Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 13/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Số hiệu: 13/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 03/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHHÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 QUẬN BẮC TỪ LIÊM

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2017; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đc dụng năm 2017 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 9534/TTr-STNMT ngày 30 tháng 9 năm 2016 và Báo cáo số 12033/BC-STNMT-CCQLĐĐ ngày 12 tháng 12 năm 2016;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Bắc Từ Liêm (Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tỷ lệ 1/10.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Bắc Từ Liêm, được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 12 tháng 12 năm 2016), với các nội dung chủ yếu như sau:

a) Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2017

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

4.531,90

1

Đất nông nghiệp

NNP

1.141,69

1.1

Đất trồng lúa

LUA

53,83

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

53,83

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

784,75

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

217,71

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

4,48

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

80,92

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

3.090,62

2.1

Đất quốc phòng

CQP

74,86

2.2

Đất an ninh

CAN

36,52

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

31,63

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

25,67

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

69,31

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

146,96

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1.003,40

 

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

37,11

 

Đất xây dựng cơ sở y tế

DYT

13,73

 

Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

136,19

 

Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao

DTT

13,75

 

Đất ch

DCH

10,00

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

8,22

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

0,04

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

940,59

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

CTS

20,20

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

14,57

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

11,57

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

53,50

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

49,77

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

7,86

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

24,45

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

7,12

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

476,61

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

3,61

3

Đất chưa sử dụng

DCS

299,59

b) Danh mục các Công trình, dự án

Danh mục các Công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 kèm theo.

2. Trong năm thực hiện, UBND quận Bắc Từ Liêm có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017, trường hợp cn điu chỉnh hoặc phát sinh yêu cu sử dụng đất đthực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Bắc Từ Liêm đã được UBND Thành phố phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND Thành phố trước ngày 31/5/2017.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND Thành phố giao:

1. UBND cấp huyện:

a) Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

b) Thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

c) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

d) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt.

đ) Cân đối xác định các nguồn vốn đthực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

e) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 15/9/2017.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

b) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

c) Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 01/10/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- UB MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP Phạm Chí Công
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
TM. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN NĂM 2017 QUẬN BẮC TỪ LIÊM
(Kèm theo Quyết định s
ố 13/QĐ-UBND ngày 03 tháng 04 năm 2017 của UBND Thành phố)

STT

Tên dự án đầu tư

Mục đích sử dụng đất (Mã loại đất)

Chđầu tư

Diện tích

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý (QĐ phê duyệt dự án đầu tư hoặc phê duyệt chuẩn bị đầu tư hoặc chủ trương đầu tư)

Ghi chú

Đất trồng lúa

Thu hồi đất

Địa danh huyện

Địa danh xã

I. Các dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mc giới nhưng chưa có Quyết định giao đất)

 

 

 

 

1

Đồn công an phường

CAN

Ban quản lý dự án quận Bắc Từ Liêm

2,20

0,32

1,88

Bc Từ Liêm

Các phường

Công văn số 5082/QHKT-GTĐĐ(P1) ngày 30/12/2014 của sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội về việc chấp thuận giới thiệu địa điểm xây dựng

 

2

Mrộng học viện cảnh sát nhân dân

CAN

Học viện cảnh sát

9,70

 

9,70

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 2

Quyết định số 1391/QĐ-BCA-H41 ngày 21/3/2014 của Bộ trưởng Bộ công an về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình

 

3

Dự án xây dựng và cải tạo trạm bơm thoát nước Cổ Nhuế

DTL

Cty TNHH một thành viên thoát nước Hà Nội

0,63

 

0,63

Bc Từ Liêm

Cổ Nhuế 2

QĐ số 4956/QĐ-UBND ngày 26/10/2011 của UBND TP. Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án Xây dựng và ci tạo 3 trạm bơm thoát nước Cổ Nhuế, Đồng Bông 1 và Đồng Bông 2 khu vực phía Tây Hà Nội

 

4

Dự án Trạm cấp nước sạch phường Thượng Cát

DTL

Cty TNHH MTV nước sạch Hà Nội

0,08

 

0,08

Bắc Từ Liêm

Thượng Cát

Văn bản số 3390/UBND-XDGT ngày 20/5/2015 của UBND Thành phố về việc bàn giao, tiếp nhận hệ thống tại phường Thượng Cát

Dự án đã hoàn thành nhưng chưa toàn tất các thủ tục về đất đai

5

Dự án khoan 3 giếng nước thô phục vụ trạm cấp nước phường Thượng Cát

DTL

Cty TNHH MTV nước sạch Hà Nội

0,12

 

0,12

Bắc T Liêm

Thượng Cát, Liên Mạc, Tây Tựu

Văn bản số 8636/UBND-XDGT ngày 05/11/2014 của UBND thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương

 

6

Tuyến đường điện 220KV Chèm - Tây Hồ

DNL

 

0,01

 

0,01

Bắc Từ Liêm

Thụy Phương, Đông Ngạc

QĐ số 5099/QĐ-EVN Hà Nội ngày 25/12/2003 của Tổng giám đốc Tổng công ty điện lực TP. Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường dây 220kV Chèm - Tây Hồ

 

7

Cải tạo nâng khả năng tải đường dây 110kv lộ 175, 176 Chèm-Yên Phụ đoạn từ TBA 220kV Chèm đến cột xuất tuyến của đường dây 220/100kV Chèm-Tây Hồ

DNL

Ban quản lý dự án lưới điện Hà Nội

0,01

 

0,01

Bc Từ Liêm

Thụy Phương, Liên Mạc

Quyết định số 3922/QĐ-EVN HANOI ngày 27/10/2014 của Chủ tịch Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư

 

8

Dự án Cải tạo nâng khả năng tải đường dây 110kV lộ 182 Chèm - Phúc Thọ đi qua địa bàn phường Liên Mạc và phường Thượng Cát

DNL

Ban quản lý dự án lưới điện Hà Nội

0,35

 

0,35

Bắc Từ Liêm

Liên Mạc, Thượng Cát

Quyết định số 5192/QĐ-EVN-HANOI ngày 30/12/2014 của Tổng công ty điện lực Hà Nội về việc phê duyệt đầu tư dự án

 

9

Dự án Xây dựng trạm biến áp 110Kv Từ Liêm và nhánh rẽ đường dây 110Kv phường Cổ Nhuế 2 và phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm

DNL

Ban quản lý dự án lưới điện Hà Nội

0,40

 

0,40

Bắc T Liêm

Phú Diễn, CNhuế 2

Quyết định số 4975/QĐ-EVN-HANOI ngày 25/12/2014 của Tổng công ty điện lực Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư

 

10

Hạ ngầm tuyến điện 110Kv tuyến Chèm-Hà Đông (Đoạn giữa Cột 30 và Cột 31) Kiều Mai

DNL

 

0,01

 

0,01

Bắc Từ Liêm

Phúc Diễn

CV số 1842/UBND-QHXDGT ngày 11/3/2013 của UBND TP. Hà Nội về việc GPMB khu vực phía Nam nút giao đường 32 với đường vào KCN NTL để hạ ngầm tuyến điện 110kV Chèm - Hà Đông (đoạn giữa cột 30 và cột 31) phục vụ triển khai thi công Dự án tuyến ĐSĐT Nhổn

 

11

Tuyến đường điện 220KV Chèm - Vân Trì và mrộng trạm Biến áp

DNL

 

0,52

 

0,52

Bắc Từ Liêm

Liên Mạc

Quyết định số 0822/QĐ-EVNPT ngày 30/7/2012 của Tổng giám đốc tổng công ty truyền tải điện quốc gia về việc phê duyệt dự án đầu tư

 

 

0,09

 

0,09

Thụy Phương

 

12

Khu chức năng đô thị Tây Tựu, phục vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ, đấu giá quyền sử dụng đất và các mục tiêu khác

ODT

 

3,50

 

3,50

Bắc Từ Liêm

Liên Mạc

QĐ số 2890/QĐ-UBND ngày 28/5/2014 của UBND TP. Hà Nội về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoch chi tiết Khu chức năng đô thTây Tựu, tỷ lệ 1/500 phục vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ, đấu giá quyền sử dụng đất và các mục tiêu khác

 

 

83,07

 

83,07

Tây Tựu

 

13

Xây dựng HTKT khu đất 3ha để đấu giá QSDĐ tại phường Phú Diễn

ODT

Ban quản lý dự án

3,00

 

3,00

Bắc Từ Liêm

Phú Diễn

Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của UBND Thành phố về việc phê duyệt dự án đầu tư

 

14

Đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Liên Mạc

ODT

Ban quản lý dự án

0,70

 

0,70

Bc Từ Liêm

Liên Mạc

Quyết định số 2782/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt ch trương đầu tư

 

15

Đầu tư xây dựng nhà để bán tại ô đất G8-CT3 và G5-CT2 thuộc khu vực Bắc Cổ Nhuế-Chèm

ODT

Công ty CP Gia Lộc Phát

2,17

 

1,01

Bắc Từ Liêm

Xuân Đỉnh

Công văn số 9714/UBND-KH&ĐT ngày 8/10/2009 của UBND TP. Hà Nội về việc nghiên cứu lập và triển khai Dự án đầu tư xây dựng Nhà cho cán bộ chiến sỹ của Báo Công an Nhân dân tại các lô G8-CT3 và G5-CT2 thuộc Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực Bắc Cổ Nhuế

 

16

Xây dựng khu TĐC phục vụ xây dựng khu đô thị mới Hà Nội (Tái định cư số 1)

ODT

Trung tâm phát triển quỹ đất BTL

8,46

 

8,46

Bắc Từ Liêm

Xuân To, CNhuế 1

Quyết định số 8956/QĐ-UB ngày 26/12/2002 của UBND Thành phố về việc phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án

 

17

GPMB và xây dựng hàng rào tạm khu đềpô và đường dẫn vào đềpô thuộc dự án xây dựng tuyến đường st đô thị Hà Nội số 2, đoạn Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo

DGT

TTPTQĐ

17,57

 

17,57

Bắc T Liêm

Xuân Đỉnh

QĐ số 2054/QĐ-UBND ngày 13/11/2008 của UBNDTP. Hà Nội về việc phê duyệt dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 2, đoạn Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo

 

18

Xây dựng tuyến đường vào trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây (đường số 2)

DGT

 

1,45

 

1,45

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 1

QĐ số 2507/QĐ-UBND ngày 26/5/2009 của UBND TP. Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ GPMB các dự án do BQL đầu tư và xây dựng KĐT mới Hà Nội làm chủ đầu tư

 

19

Xây dựng tuyến đường số 3 vào Trung tâm KĐT Tây Hồ Tây

DGT

 

3,61

 

3,61

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 1

QĐ số 4699/QĐ-UB ngày 28/7/2004 của UBND TP. Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường số 3 vào Trung tâm KĐT mới Tây Hồ Tây

 

0,15

 

0,15

Xuân To

 

20

Dự án GPMB tạo quỹ đất sạch phục vụ xây dựng tuyến đường số 5 vào trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây

DGT

 

3,00

 

3,00

Bắc Từ Liêm

Xuân Tảo

QĐ số 2507/QĐ-UBND ngày 26/5/2009 của UBND TP. Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ GPMB các dự án do BQL đầu tưxây dựng KĐT mới Hà Nội làm chủ đầu tư

 

2,83

 

2,83

Xuân Đỉnh

 

21

Xây dựng tuyến đường nối từ trường Đại học mỏ địa chất vào KCN Nam Thăng Long

DGT

 

1,73

 

1,73

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 2

Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư (Nm trong danh mục bố trí vốn thực hiện của UBND Thành phố năm 2016)

 

0,20

 

0,20

Đức Thắng

 

1,11

 

1,11

Thụy Phương

 

22

Đầu tư Trạm trung chuyển đa phương thức, điểm đỗ xe công cộng và điểm đầu cuối xe buýt tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

DGT

Tổng công ty vận tải Hà Nội

3,50

 

3,50

Bắc Từ Liêm

Minh Khai

Văn bản số 172/UBND-QHXDGT ngày 9/01/2014 của UBND TP. Hà Nội về việc chấp thuận đầu tư Trạm trung chuyển đa phương thức, điểm đỗ xe công cộng và điểm đu cuối xe buýt tại xã Minh Khai, Xuân Phương, huyện Từ Liêm

 

23

Xây dựng tuyến đường Ao dài P. Đức Thắng (Đoạn từ Hoàng Tăng Bí đến đường xóm 6)

DGT

Ban QLDA quận Bắc Từ Liêm

1,20

 

1,20

Bắc Từ Liêm

Đức Thng

Quyết định số 3457/QĐ-UBND ngày 03/9/2015 về việc phê duyệt chtrương đầu tư dự án

 

24

Dự án đầu tư đường vào nghĩa trang Thượng Cát nối đường khu công nghiệp Nam Thăng Long đi đường vành đai 4

DGT

Ban quản lý dự án quận Bắc Từ Liêm

3,51

 

3,51

Bắc Từ Liêm

Thượng Cát

Quyết định số 1780/QĐ-UBND ngày 14/4/2009 của UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt đầu tư dự án

 

25

Xây dựng đường vào khu trung tâm hành chính quận Bắc Từ Liêm

DGT

Ban quản lý dự án quận Bc Từ Liêm

2,20

 

2,20

Bc Từ Liêm

Minh Khai

Báo cáo số 398/BC-KH&ĐT ngày 01/4/2016 của sở KH&ĐT báo cáo kết quả thẩm định

 

26

Dự án nâng cấp, mrộng đường 70 (đoạn tđường Trần Hữu Dực kéo dài đi đường 32)

DGT

Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm

3,03

 

3,03

Bc Từ Liêm

Minh Khai

Quyết định số 4953/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt đầu tư dự án

 

27

Mrộng đường vành đai III đoạn Mai Dịch - Nội Bài

DGT

Ban quản lý dự án quận Bắc Từ Liêm

20,45

 

20,45

Bc Từ Liêm

C Nhuế 1, Cổ Nhuế 2, Xuân Đỉnh

Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 ca UBND Thành phố về việc phê duyệt điều chnh dự án

 

28

Cụm văn hóa - thể thao Thụy Phương

DTT

Ban quản lý dự án

2,00

 

2,00

Bắc Từ Liêm

Thụy Phương

Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng cụm văn hóa thể thao Thụy Phương

 

28

Cụm văn hóa - thể thao Thụy Phương

DTT

Ban quản lý dự án

2,00

 

2,00

Bắc T Liêm

Thụy Phương

Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 ca UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng cụm văn hóa thể thao Thụy Phương

 

30

Trung tâm văn hóa TDTT

DTT

Ban quản lý dự án

0,74

 

0,74

Bắc Từ Liêm

Đức Thắng
Phúc Diễn

Quyết định số 4972/QĐ-UBND ngày 31/10/2015 và Quyết định số 4967/QĐ-UBND ngày 31/10/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc đầu tư dự án

 

31

Mrộng Học viện Tài chính

DGD

Học viện tài chính

2,61

 

2,61

Bắc Từ Liêm

Xuân Đỉnh

Quyết định số 7819/QĐ-BGDĐT ngày 27/10/2009 của Bộ trưng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống hạ tầng kỹ thuật KĐT đại học tại xã Đông Ngạc, xã Cổ Nhuế, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội

 

32

Mở rộng Đại học MĐịa chất

DGD

Trường đại học mỏ địa cht

23,60

 

23,60

Bắc Từ Liêm

Đức Thắng, Xuân Đỉnh, CNhuế 2

Quyết định số 7819/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v phê duyệt dự án đầu tư; Quyết định số 582/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v phê duyệt điều chnh thực hiện dự án đầu tư

 

33

Đại học y tế công cộng

DGD

Trường Đại học y tế công cộng

3,10

 

3,10

Bắc Từ Liêm

Đức Thắng

Quyết định số 1812/QĐ-BYT ngày 07/6/2011 của Bộ y tế về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Đại hc y tế công cộng tại xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội theo hợp đồng Xây dựng - chuyển giao - Phần I: Đn bù GPMB và hệ thống Hạ tầng kỹ thuật

 

34

Trường THCS Đức Thắng

DGD

Ban quản lý dự án

0,80

 

0,80

Bắc Từ Liêm

Đức Thắng

Quyết định số 4338/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt dự án

 

35

Xây dựng trường mầm non Phú Minh

DGD

Ban quản lý dự án

1,02

 

1,02

Bắc Từ Liêm

Minh Khai

Quyết định s4367/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 của UBND quận Bắc TLiêm về việc phê duyệt dự án

 

36

Xây mới Trường mầm non Tây Tựu B

DGD

Ban quản lý dự án

0,77

 

0,77

Bắc Từ Liêm

Tây Tựu

QĐ s7131/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng mới trường Mầm non Tây Tựu B (thôn 1, thôn 2)

 

37

Mrộng, xây dựng bổ sung phòng học và cải tạo Trg tiểu học Thượng Cát

DGD

Ban quản lý dự án

0,20

 

0,20

Bắc Từ Liêm

Thượng Cát

QĐ s7132/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Mrộng, xây dựng bổ sung phòng học và cải tạo trường tiểu học Thượng Cát.

 

38

Trường THCS Thượng Cát

DGD

Ban quản lý dự án

1,71

1,71

 

Bắc Từ Liêm

Thượng Cát

QĐ s938/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 của UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng trường THCS Thượng Cát.

 

39

Mrộng và cải tạo Trường Tiểu học Thụy Phương

DGD

Ban quản lý dự án

0,24

 

0,24

Bắc Từ Liêm

Thụy Phương

QĐ s7137/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Mrộng và cải tạo trưng Tiểu học Thụy Phương, xã Thụy Phương

 

40

Trường mầm non C Xuân Đỉnh

DGD

Ban quản lý dự án

0,85

 

0,85

Bắc Từ Liêm

Xuân Đỉnh

Quyết định s 3032/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng trường mầm non Xuân Đỉnh C thôn Tân Xuân

 

41

Trường tiểu học, THCS Tây Hồ Tây

DGD

Cty CP đầu tư và thương mại Thủ đô

2,48

 

 

Bắc Từ Liêm

Xuân Tảo

Thông báo số 699/TB-UBND ngày 31/12/2010; GCNĐT điều chỉnh số 011021000949 ngày 23/7/2014

 

42

Trường mầm non 07 - NT1

DGD

 

0,35

 

 

Bắc Từ Liêm

CNhuế 1

GCNĐT số: 01121001704 ngày 09/5/2014 do UBND TP. Hà Nội cấp cho Cty TNHH đầu tư kinh doanh phát triển nhà và thương mại Hà Nội

 

43

Trường mầm non tư thục Xuân Đnh O2-NT2

DGD

Cty cphần đào tạo Tây Đô

0,67

 

 

Bắc Từ Liêm

Xuân Tảo

Văn bn số 399/UBND-KH&ĐT ngày 18/01/2010 của UBND TP. Hà Nội về việc chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập và thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trường mầm non tư thục Xuân Đỉnh tại ô đất ký hiệu 02-NT2, KĐT mới Tây Hồ Tây, xã Xuân Đnh, huyện Từ Liêm.

 

44

Xây dựng trường mầm non HDC

DGD

HDC

0,52

 

 

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 1

GCNĐT số 01121001643 ngày 28/6/2013 do UBND TP. Hà Nội cấp cho CTCP thiết kế xây dựng Hà Nội

 

45

Xây dựng chợ tdân phố Trù II phường Cổ Nhuế 2

DCH

Ban qun lý dự án

0,30

 

0,30

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 2

Quyết định số 8565/QĐ-UBND ngày 20/9/2011 của UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt đầu tư dự án

 

46

XD nhà cán bộ công nhân viên báo Tiền phong kết hợp bãi đỗ xe

TMD

Công ty cphần Tiền phong và Công ty cổ phần BIC Việt Nam

1,35

 

1,35

Bắc Từ Liêm

Minh Khai

Công văn số 7267/UBND-KH&ĐT ngày 18/9/2012 của UBND Thành phố chấp thuận cho phép Cty tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đầu tư Dự án

 

47

Xây dựng nhà để bán cho cán bộ trường du lịch

TMD

 

0,79

 

 

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 1

Văn bản số 5085/UBND-KH&ĐT ngày 11/7/2014 của S KH&ĐT về việc tiếp tục triển khai thực hiện dự án nhà ở bán cho cán bộ giáo viên Trường trung học nghiệp vụ du lịch Hà Nội và các đối tượng có nhu cầu khác tại quận Bc Từ Liêm

 

48

Đầu tư xây dựng nhà ở cho cán bộ công chức Chính trị quốc gia - sự thật

TMD

CTCP xây dựng số 1 sông Hồng

2,06

 

 

Bắc Từ Liêm

Xuân Đỉnh

Văn bản số 1007/UBND-KH&ĐT ngày 16/02/2012 của UBND TP. Hà Nội về việc chấp thuận đề xuất Dự án xây dựng nhà cho cán bộ công chức NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật tại các ô đất: D8-CT2, D10-CT3, D8-BT4 thuộc Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực Bắc Cổ

 

49

Dự án xây dựng khu nhà ở xã hội (chung cư cao tầng) để bán cho Cán bộ chiến sỹ Bộ Công An

TMD

Liên danh Contrexim 1 - Thái Hà

3,91

 

3,91

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 2

Văn bản số 4765/UBND-KH&ĐT ngày 14/7/2015 của UBND Thành phố về việc chấp thuận chtrương nghiên cứu lập dự án

 

50

Dự án xây dựng khu nhà ở xã hội (chung cư cao tầng) để bán cho Cán bộ chiến sỹ Bộ Công An

TMD

Liên danh TMC - VIMEDIMEX

4,97

 

 

Bắc Từ Liêm

Xuân Đỉnh

Văn bản số 1155/UBND-KH&ĐT ngày 11/02/2010 của UBND Thành phố về việc chấp thuận chủ trương nghiên cứu lập và triển khai dự án

 

51

Khu liên hợp cao cấp chăm sóc sức khe cộng đồng

TMD

Cty Cổ phần tư vấn ĐTPT công nghiệp Châu Á (AIDECO)

8,68

 

 

Bắc Từ Liêm

Phú Diễn

Văn bản số 248/UBND-KH&ĐT ngày 09/01/2009 của UBND Thành phố về việc chấp thuận giao Cty nghiên cứu lập, triển khai thực hiện dự án, Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001004 ngày 01/7/2011

 

52

Bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng xây dựng

SKC

CTCP Tư vấn thiết kế khảo sát

1,18

 

 

Bắc Từ Liêm

Liên Mạc

Văn bản s8866/UBND-TNMT ngày 14/11/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc CTCP Tư vấn thiết kế khảo sát và đo đạc xin chấp thuận địa điểm sử dụng đất để làm bãi trung chuyển VLXD tại phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm

 

53

Bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng

SKC

CTCP xây dựng và sản xuất thương mại Hà Nội

2,00

 

 

Bắc Từ Liêm

Liên Mạc

Công văn số 584/UBND-TNMT ngày 22/01/2014 của UBND TP. Hà Nội về việc CTCP xây dựng và sản xuất thương mại Hà Nội xin sử dụng đất làm bãi tập kết VLXD tại xã Liên Mạc, Từ Liêm

 

54

Bãi trung chuyển, kinh doanh vật liệu xây dựng

SKC

Công ty CPXD và sản xuất vật liệu giao thông Sông Đà

6,20

 

 

Bắc Từ Liêm

Thượng Cát

Văn bản số 9967/UBND-TNMT ngày 16/10/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận chủ trương đầu tư

 

55

Bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng

SKC

Cty TNHH MTV khai thác và thương mại Kim Sơn

2,00

 

 

Bắc Từ Liêm

Liên Mạc

Văn bản số 2837/UBND-ĐT ngày 17/5/2016 của UBND Thành phố về việc chấp thuận ch trương

 

56

Bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dng tại phường Liên Mạc

SKC

Cty TNHH Tân Hoàng Phi

1,00

 

 

Bắc Từ Liêm

Liên Mạc

Văn bản s4633/STNMT-KHTH ngày 22/8/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thủ tục xin thuê đất

 

57

Bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng tại phường Liên Mạc

SKC

Lập Huy

0,99

 

 

Bắc Từ Liêm

Liên Mạc

Văn bản số 4633/STNMT-KHTH ngày 22/8/2014 của sTài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thủ tục xin thuê đất

 

58

Trạm y tế các phường Cổ Nhuế 1, Đức Thắng, Xuân Tảo

DYT

Ban QLDA quận Bắc Từ Liêm

0,22

 

0,22

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 1, Đức Thắng, Xuân Tảo

Công văn số 3281/KH&ĐT-VX ngày 08/9/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội v/v đầu tư xây dựng mới 07 trạm y tế trên địa bàn các quận Nam - Bắc Từ Liêm

 

59

Xây dựng trạm y tế phường Phú Diễn

DYT

Ban quản lý dự án quận Bắc Từ Liêm

0,17

 

0,17

Bắc Từ Liêm

Phú Diễn

Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt chtrương đầu tư

 

60

Dự án đu tư xây dựng công trình mrộng nghĩa trang xã Tây Tựu

DNT

Ban quản lý dự án quận Bắc Từ Liêm

4,01

 

4,01

Bắc Từ Liêm

Tây Tựu

Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 22/2/2008 của UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt đu tư dự án

 

61

Trụ sở hành chính phường

TSC

Ban qun lý dự án

2,82

 

2,82

Bắc Từ Liêm

Đức Thắng, Phú Diễn, Cổ Nhuế 2, Tây Tựu

Quyết đnh số 3873/QĐ-UBND ngày 30/9/2015, Quyết định số 3861/QĐ-UBND ngày 29/9/2015, Quyết định số 3463/QĐ-UBND ngày 04/9/2015, Quyết định số 3462/QĐ-UBND ngày 04/9/2015, Quyết đnh số 54/TT-HĐND ngày 28/4/2016 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

 

62

Xây dựng điểm vui chơi ngoài trời, kết hợp vườn hoa, cây xanh các tổ dân phố

DKV

UBND các phường

2,77

 

2,77

Bắc Từ Liêm

Các phường

Các Quyết định: số 3396/QĐ-UBND ngày 31/8/2015; số 799/QĐ-UBND ngày 30/10/2013; số 3436/QĐ-UBND ngày 31/8/2015; số 3395/QĐ-UBND ngày 31/8/2015; số 3454/QĐ-UBND ngày 01/9/2015; Số 931/QĐ-UBND ngày 28/3/2016; số 2194/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt dự án

 

63

Nhà văn hóa các Tdân phố

DVH

Ban quản lý dự án quận Bắc Từ Liêm

5,33

0,30

5,03

Bắc Từ Liêm

Các phường

Nằm trong danh mục thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 quận Bắc Từ Liêm

 

II. Các dự án chưa thực hiện trong KHSDĐ 2016, chuyn sang thực hiện năm 2017

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng HTKT KTĐC tại vị trí X1 - Tây Tựu

ODT

 

0,90

 

0,90

Bắc Từ Liêm

Tây Tựu

QĐ số 228/QĐ-KH&ĐT ngày 21/8/2012 của GĐ s KH&ĐT Hà Nội về việc cho phép thực hiện chun bị đầu tư dự án Xây dựng HTKT khu TĐC tại vị trí X1, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm phục vụ GPMB (bổ sung) mrộng Quốc lộ 32 (đoạn Cầu Diễn - Nhổn) và đềpô điện

 

2

Di chuyển CTCP 118 phục vụ công tác GPMB dự án tuyến đường số 4 vào Trung tâm KĐT mới Tây Hồ Tây

ODT

TTPT quỹ đất quận Thành phố

0,50

 

0,50

Bắc Từ Liêm

Xuân Đỉnh

QĐ số 5056/QĐ-UBND ngày 13/10/2010 của UBND TP. Hà Nội về việc giao nhiệm vụ cho TT PTQĐ TP. Hà Nội làm chủ đầu tư thực hiện công tác GPMB khu đất có ký hiệu G7-HC2 với diện tích 4.944 m2 tại xã Xuân Đỉnh để di chuyển CTCP 118 phục vụ công tác GPMB

 

3

Xây dựng đồng bộ HTKT khu đất hai bên tuyến đường trục Tây Thăng Long, quận Bắc Từ Liêm (phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất).

ODT

Ban quản lý dự án

12,52

 

12,52

Bắc Từ Liêm

Tây Tựu

Thông báo số 297/TB-VP ngày 15/9/2015 của Văn phòng UBND Thành phố thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND Thành phố Vũ Hồng Khanh

 

4

Dự án xây dựng nhà cao tầng

ODT

Cty CPĐT bền vững và phát triển PCI

1,20

 

 

Bắc Từ Liêm

Đông Ngạc

Văn bản số 3529/UBND-ĐT ngày 13/6/2016 của UBND Thành phố chấp thuận đầu tư dự án

 

5

Dự án giãn dân ao Phiên Nha

ODT

UBND phường Thụy Phương

0,70

 

0,70

Bắc Từ Liêm

Thụy Phương

Quyết định số 239/QĐ-UB ngày 05/02/1994 của UBND Thành phố về việc cho phép UBND xã Thụy Phương, huyện Từ Liêm được sử dụng 7000m2 đất để giao cho các hộ gia đình làm nhà ở

 

6

Đấu giá quyền sử dụng đất tại các vị trí xen kẹt trên địa bàn quận

ODT

Ban quản lý dự án quận Bắc Từ Liêm

5,00

 

5,00

Bắc Từ Liêm

Các phường

QĐ số 1994/QĐ-UBND ngày 4/9/2014 của UBND Quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư XDCB và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư XDCB nguồn vốn ngân sách quận Bắc Từ Liêm năm 2014

 

7

Khu nhà xã hội tập trung tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm

ODT

Công ty cphần đầu tư TNG Holdings Việt Nam

22,59

 

22,59

Bắc Từ Liêm

Đông Ngạc, Thụy Phương

Văn bản số 2507/KH&ĐT-TCT ngày 31/5/2016 của SKế hoạch và Đầu tư về kêu gi đầu tư các dự án giai đoạn 2016-2020 (đợt 1)

 

8

Mrộng trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội

DGD

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

1,80

 

1,80

Bắc Từ Liêm

Minh Khai

Quyết định số 3285/QĐ-BCT ngày 10/8/2016 của Bộ Công Thương phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng mở rộng cơ s1 của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

 

9

Mrộng Trường THCS Phúc Diễn

DGD

Ban quản lý dự án

0,80

0,80

 

Bắc Từ Liêm

Phúc Diễn

Quyết định số 2704/QĐ-UBND ngày 21/5/2013 của UBND huyện về việc phê duyệt đầu tư

 

10

Trường Tiểu học Cổ Nhuế 1

DGD

Ban quản lý dự án

0,44

 

0,44

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 1

Số 1665/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt dự án

 

11

Trường THCS Cổ Nhuế 1

DGD

Ban quản lý dự án

0,63

 

0,63

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 1

Quyết định s4332/QĐ-UBND ngày 14/10/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc triển khai thực hiện dự án

 

12

Trường tiểu học Đức Thắng

DGD

Ban quản lý dự án

1,88

 

1,88

Bắc Từ Liêm

Đức Thắng

Số 190/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương đu tư

 

13

Trường mầm non Xuân Tảo

DGD

Ban quản lý dự án

0,40

 

0,40

Bắc Từ Liêm

Xuân Tảo

Quyết định số 4846/QĐ-UBND ngày 31/10/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

 

14

Xây dựng bổ sung phòng học trường mầm non Cổ Nhuế 2

DGD

Ban qun lý dự án quận Bắc Từ Liêm

0,28

 

0,28

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 2

Quyết định số 4748/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc chấp thuận chủ trương đầu tư

 

15

Xây dựng trường mầm non Cổ Nhuế 1B

DGD

Ban quản lý dự án quận Bắc Từ Liêm

0,26

 

0,26

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 1

Quyết định số 1667/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND quận Bc Từ Liêm về việc chấp thuận chủ trương đầu tư

 

16

Xây dựng HTKT khu liên cơ quan quận Bắc Từ Liêm

TSC

Ban quản lý dự án

9,70

 

9,70

Bắc Từ Liêm

Minh Khai

Báo cáo KQTĐ CTĐT s 468/BC-KH&ĐT ngày 14/4/2016 của sở KH&ĐT

 

17

GPMB khu đất có ký hiệu G7-CX1 và xây dựng hạ tng kỹ thuật đường xung quanh lô đất G7, G9.

DGT

Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố

5,50

 

5,50

Bắc Từ Liêm

Xuân Đỉnh

Văn bản số 6430/UBND-KH&ĐT ngày 04/8/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận chủ trương

 

18

Đường Tây Thăng Long (đoạn từ đường Văn Tiến Dũng đi đường Phạm Văn Đồng)

DGT

Ban QLDA quận Bắc Từ Liêm

21,17

 

21,17

Bc Từ Liêm

Cổ Nhuế 2, Minh Khai

Thông báo 360/TB_TU ngày 29/8/2016 kết luận của Thường trực thành ủy về chủ trương đầu tư dự án

 

19

Xây dựng tuyến đường Phúc Lý, Minh khai (nối từ đường Phúc Diễn - Tây Tựu đến đường vào khu trung tâm hành chính quận Bắc Từ Liêm

DGT

Ban quản lý dự án

1,02

 

1,02

Bắc Từ Liêm

Minh Khai

Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc chấp thuận chủ trương đầu tư

 

20

Xây dựng tuyến đường nối từ đường Đức Diễn (Khu thiết chế công phường Phú Diễn)

DGT

Ban quản lý dự án

1,11

 

1,11

Bắc Từ Liêm

Phú Diễn

Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

 

21

Xây dựng tuyến đường nối từ đường chung cư 11 tầng - Cục quản trị A - phường Cổ Nhuế 1 đi đường Phạm Văn Đồng

DGT

Ban quản lý dự án

0,31

 

0,31

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 1

Quyết định số 4912/QĐ-UBND ngày 30/10/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

 

22

Xây dựng tuyến đường ao Sen (giáp trường tiểu học Thụy Phương đi ngõ 125, qua đài tưng niệm liệt sỹ ngõ 123)

DGT

Ban quản lý dự án

0,23

 

0,23

Bắc Từ Liêm

Thụy Phương

Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

 

23

Đường ni từ đường Tây Thăng Long đến đường sắt (qua khu thiết chế công P.Cổ Nhuế 2)

DGT

Ban quản lý dự án

0,67

 

0,67

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 2

Quyết định số 4305/QĐ-UBND 13/10/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

 

24

Nâng cp, cải tạo đường dọc 2 bờ sông Pheo, phường Minh Khai

DGT

Ban QLDA quận Bắc Từ Liêm

0,50

 

0,50

Bắc Từ Liêm

Minh Khai

Quyết định số 5645/QĐ-UBND ngày 18/9/2013 của UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt dự án

 

25

Cải tạo, nâng cấp, mrộng đường bờ Đông sông Pheo, phường Tây Tựu

DGT

 

0,30

 

0,30

Bắc Từ Liêm

Tây Tựu

Quyết định số 3108/QĐ-UBND ngày 19/8/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt dự án

 

26

Đường tạm vào thi công dự án Xây dựng khu nhà cho cán bộ, chiến sỹ Cục cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ Tư pháp - Bộ Công an

DGT

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 52

0,19

 

0,19

Bắc Từ Liêm

Phúc Diễn

Quyết định số 727/QĐ-UBND ngày 16/02/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chấp thuận giao bổ sung

 

27

Khu nhà và dịch vụ thương mại

TMD

Cty TNHH Hoàng Tử

2,20

 

 

Bắc Từ Liêm

Minh Khai

Văn bản số 9379/UBND-TNMT ngày 31/12/2015 về việc đồng ý về chủ trương cho phép công ty nhận chuyển nhượng quyền sdụng đất tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm

 

28

Chnh trang nghĩa trang nhân dân phường Phú Diễn

DNT

Ban quản lý dự án quận Bắc Từ Liêm

0,19

 

0,19

Bắc Từ Liêm

Phú Diễn

Quyết định số 4830/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

 

29

Xây dựng hệ thống thoát nước khu Đồng Thẩy

DTL

Ban qun lý dự án quận Bắc Từ Liêm

0,004

 

0,004

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 1

Quyết định số 4388/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

 

30

Trung tâm đào tạo và dạy nghề

TMD

Công ty CP Gia Khánh

0,15

 

 

Bắc Từ Liêm

Phúc Diễn

Công văn số 1393/UBND-KH&ĐT ngày 124/2/2009 của UBND TP. Hà Nội về việc nghiên cứu lập và triển khai Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm đào tạo và dạy nghề tại xã Phú Diễn - huyện Từ Liêm; Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000980 cấp ngày 25/4/2011

 

III. Các dự án đăng ký mới thực hiện trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017

 

 

 

 

 

 

1

Trụ sở hành chính phường

TSC

Ban qun lý dự án

0,40

 

0,40

Bắc Từ Liêm

Xuân Tảo

Quyết định số 54/TT-HĐND ngày 28/4/2016 về việc phê duyệt chủ trương đu tư

 

2

Đất ở chuyển mục đích từ đất Ao, vườn liền kề và đất ao, vườn xen kẹt trong khu dân cư

ODT

 

1,30

 

1,30

Bắc Từ Liêm

Các phường

Tổng hợp trên cơ s nhu cu sử dụng đất của công dân theo quy định tại Khoản 3 Điều 67 Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND TP. Hà Nội v/v ban hành quy định chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao sang đất .

 

3

Làm đường tạm để thi công dự án xây dựng công trình tại ô đất ký hiệu D2-BT1 thuộc Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Bắc Cổ Nhuế- Chèm

DGT

Cty CPĐT và Xây dựng số 4 - Vạn Xuân

0,07

 

0,07

Bắc Từ Liêm

Xuân Đỉnh

Văn bản số 3754/UBND-ĐT ngày 23/6/2016 của UBND Thành phố về việc chấp thuận chủ trương thực hiện dự án

 

4

Xây dựng tuyến đường nối từ đường Phạm Văn Đồng đi khu thiết chế công phường Cổ Nhuế 1

DGT

UBND phường CNhuế 1

0,10

 

0,10

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 1

Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

 

5

Xây dựng trường THCS chất lượng cao Bắc Từ Liêm

DGD

Ban quản lý dự án quận Bắc Từ Liêm

1,10

 

1,10

Bắc Từ Liêm

Tây Tựu

Quyết định số 1659/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc chấp thuận chủ trương đầu tư

 

6

Xây dựng trường tiểu học chất lượng cao Bắc Từ Liêm

DGD

Ban quản lý dự án quận Bắc Từ Liêm

0,34

 

0,34

Bắc Từ Liêm

Tây Tựu

Quyết định số 47/TT-HĐND ngày 28/4/2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

 

7

Mrộng và cải tạo trường tiểu học Liên Mạc

DGD

Ban quản lý dự án quận Bắc Từ Liêm

0,60

 

0,60

Bắc Từ Liêm

Liên Mạc

Quyết định số 101/QĐ-HĐND ngày 7/10/2015 phê duyệt chủ trương đu tư dự án

 

8

Xây dựng trường mầm non Phú Diễn A

DGD

Ban quản lý dự án quận Bắc Từ Liêm

0,64

 

0,64

Bắc Từ Liêm

Phú Diễn

Số 2195/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

 

9

Xây dựng trường Tiểu học Phú Diễn

DGD

Ban quản lý dự án quận Bắc Từ Liêm

1,90

 

1,90

Bắc Từ Liêm

Phú Diễn

Số 1675/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND quận về việc phê duyệt ch trương đầu tư dự án

 

10

Mrộng, cải tạo trường mầm non Liên Mạc

DGD

Ban quản lý dự án quận Bắc Từ Liêm

0,17

 

0,17

Bắc Từ Liêm

Liên Mạc

Quyết định số 4362/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc chấp thuận chủ trương đầu tư

 

11

Viện nghiên cứu và phát triển Trường Đại học Nội vụ

DGD

 

0,93

 

0,93

Bắc Từ Liêm

Xuân Tảo

Công văn số 4014a/BNV-KHTC ngày 31/10/2012 của Bộ Nội vụ về chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Viện Nghiên cứu và phát triển Trường ĐH Nội vụ

 

12

Xây dựng, mở rộng trung tâm VH- TT phường Minh Khai

DTT

Ban quản lý dự án quận Bắc Từ Liêm

0,59

 

0,59

Bắc Từ Liêm

Minh Khai

Quyết định số 3593/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

 

13

Xây dựng Trung tâm VH TDTT phường Cổ Nhuế 1

DTT

Ban quản lý dự án quận Bắc Từ Liêm

0,22

 

0,22

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 1

Quyết định số 3017/QĐ-UBND ngày 26/6/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

 

14

Xây dựng chợ dân sinh phường Phúc Diễn, phường Xuân Tảo, phường Đức Thắng

DCH

Ban quản lý dự án quận Bắc Từ Liêm

1,01

 

1,01

Bắc Từ Liêm

Phúc Diễn, Xuân Tảo, Đức Thắng

Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 04/9/2015, Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 29/4/2016, Quyết định s5013/QĐ-UBND ngày 31/10/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

 

15

Xây kè đá và ci tạo môi trường, xây dựng điểm vui chơi ngoài trời kết hợp vườn hoa cây xanh

DKV

UBND các phường

1,50

 

1,50

Bắc Từ Liêm

Các phường

Các Quyết định: số 1264/QĐ-UBND ngày 6/4/2016, số 4797/QĐ-UBND ngày 28/10/2015, số 4908/QĐ-UBND, số 1307/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

 

16

GPMB khu đất để bố trí địa điểm đóng quân mới của Tiểu đoàn 10, Bộ Tư lệnh pháo binh

CQP

TTPTQĐ Hà Nội

1,50

 

1,50

Bắc Từ Liêm

Tây Tựu

Văn bản số 5793/VP-ĐT ngày 12/7/2016 của Văn phòng UBND Thành phố về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND Thành phố

 

17

Xây dựng khu nhà thấp tầng

TMD

Công ty TNHH phát triển nhà Lê Hoàng

0,50

 

 

Bắc Từ Liêm

Minh Khai

Văn bn số 4325/UBND-KH&DDT ngày 22/7/2016 của UBND Thành phố về việc hoàn thiện thủ tục dự án xây dựng Khu nhà thấp tầng

 

18

Dự án đường vào Bộ tư lệnh đặc công

CQP

 

0,16

 

0,16

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 2

Văn bản số 3315/UBND-ĐT ngày 06/6/2016 của UBND Thành phố về việc chấp thuận chủ trương

 

21

Xây dựng nhà để bán

TMD

Ngôi sao An Bình

9,70

 

 

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 1

Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 21/10/2016 của Thtướng chính phủ

 

 

Tổng

 

 

390,83

3,13

338,91

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 13/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.171

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.74.184