Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1056/QĐ-UBND năm 2014 công bố Bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Số hiệu: 1056/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Võ Đại
Ngày ban hành: 05/06/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NH�N D�N
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 1056/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ng�y 05 th�ng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC C�NG BỐ BỘ THỦ TỤC H�NH CH�NH VỀ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI GIẢI QUYẾT THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LI�N TH�NG TẠI X�, THỊ TRẤN THUỘC C�C HUYỆN TR�N ĐỊA B�N TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NH�N D�N TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nh�n d�n v� Ủy ban nh�n d�n ng�y 26 th�ng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ng�y 08 th�ng 6 năm 2010 của Ch�nh phủ quy định về kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ng�y 14 th�ng 5 năm 2013 của Ch�nh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của c�c Nghị định li�n quan đến kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh;

Căn cứ Th�ng tư số 05/2014/TT-BTP ng�y 07 th�ng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư ph�p hướng dẫn c�ng bố, ni�m yết thủ tục h�nh ch�nh v� b�o c�o về t�nh h�nh, kết quả thực hiện kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh;

Căn cứ Quyết định số 79/2013/QĐ-UBND ng�y 27 th�ng 11 năm 2013 của Ủy ban nh�n d�n tỉnh ban h�nh quy định giải quyết thủ tục h�nh ch�nh theo cơ chế một cửa li�n th�ng tr�n lĩnh vực đất đai tại c�c x�, thị trấn thuộc c�c huyện tr�n địa b�n tỉnh Ninh Thuận;

X�t đề nghị của Gi�m đốc Sở T�i nguy�n v� M�i trường tại Tờ tr�nh số 1641/TTr-STNMT ng�y 30 th�ng 5 năm 2014 v� � kiến của Sở Tư ph�p tại C�ng văn số 801/STP-KSTTHC ng�y 28 th�ng 5 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. C�ng bố k�m theo Quyết định n�y Bộ thủ tục h�nh ch�nh về lĩnh vực đất đai giải quyết theo cơ chế một cửa li�n th�ng tại c�c x�, thị trấn tr�n địa b�n tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Quyết định n�y c� hiệu lực thi h�nh kể từ ng�y k�.

Điều 3. Ch�nh Văn ph�ng Ủy ban nh�n d�n tỉnh, Gi�m đốc Sở T�i nguy�n v� M�i trường, Gi�m đốc Sở Tư ph�p, thủ trưởng c�c sở, ban, ng�nh cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nh�n d�n c�c huyện, Chủ tịch Ủy ban nh�n d�n c�c x�, thị trấn tr�n địa b�n tỉnh v� c�c tổ chức, c� nh�n c� li�n quan chịu tr�ch nhiệm thi h�nh Quyết định n�y./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PH� CHỦ TỊCH
V� Đại

THỦ TỤC H�NH CH�NH GIẢI QUYẾT THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LI�N TH�NG TR�N LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI TẠI C�C X�, THỊ TRẤN THUỘC C�C HUYỆN TR�N ĐỊA B�N TỈNH NINH THUẬN

(Ban h�nh k�m theo Quyết định số 1056/QĐ-UBND ng�y 05 th�ng 6 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nh�n d�n tỉnh Ninh Thuận)

A. DANH MỤC THỦ TỤC H�NH CH�NH

STT

T�n thủ tục h�nh ch�nh

1

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất kh�ng c� t�i sản gắn liền với đất hoặc c� t�i sản nhưng kh�ng c� nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc c� t�i sản nhưng thuộc quyền sở hữu của người kh�c.

2

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp t�i sản gắn liền với đất m� chủ sở hữu kh�ng đồng thời l� người sử dụng đất.

3

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời l� chủ sở hữu nh� ở, c�ng tr�nh x�y dựng.

4

Thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất đồng thời l� chủ sở hữu rừng sản xuất l� rừng trồng.

5

Thủ tục cấp đổi c� y�u cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu t�i sản gắn liền với đất.

6

Thủ tục x�c nhận bổ sung quyền sở hữu t�i sản gắn liền với đất v�o giấy chứng nhận đ� cấp.

7

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận do bị mất.

8

Thủ tục đăng k� chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu t�i sản gắn liền với đất.

9

Thủ tục đăng k� cho thu�, cho thu� lại quyền sử dụng đất v� t�i sản gắn liền với đất.

10

Thủ tục x�a đăng k� cho thu�, cho thu� lại quyền sử dụng đất, t�i sản gắn liền với đất.

11

Thủ tục đăng k� g�p vốn bằng quyền sử dụng đất v� t�i sản gắn liền với đất.

12

Thủ tục x�a đăng k� g�p vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu t�i sản gắn liền với đất.

13

Thủ tục đăng k� nhận quyền sử dụng đất, t�i sản gắn liền với đất do xử l� hợp đồng thế chấp, g�p vốn, k� bi�n b�n đấu gi� quyền sử dụng đất, t�i sản gắn liền với đất.

14

Thủ tục đăng k� biến động về sử dụng đất, t�i sản gắn liền với đất do đổi t�n; giảm diện t�ch thửa đất do sạt lở tự nhi�n; thay đổi về hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ t�i ch�nh; thay đổi diện t�ch x�y dựng, diện t�ch sử dụng, tầng cao, kết cấu ch�nh, cấp (hạng) nh�, c�ng tr�nh; thay đổi th�ng tin về quyền sở hữu rừng c�y.

15

Thủ tục chuyển mục đ�ch sử dụng đất kh�ng phải xin ph�p.

16

Thủ tục xin chuyển mục đ�ch sử dụng đất phải xin ph�p.

17

Thủ tục giao đất, cho thu� đất trồng c�y h�ng năm, đất l�m muối cho hộ gia đ�nh, c� nh�n.

18

Thủ tục giao đất, cho thu� đất trồng c�y l�u năm, đất rừng sản xuất, đất rừng ph�ng hộ, đất v�ng đệm của rừng đặc dụng, đất nu�i trồng thủy sản, đất n�ng nghiệp kh�c (trừ đất trồng c�y h�ng năm) đối với hộ gia đ�nh, c� nh�n.

19

Thủ tục giao đất l�m nh� ở đối với hộ gia đ�nh, c� nh�n tại n�ng th�n kh�ng thuộc trường hợp phải đấu gi� quyền sử dụng đất.

20

Thủ tục chuyển từ h�nh thức thu� đất sang giao đất c� thu tiền sử dụng đất.

21

Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất n�ng nghiệp giữa hai hộ gia đ�nh c� nh�n.

22

Thủ tục gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đ�nh, c� nh�n sử dụng đất phi n�ng nghiệp hoặc kh�ng trực tiếp sản xuất n�ng nghiệp được Nh� nước cho thu� đất n�ng nghiệp.

23

Thủ tục t�ch hoặc hợp thửa đất.

 

FILE ĐƯỢC Đ�NH K�M THEO VĂN BẢN

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1056/QĐ-UBND năm 2014 công bố Bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.365

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253