Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 11/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Số hiệu: 11/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 03/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHHÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 11/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN SÓC SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2017; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 9529/TTr-STNMT ngày 30 tháng 9 năm 2016 và Báo cáo số 12033/BC-STNMT-CCQLĐĐ ngày 12 tháng 12 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Sóc Sơn (Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tỷ lệ 1/25.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Sóc Sơn, được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 12 tháng 12 năm 2016), với các nội dung chủ yếu như sau:

a) Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2017

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Din tích (ha)

 

Tổng diện tích tự nhiên

 

30.475,95

1

Đất nông nghiệp

NNP

17.821,07

1.1

Đất trồng lúa

LUA

11.889,62

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

1.422,17

1.3

Đất trng cây lâu năm

CLN

587,82

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

3.774,29

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

 

1.7

Đất nuôi trng thủy sản

NTS

132,82

1.8

Đất nông nghiệp khác

NKH

14,35

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

12.629,57

2.1

Đất quốc phòng

CQP

900,53

2.2

Đất an ninh

CAN

40,12

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

120,93

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

100,90

2.5

Đất khu chế xuất

SKX

37,70

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

139,00

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

216,28

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

24,99

2.9

Đất phát triển hạ tng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

3.116,40

2.10

Đất có di tích lịch sử văn hóa

DDT

0,49

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

215,66

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

5.263,32

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

38,58

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

45,48

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

 

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

44,44

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang l, nhà hỏa táng

NTD

379,64

2.20

Đất sn xuất vật liệu xây dựng, làm đ gm

SKX

71,50

2.21

Đất sinh hoạt cộng đng

DSH

 

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

 

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, sui

SON

668,74

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

1.135,05

2.26

Đất phi nông nghiệp còn lại

PNK (a)

27,97

3

Đất chưa sử dụng

CSD

25,31

b) Danh mục các Công trình, dự án

Danh mục các Công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 kèm theo.

2. Trong năm thực hiện, UBND huyện Sóc Sơn có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017, trường hợp cn điu chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng cấp bách vì li ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Sóc Sơn đã được UBND Thành phố phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND Thành phố trước ngày 31/5/2017.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND Thành phố giao:

1. UBND cấp huyện:

a) Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

b) Thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

c) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

d) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt.

đ) Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

e) Báo cáo kết quthực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 15/9/2017.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

b) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

c) Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 01/10/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi
trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- UB MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP Phạm Chí Công,
P.ĐT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
TM. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN SÓC SƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2017 của UBND Thành phố)

STT

Danh mục công trình, dự án

Mã loại đất

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Đất trồng lúa

Thu hồi đất

Địa danh

Địa danh xã

I

Các dự án không thay đi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc gii GPMB nhưng chưa có Quyết định giao đất;...)

1

XD MR và nâng cấp Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I

ANI

Trường Cao đẳng an ninh

7.73

 

 

Sóc Sơn

Tiên Dược

QĐ 4778/QĐ-BCA-H4 ngày 03/9/2013 của Bộ công an v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

x

2

Dự án Nâng cấp bệnh viện đa khoa Sóc Sơn

DYT

Bệnh viện

0.40

 

 

Sóc Sơn

Tiên Dược

QĐ số 3318/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt Báo cáo KTKT

x

3

Cải tạo nâng cấp công trình đầu mối và kênh tưới hồ Hoa Sơn

DTL

Ban QLDA huyện

1.70

 

 

Sóc Sơn

Nam Sơn

QĐ 10706/QĐ-UB ngày 27/10/2010 của UBND huyện v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

x

4

Xây dựng đường Nội Bài - đường 35 - Minh Phú

DGT

Ban QLDA

12.60

 

 

Sóc Sơn

Các xã

QĐ 5063/QĐ-UB 28/10/2011 UBND TP V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

x

5

Dự án xây dựng trường mầm non Hồng Kỳ phân hiệu 2

DGD

Ban QLDA huyện

1.05

 

 

Sóc Sơn

Hồng Kỳ

QĐ s6440/QĐ-UB ngày 25/20/13 của UBNDTP vv phê duyệt dự án đầu tư XDCT

x

6

Trường THCS Nam Sơn

DGD

Ban QLDA huyện

1.20

 

 

Sóc Sơn

Nam Sơn

QĐ số 3987/QĐ-UB ngày 10/9/12 của UBNDTP vv phê duyệt dự án đầu tư XDCT

x

7

Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Bắc Sơn

DGD

Ban QLDA

0.32

 

 

Sóc Sơn

Bắc Sơn

QĐ số 7177/QĐ-UB ngày 08/8/12 của UBNDH vv phê duyệt dự án đầu tư

x

8

XD phòng khám đa khoa khu vực Hồng Kỳ

DYT

Ban QLDA huyện

0.95

 

 

Sóc Sơn

Hồng Kỳ

6441/QĐ-UB ngày 25/20/13 của UBNDTP vv phê duyệt dự án đầu tư XDCT

x

9

Cải tạo, nâng cấp Trường TH Phù Linh

DGD

Ban QLDA huyện

0.60

 

 

Sóc Sơn

Phù Linh

6821/QĐ-UBND ngày 28/11/2013 của UBND huyện vv phê duyệt dự án đầu tư

x

10

Trường mầm non Phù Linh khu B

DGD

Ban QLDA huyện

1.00

 

 

Sóc Sơn

Phù Linh

4166/QĐ-UBND ngày 24/7/2014 của UBND huyện vv phê duyệt dự án đầu tư

x

11

Xây dựng, mrộng nghĩa trang Tân Minh phục vụ GPMB đường Quốc lộ 3 mới HN - TN

NTD

TTPT Quỹ đất

2.20

 

 

Sóc Sơn

Tân Minh

7916/QĐ-UBND ngày 29/7/2009 của UBH V/v phê duyệt dự án bồi thường hỗ trợ và tái định cư

x

12

Trường mầm non Tân Minh khu B

DGD

Ban QLDA huyện

0.76

 

 

Sóc Sơn

Tân Minh

4772/QĐ-UB ngày 03/9/13 của UBNDH vv phê duyệt dán đầu tư

x

13

Nghĩa trang Tiên Dược phục vụ GPMB xây dựng HTKT khu TĐC Tiên dược Mai Đình

NTD

TTPTQĐ huyện

0.32

 

 

Sóc Sơn

Tiên Dược

QĐ 6790/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 của UBND huyện V/v phê duyệt dự án bồi thường hỗ trợ và tái định cư theo QH

x

14

XD kho vật chứng và Trụ sở làm việc Chi cục Thi hành án Dân s huyện Sóc Sơn

DTS

Chi cục thi hành án huyện

0.30

 

 

Sóc Sơn

Tiên Dược

Quyết định s3146/QĐ-BTP ngày 21/11/2014 về việc phê duyệt điều chnh dự án đầu tư xây dựng công trình

x

15

Dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu Thanh Xuân

TMD

Nhà đầu tư

0.60

 

 

Sóc Sơn

Thanh Xuân

2913/QĐ-UBND ngày 12/6/2009 của UBND TP vv phê duyệt lựa chọn chủ đầu tư

x

16

Nghĩa trang Hồng Kỳ phục vụ GPMB sân gôn Qtế Sóc Sơn

NTD

TTPTQĐ huyện

2.46

 

 

Sóc Sơn

Hng Kỳ (không GPMB)

9520/QĐ-UB 16/10/13 UBNDH V/v phê duyệt dự án bồi thường hỗ trợ và tái định cư theo QH

x

17

Nghĩa trang Phù Linh phục vụ GPMB sân gôn Qtế Sóc Sơn

NTD

TTPTQĐ huyện

1.65

 

 

Sóc Sơn

Phù Linh (không GPMB)

9520/QĐ-UB 16/10/13 UBNDH V/v phê duyệt dự án bồi thường hỗ trợ và tái định cư theo QH

x

18

Xây dựng Trạm bơm Hòa Bình, xã Trung Giã và trạm bơm Vườn Cà xã Bắc Phú phục vụ GPMB xây dựng Quốc lộ 3 mới đon HN - TN

DTL

TTPTQĐ huyện

0.35

 

 

Sóc Sơn

Trung Giã, Bắc Phú

QĐ 9187/QĐ-UBND ngày 25/11/2011 của UBND huyện V/v phê duyệt dự án bồi thường hỗ trợ và tái định cư theo QH

x

19

Dự án xây dựng Trung tâm y tế huyện Sóc Sơn

DYT

Ban QLDA huyện

0.99

 

 

Sóc Sơn

Phù Linh

6442/QĐ-UB ngày 25/20/13 của UBNDTP vv phê duyệt DA đầu tư

x

20

Xây dựng nghĩa trang Phú Lâu xã Hồng Kỳ phục vụ GPMB dự án Mở rộng khu LHXLCT Sóc Sơn giai đoạn II

NTD

Ban BTGPMB huyện

0.32

 

 

Sóc Sơn

Hồng Kỳ

Quyết định số: 6200/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND huyện Sóc Sơn V/v phê duyệt dự án bồi thường hỗ trợ và tái định cư theo QH

x

21

Xây dựng nghĩa trang xã Phù Lỗ phục vụ GPMB dự án đường ni sân bay đến cầu

NTD

Ban BTGPMB huyện

0.40

 

 

Sóc Sơn

Phù Lỗ (đã GPMB)

QĐ số: 10959/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của UBND huyện Sóc Sơn V/v phê duyệt dự án bồi thường huyện Sóc Sơn V/v phê duyệt dự án bồi thường ….

x

22

Xây dựng nghĩa trang xã Mai Đình phục vụ GPMB dự án đường nối sân bay đến cầu

NTD

Ban BTGPMB huyện

1.10

 

 

Sóc Sơn

Mai Đình (đã GPMB)

….. UBND huyện Sóc Sơn V/v phê duyệt dự án bồi thường hỗ trợ và tái định cư theo QH

x

23

XD hoàn trả nghè thôn Xuân Đồng, Tân Minh phục vụ GPMB đường quốc lộ 3 Hà Nội - Thái Nguyên

DVH

TTPTQĐ huyện

0.08

 

 

Sóc Sơn

Tân Minh

QĐ số 8320/QĐ-UBND ngày 12/9/2012 của UBND huyện V/v phê duyệt dự án đầu tư

x

24

XD hoàn trả Đài tưởng niệm liệt sỹ xã Bắc Phú

DVH

UBND xã Bc Phú

0.50

 

 

Sóc Sơn

Bắc Phú

730/QĐ-UBND ngày 29/12/2012 của UBND xã Bắc Phú

x

25

XD hoàn trả hệ thống GT thông nội đồng khi GPMB khu đất XD khu xăng dầu và trạm xử lý nước thải thuộc dự án xây dựng Nhà ga HKT2

DGT

TTPTQĐ huyện

1.00

 

 

Sóc Sơn

Thanh Xuân

QĐ 11186/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND huyện V/v phê duyệt dự án đầu tư

x

26

Bổ sung phương án GPMB xây dựng nhà ga hành khách T2 - Cảng HKQT Nội Bài

DGT

TTPTQĐ huyện

1.51

 

 

Sóc Sơn

Thanh Xuân

4553/QĐ-UBND ngày 15/10/2012 của UBND huyện V/v phê duyệt dự án bồi thường hỗ trợ và tái định cư theo QH

x

27

Khu xăng dầu và trạm XL nước thải Nhà ga T2

TMD

TTPTQĐ huyện

10.40

 

 

Sóc Sơn

Thanh Xuân

QĐ 862/QĐ-UBND ngày 21/02/2011 của UBNDTP V/v phê duyệt dự án bồi thường hỗ trợ và tái định cư theo QH

x

28

Bổ sung mặt bằng dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

DGT

TTPTQĐ huyện

0.35

 

 

Sóc Sơn

Thanh Xuân

VB 2225/UBND-QHXDGT ngày 28/3/2013 UBNDTP V/v phê duyệt dự án bồi thường hỗ trợ và tái định cư theo QH

x

29

Dự án xây dựng vành đai an toàn PCCC kho xăng dầu K95

TMD

BQP

7.11

 

 

Sóc Sơn

Minh Phú

826/QĐ-TCHC ngày 12/9/2012 của Tổng cục Hậu cần vv phê duyệt DA đầu tư

x

30

Xây dựng, mở rộng nghĩa trang xã Tân Dân, Thanh Xuân phục vụ GPMB đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

NTD

TTPTQĐ huyện

3.50

 

 

Sóc Sơn

Tân Dân, Thanh Xuân

1736/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của UBND huyện V/v phê duyệt dự án bồi thường hỗ trợ và tái định cư theo QH

x

31

Xây dựng đường gom xã Phú Cường phục vụ GPMB dự án xây dựng Nhà ga Hành khách T2

DGT

TTPTQĐ huyện

0.70

 

 

Sóc Sơn

Phú Cường

754/BND-TCKH ngày 22/7/2011 của UBNDH V/v phê duyệt dự án đầu tư

x

32

GPMB theo quy hoạch khu đất xen kẹt giữa đường nối sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân với nhà ga T1 Cảng HKQT Nội Bài

TMD

Ban BTGPMB huyện

1.32

 

 

Sóc Sơn

Phú Cường

Văn bản số 1352/UBND-TNMT ngày 28/02/2014 của UBND thành phố Hà Nội V/v phê duyệt dự án bồi thường hỗ trợ và tái định cư theo QH

x

33

Dự án STN 01.1

DQP

Bộ TL Thủ đô

30.00

 

 

Sóc Sơn

Nam Sơn

QĐ 230/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBNDTP vv phê duyệt DA đầu tư

 

34

Mrộng Khu LHXLCT Sóc Sơn giai đoạn II

RAC

SXây dựng

27.60

 

 

Sóc Sơn

Hồng Kỳ, Nam Sơn, Bắc Sơn

Quyết định s 4910/QĐ-UBND ngày 24/10/2011 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư

 

35

Đường Nội Bài - Nhật Tân (tiểu DA 2)

DGT

Ban BTGPMB huyện

49.26

 

 

Sóc Sơn

Phú Cường, Quang Tiến, Thanh Xuân

QĐ số 3004/QĐ-BGTVT ngày 14/10/2009 của Bộ GTVT vv phê duyệt DA ĐTXD

x

36

Dự án xây dựng nghĩa trang tập trung Thành phố

NTD

TTPTQĐ TP

85.00

 

 

Sóc Sơn

Minh Phú

Văn bản s8935/UBND-XD Ngày 15/9/2009 UBND Thành phố Hà Nội về việc chấp thuận địa điểm

 

37

Xây dựng nghĩa trang Phúc Xuân xã Bắc Sơn phục vụ GPMB dự án Mrộng khu LHXLCT Sóc Sơn giai đoạn II

NTD

Ban BTGPMB huyện

2.27

 

 

Sóc Sơn

Bắc Sơn

QĐ 4900/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 của UBND huyện Sóc Sơn vv phê duyệt DA đầu tư XDCT

x

38

Xây dựng nghĩa trang Thanh Hà xã Nam Sơn phục vụ GPMB dự án Mở rộng khu LHXLCT Sóc Sơn giai đoạn II

NTD

Ban BTGPMB huyện

1.07

 

 

Sóc Sơn

Nam Sơn (đã GPMB)

x

39

XD HTKT khu đất xen kẹt đấu giá QSD đất tại khu Đường Bãi tổ 1

ODT

UBND huyện

0.40

 

 

Sóc Sơn

Thị trấn

QĐ6357/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND huyện V/v phê duyệt dự án đầu tư

x

40

Xây dựng cây xăng tư nhân Trần Khiêm

TMD

Doanh nghiệp tư nhân Trần Khiêm

0.24

 

 

Sóc Sơn

Hồng Kỳ

Văn bản số 2928/UBND-KH&DT ngày 24/4/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chđịnh nhà đầu tư thực hiện dự án

x

41

Đất xây dựng kho vận Nội Bài

TMD

Công ty kho vận Nội Bài

2.00

 

 

Sóc Sơn

Thanh Xuân

GCN đầu tư số 01121001067 ngày 06/7/2011 của UBND thành phố;

x

42

Dự án đầu tư xây dựng công trình đường dây 500/220kv Hiệp Hòa - Đông Anh - Bắc Ninh 2

DNL

Điện lực VN

1.31

 

 

Sóc Sơn

Kim Lũ, Tân Hưng, Việt Long, Xuân Giang, Đức Hòa

Quyết định số 637/QĐ-EVN ngày 26/9/2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường dây 500/220kv Hiệp Hòa - Đông Anh - Bắc Ninh2; Văn bản số 897/TTg- KTN ngày 16/6/2014 của Thủ tướng chính phủ

 

43

Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt phục vụ đấu giá QSD đất tại khu Thanh Luông, thôn Yên Tàng

ONT

UBND huyện Sóc Sơn

0.10

 

 

Sóc Sơn

Bắc Phú

Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 19/3/2015 của UBND huyện Sóc Sơn vv cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án

x

44

Xây dựng HTKT khu đất đấu giá Cổng cả thôn Dược Thượng

ONT

UBND huyện Sóc Sơn

0.30

 

 

Sóc Sơn

Tiên Dược

Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của UBND huyện về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án

x

45

Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt phục vụ đấu giá QSD đất tại khu sân bóng thôn Thắng Hữu

ONT

UBND huyện Sóc Sơn

0.35

 

 

Sóc Sơn

Minh Trí

Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 19/3/2015 của UBND huyện Sóc Sơn vv cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án

 

46

Khu du lịch sinh thái nghỉ ngơi cuối tuần đền Sóc (khu III)

TMD

Công ty CP vui chơi giải

31.50

 

 

Sóc Sơn

Phù Linh

GCN đầu tư số 01121000947 ngày 22/02/2011 của UBND thành phố;

 

47

Đất nhỏ lẻ, xen kẹt nằm ngoài chgiới thu hồi đất của dự án Sân gôn Quốc tế Sóc Sơn và khu dịch vụ bổ trợ

TMD

Công ty CP vui chơi giải trí

1.73

 

 

Sóc Sơn

Phù Linh, Hồng Kỳ

Văn bản số 2902/UBND-TNMT ngày 05/5/2015 của UBND Thành phố kèm theo Tờ trình số 1540/STNMT-KHTH ngày 26/3/2015 của S TN&MT

x

48

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường 35 đoạn giữa tuyến từ km4+469 đến km12+733

DGT

Sở GTVT

13.50

 

 

Sóc Sơn

Nam Sơn, Hiền Ninh, Minh P

QĐ 9317/UBND-KHDT v/v chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư dự án

x

49

Cải tạo, nâng cấp đường Hồng Kỳ - Bắc Sơn và tuyến Chợ Chấu - Đô Tân

DGT

UBND huyện

16.00

 

 

Sóc Sơn

Bắc Sơn

QĐ 6557/QĐ-UB ngày 30/10/2013 UBND TP v/v phê duyệt điều chỉnh dự án

x

50

Cải tạo nâng cấp các tuyến đường liên xã bị xuống cấp

DGT

UBND huyện

2.00

 

 

Sóc Sơn

Hồng Kỳ, PL, TG, TH

QĐ 6233/QĐ-UB ngày 29/10/2013 UBND huyện v/v phê duyệt DA ĐTXD công trình

x

51

GPMB theo quy hoạch khu đất Tổ 9 thị trấn

ODT

UBND huyện

0.40

 

 

Sóc Sơn

thị trấn

QĐ 3750/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 của UBND huyện v/v phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí chuẩn bđầu tư

x

52

Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Hiền Ninh

DGD

UBND huyện Sóc Sơn

3.42

 

 

Sóc Sơn

Hiền Ninh

QĐ số 8435/QĐ-UBND ngày 21/10/2011 của UBND huyện v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình

x

53

Bồi thường hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch khu đất xen kẹt, cắt xén tại các xã Nam Sơn, Bắc Sơn phục vụ triển khai khu LHXLCT Sóc Sơn

RAC

Chi nhánh phát triển quỹ đất Sóc Sơn

13.70

 

 

Sóc Sơn

Bắc Sơn, Nam Sơn, Hồng Kỳ

QĐ 1627/QĐ-UBND ngày 25/03/2014 của UBND TP Hà Nội v/v phê duyệt bồi thường hỗ trợ về tái định cư theo quy hoạch.

x

54

Dự án xây dựng HTKT khu đất xen kẹt phục vụ đấu giá QSD đất tại xứ đồng Sau Làng, thôn Hoàng Dương

ONT

UBND huyện Sóc Sơn

0.50

 

 

Sóc Sơn

Mai Đình

QĐ s4860QĐ-UBND ngày 28/7/2015 của UBND huyện về việc cho phép chuẩn bị đầu tư dự án

x

55

Dự án xây dựng HTKT khu đất xen kẹt phục vụ đấu giá QSD đất tại xứ đồng Dộc Sạm, thôn Lương Châu

ONT

UBND huyện Sóc Sơn

0.45

 

 

Sóc Sơn

Tiên Dược

Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 5/2/2016 của UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

x

56

Cải tạo, nâng cấp Đường Bắc Sơn - Minh Trí

DGT

UBND huyện Sóc Sơn (BQL DA huyện)

22.20

 

 

Sóc Sơn

Bắc Sơn, Minh Trí

QĐ số 675/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của UBND Thành phố V/v phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư công trình cải tạo, nâng cấp đường Bắc Sơn Minh Trí

x

57

Dự án thu hồi đất nhỏ lẻ, cắt xén, xen kẹt nằm ngoài chỉ giới GPMB dự án xây dựng KLH xử lý chất thải Sóc Sơn GĐII

RAC

UBND huyện

1.63

 

 

Sóc Sơn

Bắc Sơn

Văn bản số 6616/UBND-TNMT ngày 21/9/2015 của UBND TP Hà Nội vv phê duyệt DA ĐTXDCT

x

58

Dự án hoàn trả hệ thống tưới tiêu nước tại thôn 6, thôn 8, xã Hồng Kỳ phục vụ GPMB sân Gofl quốc tế và KDL Sóc Sơn

DTL

UBND huyện

0.40

 

 

Sóc Sơn

Hồng Kỳ

Văn bản số 420/UBND-VP ngày 21/4/2015 của UBND huyện Sóc Sơn V/v triển khai xây dựng hoàn trả hệ thống mương tưới, tiêu tại thôn 6, thôn 8

x

59

Xây dựng HTKT khu tái định cư phục vụ GPMB dự án khu du lịch sinh thái Sóc Sơn (khu 1, khu 2, khu 3) thôn V Linh.

ONT

Chi nhánh Phát triển Quỹ đất Sóc Sơn

5.60

 

 

Sóc Sơn

Phù Linh

Quyết định số 3764/QĐ-UBND ngày 11/8/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư

x

60

Cụm Trường mầm non Đô Lương - Đa Hội xã Bắc Sơn

DGD

UBND huyện Sóc Sơn

0.80

 

 

Sóc Sơn

Bắc Sơn

QĐ 8610/QĐ-UB ngày 28/10/11 của UBNDH V/v phê duyệt dự án ĐTXD công trình

x

61

Cụm Trường mầm non Đô Tân xã Bắc Sơn

DGD

UBND huyện Sóc Sơn

1.49

 

 

Sóc Sơn

Bắc Sơn

QĐ 8611/QĐ-UB ngày 28/10/11 của UBNDH V/v phê duyệt dự án ĐTXD công trình

x

62

Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học Hiền Ninh

DGD

UBND huyện Sóc Sơn

0.20

 

 

Sóc Sơn

Hiền Ninh

QĐ số 9522/QĐ-UBND ngày 16/10/2012 của UBND huyện v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình

x

63

Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở để bán cho cán bộ, chiến sỹ Tổng cục Chính trị CAND Bộ Công an

ONT

Liên danh Cty CP ĐTXL Thành An - Cty CPĐT XD 678

4.95

 

 

Sóc Sơn

Tiên dược, Mai Đình

VB số 7333/UBND-XDGT ngày 15/10/2015 của UBND TP về việc chấp thuận chủ trương đầu tư

x

64

Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học Bắc Sơn B

DGD

UBND huyện Sóc Sơn (Ban QLDA)

0.62

 

 

Sóc Sơn

Bắc Sơn

QĐ 7139/QĐ-UB ngày 06/8/12 của UBNDH vv phê duyệt dự án đầu tư

 

65

DA XD HTKT khu TĐC thôn Đa Hội phục vụ GPMB dự án khu LHXLCT Sóc Sơn

ONT

UBND huyện Sóc Sơn (Ban BT GPMB )

5.00

 

 

Sóc Sơn

Bắc Sơn

QĐ 7222/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND TP về việc phê duyệt dự án đầu tư XDCT

 

66

Dự án cải tạo bãi đ xe buýt tuyến số 56 thôn Yên Tàng, xã Bắc Phú

DGT

UBND huyện Sóc Sơn

0.03

 

 

Sóc Sơn

Bắc Phú

Quyết định s7211/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

 

67

Đường dây 220KV Vân Trì - Sóc Sơn và hai vách ngăn

DNL

Điện lực VN

1.77

 

 

Sóc Sơn

Các xã

Quyết định số 3567/QĐ-EVN-TĐ ngày 19/12/2013 của Tổng công ty điện lực phê duyệt dự án đầu tư

x

68

Xây dựng trạm biến áp 220kv Bắc Ninh 3 và đầu ni

DNL

Điện lực VN

0.10

 

 

Sóc Sơn

Các xã

Quyết định số 704/QĐ-EVNNPT ngày 02/4/2015 của Tổng công ty truyền tải điện quốc gia về việc phê duyệt TKKT công trình

x

69

Tổ hp KS hàng không, thương mại và du lịch cao cấp Nội Bài (Dự án nằm trong QH Cảng HK quốc tế Nội Bài)

TMD

Cty CP du lịch hàng không VN

3.00

 

 

Sóc Sơn

Quang Tiến, Phú Cường,

GCNĐT số 01121001737 ngày 26/9/2014,

x

70

Nhà ga hàng hóa tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (Dự án nằm trong QH Cảng HK quốc tế Nội Bài)

TMD

Cty TNHH nhà ga hàng hóa ALS

6.92

 

 

Sóc Sơn

Phú Minh, Mai Đình

Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001792 do UBND Thành phố Hà Nội cấp ngày 01/4/2015

x

71

Cụm công nghiệp CN3 thuộc cụm công nghiệp tập trung Sóc Sơn

SKN

Tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng UDIC

100.90

 

 

Sóc Sơn

Mai Đình, Tiên Dược

Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000410 ngày 17/5/2010

x

72

Cửa hàng xăng dầu Thanh Xuân

TMD

Cty Xăng dầu KV I

0.26

 

 

Sóc Sơn

Thanh Xuân

Điều chỉnh quy mô và tên dự án theo QĐ số 1425/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của UBND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư

x

73

Xây dựng Nhà văn hóa thôn Lai Cách

DVH

UBND huyện Sóc Sơn (Ban QLDA)

0.30

 

 

Sóc Sơn

Xuân Giang

Quyết định số 6932a/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 của UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt dự án đầu tư

 

II

Các dự án chưa thực hiện trong KHSD đất 2016, chuyển sang thực hiện 2017

1

Dự án cải tạo, nâng cấp 07 chợ

DCH

Sở Nông nghiệp PTNT

2.33

2.33

2.33

Sóc Sơn

07 xã nghèo

Quyết định số 5171/QĐ-UBND ngày 12/11/2012 của UBND thành phố vv phê duyệt DA đầu tư

x

2

Đất dân cư nông thôn (giải quyết tồn tại)

ONT

UBND huyện Sóc Sơn

2.80

2.80

2.80

Sóc Sơn

Kim Lũ, Đức Hòa, Xuân Thu, Tiên Dược

Vb 3140/UBND-TNMT ngày 14/5/2015 của UBND TP chấp thuận chtrương giao đất làm nhà ở cho các hộ tại 05 xã

x

3

Dự án xây dựng, mở rộng trường mầm non xã Trung Giã

DGD

UBND huyện Sóc Sơn

0.28

0.28

 

Sóc Sơn

Trung Giã

QĐ số 6530/QĐ-UBND ngày 30,10,2014 của UBND huyện vv phê duyệt báo cáo KTKT xây dựng công trình

 

4

Dự án khu du lịch vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng Thung Lũng Xanh

TMD

Cty CP đầu tư và phát triển công nghệ Đông Bắc

49.50

 

 

Sóc Sơn

Nam Sơn, Hiền Ninh

Ngày 28/11/2014, UBND Thành phố Hà Nội có Quyết định số 6278/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng

x

5

Điều chỉnh khu II DA sân Golf quốc tế Sóc Sơn và khu biệt thự cao cấp cho thuê do di chuyển trường bắn

DTT

TTPTQĐ huyện

2.90

 

 

Sóc Sơn

Hồng Kỳ

Văn bản số 4786/UBND-TNMT ngày 14/7/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chấp thuận chủ trương

 

6

Cải tạo nâng cấp các tuyến đường liên xã bị xuống cấp

DGT

UBND huyện

2.00

 

2.00

Sóc Sơn

Hồng Kỳ, PL, TG,TH

QĐ 6233/QĐ-UB ngày 29/10/2013 UBND huyện v/v phê duyệt DA ĐTXD công trình

x

7

Cải tạo, nâng cấp đường 131 đoạn Thá Tiên Tảo

DGT

Sở Giao thông vận tải

1.20

1.20

1.20

Sóc Sơn

Xuân Giang, Việt Long

QĐ s6234/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 của UBND huyện v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình (điều chỉnh li chủ đầu tư)

x

8

Cải tạo, nâng cấp công trình đầu mối hồ Cầu Bãi

DTL

UBND huyện Sóc Sơn

2.00

2.00

2.00

Sóc Sơn

Nam Sơn

QĐ số 557/QĐ-UBND ngày 07/3/2011 của UBND huyện về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

x

9

XD hệ thống kênh tiêu Thá - Lai Cách - Tiên Tảo xã Xuân Giang và Việt Long

DTL

UBND huyện Sóc Sơn

1.45

1.45

1.45

Sóc Sơn

Xuân Giang, Việt Long

QĐ số 10036/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 của UBND huyện Sóc Sơn V/v phê duyệt báo cáo KTKT XD công trình

x

10

Trường THCS Minh Phú

DGD

UBND huyện Sóc Sơn

1.40

1.40

1.40

Sóc Sơn

Minh Phú

QĐ số 4204/QĐ-UBND ngày 22/7/2011 của UBND huyện v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

x

11

Cải tạo, nâng cấp trường THCS Hồng Kỳ

DGD

UBND huyện Sóc Sơn

0.20

0.20

0.20

Sóc Sơn

Hồng Kỳ

số 6166/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 của UBND huyện v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình

x

12

Nâng cấp, mở rộng Trường MN Đông Xuân

DGD

UBND huyện Sóc Sơn

0.70

0.70

0.70

Sóc Sơn

Đông Xuân

QĐ số 6541/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND huyện v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

x

13

XD phân hiệu 2 trường MN Minh Phú

DGD

UBND huyện Sóc Sơn

1.25

1.25

1.25

Sóc Sơn

Minh Phú

QĐ số 5753/QĐ-UBND ngày 23/10/2013 của UBND huyện v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

x

14

Xây dựng Trường THCS Đông Xuân

DGD

UBND huyện Sóc Sơn

1.70

1.70

1.70

Sóc Sơn

Đông Xuân

QĐ số 6866/QĐ-UBND ngày 02/12/2013 của UBND huyện v/v cho phép chuẩn bị đầu tư dự án

x

15

Cải tạo, nâng cấp Trường mầm non Hiền Ninh

DGD

UBND huyện Sóc Sơn

0.70

0.70

0.70

Sóc Sơn

Hiền Ninh

QĐ số 4864/QĐ-UBND ngày 28/7/2015 của UBND huyện v/v cho phép chuẩn bị đầu tư dự án

x

16

Cải tạo, nâng cấp đường 35 - Phú Hữu - Thanh Sơn

DGT

UBND huyện Sóc Sơn

2.00

 

2.00

Sóc Sơn

Minh Phú

QĐ số 2794/QĐ-UBND ngày 17/01/2012 của UBND huyện Sóc Sơn v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

x

17

Cải tạo, nâng cấp đường 35 - Phú Hạ - Thanh Sơn

DGT

UBND huyện Sóc Sơn

2.00

 

2.00

Sóc Sơn

Minh Phú

QĐ số 3487/QĐ-UBND ngày 18/5/2012 của UBND huyện Sóc Sơn v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

x

18

Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất xen kẹt tại Khu Cửa p, thôn Xuân Sơn

ONT

UBND huyện Sóc Sơn

0.48

0.10

 

Sóc Sơn

Trung Giã

Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND h. Sóc Sơn về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án

 

19

Dự án Logistics tập trung (50ha)

TMD

Cty Hapulico

50.00

 

20.00

Sóc Sơn

Phú Cường, Phú Minh

QĐ s1012/QĐ-TTg ngày 03/7/2015 của Thủ tướng CP vv phê duyệt quy hoạch

x

20

Logistics kết nối cảng Hàng không QT Nội Bài

TMD

Đấu thầu chọn nhà đầu tư

5.00

5.00

5.00

Sóc Sơn

Phú Cường

QĐ số 1012/QĐ-TTg ngày 03/7/2015 của Thủ tướng CP vv phê duyệt quy hoạch

x

21

DA nâng cao khả năng truyền tải ĐZ 110kV lộ 172 E1.19 Sóc Sơn - Gò Đầm

DNL

Cty lưới điện cao thế Miền Bắc

1.00

1.00

1.00

Sóc Sơn

Các xã

QĐ 4492/QĐ-NGC ngày 26/12/2013 vv phê duyệt DA đầu tư XDCT

 

22

Chuyển mục đích đất vườn, ao liền kề, xen kẹt sang đất

ONT

UBND huyện

6.00

 

 

Sóc Sơn

Các xã

Quyết định 37/2015/QĐ-UBND của UBNDTP

 

23

Chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao xen kẹt sang đất ở

ODT

UBND huyện

0.20

 

 

Sóc Sơn

Thị trấn

Dự án dân sinh bức xúc

 

24

Lắp bổ sung MC 171, 172, 112 và cải tạo nhánh đường dây vào trạm biến áp 110kV Nội Bài

DNL

Tổng Công ty điện lực Hà Nội

0.05

0.05

0.05

Sóc Sơn

Tiên Dược, Mai Đình

Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi số 3035/QĐ-EVN HANOI ngày 24/8/2015 của Tổng C ty điện lực Hà Nội

x

25

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản

SKS

UBND huyện Sóc Sơn

24.60

 

24.60

Sóc Sơn

Tân Hưng

UBND Thành phố phê duyệt kế hoạch đấu giá tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 04/3/2016

x

26

Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt để đấu giá QSDĐ giáp trường cao đẳng nghề điện

ONT

Chi nhánh Phát triển Quỹ đất Sóc Sơn

0.49

 

0.49

Sóc Sơn

Tân Dân

QĐ số 1179/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND huyện Sóc Sơn về phê duyệt chủ trương dự án

x

27

Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy hoạch dự án: Cải tạo, nâng cấp đường 131 đoạn Núi Đôi đi xã Tân Minh, Bắc Phú và đường khu tập thể 143-418 xã Bắc Phú

ONT

TTPTQĐ huyện

0.35

 

0.35

Sóc Sơn

Tân Minh, Bắc Phú

2023/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 của UBND huyện vv phê duyệt DA đầu tư

x

28

Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất tại tổ 1, thị trấn Sóc Sơn

ONT

UBND huyện Sóc Sơn

3.00

2.50

3.00

Sóc Sơn

thị trấn Sóc Sơn

Quyết định 1454/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của UBND TP Hà Nội vv cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án

x

29

Di chuyển trường bắn hiện có của Trung đoàn 141 sư đoàn 312

DQP

BQP

12.00

 

 

Sóc Sơn

Hồng Kỳ

VB 4786/UBND-TNMT ngày 14/7/2015 của UBND TP về việc chấp thuận chủ trương; VB 8964/UBND- TNMT của UBTP ngày 11/12/2015 vv thay đổi địa điểm;

x

30

Cải tạo nâng cấp đường 16, huyện Sóc Sơn

DGT

SGTVT

0.10

 

0.10

Sóc Sơn

Phù L, Đông Xuân, Kim Lũ

7981/QĐ-UNBD ngày 31/12/2013 vv phê duyệt DA đầu tư XDCT

x

31

DA đầu tư xây dựng khu nhà ở để bán cho cán bộ, chiến sỹ Trường Cao đẳng ANND I

ONT

Cty CP TĐ ĐTXD BĐS Á Châu

4.37

4.37

 

Sóc Sơn

Tiên Dược, Mai Đình

8182/UBND-XDGT ngày 16/11/2015 của UBND TP HN về việc chấp thuận chủ trương đầu tư

 

32

Dự án đầu tư công trình STN.01

DQP

Ban chỉ huy Quân sự huyện

2.00

2.00

 

Sóc Sơn

Minh Phú, Minh Trí

QĐ s740/QĐ-TM ngày 13/7/2015 của Bộ TL thủ đô về việc phê duyệt QH thế trận quân sự KVPT huyn Sóc Sơn

 

III

Các dự án đăng ký mi thực hiện trong KH sử dụng đất năm 2017

1

Phòng cnh sát PCCC Sóc Sơn

CAN

Cnh sát PCCC Thành phố

0.5

0.5

 

Sóc Sơn

Tiên Dược

Văn bản đăng ký số 1026/CSPCCCHN-P7 ngày 21/9/2016 của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Ni

 

2

Xây dựng nghĩa trang Lai Sơn xã Bắc Sơn phục vụ GPMB dự án Mở rộng khu LHXLCT Sóc Sơn giai đoạn II

NTD

Ban BTGPMB huyện

1.60

1.60

1.60

Sóc Sơn

Bắc Sơn

Quyết định số: 8558/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND huyện Sóc Sơn vv giao nhiệm vụ thực hiện DA; BC liên ngành 328/BCLN-UBND-SXD ngày 03/12/2015 vv đầu tư Dự án

 

3

Cải tạo, nâng cấp trường MN Xuân Giang (khu trung tâm)

DGD

UBND huyện

0.60

 

 

Sóc Sơn

Xuân Giang

QĐ 7286/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND huyện vv cho phép đầu tư dự án

 

4

Cửa hàng xăng dầu Phú Minh

 

Công ty TNHH thương mại vận tải Hà Sơn

0.40

 

 

Sóc Sơn

Phú Minh

QĐ số 2128/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư

 

 

Cộng

 

 

684.72

26.26

77.92

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 11/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.192

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109