Hoàng Mai về việc giao nhiệm vụ lập hồ sơ đấu giá QSDĐ đối với 18 ô đất tại 07 phường Vĩnh Hưng, Thịnh Liệt, Trần Phú, Thanh Trì, Yên Sở, Lĩnh Nam, Hoàng Liệt.

X

21

Đấu giá QSDĐ tại thửa đất tiếp giáp ngõ 180 và ngách 180/90 phố Nam Dư thuộc Tổ 7

 

UBND quận Hoàng Mai

0.12

 

0.12

Hoàng Mai

Lĩnh Nam

- Quyết định số 3504/QĐ-UBND ngày 04/6/2014 của UBND quận Hoàng Mai về việc cho phép thực hiện đầu tư dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại các ô C8/LX5 và C8/LX8 phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

X

22

Siêu thị tổng hợp, khách sạn và các DV VHTT (Cty CPĐTXD Đại Kim)

TMD

Cty CPĐTXD Đại Kim

0.28

 

0.28

Hoàng Mai

Đại Kim

- Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001698 ngày 4/4/2014 của UBND TP.

 

23

Trung tâm thương mại Trương Định

TMD

UBND Quận Hoàng Mai

0.09

 

0.09

Hoàng Mai

Tân Mai

- Văn bản số 1862/KH&ĐT-CN ngày 27/05/2010 của UBND TP về việc đề nghị chấp thuận đổi tên dự án Xây dựng trung tâm thương mại Trương Định thành xây dựng Trung tâm thương mại chợ Trương Đnh.

 

24

Dự án Xây dựng Trường trung cấp Y Dược Lê Hữu Trác

DGD

Trường trung cấp Y Dược Lê Hữu Trác

0.51

 

0.51

Hoàng Mai

Đại Kim

- Văn bản số 3056/UBND-KH&ĐT ngày 05/05/2014 của UBND TP về việc chấp thuận đề xuất nghiên cứu lập và thực hiện 1 dự án đầu tư xây dựng Trường trung cấp Y Dược Lê Hữu Trác tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

 

25

Dự án xây dựng chợ dân sinh hạng 3

DCH

UBND Quận Hoàng Mai

0.30

 

0.30

Hoàng Mai

Hoàng Liệt

- Quyết định số 4224/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của UBND TP về việc bổ sung chợ dân sinh hạng 3, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai vào kế hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

 

26

Khu nhà chung cư công cộng và DV TDC (CTY CPKTPT Xây dựng)

ODT

CTY CPKTPT Xây dựng

0.23

 

0.23

Hoàng Mai

Mai Động

- Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000998 ngày 13/10/2014 của UBND thành phố Hà Nội.

X

27

Dự án XD Khu nhà ở tại ô 4NO và 5BT (Cty TNHH ĐTPTXD thương mại Đông Dương)

ODT

Cty TNHH ĐTPTXD thương mại Đông Dương

0.80

 

0.80

Hoàng Mai

Định Công

- Công văn số 4271 /UBND-QHXDGT ngày 06/06/2012 của UBND TP về việc tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng tại ô đất có ký hiệu 4NO-5BT thuộc dự án 11 ha, khu đô thị Bắc Đại Kim Định Công mở rộng, phường Định Công, quận Hoàng Mai.

- Quyết định số 2422/QĐ-UBND ngày 28/05/2015 của UBND TP về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng tại ô đất có ký hiệu 4NO-5BT thuộc dự án 11 ha, khu đô thị Bắc Đại Kim Định Công mở rộng, phường Định Công quận Hoàng Mai.

 

28

Khu nhà chung cư C13, C14

ODT

Tổng công ty ĐT PT nhà và đô thị BQP

1.12

 

1.12

Hoàng Mai

Định Công

- Văn bản số 9311/UBND-QHXDGT ngày 20/11/2012 của UBND TP về việc chđịnh nhà đầu tư thực hiện 2 dự án ĐTXD tại các ô đất C13, C14 thuộc phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

 

29

Tòa nhà văn phòng dịch vụ thương mại (Công ty CP Địa ốc VIHA)

TMD

Công ty CP Địa ốc VIHA

0.32

 

0.32

Hoàng Mai

Đại Kim

- Giấy chứng nhận đầu tư 01121000919 ngày 15/12/12, điều chỉnh ngày 16/4/2014; VB 6183/UBND-XDGT ngày 19/8/2014 của UBND TP chấp thuận dự án.

 

30

Dự án Khu biệt thự kinh doanh du lịch (Công ty cổ phần du lịch thương mại Cổ Loa)

ODT

Công ty cphần du lịch thương mại Cổ Loa

0.67

 

0.67

Hoàng Mai

Hoàng Liệt

- Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh 0112100279 ngày 26/5/2014 của UBND thành phố Hà Nội.

 

31

Dự án nhà ở và văn phòng (Công ty TNHH VKX)

ODT

Công ty TNHHVKX

0.22

 

0.22

Hoàng Mai

Hoàng Liệt

- Giấy chứng nhận đầu tư số 011022000147 ngày 31/10/2014 của UBND thành phố Hà Nội.

 

32

Đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng và dịch vụ cầu Tiên tại ô đất B8/CCTP3 (Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp)

ODT

Công ty cphần xây dựng công nghiệp

1.12

 

1.12

Hoàng Mai

Thịnh Liệt

- Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 01121000336 ngày 16/7/2014 của UBND thành phố Hà Nội.

 

33

Đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng và dịch vụ Cầu Tiên tại ô đất B8/CCTP3 (Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp)

DGT

Cty CP XD&TM Sơn Đông

0.19

 

0.19

Hoàng Mai

Yên Sở

- Văn bản số 1033/UBND-KH&ĐT ngày 17/02/2014 của UBND thành phố về việc chấp thuận chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu C11 - P3 phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

 

34

Trường THCS Mai Động

DGD

UBND Quận Hoàng Mai

0.60

 

0.60

Hoàng Mai

Mai Động

- Quyết định số 3847/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án trường THCS Mai Động (phía sau khu tập thể báo phụ nữ).

X

35

Chợ Đại Từ

DCH

UBND Quận Hoàng Mai

0.25

 

0.25

Hoàng Mai

Đại Kim

- Quyết định số 3191/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 của UBND TP về việc phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất công lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn thành phố (nguồn vốn ngoài ngân sách đợt 1 năm 2014).

X

36

Khu đô thị Tân Hoàng Mai

ODT

CTTNHH TM dịch vụ K.S Tân Hoàng Minh

6.00

 

6.00

Hoàng Mai

Vĩnh Hưng

- Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 4/8/2010 của UBND TP về việc thông qua hồ sơ đề xuất và chđịnh nhà đầu tư gói hợp đồng dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường theo hình thức BT để xây dựng khu đất C9-CN3.

X

37

Kinh doanh vật liệu xây dựng - Công ty TNHH đầu tư Sơn Thịnh

SKX

Cảng vt liệu xây dựng - Công ty TNHH đầu tư Sơn Thịnh

0.78

 

0.78

Hoàng Mai

Thanh Trì

- Văn bản số 1664/UBND-TNMT ngày 22/10/2014 của UBND quận Hoàng Mai về việc sử dụng đất bãi sông Hồng thuộc phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai đlàm bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng.

- Văn bản số 8863/UBND-TNMT ngày 14/11/2014 của UBND TP về việc sử dụng đất ngoài bãi sông Hồng thuộc phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai để làm bãi trung chuyn vt liệu xây dựng.

 

38

Khu nông nghiệp sinh thái (Cty CP đầu tư TM Tường An)

NKH

Cty CP đầu tư TM Tường An

8.00

 

8.00

Hoàng Mai

Trần Phú

- Văn bản số 2494/STNMT-QHKHSDĐ ngày 15/5/2015 của Sở Tài Nguyên Môi Trường hướng dẫn xác định ranh khu đất phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án xây dựng Khu nông nghiệp sinh thái tại phường Trn Phú, quận Hoàng Mai.

- Biên bản xác định mốc giới trên thực địa ngày 05/06/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

39

Trang trại nông nghiệp, phường Yên Sở (Cty CP Phú Điền)

NKH

Cty CP Phú Điền

2.10

 

2.10

Hoàng Mai

Yên Sở

- Văn bản số 3137/UBND -TNMT 14/05/2015 của UBND TP về việc công ty cổ phần xây dựng Phú Điền xin sử dụng đất ngoài bãi Sông Hồng thuộc phường Yên S, quận Hoàng Mai để sản xuất nông nghip công ngh cao.

 

40

5 trạm cấp nước tưới rau sạch

DTL

UBND Quận Hoàng Mai

0.20

 

0.20

Hoàng Mai

Lĩnh Nam, Trần Phú, Yên Sở

- Quyết định 3118/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 của UBND quận về phê duyệt dự án quy hoạch SXNN vùng bãi sông Hồng.

X

41

Các bể rửa rau, chứa phế thi; khu tập kết và sơ chế sản phẩm vùng bãi

DTL

UBND Quận Hoàng Mai

0.65

 

0.65

Hoàng Mai

Lĩnh Nam, Trần Phú, Yên Sở

- Quyết định 3118/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 của UBND quận về phê duyệt dự án quy hoạch SXNN vùng bãi sông Hồng.

 

42

Hệ thống kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất vùng bãi

DTL

UBND Quận Hoàng Mai

0.47

 

0.47

Hoàng Mai

Lĩnh Nam, Trần Phú, Yên Sở

- Quyết định 3118/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 của UBND quận về phê duyệt dự án quy hoạch SXNN vùng bãi sông Hồng.

 

43

Xây dựng mới TBA 110 kV Minh Khai và nhánh rẽ

DNL

Tập đoàn Điện lực

0.35

 

0.35

Hoàng Mai

Vĩnh Hưng

- Văn bản số 1329/UBND-KT ngày 11/9/2014 của UBND quận Hoàng Mai về việc Ý kiến đối với xây mới Trạm biến áp 110 KV Minh Khai.

X

44

Chợ dân sinh Thịnh Liệt

DCH

UBND Quận Hoàng Mai

0.30

 

0.30

Hoàng Mai

Thịnh Liệt

- Quyết định số 3191/QĐ-UBND ngày 17/06/2014 của UBND TP về việc phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn thành phố.

X

45

Chợ và các DV TM Vĩnh Hưng

DCH

Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch đang làm bên mời thầu

0.70

 

0.70

Hoàng Mai

Ô đất C10/CCK V1 phường Vĩnh Hưng

- Quyết định số 3191/QĐ-UBND ngày 17/06/2014 của UBND TP về việc phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn TP.

X

46

Chợ và các DV TM Định Công

DCH

UBND Quận Hoàng Mai

0.40

 

0.40

Hoàng Mai

Định Công

- Quyết định số 3191/QĐ-UBND ngày 17/06/2014 của UBND TP về việc phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất công blựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn TP.

 

47

Chợ dân sinh Yên Sở (Sở Thượng)

DCH

HTX DVNN&TM Yên Sở

0.36

 

0.36

Hoàng Mai

Yên Sở

- Văn bản số 11983/UB-KH&ĐT ngày 16/12/2009 của UBND TP về việc chấp thuận địa điểm cho nhà đầu tư nghiên cứu và thực hiện dự án đầu tư "Xây dựng Chợ dân sinh phường Yên Sở".

 

48

Tòa nhà HH Thương mại, dịch vụ và nhà ở (Cty CP thiết bị đường sắt)

ODT

Công ty cphần tập đoàn T&T

0.80

 

 

Hoàng Mai

Định Công

- Văn bản số 1349/VQH-TT1 ngày 12/08/2014 của Viện Quy Hoạch Xây Dựng Hà Nội về việc lấy ý kiến quy hoạch kiến trúc dự án khu hỗn hợp 120 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai.

 

49

Dự án xây dựng nhà ở cho CBCC quận Hoàng Mai và các đối tượng khác (bao gồm cả đường vào)

ODT

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sn HTL Việt Nam

3.50

 

3.50

Hoàng Mai

Yên Sở

- Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 21/05/2015 của UBND TP về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở tại quận Hoàng Mai.

- Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001806 ngày 21/05/2015 của UBND TP.

 

III

Những dự án đăng ký mi thực hiện trong KHSDĐ 2016

1

Xây dựng tuyến đường vành đai II đoạn Vĩnh Tuy - Chợ Mơ - Ngã Tư Vọng

DGT

Ban Quản lý Dự án giao thông 3 - Sở giao thông vận tải

0.71

 

0.71

Hoàng Mai

Vĩnh Hưng, Mai Động

- Quyết định số 5860/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 của UBND thành phố về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng đường Vành đai II đoạn Vĩnh Tuy.

X

2

Đường 2,5 (Đầm Hồng - Quốc Lộ 1)

DGT

Chi nhánh PTQĐ Hoàng Mai

6.71

 

6.71

Hoàng Mai

Thịnh Liệt Định Công

- Văn bản số 04/TTg-KTN ngày 03/01/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc triển khai thực hiện dự án xây dựng đường 2,5 m quận Hoàng Mai, TP theo hình thức hợp đồng BT.

X

3

Trung tâm VHTD TT quận Hoàng Mai

DVH

UBND Quận

0.94

 

0.94

Hoàng Mai

Hoàng Liệt

- Quyết định số 7791/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt dự án và kế hoạch tựa chọn nhà thầu dự án trung tâm văn hóa - thể dục thể thao quận Hoàng Mai.

X

4

Dự án Khu chung cư và nhà ở thấp tầng

ODT

Liên danh Công ty TNHH CDA - Công ty CPĐT XD NHS

1.04

 

1.04

Hoàng Mai

Yên Sở

- Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001146 ngày 07/05/2013 của UBND TP.

 

5

Dự án xây dựng nhà ở tái định cư X2 Đại Kim

ODT

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị BQP

1.64

 

1.64

Hoàng Mai

Đại Kim

- Văn bản số 4683/UBND-XDGT ngày 8/7/2015 của UBND TP về việc xã hội hóa đầu tư Khu di dân TĐC X2 Đại Kim, quận Hoàng Mai.

 

6

Dự án xây dựng trung tâm thương mại và nhà ở hỗn hợp

TMD

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hòa Bình

1.66

 

1.66

Hoàng Mai

Yên Sở

- Văn bản số 8344/UBND-KH&ĐT ngày 30/09/2011 của UBND TP về chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng công trình với chức năng dịch vụ thương mại kết hợp nhà ở đảm bảo phù hợp theo quy hoạch tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai.

- Văn bản số 585/UBND-QLĐT ngày 14/05/2014 của UBND quận Hoàng Mai về việc triển khai dự án tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai.

 

7

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất trong khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm

ODT

Chi nhánh PTQĐ

10.38

 

10.38

Hoàng Mai

Hoàng Liệt

- Quyết định số 3758/QĐ-UBND ngày 14/7/2014 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm, tlệ 1/500.

X

8

Dự án bồi thường GPMB san nền sơ bộ và xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đu giá quyền sử dụng đất trong khu chức năng đô thị Vĩnh Hưng - Thanh Trì

ODT

Chi nhánh PTQĐ

12.00

 

12.00

Hoàng Mai

Vĩnh Hưng Thanh Trì

- Quyết định số 1336/QĐ-UB ngày 17/03/2006 và Quyết định số 531/QĐ- UBND ngày 23/01/2013 của UBND TP về việc phê duyệt, điều chỉnh một số nội dung nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án bồi thường giải phóng mặt bằng, san nền sơ bộ và dán xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất xây dựng nhà ở để đấu giá quyền sdụng đất tại phường Vĩnh Hưng và phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai.

X

9

Xây dựng trường mầm non Lĩnh Nam (ô C8/NT1)

DGD

UBND quận Hoàng Mai

0.60

 

0.60

Hoàng Mai

Lĩnh Nam

- Tờ trình s 68/TTRLCQ-GD&ĐT-UBND ngày 26/6/2015 của phòng GD&ĐT - UBND phường Lĩnh Nam về việc đề nghị đầu tư xây dựng trường mầm non Lĩnh Nam cơ Sở mới ti ô đất C8-NT1.

 

10

Xây dựng tờng mầm non Mai Động (số 75 Tam Trinh)

DGD

UBND quận Hoàng Mai

2.12

 

2.12

Hoàng Mai

Mai Động

- Quyết định số 6865/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng trường mầm non Mai Động (số 75 Tam Trinh).

X

11

Xây dựng trường mầm non Thịnh Liệt (cơ sở cũ trường THCS Thịnh Liệt)

DGD

UBND quận Hoàng Mai

0.16

 

0.16

Hoàng Mai

Thịnh Liệt

- Quyết định số 5864/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng trường mầm non Thịnh Liệt (cơ Sở cũ trường THCS Thịnh Liệt).

X

12

Xây dựng trường THCS Thanh Trì (Ô C5/TH3)

DGD

UBND quận Hoàng Mai

1.07

 

1.07

Hoàng Mai

Thanh Trì

- Quyết định số 6866/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt chtrương đầu tư dự án xây dựng trường THCS Thanh Trì (ô C5/TH3).

X

13

Trường Cao Đẳng nghề Phú Châu

DGD

Công ty TNHH Bảo Vân

4.60

 

4.60

Hoàng Mai

Trần Phú Lĩnh Nam

- Giấy chứng nhận đầu tư số 0112100986 ngày 13/05/2011 của UBND thành phố Hà Nội.

X

14

Nhà hội họp khu dân cư số 7 Định Công

DSH

UBND quận Hoàng Mai

0.08

 

0.08

Hoàng Mai

Định Công

- Quyết định số 5865/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà hội họp khu dân cư số 7 phường Định Công.

X

15

Nhà hội họp khu dân cư số 13 phường Tương Mai

DSH

UBND quận Hoàng Mai

0.01

 

0.01

Hoàng Mai

Tương Mai

- Quyết định số 6872/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà hội họp khu dân cư số 13 phường Tương Mai.

X

16

Nhà hội họp khu dân cư số 2 phường Lĩnh Nam

DSH

UBND quận Hoàng Mai

0.09

 

0.09

Hoàng Mai

Lĩnh Nam

- Quyết định số 6812/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà hội họp khu dân cư số 2 phường Lĩnh Nam.

X

17

Nhà hội họp khu dân cư số 6 phường Lĩnh Nam

DSH

UBND quận Hoàng Mai

0.05

 

0.05

Hoàng Mai

Lĩnh Nam

- Quyết định số 6813/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà hội họp khu dân cư số 6 phường Lĩnh Nam.

X

18

Nhà hội họp khu dân cư số 3 phường Mai Động

DSH

UBND Quận Hoàng Mai

0.02

 

0.02

Hoàng Mai

Mai Động

- Quyết định số 6277/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật dự án nhà hội họp khu dân cư số 3 phường Mai Động.

X

19

Xây dựng chùa Đồng phường Thanh Trì

TON

UBND Quận Hoàng Mai

0.30

 

0.27

Hoàng Mai

Thanh Trì

- Văn bản số 6678/UBND-TNMT ngày 21/9/2015 của UBND TP về việc sử dụng đất tại phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai để phục dựng chùa Đồng.

X

20

Đường phía đông quận Hoàng Mai

DGT

UBND Quận Hoàng Mai

186.45

 

186.45

Hoàng Mai

Hoàng Liệt, Yên Sở, Thịnh Liệt

- Quyết định số 4166/QĐ-UBND ngày 17/8/2009 và Quyết định số 4711/QĐ- UBND ngày 18/9/2015 của UBND TP về việc điều chnh, bổ sung thu hồi 1.864.524 m2 đất tại phường Thịnh Liệt và phường Yên Sở quận Hoàng Mai; giao cho trung tâm phát triển quỹ đất và quản lý duy tu hạ tầng đô thị quận Hoàng Mai đthực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khu B, dự án đầu tư xây dựng công viên Yên Sở (trong đó có tuyến đường phía đông quận Hoàng Mai).

X

21

Xây dựng tòa nhà Đại Đông Á

ODT

Công ty cổ phần đầu tư Đại Đông Á

0.50

 

0.50

Hoàng Mai

Đại Kim

- Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000938 do UBND TP cấp ngày 30/01/2011

 

22

Xây dựng cải tạo di tích lịch sử chùa Sét

TON

UBND Quận Hoàng Mai

0.31

 

0.31

Hoàng Mai

Tân Mai

- Văn bản số 1595/UBND-VHTT ngày 23/09/2015 của UBND quận Hoàng Mai về việc chủ trương lập dự án giải phóng mặt bng, xây dựng cải tạo khu vực I di tích lịch sử Chùa Sét, phường Tân Mai.

X

23

Xây dựng trụ sở Đảng ủy HĐND-UBND phường Tân Mai, quận Hoàng Mai

TSC

UBND Quận Hoàng Mai

0.28

 

0.28

Hoàng Mai

Tân Mai

- Văn bn s 6994/UBND-KH&ĐT ngày 06/10/2015 của UBND TP về việc xây dựng trụ sở Đảng ủy HĐND-UBND phường Tân Mai, quận Hoàng Mai.

X

24

Xây dựng tuyến đường giao thông từ Nguyễn Tam Trinh đến khu Sống Hoàng

DGT

CTCP Phát triển đô thị Nam Hà Nội

1.96

 

1.96

Hoàng Mai

Mai Động

- Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 04/08/2010 của UBND TP về việc chấp thuận thông qua hồ sơ đề xuất và chỉ định nhà đầu tư đàm phán hợp đồng dự án xây dựng các tuyến đường giao thông tại quận Hoàng Mai theo hình thức hợp đồng BT.

X

25

Dự án thu hồi đất của 41 hộ có diện tích còn lại không đủ điều kiện sau khi thu hồi thực hiện GPMB dự án thoát nước

PNK

UBND quận Hoàng Mai

0.02

 

0.02

Hoàng Mai

Tất cả các phường

- Báo cáo số 134/BC-UBND ngày 8/10/2015 của UBND quận Hoàng Mai về việc thu hồi đất của 41 hộ có diện tích còn lại không đủ điều kiện sau khi thu hồi thực hiện GPMB dự án thoát nước.

X

26

Xây dựng các hạng mục công trình thuộc giai đoạn II Kế hoạch 1856 theo lệnh khẩn cấp tuyến đường sắt: Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh; hạng mục: đường gom - rào cách ly phần đường bộ thuộc địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Ni

DGT

UBND quận Hoàng Mai

0.21

 

0.21

Hoàng Mai

Hoàng Liệt

- Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt.

X

27

Dự án xây dựng nhà ở hỗn hợp tái định cư tại ô đất ký hiệu C13/DD2 phường Trần Phú

ODT

Chi nhánh PTQĐ Hoàng Mai

2.25

 

2.25

Hoàng Mai

Trần Phú

- Văn bản số 6589/UBND-TNMT ngày 09/08/2011 của UBND TP về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện công tác GPMB một số ô đất thuộc quận Hoàng Mai.

X

28

Thu hồi 15,6 m2 do diện tích, hình thể còn lại không đủ điều kiện xây dựng và hợp thửa khi xây dựng hai bên tuyến đường mới mở trên địa bàn quận Hoàng Mai

PNK

UBND quận Hoàng Mai

0.002

 

0.002

Hoàng Mai

Trần Phú

- Thông báo 567/TB-UBND ngày 04/10/2010 của UBND quận Hoàng Mai về việc thu hồi 15,6 m2 do diện tích, hình thể còn lại không đđiều kiện xây dựng và hợp thửa khi xây dựng hai bên tuyến đường mới mtrên địa bàn quận Hoàng Mai.

X

29

Dự án xây dựng khu nhà ở Quân đội K35-TM

ODT

Ban Qun lý dự án 98/BQP

3.05

 

3.05

Hoàng Mai

Tương Mai

- Văn bản số 7269/UBND-TNMT ngày 14/10/2015 của UBND TP về việc xử lý sau thanh tra chấp hành pháp luật đối với Ban quản lý dự án 98 trong việc quản lý, sử dụng 30.488,3m2 đất tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai và 4.634m2 đất tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên.

 

30

Dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng 1/2 cầu Đền Lừ và tuyến đường 2,5 phía bắc khu công nghiệp Vĩnh Tuy, quận Hoàng Mai, TP Hà Ni

DGT

UBND quận Hoàng Mai

2.11

 

2.11

Hoàng Mai

Vĩnh Hưng, Yên Sở, Hoàng Văn Thụ

- Quyết định số 4889/QĐ-UBND ngày 29/10/2012 của UBND TP về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng 1/2 cầu Đền Lừ và tuyến đường 2,5 phía bắc khu công nghiệp Vĩnh Tuy, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

X

31

Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm và Khu đô thị mới hồ Linh Đàm

ODT

Liên danh Công ty CP ĐTXD và TM NVT Thăng Long và Công ty CP phần mềm tự động hóa điều khiển

12.43

 

12.43

Hoàng Mai

Hoàng Liệt

- Văn bản số 6467/UBND-GT ngày 04/8/2011 của UBNND Thành phố và Văn bản số 9228/UBND-KH&ĐT ngày 27/10/2011 của UBND Thành phố về việc thực hiện Dự án.

 

32

Dự án nhà ở tái định cư CT4 và CT5 thuộc khu di dân Đền Lừ III

ODT

Công ty CP BIC Việt Nam

0.66

 

0.66

Hoàng Mai

Thịnh Liệt, Hoàng Văn Thụ

- Quyết định số 3821/QĐ-UBND ngày 04/8/2010 của UBND TP về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng nhà ở tái định cư phục vụ GPMB khu di dân Đền Lừ III (giai đoạn I), quận Hoàng Mai - Văn bản số 7098/UBND-XDGT ngày 09/10/2015 về chủ trương xã hội hóa đầu tư dự án nhà ở tái định cư CT4 và CT5 thuộc khu di dân Đn Lừ III (giai đoạn I).

 

33

Dự án bãi đỗ xe Sông Hằng tại Ô C5-P1

DGT

Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Sông Hằng

1.10

 

1.10

Hoàng Mai

Thanh Trì

- Quyết định số 7645/UBND-KH&ĐT ngày 14/10/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe Sông Hằng tại ô đất C5-P1 phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai.

 

34

Chợ và các dịch vụ thương mại Vĩnh Tuy

TMD

Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch đang làm bên mời thầu

0.12

 

0.12

Hoàng Mai

Ô đất C6/LX8 phường Vĩnh Hưng

- Quyết định số 3822/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh bên mời thầu các dự án có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

35

Mở rộng bến xe tải Thanh Trì

DGT

Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch đang làm bên mời thầu

2.76

 

2.76

Hoàng Mai

Ô B11-B1 phường Yên Sở

- Quyết định số 3822/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh bên mời thầu các dự án có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

36

Dự án bãi đỗ xe công cộng tại ô đất C11/P2 phường Yên Sở

DGT

Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch đang làm bên mời thầu

0.67

 

0.67

Hoàng Mai

Ô C11/P2 phường Yên Sở

- Quyết định số 3822/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh bên mời thầu các dự án có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

37

Chợ dân sinh phường Hoàng Liệt

DCH

Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch đang làm bên mời thầu

0.49

 

0.49

Hoàng Mai

phường Hoàng Liệt

- Quyết định số 3822/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh bên mời thầu các dự án có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

38

Dự án xây dựng khu hỗn hợp nhà ở, dịch vụ thương mại, văn phòng

TMD

Công ty Cổ phần vận tải muối

1.22

 

1.22

Hoàng Mai

Phường Thanh Trì

- Ngày 04/11/2015, UBND quận Hoàng Mai có Văn bản số 1892/UBND-QLĐT về việc chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở, dự án: Khu chức năng hỗn hợp (nhà ở thấp tầng kết hợp dịch vụ thương mại, nhà trẻ, nhà hội họp khu dân cư và cây xanh) của Công ty cổ phần vận tải muối.

 

39

Công ty TNHH Giấy Đại Lộc

SKC

Công ty TNHH Giấy Đại Lộc

0.07

 

0.07

Hoàng Mai

Phường Thanh Trì

- Kết luận s1316/KLTT-STNMT của Sở Tài nguyên & Môi trường và được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận làm các thủ tục thuê đất tại văn bản số 1354/UBND- TNMT.

 

40

Công ty TNHH TM Hòa Hà Linh

TMD

Công ty TNHHTM Hòa Hà Linh

0.28

 

0.28

Hoàng Mai

Phường Thanh Trì

- Kết luận s1316/KLTT-STNMT của Sở Tài nguyên & Môi trường và được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận làm các thủ tục thuê đất tại văn bản số 1354/UBND- TNMT.

 

41

Dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe A11/P2

DGT

Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh XNK Vạn Thuận

0.19

 

0.188

Hoàng Mai

Phường Đại Kim

- Văn bản số 6722/UBND-KH&ĐT ngày 12/9/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về chủ trương cống hóa đoạn mương của Dự án xây dựng bãi đỗ xe tại A11/P2 phường Đại Kim.

- Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 01121000978 ngày 12/6/2014.

 

42

Khu văn phòng giao dịch, nhà ở chung cư cao tầng, biệt thự và nhà vườn để bán và nhà vườn để bán và cho thuê Rose Town

TMD

CTCP sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu

4.07

 

4.07

Hoàng Mai

Phường Hoàng Liệt

- Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 27/07/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận đầu tư dự án Khu văn phòng giao dịch, nhà cho thuê tại Km9, đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.

 

43

Tuyến đường bờ trái sông Lừ (đoạn qua khu vực đền Đầm Sen) thuộc Dự án Thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Ni – D án II

 

Ban Quản lý dự án thoát nước Hà Nội (Sở Xây dựng)

0.20

 

0.20

Hoàng Mai

Đại Kim, Định Công

- Quyết định số 4674/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND TP phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Chgiới đường đổ tuyến đường.

 

44

1142 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao liền kề đất ở và đất vườn, ao xen kẹt trong khu dân cư

ODT

UBND quận Hoàng Mai

6.92

 

6.92

Hoàng Mai

Thanh Trì, Yên Sở, Đại Kim, Trần Phú, Hoàng Liệt, Giáp Bát, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Văn Thụ, Tương Mai

- Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND thành phố Hà Nội trên địa bàn Quận.

 

45

Dự án nhà ở đ bán cho cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Hà Nội và các đối tượng khác

ODT

Công ty cổ phần Thanh Bình

2,61

 

2,61

Hoàng Mai

Định Công

- Văn bản số 8631/UBND-XDGT ngày 02/12/2015 của UBND TP về việc chấp thuận dự án đầu tư.

 

46

Trường mầm non Vạn Xuân

DGD

Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân

0,66

 

0,66

Hoàng Mai

Định Công

- Quyết định số 977/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư.

 

47

Trường mầm non Thần Đồng

DGD

Công ty cổ phần Vĩnh Thin

0,42

 

0,42

Hoàng Mai

Hoàng Liệt

- Thông báo số 1217/TB-STNMT- QHKHSDĐ về việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1728/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.722

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.173