Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1099/2006/QĐ-UBND thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Ninh Bình

Số hiệu: 1099/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Bùi Văn Thắng
Ngày ban hành: 23/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1099/2006/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 23 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH NINH BÌNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 38/2004/TTLT-BTNMT-BNV ngày 31/12/2004 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm đăng ký quyền sử dụng đất và Tổ chức phát triển quỹ đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 92/TTr-SNV ngày 12/5/2006, về việc thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Ninh Bình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Ninh Bình (sau đây gọi tắt là Trung tâm), thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước.

Trụ sở của Trung tâm đặt tại Trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Chức năng của Trung tâm

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Ninh Bình có chức năng tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng đối với những trường hợp UBND tỉnh có quyết định thu hồi đất sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt và quản lý quỹ đất thuộc khu vực đô thị và khu vực đã có quy hoạch phát triển đô thị mà UBND tỉnh đã thu hồi đất nhưng chưa giao, chưa cho thuê.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm

1. Thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng theo quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp thu hồi đất sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt mà chưa có công trình, dự án cụ thể;

2. Quản lý quỹ đất Nhà nước đã thu hồi đối với các trường hợp sau:

- Quỹ đất được thu hồi sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt mà chưa có công trình, dự án cụ thể do Trung tâm phát triển quỹ đất thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng quy định tại Điểm 1, Điều 3;

- Quỹ đất do Nhà nước thu hồi trong trường hợp quy định tại các Khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai năm 2003 mà đất đó thuộc khu vực đô thị và khu vực đã có quy hoạch phát triển đô thị.

3. Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu vực có quy hoạch phải thu hồi đất mà người sử dụng đất có nhu cầu chuyển đi nơi khác trước khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất đó;

4. Giới thiệu địa điểm đầu tư, vận động đầu tư vào quỹ đất được giao quản lý; lập kế hoạch sử dụng đối với đất được giao quản lý để trình UBND tỉnh xét duyệt;

5. Bàn giao đất đang quản lý cho người được giao đất, cho thuê đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

6. Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với đất được giao để quản lý theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

7. Sử dụng quỹ đất được giao quản lý làm quỹ đất dự trữ để điều tiết các nhu cầu về đất đai theo quyết định của UBND tỉnh, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt;

8. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định hiện hành về tình hình nhiệm vụ được giao;

9. Quản lý viên chức, lao động, tài chính và tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường;

10. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã trong việc cưỡng chế những đối tượng không chấp hành quyết định thu hồi đất, giải phóng mặt bằng;

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm

1. Lãnh đạo Trung tâm: Gồm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

- Giám đốc trực tiếp quản lý, điều hành Trung tâm theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về mọi hoạt động của Trung tâm.

- Phó Giám đốc được Giám đốc phân công đảm nhận một số công việc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những nhiệm vụ được phân công.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và chế độ chính sách với Giám đốc, Phó Giám đốc thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật và UBND tỉnh.

2. Các bộ phận giúp việc:

- Bộ phận tổ chức, Kế toán, hành chính, tổng hợp.

- Bộ phận bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Bộ phận quản lý đất đai và tư vấn đầu tư.

Điều 5. Biên chế, lao động và kinh phí hoạt động của Trung tâm:

1. Biên chế lao động:

Biên chế và lao động của Trung tâm do UBND tỉnh giao hàng năm.

Năm 2006 Trung tâm được giao 12 biên chế sự nghiệp và 05 chỉ tiêu hợp đồng lao động.

Việc tuyển dụng biên chế sự nghiệp của Trung tâm thực hiện theo quy định tại Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ; Việc tuyển dụng lao động theo quy định tại Quyết định số 901/2005/QĐ-UBND ngày 20/5/2005 của UBND tỉnh Ninh Bình. Những người được tuyển dụng phải tốt nghiệp các trường Đại học, Trung học chuyên nghiệp theo đúng chuyên ngành để đảm nhiệm công việc tại Trung tâm.

2. Kinh phí:

- Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu được thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, được ngân sách Nhà nước cấp kinh phí hoạt động thường xuyên cho 12 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp. Riêng 05 chỉ tiêu hợp đồng lao động được Ngân sách hỗ trợ trong hai năm đầu về tiền lương và các khoản phụ cấp khác.

- Nguồn kinh phí:

+ Kinh phí sự nghiệp tài nguyên và môi trường do ngân sách cấp;

+ Kinh phí ngân sách cấp để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư để giải phóng mặt bằng...

+ Kinh phí thu từ hoạt động của Trung tâm phần được trích lại theo quy định của pháp luật;

+ Các nguồn thu hợp pháp khác.

Hàng năm Trung tâm có trách nhiệm xây dựng dự toán thu - chi tài chính để Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt (thông qua Sở Tài chính thẩm định) và tổ chức thực hiện.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Ninh Bình chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1099/2006/QĐ-UBND thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Ninh Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.471

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168