Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1022/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

Số hiệu: 1022/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Hà Sỹ Đồng
Ngày ban hành: 17/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1022/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 17 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 CỦA HUYỆN GIO LINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ nghị quyết số 36/2019/NQ-NĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc thông qua chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trong năm 2019 và các nghị quyết khác của HĐND tỉnh;

Xét đề nghị của UBND huyện Gio Linh tại Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày 10/3/2020 và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1022/TTr-STNMT ngày 15 tháng 4 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Gio Linh với các chỉ tiêu chủ yếu theo phụ lục đính kèm.

(Có phụ lục và danh mục dự án đính kèm)

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, UBND huyện Gio Linh có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật; rà soát và chỉ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với thửa đất có vườn, ao trong cùng thửa đất gắn liền với đất ở hoặc thửa đất nông nghiệp có nguồn gốc tách ra từ thửa đất ở trong khu dân cư (đất vườn, ao trong cùng thửa đất ở mà chưa được công nhận là đất ở);

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

4. Hoàn thiện lại kế hoạch sử dụng đất theo chỉ tiêu được phê duyệt và nộp về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch UBND huyện Gio Linh chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm đưa Quyết định này lên trang thông tin điện tử tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Trung tâm tin học tỉnh;
- Lưu: VT, TN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Sỹ Đồng

 

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC DỰ ÁN THỰC HIỆN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 1022/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh)

TT

Tên dự án

Diện tích tăng thêm (ha)

Địa điểm

A

DỰ ÁN NĂM 2019 CHUYỂN TIẾP SANG NĂM 2020

1

Xây dựng thao trường huấn luyện

1.84

Thị trấn Gio Linh

2

Trạm biên phòng Tân Lợi

0.20

Thị trấn Cửa Việt

3

Mở rộng khu công nghiệp quán ngang (giai đoạn 3)

116.00

Xã Gio Châu, Xã Gio Quang

4

Dự án hạ tầng chế biến thủy sản khu vực Cửa Việt

20.00

Thị trấn Cửa Việt

5

Khu Aquatica - Cua Viet beach and golf tại khu dịch vụ du lịch Ca việt

67.05

Thị trấn Cửa Việt

6

Trung tâm thương mại - Dịch vụ Xã Gio Phong

6.74

Xã Gio Phong

7

Xây dựng trạm dừng nghỉ và cây xăng dầu đường tránh cầu Hiền Lương

2.50

Xã Trung Sơn

8

Trạm cung cấp nước KCN Quán Ngang

0.26

Xã Gio Quang

9

Cây xăng dầu và trạm dừng nghỉ tại Khu dịch vụ - Du lịch Trường Sơn

2.30

Xã Vĩnh Trường

10

Xây dựng cơ sở thương mại - dịch vụ (Công ty Cổ phần thương mại Quảng Trị)

0.60

Thị trấn Cửa Việt

11

Khu du lịch - nghỉ dưỡng Biển Vàng

2.30

Thị trấn Cửa Việt

12

Xây dựng khu thương mại dịch vụ (Khu đất thi công cầu Hiền Lương 2)

0.60

Xã Trung Sơn

13

Hệ thống cấp nước KCN Quán Ngang

1.50

Xã Gio Châu, Xã Gio Quang

14

Tiểu dự án cơ sở hạ tầng khu dịch vụ du lịch Cửa Tùng - Cửa Việt

10.52

Các xã

15

Điểm thương mại, dịch vụ (Xây dựng quán ăn ven sông).

0.05

Xã Gio Mai

16

Sửa chữa nền mặt đường đoạn km0+00 - km2+100 đường tỉnh 575a (Mở rộng đường 2/4 - Thị trấn Gio Linh)

5.88

Thị trấn Gio Linh

17

Dự án đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà

32.61

Huyện Gio Linh

18

Đường nối Quốc lộ 9 đến khu chế biến thủy sản Cửa Việt và các xã vùng Đông Gio Linh, huyện Gio Linh

18.00

Thị trấn Cửa Việt

19

Mở rộng đường giao thông liên huyện Gio Linh - Cam Lộ

12.00

Các xã: Hải Thái, Linh Thượng

20

Đường lâm nghiệp phục vụ sản xuất vùng nguyên liệu tập trung, phát triển trồng rừng thâm canh cây gỗ lớn và phòng chống cháy rừng giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Quảng Trị

20.00

Các xã: Trung Sơn, Linh Thượng, Hải Thái, Linh Hải

21

Đường phía Đông hồ chứa nước Gio Linh

1.90

Thị trn Gio Linh

22

Đường trục chính từ thị trấn đến các xã phía Nam (đường vào KCN Quán Ngang)

25.00

Thị trấn Gio Linh

23

Mở rộng, Nâng cấp Đường liên xã Xã Gio Quang - Xã Gio Châu

0.97

Xã Gio Châu - Xã Gio Quang

24

Đường hầm qua đường sắt và tuyến đường kết nối tỉnh lộ 575

4.00

Thị trấn Gio Linh, Xã Gio Châu

25

Mở rộng, xây dựng tuyến đường nối từ QL1 đến Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn và một số đoạn nhánh

20.30

Các xã: Trung Sơn, Vĩnh Trường

26

Mở rộng đường Hiền Lương

0.57

Thị trấn Gio Linh

27

Dự án tuyến tránh QL1A đoạn qua thị xã Quảng Trị (hạng mục cầu Thành cổ và đường dẫn)

1.90

Xã Gio Quang

28

Mở rộng đường Phạm Văn Đồng giai đoạn 2 (QL 1A về đình làng Hà Thượng)

0.90

Thị trấn Gio Linh

29

Xây dựng Bến xe Cửa Việt

2.00

Xã Gio Hi

30

Tiểu dự án đường giao thông liên huyện Gio Linh - Cam Lộ

6.28

huyện Gio Linh

31

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Quốc Lộ 1 vào trụ sở xã Trung Sơn

2.00

Xã Trung Sơn

32

Nâng cấp, Mở rộng Hồ chứa nước

18.00

Thị trấn Gio Linh

33

Hồ chứa nước trung tâm Thị trấn Gio Linh (Hệ thống tiêu úng thoát nước mặt thuộc khuôn viên công viên trung tâm huyện) giai đoạn 2

4.00

Thị trấn Gio Linh

34

Xây dựng tuyến ống nước thải KCN Quán Ngang

7.00

Xã Gio Quang

35

Xây dựng công trình thủy lợi Trúc Kinh và Khu tái định cư cho 22 hộ dân thôn Hải Ba, xã Xã Linh Hải

4.55

Xã Linh Hải

36

Nâng cấp, sửa chữa đảm bảo an toàn hồ chứa Tân Bích

47.40

Các xã: Gio Phong, Trung Sơn

37

Xây dựng trạm bơm

5.00

Xã Gio Quang

38

Nâng cấp Hồ đập Hoi

7.28

Các xã: Trung Giang, Trung Mỹ

39

Xây dựng hồ Kinh Môn

9.57

Xã Trung Sơn

40

Xây dựng trường mầm non tuổi Hồng

1.50

Thị trn Gio Linh

41

Mở rộng trường mầm non Xã Gio Thành

0.31

Xã Gio Thành

42

Xây dựng trường mầm non cụm Cẩm Khê

0.35

Xã Gio Mỹ

43

Xây dựng trưng THPT

2.96

Thị trn Ca Vit

44

Mở rộng trường mầm non

0.15

Xã Gio Quang

45

Mở rộng trường mầm non

0.20

Xã Gio Hải

46

Xây dựng trạm y tế

0.50

Xã Gio An

47

Xây dựng trạm y tế

0.30

Xã Gio Mỹ

48

Lưới điện phân phối nông thôn tỉnh Quảng Trị (mạch dây 220 kv Đông Hà - Đồng Hới)

0.40

Các xã

49

Dự án tuyến đường dây 500 kv Quảng Trạch - Dốc Sỏi

20.50

Các xã

50

Nâng cấp mạng lưới điện phân phối nông thôn

0.20

Các xã

51

Nâng cấp, Mở rộng lưới diện phân phối nông thôn Q.Trị

0.20

Các xã

52

Dự án Nhà máy điện mặt trời LIG và tuyến đấu nối với trạm biến áp Quáng Ngang

60.00

Xã Gio Hải

53

Dự án Nhà máy điện mặt trời Xã Gio Thành 1 (Công ty Cổ phần năng lượng Xã Gio Thành).

65.00

Xã Gio Thành

54

Dự án Nhà máy điện mặt trời Xã Gio Thành 2 (Công ty Cổ phần SECO)

60.00

Xã Gio Thành và Xã Gio Hải

55

Dự án Thủy điện Hướng Sơn bậc 3

33.00

Xã Linh Thượng

56

Cải tạo và phát triển lưới điện trung, hạ áp khu vực trung tâm huyện lỵ, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

0.09

Các xã

57

Khu di tích Bạch Đằng, sông Hiếu, Quáng Ngang

0.37

Xã Gio Quang

58

Xây dựng nhà bia tưởng niệm các liệt sỹ Quán Ngang

0.20

Xã Gio Châu

59

Phát triển điểm dân cư giai đoạn 3

2.10

Thị trấn Gio Linh

60

Đấu giá nhà thiếu nhi huyện Gio Linh

0.29

Thị trấn Gio Linh

61

Đấu giá trụ sở ngân hàng chính sách huyện

0.01

Thị trấn Gio Linh

62

Kế hoạch phát triển các điểm dân cư

4.45

Thị trn Cửa Việt

63

Bố trí tái định cư cho 22 hộ dân (TĐC hồ Trúc Kinh)

1.33

Xã Linh Hải

64

Đấu giá các trường mầm non

0.50

Xã Gio Mỹ

65

Phát triển điểm dân cư

8.89

Xã Gio Mỹ

66

Phát triển điểm dân cư (giai đoạn 2)

1.12

Xã Linh Hải

67

Phát triển điểm dân cư

3.50

Xã Gio Châu

68

Phát triển điểm dân cư Hải Thái

5.00

Hải Thái

69

Phát triển điểm dân cư Xã Linh Hải

5.00

Xã Linh Hi

70

Phát triển điểm dân cư

11.73

Gio Bình

71

Phát triển điểm dân cư

1.00

Xã Gio Hải

72

Phát triển điểm dân cư

2.54

Xã Gio Sơn

73

Phát triển điểm dân cư

3.00

Xã Gio Hòa

74

Xây dựng hội trường trung tâm huyện

0.80

Thị trấn Gio Linh

75

Trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể huyện Gio Linh

0.40

Thị trấn Gio Linh

76

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

0.40

Thị trấn Gio Linh

77

Trụ sở Tòa án huyện Gio Linh

0.45

Th trấn Gio Linh

78

Mở rộng Niệm phật đường Hà Lợi Tây

0.10

Xã Gio Hi

79

Mở rộng chùa Xã Linh Hải

0.05

Xã Linh Hi

80

Xây dựng Niệm phật đường Tiến Hòa

0.20

Xã Gio Hòa

81

Xây dựng bãi tắm cộng đồng

15.00

Xã Gio Hải

82

Xây dựng Công viên Chiến thằng Đặc công Hải quân và nhân dân Quảng Trị tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh

2.30

Thị trấn Cửa Việt

83

Khu du lịch sinh thái

8.50

Thị trấn Cửa Việt

84

Bãi trộn bê tông

0.20

Xã Gio Quang

85

Khai thác cát và bãi tập kết vật liệu

2.25

Xã Trung Sơn

86

Dự án Xây dựng mới 70 điểm quan trắc tài nguyên nước dưới đất thuộc khu vực Bắc Trung Bộ

0.05

Các xã

87

Trang trại nông nghiệp

120.00

Xã Gio Mỹ

88

Trang trại nông nghiệp

37.37

Xã Trung Giang

89

Trang trại nông nghiệp

15.00

Thị trấn Cửa Việt

90

Trang trại nông nghiệp

50.00

Xã Gio Việt

91

Trang trại nông nghiệp

15.20

Hải Thái

92

Trang trại nông nghiệp

11.00

Xã Trung Hải

93

Trang trại nông nghiệp

23.00

Xã Gio Mai

94

Chuyển đổi đất giữa Công ty Cao su Quảng Trị với các xã Miền Tây để trồng cao su

385.00

Xã Linh Thượng

95

Chuyển đổi đất giữa Công ty Cao su Quảng Trị với các xã Miền Tây để xây dựng Nông thôn mới

355.00

8 xã miền Tây

B

DỰ ÁN NĂM 2020

 

 

1

Phát triển điểm dân cư thôn Vinh Quang Thượng

2.50

Xã Gio Quang

2

Phát triển điểm dân cư Võ Xá

1.00

Xã Trung Sơn

3

Phát triển điểm dân cư Gio Phong

6.50

Xã Gio Phong

4

Phát triển điểm dân cư xã Linh Thượng

1.00

Xã Linh Thượng

5

Kế hoạch Phát triển CSHT du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện tiểu vùng Mê Kông mở rộng, giai đoạn 2 - Tiểu Dự án Quảng Trị

51.10

Các xã: TT Cửa Việt, Gio Hải, Trung Giang

6

Dự án APEC MANDALA GRAND Cửa Việt (phía tây đường quốc phòng)

12.70

Các xã: Gio Hi, Trung Giang

7

Tổ hợp khách sạn 5 sao và khu nghỉ dưỡng cao cấp HPP Kingston (phía tây đường quốc phòng)

3.96

Xã Gio Hi

8

Đầu tư xây dựng khai thác mỏ Titan sa khoáng

7.90

Xã Gio Mỹ

9

Đường nối từ cầu chui đường sắt tại nút giao ĐT. 575a với QL1) đi 575b

3.87

Các xã: Gio Châu, Gio Linh

10

Nâng cp hệ thng tưới hồ Là Ngà - Hệ thng đường điện phục vụ cấp điện cho mô hình sản xuất cây trồng cạn

0.40

Xã Gio Thành

11

Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp khu vực trung tâm huyện lỵ, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Trị

0.08

Xã Gio Quang

12

Cải tạo trục DCL 474-1 Hà Thanh (473 Quán Ngang) liên lạc 473E (TP Đông Hà)

0.09

Các xã: Gio An, Gio Sơn, Linh Hải

13

Khai thác cát sỏi lòng sông làm vật liệu thông thường

7.30

Xã Vĩnh Trường

14

Hệ thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa

3.10

Xã Linh Thượng

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1022/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


268

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.214.224