Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1689/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

Số hiệu: 1689/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 13/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1689/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN THẠCH THẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2016; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đt;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình s2250/TTr-STNMT ngày 25 tháng 3 năm 2016;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thạch Thất (Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 tỷ lệ 1/25.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Thạch Thất, được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 25 tháng 3 năm 2016), với các nội dung chủ yếu như sau:

a) Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2016

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

 

Tổng diện tích tự nhiên

 

18 744,18

1

Đất nông nghiệp

NNP

10393,01

1.1

Đất trồng lúa

LUA

5385,16

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

4917,56

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

746,61

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

1141,46

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

10,59

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

822,19

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

1741,77

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

321,91

1.8

Đất làm muối

LMU

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

223,32

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

8284,50

2.1

Đất quốc phòng

CQP

1182,59

2.2

Đất an ninh

CAN

81,33

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

1209,75

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

7,20

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

258,55

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

2672,84

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

9,28

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

67,84

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

13,20

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

1903,73

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

36,43

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

44,63

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

8,00

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

14,49

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

144,92

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

34,44

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

11,65

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

1,10

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

9,89

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

362,06

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

181,75

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

6,47

3

Đất chưa sử dụng

CSD

66,67

b) Danh mục các Công trình, dự án

Danh mục các Công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 kèm theo.

2. Trong năm kế hoạch, UBND huyện Thạch Thất có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2016, trường hp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thạch Thất đã được UBND Thành phố phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hp, trình UBND Thành phố trước ngày 31/5/2016.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND Thành phố giao:

1. UBND huyện Thạch Thất:

a) Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật v đt đai.

b) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; Kiên quyết không quyết định chấp thuận đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với những dự án, công trình không nằm trong danh mục kế hoạch sử dụng đất.

c) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2016.

d) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt.

đ) Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

e) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 30/9/2016.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

b) Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 31/10/2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND;
- MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP Phạm Chí Công;
- Lưu VT, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN THẠCH THẤT
(Kèm theo Quyết định số
1689/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2016 của UBND Thành phố)

TT

Danh mục công trình dự án

Mã loại đất

Chủ đầu tư

Diện tích (Ha)

Trong đó diện tích ha

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Dự án có trong NQ 13/2015/ HĐND

Đất trồng lúa

Thu hồi đất

Địa danh huyện

Địa danh xã

I

Các dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới GPMB nhưng chưa có Quyết định giao đt; ...)

1

Đầu tư công trình TB/09 - Bộ Công an

CAN

Bộ công an

74,23

64,60

74,23

Thạch Thất

Chàng Sơn, Cần Kiệm, Thạch Xá

Văn bản số 5666/UBND-QHXDGT ngày 23/7/2012 của UBND TP Hà Nội

 

2

Cải tạo nâng cấp kênh tưới hồ Tân xã kết hợp GT Tân xã, Hạ bằng Cần Kiệm, Đồng Trúc

DTL

UBND

huyện

0,81

0,75

0,81

Thạch Thất

Tân Xã, Hạ Bằng, Cần Kiệm, Đồng Trúc

Quyết định số 349/QĐ-KD&ĐT ngày 31/10/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt dự án đầu tư, xây dựng công trình

 

3

Cải tạo nâng cấp trạm bom Tiêu Săn

DTL

SNN& PTNT

4,06

4,06

4,06

Thạch Thất

Liên Quan 2,51; Phú Kim 1,55

Quyết định số 2508/QĐ-UBND ngày 02/6/2011 của UBND TP.Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư, xây dựng công trình

x

4

Dự án nâng cấp hệ thống tiêu Bình Phú

DTL

SNN& PTNT

3,92

1,92

3,92

Thạch Thất

Bình Phú

Quyết định số 4397/QĐ-UBND ngày 08/9/2010 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư

x

5

Xây dựng Cầu Phú Thứ KM6+860 trên đưng Tỉnh 420

DGT

SGTVT

0,40

 

0,40

Thạch Thất

Liên Quan

Quyết định số 1176/QĐ-SGTVT ngày 1/10/2012 của Sở giao thông vận tải về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

 

6

Xây dựng HTKT các khu đấu giá QSDĐ tại Mả Cố ( X2, X7) xã Thạch Xá

ONT

UBND huyện

2,68

2,68

2,68

Thạch Thất

Thạch Xá

Quyết định số 3651/QĐ-UBND ngày 11/6/2013 của UBND TP.Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

x

7

Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tiêu Săn (Phần Kênh và các công trình trên kênh) (QLDA)

DTL

UBND huyện

14,50

14,39

14,50

Thạch Thất

Liên Quan, Phú Kim, Xã Hương Ngải, Xã Đại Đồng

Quyết định số 7938/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt điều chnh dự án Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Tiêu Săn

 

8

Dự án khu công nghệ cao Hòa Lạc

SKC

BQLDA công nghệ cao

38,60

16,60

38,60

Thạch Thất

Hạ Bằng

Quyết định số 621/QĐ-TTg ca Thủ tướng chính Phủ ngày 23/5/2008 v/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 khu CNC Hòa Lạc

 

9

Dự án đường Láng Hòa Lạc-Hòa Bình (BOT)

DGT

Tổng công ty 36

28,48

5,61

28,48

Thạch Thất

Yên Bình, Yên Trung

Quyết định số 1393/QĐ-BGTVT ngày 16/4/2014 về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường Láng Hòa Lạc-Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình (BOT)

x

10

Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Lại Thượng

DRA

HTX Thành Công

10,00

10,00

10,00

Thạch Thất

Lại Thượng

Giy chứng nhận đu tư s011211001729 ngày 21/8/2014 của UBND thành phố Hà Nội.

x

11

Cải tạo nâng cấp tuyến đường Suối Ngọc - Vua Bà - Khu Gia binh Lục quân

DGT

UBND huyện

4,16

1,50

4,16

Thạch Thất

Tiến Xuân

Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 26/3/2009 của UBND H.Thạch Tht phê duyệt dán đầu tư xây dựng công trình

 

12

Khu dân dụng Bắc Phú Cát (phần mở rộng)

ODT

UBND huyện

2,10

2,10

2,10

Thạch Thất

Thạch Hòa

Quyết định số 5476/QĐ-UBND TP Hà Nội ngày 10/9/2013 về việc phê duyệt điều chnh dự án Xây dựng HTKT khu dân dụng Bắc Phú Cát

 

13

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh 446 - Yên Bình - Láng Hòa Lạc kéo dài - Sân bay Hòa Lạc (Tổng chiều dài là 5,1 km, trong đó thực hiện 3,7 km)

DGT

UBND huyện

3,60

1,60

3,60

Thạch Thất

Yên Bình

Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 10/2/2009 của UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án

 

14

Đường tỉnh 419 (ĐT 80 cũ) đoạn qua thị trấn Liên Quan (Đoạn từ km4+842 đến Km5+587,1 và đoạn Km6+874,3 đến Km7+730).

DGT

UBND huyện

0,64

0,64

0,64

Thạch Thất

TT Liên Quan, Phú Kim, Kim Quan

Quyết định số 2396/QĐ -UBND ngày 14/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch đấu thầu công trình

x

15

Mở rộng công trình đưng 446 từ km0 + 00 đến Km15 +300

DGT

SGTVT

11,47

7,00

11,47

Thạch Thất

Tiến Xuân,Yên Trung, Yên Bình

QĐ 5602 ngày 30/10/2009 UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

x

16

Trường Mầm non xã Hữu Bằng

DGD

UBND huyện

1,07

1,07

1,07

Thạch Thất

Hữu Bằng

Quyết định số 5674/QĐ-UBND ngày 20/9/2012 của UBND H.Thạch Thất về việc phê duyệt điều chnh mức đầu tư và kế hoạch đấu thầu dự án

x

17

Trường THPT Bắc Lương Sơn

DGD

UBND huyện

1,20

0,60

1,20

Thạch Thất

Yên Bình

Quyết định số 4861/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 của UBND TP.Hà Nội vviệc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng mrộng trường THPT Bắc Lương Sơn

x

18

Trường mầm non trung tâm xã Phùng Xá (QLDA)

DGD

UBND huyện

1,09

1,09

1,09

Thạch Thất

Phùng Xá

Quyết định số 7296/QĐ-UBND ngày 25/10/2011 của UBND TP Hà Nội v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án Trường mầm non trung tâm xã Phùng Xá

x

19

Xây dựng HTKT các khu đấu giá QSDĐ tại khu Lỗ Đòng - Bồ Cóc xã Đại Đồng

ONT

UBND huyện

4,72

4,72

4,72

Thạch Thất

Đại Đồng

Quyết định số 7244/QĐ- UBND ngày 02/12/2013 của TP.Hà Nội v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá QSD đất tại khu Lỗ Đng - Bồ Cóc

 

20

Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt để đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Ó Trong (X34)

ONT

UBND huyện

0,20

0,20

0,20

Thạch Thất

Phùng Xá

Quyết định số 5010/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 ca UBND huyện phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt để đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Ó Trong

 

21

Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt để đấu giá quyền sử dụng đất (ký hiệu X23; X26; X27; X28; X29; X30)

ONT

UBND huyện

0,47

 

0,47

Thạch Thất

Phùng Xá

Quyết định số 5009/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 của UBND huyện phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt để đấu giá quyền sử dụng đất (ký hiệu X23; X26; X27; X28; X29; X30)

 

22

Đường giao thông đấu nối của ĐHQG (Nút giao thông Thạch Hòa tuyến số 3, 4 của ĐHQG)

DGT

BQLDA Đại Học Quốc Gia

2,00

1,20

2,00

Thạch Thất

Thạch Hòa

Quyết định số 234/QĐ-của BXD ngày 11/3/2011 v/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 ĐHQG Hà Nội tại Hòa Lạc

 

23

Xây dựng HTKT đất dịch vụ khu Đà Sen xã Bình Yên

ONT

UBND huyện

5,84

5,84

5,84

Thạch Thất

Bình Yên

Quyết định số 6340/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND TP.Hà Nội v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng HTKT khu đất dịch vụ (đất ở) tại khu Đà Sen, xã Bình yên

 

24

Xây dựng HTKT đất dịch vụ khu Sau Đình, Đi Mới

ONT

UBND huyện

9,80

2,50

9,80

Thạch Thất

Tân Xã

Quyết định số 6341/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND TP.Hà Nội v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng HTKT khu đất dịch vụ (đất ở) tại khu Sau Đình - Đồi Mới

 

25

Dự án mcổng chính của trường Đại học chính trị đi ra làng văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ Quốc phòng)

DGT

Bộ Quốc phòng

0,09

 

0,09

Thạch Thất

Thạch Hòa

Quyết định số 364/QĐ-BQP ngày 10/02/2014 của Bộ Quốc phòng phê duyệt dự án mcổng chính của trường Đại học chính trị đi ra làng văn hóa các dân tộc Việt Nam

 

26

Xây dựng HTKT đất dịch vụ xã Dị Nậu

ONT

UBND huyện

0,20

0,20

0,20

Thạch Thất

Dị Nậu

Quyết định số 6523/QĐ-UBND ngày 26/10/2013 của UBND huyện v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ xã Dị Nậu

x

27

Xây dựng HTKT đất dịch vụ xã Phú Kim

ONT

UBND huyện

0,49

0,49

0,49

Thạch Thất

Phú Kim

Quyết định số 6524/QĐ-UBND ngày 26/10/2013 của UBND huyện v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình

x

28

Xây dựng HTKT đất dịch vụ thị trấn Liên Quan

ODT

UBND huyện

0,42

0,42

0,42

Thạch Thất

Liên Quan

Quyết định số 6525/QĐ-UBND ngày 26/10/2013 của UBND huyện v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình

x

29

Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt để đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Gò Chói 2 (Ký hiệu X20)

ONT

UBND huyện

0,20

 

0,20

Thạch Thất

Tiến Xuân

Quyết định số 4920/QĐ-UBND ngày 15//7/2014 ca UBND huyện v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình

x

30

DA đường tỉnh 446 - UBND xã Tiến Xuân - Láng hòa Lạc kéo dài

DGT

UBND huyện

4,60

2,50

4,60

Thạch Thất

Tiến Xuân

Quyết định số 6645/QĐ-UBND ngày 15/9/2011 của UBND H.Thạch Thất v/v phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình

 

31

Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt để đấu giá quyền sử dụng đất tại đồng Quân Kép (ký hiệu XI *)

ONT

UBND huyện

0,43

0,43

0,43

Thạch Thất

Canh Nậu

Quyết định số 5007/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 của UBND huyện v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xây dựng HTKT

 

32

Vườn hoa huyện TT

DKV

UBND huyện

0,35

0,35

0,35

Thạch Thất

Liên Quan

Văn bản số 4860/QĐ - UBND ngày 8/7/2014 của UBND huyện v/v cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư

x

II

Các dự án chưa thực hiện trong KHSDĐ 2015, chuyển sang thực hiện trong KHSDĐ 2016

1

Đồn công an Quang Trung

CAN

Bộ công an

0,20

0,20

0,20

Thạch Thất

Phùng Xá

Quyết định số 4853/QĐ-BCA ngày 25/8/2014 của Bộ Công An v/v thành lập đồn công an

x

2

Trụ sở phòng cháy chữa cháy

CAN

Bộ công an

0,60

0,60

0,60

Thạch Thất

Kim Quan

Số 557/CV-SCSPC&CC(HC&TBKT) ngày 22/7/2014 của Cảnh Sát PC&CC (HC&TBKT)

x

3

Đường giao thông Thạch Xá - Canh nậu. L=1,45 km, Bn= 9 m.

DGT

UBND huyện

1,50

1,50

1,50

Thạch Thất

Thạch Xá, Canh Nậu

Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 05/02/2013 của UBND huyện phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

x

4

Nâng cấp Cải tạo Đê Tả Tích, lý trình từ K6+00-K16+500 huyện Thạch Thất

DTL

UBND huyện

1,00

1,00

1,00

Thạch  Thất

Cẩm Yên, Lại Thượng, Phú Kim, Liên Quan

Quyết định số 489/QĐ-KD&DT ngày 31/8/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo đê Tả Tích lý trình Km 6+0.00 - Km 16+500

x

5

Tiểu học trung tâm xã Đồng Trúc

DGD

UBND huyện

0,20

0,20

0,20

Thạch  Thất

Đồng Trúc

Quyết định số 5629/QĐ-UBND ngày 12/11/2010 H.Thạch Thất phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Tiểu học trung tâm xã Đồng Trúc

x

6

Trưng mầm non 19/5

DGD

UBND huyện

1,02

1,02

1,02

Thạch  Thất

Liên Quan

Văn bản số 1312/UBND-TCKH ngày 07/10/2011 H.Thạch Thất phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án nhà trẻ 19-5

x

7

Nâng cấp, cải tạo ĐT 419 đoạn từ km0 + 600 đến km 4 + 842 . L=4,24 km; Bn=12 m (đoạn qua dân cư 18,5 m)

DGT

UBND huyện

6,00

4,00

6,00

Thạch  Thất

Phú Kim, Lại Thượng, Đại Đồng

Quyết định số 4435/QĐ-UBND ngày 22/9/2011 ca UBND Thành phố phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án

x

8

Mở rộng DAXD Đại học quốc gia tại Hòa Lạc

DGD

BQLDA Đại Học Quốc Gia

26,62

21,35

26,62

Thạch  Thất

Tiến Xuân

Quyết định số 234/QĐ-BXD ngày 11/3/2011 của Bộ Xây Dựng v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 ĐHQG Hà Nội

 

9

Trạm bơm tiêu Phùng Xá

DTL

UBND huyện

0,02

0,02

0,02

Thạch Thất

Phùng Xá

Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND H.Thạch Thất phê duyệt dự án Trạm bơm tiêu Phùng Xá

x

10

Xây dựng mới trạm bơm tiêu Lại Thượng thay thế nhiệm vụ trạm bơm tiêu Lại Thượng 1,2

DTL

SNNPTNN

1,96

1,95

1,96

Thạch Thất

Lại Thượng

Quyết định số 6616/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của UBND TP phê duyệt DA đầu tư XD mới trạm bơm tiêu Lại Thượng thay thế trạm bơm tiêu Lại Thượng 1,2

x

11

Dự án đường nối từ Đại Lộ Thăng Long kéo dài đến Quốc lộ 21, huyện Thạch Thất

DGT

SGTVT

1,00

0,80

1,00

Thạch Thất

Thạch Hòa

Quyết định số 5612/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 ca UBND TP Hà Nội

x

12

Cải tạo nâng cấp vai Đồng Vặng kết hp giao thông, thủy lợi (Hạng mục: Tôn cao áp trúc vai Đồng Vặng - Xây lại cống - Tràn)

DTL

UBND huyện

0,07

0,07

0,07

Thạch Thất

Hương Ngải

Quyết định số 3575/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của UBND H.Thạch Thất v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu công trình cải tạo, nâng cấp vai Đồng Vặng kết hp giao thông, thủy lợi

x

13

Cống Tiêu Nẻ Ồ

DTL

UBND huyện

0,02

0,02

0,02

Thạch Thất

Hạ Bằng

Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 26/5/2009 của UBND H.Thạch Thất v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

x

14

Trạm bơm tiêu Cần Kiệm

DTL

UBND huyện

0,04

0,04

0,04

Thạch Thất

Cần Kiệm

Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND H.Thạch Thất v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu công trình

x

III

Những dự án đăng ký mi thực hiện trong KHSDĐ 2016

1

Đồn công an Hòa Lạc

CAN

Bộ công an

0,10

0,10

0,10

Thạch Thất

Thạch Hòa

Văn bản số 1089/CAHN-PH41 ngày 26/8/2015 của Công an thành phố Hà Nội VV xin đất XD 3 trụ sĐồn công an thuộc CAH Thạch Thất

x

2

Cửa hàng xăng dầu

TMD

Công ty TNHH Khánh Sơn

1,00

 

 

Thạch Thất

Thạch Xá, Thạch Hòa

Văn bản số 1163/UBND-TNMT ngày 12/2/2015 của UBND TP VV chuyển một phần DT đất thuê tại xã Thạch Xá để thực hiện XD cửa hàng xăng dầu

 

3

Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ Đồng Vai - Vai Kê xã Hạ bằng phục vụ GPMB khu CNC Hòa Lạc

ONT

UBND huyện

12,90

12,00

12,90

Thạch Thất

Hạ Bằng

Ttrình số 37/ TTr - UBND ngày 14/5/2015 của UBND huyện VV đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư

x

4

Trạm cấp nước sạch và đường ống dẫn nước

DTL

Công ty CP An Phú Hà Tây

3,00

1,00

3,00

Thạch Thất

Bình Phú, Thạch Xá, Phùng Xá, Chàng Sơn

Văn bản số 4726/VP-NNNT ngày 16/7/2015 của VP UBND TP Hà Nội VV thực hiện dự án đầu tư XD CT cấp nước SH cho nhân dân các xã

x

5

Đền thờ trạng Bùng

DDT

UBND huyện

0,12

 

0,12

Thạch Thất

Phùng Xá

TTr số 563/TTr-BQL ngày 1/10/2015 của BQL các dự án ĐTXD huyện VV QH tổng thể, trùng tu tôn tạo cụm di tích nhà thờ và lăng trạng Bùng

x

6

Mrộng nghĩa trang Vai Đỏ xã Hạ Bằng

NTD

UBND huyện

4,50

4,50

4,50

Thạch Thất

Hạ Bằng

Tờ trình số 75/ TTr - UBND ngày 25/8/2015 của UBND huyện vv cải tạo mở rộng nghĩa trang Vai đỏ phục vụ GPMB DAXD Khu CNC Hòa Lạc

x

7

Dự án xử lý rơm, rạ và phế phẩm nông nghiệp sau thu hoạch làm thức ăn chăn nuôi (xã Canh Nậu)

NKH

Công ty 159

2,40

2,40

2,40

Thạch Thất

Canh Nậu

Văn bản số 4810/UBND-NNNT ngày 01/7/2014 của UBND TP Hà Nội vv đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư DA

x

8

Xây dựng HTKT khu đất đấu giá tại khu Cửa Nêu ( X6) thôn Yên Mỹ xã Bình Yên

ONT

UBND huyện

3,20

1,60

3,20

Thạch Thất

Bình Yên

Quyết định số 8219/QĐ - UBND ngày 12/12/2012 của UBND huyện vv phê duyệt QH tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500

x

9

Khu đất đấu giá đồng Quân Kép xã Canh Nậu

ONT

UBND huyện

0,45

0,45

0,45

Thạch Thất

Canh Nậu

Tờ trình số 83/TTr - UBND ngày 21/9/2015 của UBND huyện vv xin thỏa thuận vị trí, diện tích quy mô QHXD HTKT

x

10

Đấu giá đất xen kẹt

ONT

UBND huyện

3,00

2,00

3,00

Thạch Thất

Bình Yên, Đồng Trúc, Chàng Sơn, Dị Nậu, Hạ Bằng, Bình Phú, Hữu Bằng, Hương Ngải

Văn bản số 204/KH-UBND ngày 03/11/2015 của UBND huyện Thạch Thất vv Kế hoạch thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt năm 2016 trên địa bàn huyện.

x

11

Dự án TĐC của DA TB 09-BCA

ONT

UBND huyện

2,00

2,00

2,00

Thạch  Thất

Cần Kiệm, Kim Quan

Công văn số 1028/B45-TB/09 ngày 2/7/2015 của cục B45-Tng cục V-Bcông an vv xác định địa đim TĐC phục vụ công tác thu hồi đất thực hiện DA TB/09

X

12

Trường THPT Minh Hà

DGD

UBND huyện

2,40

2,40

2,40

Thạch Thất

Canh Nậu

Quyết định số 8762/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND huyện vv phê duyệt QH tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500

x

13

Xây dựng hạ tầng các khu đấu giá đất Dị Nậu

ONT

UBND huyện

4,60

4,60

4,60

Thạch Thất

Dị Nậu

Quyết định số 6628/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND TP.Hà Nội vv phê duyệt DAĐTXD hạ tầng KT

x

14

Xây dựng tuyến đường số 19 (Đường làng nghề) đoạn Hữu Bằng - Dị Nậu

DGT

UBND huyện

2,00

2,00

2,00

Thạch Thất

Hữu Bằng, Dị Nậu

Quyết định số 5910/QĐ - UBND ngày 26/8/2014 của UBND huyện vv cho phép thực hiện chun bị đầu tư

x

15

Tuyến 19: đoạn Phùng Xá - Hữu Bằng

DGT

UBND huyện

1,61

1,61

1,61

Thạch Thất

Phùng Xá, Hữu Bằng

Văn bản số 488/UBND-TCKH ngày 01 /5/2012 của UBND huyện vv chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chun bị đầu tư DA

x

16

Dự án xây dựng nhà văn hóa thôn Hương Lam, Tây Trong, Đồng Cầu, Hàn Chùa và Lươn Trong, xã Đại Đồng

DSH

UBND

huyện

0,16

 

0,16

Thạc Thất

Đại Đồng

Các Quyết định số 1506/QĐ-UBND; số 1500/QĐ-UBND; số 1502/QĐ-UBND; số 1497/QĐ-UBND; số 1493/QĐ-UBND của UBND huyện phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình

x

17

Dự án mô hình chuyển đổi trong nội bộ đất nông nghiệp (bao gồm các QĐ gia hạn thực hiện các mô hình. Có 2015 chuyển sang và đăng ký mới)

NKH

UBND

huyện

74,47

74,47

 

Thạch Thất

Cẩm Yên, Phú Kim, Dị Nậu, Phùng Xá, Canh Nậu, Kim Quan, Lại Thượng, Hương Ngi, Cần Kiệm, Đồng Trúc, Hạ Bằng, Đại Đồng, Thạch Xá, Yên Bình

Văn bản chủ trương ca UBND huyện số 1623/UBND-KT ngày 23/10/2015 v/v đồng ý kế hoạch thực hiện các dự án chuyn đi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong nội bộ đất nông nghiệp và gia hạn cho các mô hình chuyn đi trong SXNN đã đưc UBND huyện phê duyệt trước thời điểm 01/7/2014

x

18

Chuyển vườn ao liền kề sang đất ở (có một số xã chưa thực hiện 2015 và đăng ký mới thực hiện 2016)

ONT

UBND

huyện

5,80

 

 

Thạch Thất

các xã, thị trấn

Văn bản số 1677/UBND-TNMT ngày 30/10/2015 của UBND huyện Thạch Thất v/v chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao liền kề và đất vườn, ao xen kẹt trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất trên địa bàn huyện Thạch Thất năm 2016

 

19

Cải tạo đường dây 110kV Hà Đông - Sơn Tây

DNL

Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội

0,50

0,50

0,50

Thạch Thất

Bình Phú, Phùng Xá, Thạch Xá, Chàng Sơn, Kim Quan, thị trấn Kim Quan, thị trấn Liên Quan, Lại Thượng, Cẩm Yên, Phú Kim

QĐ phê duyệt dự án đầu tư số 5123-EVN HANOI ngày 29/12/2014 của Tng Công ty Điện lực TP Hà Nội và VB số 4726/EVN-KH ngày 11/11/2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

 

20

Đường dây 110KV Vân Trì - Quang Minh

DNL

Tổng Công ty điện lực TP Hà Nội

0,16

0,16

0,16

Thạch Thất

Cẩm Yên, Đại Đồng

VB số 4726/EVN-KH ngày 11/11/2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, VB số 828/UBND-CT ngày 19/11/2015 của UBND Thành phố chấp thuận hướng tuyến đường dây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1689/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.432

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.247.17