Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1723/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

Số hiệu: 1723/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Y Giang Gry Niê Knơng
Ngày ban hành: 03/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1723/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 03 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 THỊ XÃ BUÔN HỒ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của UBND thị xã Buôn Hồ tại Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2019; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 264/TTr-STNMT ngày 25 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Nội dung phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020:

1.1. Diện tích, cơ cấu các loại đất (Chi tiết tại Phụ lục số 01);

1.2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 (Chi tiết tại Phụ lục số 02);

1.3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích trong kỳ điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 (Chi tiết tại Phụ lục số 03).

2. Vị trí, diện tích các loại đất, khu vực dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷ lệ 1/25.000; Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Buôn Hồ do thị xã xác lập ngày 27 tháng 5 năm 2019 và phải chịu trách nhiệm theo quy định.

Điều 2: Kế hoạch sử dụng đất năm 2016

Theo Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 03 /02/ 2016 của UBND tỉnh.

Điều 3: Căn cứ vào Điều 1, Điều 2 của Quyết định này, UBND thị xã Buôn Hồ có trách nhiệm:

1. Tổ chức công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định; việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất, chặt chẽ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn thị xã.

2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực.

3. Tiếp tục chỉ đạo lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp mình theo quy định của pháp luật đất đai làm căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo phù hợp với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thị xã.

4. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang các mục đích khác, hạn chế tối đa việc chuyển mục đích đất rừng và tổ chức việc rà soát, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên trước khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án theo quy định.

Chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

6. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai.

8, Định kỳ hàng năm, UBND thị xã Buôn Hồ có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp vào báo cáo của UBND tỉnh gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các: Sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Thông tin &Truyền thông (để đăng tải);
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Các phòng: TH, CN, KT;
- Lưu: VT, NN&MT (H. 06b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Y Giang Gry Niê Knơng

 

Phụ lục 01: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Buôn Hồ

(Kèm theo Quyết định 1723/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Hiện trạng năm 2015

Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Diện tích cấp tỉnh phân bổ (ha)

Diện tích huyện xác định, xác định bổ sung (ha)

Tổng số

Diện tích (ha)

Cơ cấu %

I

LOẠI ĐẤT

 

28.261

100,00

 

 

28.261

100,00

1

Đất nông nghiệp

NNP

25.304,06

89,54

24.845,68

27,84

24.81733

87,82

1.1

Đất trồng lúa

LUA

1.518,02

5,37

1.508,93

-0,53

1.508,40

5,34

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

718,13

2,54

718,13

-0,49

717,64

2,54

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

2.303,67

8,15

2.134,29

124,96

2.259,24

7,99

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

21.302,89

75,38

20.975,98

-115,87

20.860,11

73,81

1.4

Đất rừng sản xuất

RSX

40,96

0,14

42,00

9,57

51,57

0,18

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

130,48

0,46

130,47

-

130,47

0,46

1.6

Đất nông nghiệp khác

NKH

8,04

0,03

55,00

 

8,04

0,03

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

2.905,89

10,28

3.381,07

27,20

3.408,27

12,06

2.1

Đất quốc phòng

CQP

218,84

0,77

254,25

-19,25

235,00

0,83

2.2

Đất an ninh

CAN

1,66

0,01

1,66

2,04

3,70

0,01

2.3

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

-

50,00

-

50,00

0,18

2.4

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

13,47

0,05

23,16

49,71

72,87

036

2.5

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

8,79

0,03

9,70

3,50

13,20

0,05

2.6

Đất phát triển hạ tầng

DHT

1.455,51

5,15

1.667,16

43,35

1.710,51

6,05

-

Đất giao thông

DGT

1.010,45

3,58

 

1.160,28

1.160,28

431

-

Đất thủy lợi

DTL

373,26

1,32

 

392,48

392,48

1,39

-

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

2,14

0,01

14,21

-4,18

10,03

0,04

-

Đất xây dựng cơ sở y tế

DYT

3,87

0,01

26,36

-9,35

17,01

0,06

-

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

DGD

44,81

0,16

65,32

3,25

68,57

0,24

-

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

DTT

14,40

0,05

25,82

16,55

42,37

0,15

-

Đất công trình năng lượng

DNL

0,23

 

 

4,34

4,34

0,02

-

Đất công trình bưu chính, viễn thông

DBV

0,74

 

 

1,49

1,49

0,01

-

Đất chợ

DCH

5,61

0,02

 

13,94

13,94

0,05

2.7

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

-

-

 

3,23

3,23

0,01

2 8

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

3,69

0,01

27,39

-12,00

15,39

0,05

2 9

Đất ở tại nông thôn

ONT

388,76

1,38

407,70

-7,71

399,99

1,42

2.10

Đất ở tại đô thị

ODT

407,78

1,44

412,56

28,94

441,50

1,56

2.11

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

10,31

0,04

73,72

-48,21

25,51

0,09

2.12

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

2,93

0,01

3,07

 

3,08

0,01

2.13

Đất cơ sở tôn giáo

TON

15,42

0,05

16,05

0,12

16,17

0,06

2.14

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

84,06

0,30

105,15

-

105,15

0,37

2.15

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

27,10

0,10

 

27,10

27,10

0,10

2.16

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

6,82

0,02

 

13,15

13,15

0,05

2.17

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

1,96

0,01

 

14,87

14,87

0,05

2.18

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

0,03

 

 

0,08

0,08

 

2.19

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

253,64

0,90

 

252,65

252,65

0,89

2.20

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

5,12

0,02

 

5,12

5,12

0,02

3

Đất chưa sử dụng

CSD

51,04

0,18

34,23

0,66

34,89

0,12

4

Đất đô thị *

KDT

8.269,18

29,26

9.276,00

-

9.276,00

32,82

II

KHU CHỨC NĂNG*

 

 

 

 

 

 

 

1

Khu vực chuyên trồng lúa nước

 

 

 

 

 

1.508,00

 

2

Khu vực rừng sản xuất

 

 

 

 

 

52,00

 

3

Khu vực công nghiệp, cụm công nghiệp

 

 

 

 

 

50,00

 

4

Khu đô thị - thương mại - dịch vụ

 

 

 

 

 

514,65

 

5

Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn

 

 

 

 

 

413,19

 

Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

 

Phụ lục 02: Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 thị xã Buôn Hồ

(Kèm theo Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Phường An Bình

Phường An Lạc

Phường Thiện An

Phường Đoàn Kết

Phường Bình Tân

Phường Thống Nhất

Phường Đạt Hiếu

Xã Ea Blang

Xã Ea Drông

Xã Ea Siên

Xã Bình Thuận

Xã Cư Bao

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

489,59

27,17

88,72

27,15

38,30

21,35

43,80

23,88

32,31

36,83

31,74

23,06

95,27

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

10,93

0,00

 

 

0,00

0,01

 

0,00

1,00

0,50

8,75

 

0,67

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

10,55

0,00

 

 

 

0,01

 

 

1,00

0,50

8,75

 

0,29

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

43,12

0,57

2,10

2,42

5,36

1,56

7,89

1,2

8,09

4,40

6,48

0,92

2,07

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

435,38

26,60

86,62

24,74

32,93

19,63

35,90

22,63

23,22

31,93

16,51

22,14

92,54

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

0,01

 

 

 

 

 

0,01

 

 

 

 

 

 

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

5,18

0,01

0,46

0,59

 

0,10

0,37

 

0,15

 

0,26

 

3,25

Ghi chú: - (a): gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

- PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở

 

Phụ lục 03: Diện tích đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng trong kỳ điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 thị xã Buôn Hồ

(Kèm theo Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Chi tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha)

Phường An Bình

Phường An Lạc

Phường Thiện An

Phường Đoàn Kết

Phường Bình Tân

Phường Thống Nhất

Phường Đạt Hiếu

Xã Ea Blang

Xã Ea Drông

Xã Ra Siên

Xã Bình Thuận

Xã Cư Bao

1

Đất nông nghiệp

NNP

3,36

 

 

 

 

3,36

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất rừng sản xuất

RSX

3,36

 

 

 

 

3,36

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

12,79

 

 

 

 

9,97

 

 

 

 

 

 

2,82

2.1

Đất quốc phòng

CQP

0,12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,12

2.2

Đất an ninh

CAN

0,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,80

2.3

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

9,97

 

 

 

 

9,97

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất phát triển hạ tầng

DHT

1,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,90

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1723/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


33

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5