Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 122/QĐ-BXD năm 2013 thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 122/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 28/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 122/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO VÀ TỔ BIÊN TẬP LUẬT SỬA ĐỔI LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2011/QH13 ngày 26/11/2011 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII;

Căn cứ Quyết định số 207/QĐ-TTg ngày 17/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo Luật sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản bao gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Trần Nam, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban;

2. Ông Kiều Đình Thụ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, thành viên;

3. Ông Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, thành viên;

4. Ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên;

5. Bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công thương, thành viên;

6. Ông Nguyễn Hữu Chí, Thứ trưởng Bộ Tài chính, thành viên;

7. Ông Nguyễn Đồng Tiến, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thành viên;

8. Ông Nguyễn Mạnh Hiển, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên;

9. Ông Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, thành viên;

10. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, thành viên thường trực;

11. Ông Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, thành viên;

12. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, thành viên;

13. Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thành viên;

14. Bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, thành viên;

15. Ông Chu Văn Chung, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, thành viên;

16. Ông Hoàng Quang Nhu, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, thành viên;

17. Ông Trần Văn Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, thành viên;

18. Ông Nguyễn Phạm Quang Tú, Phó Viện trưởng, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, thành viên.

Điều 2. Thành lập Tổ Biên tập Luật sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản bao gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Tổ trưởng;

2. Ông Vũ Xuân Thiện, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Tổ phó;

3. Ông Vũ Chí Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ, thành viên;

4. Ông Dương Đăng Huệ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, thành viên;

5. Ông Trần Tường Lân, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên;

6. Ông Nguyễn Anh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công thương, thành viên;

7. Ông La Văn Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính, thành viên;

8. Ông Trần Xuân Châu, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thành viên;

9. Ông Bùi Ngọc Tuân, Cục trưởng Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất, Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên;

10. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, thành viên;

11. Ông Đỗ Trọng Đạt, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng, thành viên;

12. Ông Lê Tùng Lâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, thành viên;

13. Ông Nguyễn Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, thành viên;

14. Ông Nguyễn Tuấn Dược, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, thành viên;

15. Ông Phạm Văn Thường, Trưởng phòng Quản lý thị trường bất động sản, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, thành viên;

16. Ông Lê Cao Tuấn, Phó Văn phòng, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, thành viên;

17. Ông Đặng Minh Tuấn, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, thành viên;

18. Ông Nguyễn Hồng Phú, Nghiên cứu viên Phòng Bất động sản, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, thành viên;

19. Ông Hà Đức Thắng, Chuyên viên chính Vụ Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, thành viên;

20. Bà Vũ Thị An Minh, Chuyên viên Vụ Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, thành viên;

21. Bà Phạm Thị Thu Hà, Chuyên viên phòng Quản lý thị trường bất động sản, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, thành viên.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban soạn thảo và Tổ Biên tập:

1. Ban soạn thảo có nhiệm vụ theo quy định tại Điều 32 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 và Điều 23 của Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Tổ Biên tập chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban soạn thảo và có nhiệm vụ giúp Ban soạn thảo trong việc nghiên cứu, hoàn chỉnh Luật sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản.

Điều 4. Hiệu lực và điều khoản thi hành:

Thành viên Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Chánh Văn Phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và các tổ chức, cá nhân có liên quan nêu tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTT Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, Cục QLN (2b).

BỘ TRƯỞNG
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 122/QĐ-BXD năm 2013 thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.516

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64