Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 09/2012/QĐ-UBND về Quy định công tác thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật trong quản lý đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh An Giang

Số hiệu: 09/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Huỳnh Thế Năng
Ngày ban hành: 06/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2012/QĐ-UBND

 An Giang, ngày 06 tháng 6 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CÔNG TÁC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số: 14/TTr-TTT ngày 21 tháng 5 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định công tác thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật trong quản lý đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh An Giang và 34 Mẫu văn bản hành chính về công tác thi hành quyết định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định công tác thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật trong quản lý đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính Phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- UBND xã, phường, thị trấn;
- Trung tâm Công báo của tỉnh;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Phòng KSTT, NC, TD, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thế Năng

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND Ngày 06 tháng 06 năm 2012 của UBND tỉnh An Giang)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về trình tự, thủ tục thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật trong quản lý đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan, tổ chức thi hành quyết định theo quy định tại Điều 9 của Quy định này.

 2. Cá nhân, tổ chức (sau đây gọi tắt là đương sự) có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật theo quy định tại Điều 1 của Quy định này.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực pháp luật

Quyết định có hiệu lực pháp luật trong quản lý đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 1 của Quy định này, bao gồm:

1. Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật:

a) Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai lần đầu do Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện) ban hành theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 136 Luật Đất đai (được sửa đổi theo Khoản 1 Điều 264 Luật Tố tụng hành chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, sau đây gọi tắt là Điều 136 Luật Đất đai) và Khoản 1 Điều 160 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai (sau đây gọi tắt là Nghị định số 181/2004/NĐ-CP) mà không bị khiếu nại; không bị khởi kiện hoặc đã hết thời hiệu khiếu nại, thời hiệu khởi kiện theo quy định của pháp luật.

b) Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai lần đầu do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 136 Luật Đất đai và Khoản 2 Điều 160 Nghị định 181/2004/NĐ-CP mà không bị khiếu nại; không bị khởi kiện hoặc đã hết thời hiệu khiếu nại, thời hiệu khởi kiện theo quy định của pháp luật.

c) Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai cuối cùng do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 136 Luật Đất đai và Khoản 1 Điều 160 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP mà không bị khởi kiện hoặc đã hết thời hiệu khởi kiện theo quy định của pháp luật.

d) Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai cuối cùng do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 136 Luật Đất đai và Khoản 2 Điều 160 Nghị định 181/2004/NĐ-CP mà không bị khởi kiện hoặc đã hết thời hiệu khởi kiện theo quy định của pháp luật.

2. Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

3. Quyết định thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 và Điều 44 Luật Đất đai.

Điều 4. Điều kiện để thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật

Phải là các loại quyết định theo quy định tại Điều 3 của Quy định này và đảm bảo đã thực hiện việc gửi quyết định cho các đương sự, cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và công khai quyết định đúng theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Thời hạn thi hành quyết định: Là khoảng thời gian mà đương sự và đối tượng liên quan có nghĩa vụ phải chấp hành và thực hiện các nội dung của quyết định có hiệu lực pháp luật.

2. Tự nguyện thi hành quyết định: Trong thời hạn thi hành quyết định, cá nhân, tổ chức và các đối tượng liên quan chấp nhận thi hành các nội dung của quyết định có hiệu lực pháp luật.

3. Thỏa thuận thi hành quyết định: Là việc các bên có trách nhiệm phải chấp hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai cùng thống nhất các nội dung phải thi hành trên cơ sở tự nguyện của các bên; nội dung thỏa thuận phải phù hợp với nội dung nêu tại quyết định cần thi hành; trường hợp nội dung thỏa thuận không phù hợp với nội dung nêu tại quyết định thì không được trái quy định của pháp luật và đạo đức xã hội.

4. Tạm đình chỉ thi hành quyết định: Là việc tạm ngưng thi hành quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Việc tạm đình chỉ sẽ được chấm dứt đến khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Đình chỉ thi hành quyết định: Là việc chấm dứt thi hành quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

Điều 6. Nguyên tắc thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật

1. Quyết định có hiệu lực pháp luật có hiệu lực thi hành ngay và phải được các đương sự, cơ quan, tổ chức có liên quan nghiêm chỉnh chấp hành. Người có trách nhiệm thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật mà không thi hành phải bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Khi tổ chức thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật phải thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, giải thích và thuyết phục cá nhân, tổ chức liên quan tự nguyện, tự giác thực hiện quyết định.

3. Tôn trọng sự thỏa thuận của các bên liên quan trong việc thực hiện quyết định có hiệu lực pháp luật, nếu thỏa thuận đó không trái pháp luật và đạo đức xã hội. Việc thỏa thuận thi hành quyết định có thể thực hiện ở bất kỳ giai đoạn nào của thời hạn thi hành quyết định.

4. Đương sự có nghĩa vụ thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật nếu cố ý không chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành và phải chịu mọi chi phí cho việc tổ chức cưỡng chế đó. Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định được áp dụng theo Quy định này và được áp dụng tương tự như các quy định tại Nghị định số 37/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (sau đây gọi tắt là Nghị định số 37/2005/NĐ-CP).

5. Trường hợp có quyết định, văn bản của cơ quan đã ban hành quyết định hoặc cấp trên yêu cầu phúc tra lại vụ việc thì việc thi hành quyết định được thực hiện theo văn bản kết luận phúc tra của cơ quan có thẩm quyền. Nếu không có quyết định tạm đình chỉ thì quyết định hay văn bản phân công phúc tra không làm tạm đình chỉ thi hành quyết định có hiệu lực.

Điều 7. Yêu cầu giải thích quyết định và thẩm quyền giải thích quyết định có hiệu lực pháp luật.

1. Các đương sự và cơ quan tổ chức thi hành quyết định có quyền yêu cầu bằng văn bản đến cơ quan ban hành quyết định giải thích nội dung quyết định.

2. Cơ quan ban hành quyết định có trách nhiệm giải thích nội dung quyết định đã ban hành.

3. Việc giải thích quyết định phải được thực hiện dưới hình thức văn bản. Nội dung giải thích có giá trị thi hành như nội dung quyết định.

4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Chánh Thanh tra tỉnh giải thích nội dung các quyết định của UBND tỉnh ban hành do Thanh tra tỉnh thụ lý và tham mưu cho UBND tỉnh.

Điều 8. Thời hạn thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật

1. Nếu quyết định có quy định thời hạn thi hành thì áp dụng thời hạn theo quyết định đó.

2. Trường hợp quá thời hạn phải thi hành nêu trong quyết định, kể từ ngày tống đạt quyết định, thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền và trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định thông báo ấn định thời hạn thi hành.

3. Đối với quyết định giải quyết tranh chấp đất đai thì thời hiệu khiếu nại tiếp là 30 ngày và thời hiệu khởi kiện là 01 (một) năm kể từ ngày nhận được quyết định theo quy định tại Điều 104 Luật Tố tụng hành chính. Vì vậy, việc thi hành loại quyết định này chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ pháp lý chứng minh đã quá thời hiệu khiếu nại tiếp (30 ngày) và thời hiệu khởi kiện (01 năm) mà đương sự không tiếp khiếu hoặc không khởi kiện hành chính.

Điều 9. Chi phí thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật.

1. Giao Sở Tài chính trình UBND tỉnh ban hành văn bản quy định về kinh phí chi và hướng dẫn chi (bồi dưỡng, thuê vận chuyển, đo đạc, cắm mốc, trông giữ, giám định tài sản...) cho công tác thi hành quyết định theo quy định này.

2. Chi phí cưỡng chế, hoàn trả chi phí cưỡng chế, thanh toán chi phí cưỡng chế và miễn giảm chi phí cưỡng chế thực hiện tương tự theo quy định tại các Điều 39, 40, 41, 42 của Nghị định số 37/2005/NĐ-CP.

Chương II

THẨM QUYỀN THÀNH LẬP VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN TỔ CHỨC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

Điều 10. Cơ quan, tổ chức thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật

Cơ quan, tổ chức thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật gồm:

1. Đội thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Đội thi hành quyết định cấp xã).

Thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động.

2. Đội thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là Đội thi hành quyết định cấp huyện).

Thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động.

3. Các Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định tại Điều 25 Nghị định 69/2009/NĐ-CP, Điều 40 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang.

Thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thành lập đội và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động.

Điều 11. Nguyên tắc hoạt động của cơ quan thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật

1. Cơ quan thi hành quyết định hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm trên nguyên tắc phối hợp công việc. Mỗi thành viên chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc được phân công.

2. Cơ quan thi hành quyết định có nhiệm vụ và quyền hạn thi hành các loại quyết định theo quy định tại Điều 11, 12, 13 của Quy định này.

3. Nếu không thuộc nhiệm vụ và thẩm quyền thì Đội thi hành quyết định cấp huyện thi hành khi có quyết định phân công của Chủ tịch UBND cấp huyện.

4. Đội trưởng đội thi hành Quyết định ban hành Quyết định về việc phân công cho từng thành viên của Đội thụ lý hồ sơ.

5. Quyết định có hiệu lực pháp luật phải được tổ chức thi hành kịp thời theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội thi hành quyết định cấp xã

1. Thành phần của Đội thi hành quyết định cấp xã gồm có:

a) Đội trưởng: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp xã.

b) Thành viên: Cán bộ Văn phòng UBND, Tư pháp, Địa chính (Địa chính -xây dựng), Tiếp dân và Trưởng khóm, ấp (có liên quan).

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đội thi hành quyết định cấp xã:

a) Tổ chức thi hành các quyết định theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của quy định này.

b) Sử dụng con dấu của UBND cấp xã.

Điều 13. Thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội thi hành quyết định cấp huyện

1. Thành phần của Đội thi hành quyết định cấp huyện gồm có:

a) Đội trưởng: Phó Chủ tịch UBND cấp huyện.

b) Đội phó: Chánh hoặc Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

c) Thành viên: Cán bộ tiếp dân Ủy ban nhân dân, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý Đô thị (nếu có), Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng, Ban Giải phóng mặt bằng bồi thường giải tỏa tái định cư, Chủ tịch UBND cấp xã nơi có quyết định phải thi hành.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đội thi hành quyết định cấp huyện:

a) Tổ chức thi hành các quyết định theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 của Quy định này.

b) Tổ chức thi hành các quyết định theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Quy định này nếu có báo cáo của UBND xã là:

- Không đủ điều kiện về lực lượng, phương tiện để tổ chức thực hiện;

- Cá nhân là những người có chức sắc trong các tổ chức tôn giáo;

- Thi hành các quyết định có tài sản giá trị lớn gắn liền với đất.

c) Tổ chức thi hành các quyết định theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của quy định này, nếu:

- Vụ việc liên quan đến nhiều xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương mình;

- Theo quyết định phân công của UBND tỉnh nếu vụ việc liên quan đến nhiều huyện, thị xã, thành phố;

- Vụ việc có liên quan đến đất đai thuộc tổ chức.

d) Sử dụng con dấu của UBND cấp huyện;

Điều 14. Tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

1. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được thành lập theo quy định tại Nghị định 69/2009/NĐ-CP, Nghị định 197/2004/NĐ-CP và quy định của UBND tỉnh về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang, có nhiệm vụ theo thẩm quyền phân công, tổ chức thi hành các quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Quy định này.

2. Khi thành lập Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, cơ quan có thẩm quyền thành lập phải phân công chức năng, nhiệm vụ thi hành quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Chương III

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

Điều 15. Công tác vận động, giải thích và thuyết phục người phải thi hành quyết định tự nguyện thi hành quyết định

1. Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan tổ chức thi hành quyết định (sau đây gọi tắt là cơ quan tổ chức thi hành quyết định) tổ chức vận động, giải thích và thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành quyết định có hiệu lực.

Nhà nước khuyến khích người phải thi hành quyết định tự nguyện thi hành quyết định. Quá trình này là sự vận động, giải thích, thuyết phục của cơ quan tổ chức thi hành quyết định và có sự hỗ trợ của các tổ chức Mặt trận, đoàn thể tại địa phương.

2. Nếu các bên liên quan tự nguyện thỏa thuận việc thi hành quyết định thì cơ quan tổ chức thi hành quyết định tiến hành lập biên bản thống nhất về thời gian, địa điểm, phương thức thi hành và xử lý như sau:

a) Trường hợp nội dung thỏa thuận phù hợp với nội dung quyết định thì tổ chức thi hành hoặc xác định thời gian thực hiện theo sự thỏa thuận của các bên liên quan.

b) Trường hợp nội dung thỏa thuận khác với nội dung quyết định nhưng không trái pháp luật và đạo đức xã hội thì tổ chức thi hành hoặc lập biên bản xác định thời gian thực hiện theo sự thỏa thuận của các bên liên quan. Nếu là quyết định giải quyết tranh chấp đất đai và nội dung làm thay đổi hiện trạng sử dụng đất thì sau đó có văn bản báo cáo cho cơ quan đã thụ lý hồ sơ kèm theo biên bản đã thực hiện để cơ quan này tiến hành các thủ tục ban hành quyết định công nhận nội dung đã thỏa thuận.

c) Trường hợp nội dung thỏa thuận trái pháp luật và đạo đức xã hội, hoặc xâm hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức hoặc của Nhà nước thì cơ quan tổ chức thi hành quyết định có trách nhiệm giải thích cho các bên liên quan hiểu rõ. Nếu các bên liên quan vẫn bảo lưu nội dung đã thỏa thuận thì cơ quan tổ chức thi hành quyết định tổ chức thi hành quyết định theo đúng nội dung tuyên của quyết định.

3. Thời gian tự nguyện thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật:

a) Đối với quyết định giải quyết tranh chấp đất đai: Thực hiện theo thời gian tổ chức thi hành ghi trong quyết định có hiệu lực pháp luật; nếu có kéo dài thời gian thì phải được sự đồng ý của các đương sự.

b) Đối với quyết định thu hồi đất: Đúng theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp kéo dài thời gian thì thời điểm giao đất phải bảo đảm việc thi công công trình.

4. Mỗi lần vận động, giải thích, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành quyết định đều phải thể hiện bằng biên bản.

Nội dung biên bản gồm: Thành phần tham dự, trình tự và thể hiện rõ nội dung công bố quyết định có hiệu lực, ghi đầy đủ nội dung vận động, giải thích, thuyết phục của người và cơ quan thi hành quyết định.

5. Cơ quan tổ chức thi hành quyết định có trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc tự nguyện thi hành quyết định. Việc kiểm tra phải được thể hiện bằng biên bản.

Điều 16. Thông báo về việc thi hành quyết định

1. Trường hợp người phải thi hành quyết định không tự nguyện thi hành quyết định thì cơ quan tổ chức thi hành quyết định thông báo về việc thi hành quyết định.

Thông báo quy định thời gian thi hành cho người phải thi hành quyết định biết trước ít nhất là năm (05) ngày làm việc.

2. Thông báo về việc thi hành quyết định phải được thể hiện bằng văn bản và đảm bảo các nội dung sau:

a) Căn cứ ban hành thông báo (thẩm quyền, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, biên bản đã tống đạt quyết định...)

b) Đối tượng phải chấp hành việc thi hành quyết định và các đối tượng khác có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành quyết định này.

c) Nội dung quyết định phải thi hành.

d) Thời hạn cho phép cuối cùng phải thi hành quyết định (nếu cần thiết) và thời hạn cuối cùng cho tự nguyện thi hành quyết định.

đ) Thời gian và địa điểm tổ chức thi hành quyết định (nếu không tự nguyện thi hành)

e) Nội dung thông báo khẳng định nếu hết thời hạn thi hành quyết định mà đương sự không tự nguyện thi hành thì sẽ được tổ chức thi hành hoặc bị cưỡng chế thi hành. Trường hợp các đương sự có hành vi chống đối, cản trở việc thi hành thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Thông báo phải được tống đạt bằng biên bản.

Điều 17. Tổ chức thi hành quyết định có hiệu lực

1. Hết thời hạn quy định tự nguyện thi hành quyết định nêu trong thông báo thi hành quyết định, cơ quan thi hành quyết định phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức thi hành quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

Ngày tổ chức thi hành là ngày làm việc tiếp sau thời hạn cuối cùng để đương sự tự nguyện thi hành quyết định hoặc là ngày được ấn định theo thông báo phải thi hành quyết định.

2. Cơ quan tổ chức thi hành quyết định phân công và chuẩn bị các điều kiện vật chất cần thiết để thi hành.

3. Trong thời gian chuẩn bị tổ chức thi hành quyết định theo quy định tại Khoản 2 Điều này mà đương sự tự nguyện chấp hành thực hiện, thì cơ quan tổ chức thi hành quyết định lập biên bản thi hành xong quyết định và tiến hành các thủ tục kết thúc việc thi hành quyết định theo quy định tại Điều 25 của Quy định này.

4. Tiến hành tổ chức thi hành quyết định:

a) Cơ quan tổ chức thi hành quyết định triệu tập đương sự và những người liên quan đến trụ sở UBND cấp xã hoặc kết hợp với chính quyền địa phương đến địa điểm sẽ tiến hành thi hành quyết định, công bố:

- Hiệu lực của quyết định đã có hiệu lực pháp luật phải thi hành.

- Việc đã tống đạt quyết định có hiệu lực pháp luật.

- Việc đã tống đạt thông báo thi hành quyết định đã có hiệu lực pháp luật cho các đương sự.

b) Sau khi đã thực hiện xong việc công bố theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này, cơ quan tổ chức thi hành quyết định tổ chức việc thi hành quyết định.

5. Trường hợp chưa thể tổ chức thi hành quyết định:

Sau khi đã công bố các thủ tục theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này mà đương sự có dấu hiệu chống đối hoặc có sự chống đối, cản trở việc thi hành hay do trở ngại khách quan chưa thể hoặc không thể thi hành quyết định, thì cơ quan tổ chức thi hành quyết định thực hiện các công việc sau:

a) Lập biên bản chưa thể tổ chức thi hành quyết định hoặc không thể thi hành quyết định. Nội dung biên bản tương tự như Khoản 6 Điều này.

Sau đó niêm yết các loại văn bản: Quyết định, biên bản tống đạt quyết định, thông báo thi hành quyết định, biên bản công bố và tống đạt thông báo... tại trụ sở UBND cấp xã.

b) Tiếp tục kết hợp với Ủy ban nhân dân và các tổ chức Mặt trận, đoàn thể cấp xã tiến hành vận động, giải thích, thuyết phục để người phải thi hành quyết định tự giác thực hiện.

c) Nếu sau đó tổ chức thi hành mà quyết định vẫn chưa được thực hiện hoặc có dấu hiệu chống đối của người phải thi hành quyết định thì cơ quan tổ chức thi hành quyết định có văn bản báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân cấp huyện hoặc đề nghị ban hành quyết định cưỡng chế.

6. Trường hợp tổ chức thi hành quyết định không thành:

a) Lập biên bản thi hành quyết định không thành, ghi rõ ý kiến của đương sự và các bên liên quan và lý do không chấp hành.

Nếu đương sự không ký tên vào biên bản thì nêu rõ lý do và mời hai nhân chứng ký tên chứng kiến; nếu vì lý do bất khả kháng mà không mời được nhân chứng thì các thành viên tham gia thi hành quyết định cùng ký tên vào biên bản để chịu trách nhiệm về kết quả thi hành quyết định. Biên bản này phải được UBND cấp xã xác nhận và cung cấp cho đương sự, các đối tượng liên quan đồng thời được niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã.

b) Nếu đương sự có hành vi chống đối, cản trở việc thi hành quyết định gây mất an ninh, trật tự mà hành vi đó có dấu hiệu vi phạm hành chính thì ngoài việc thực hiện nội dung theo quy định tại Điểm a, Khoản 6 Điều này, cơ quan tổ chức thi hành quyết định còn lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi gây mất an ninh, trật tự. Việc lập biên bản vi phạm hành chính trong trường hợp này phải thực hiện đúng theo quy định tại Khoản 22 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008 và Điều 22 Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008.

7. Trường hợp quyết định thuộc thẩm quyền thi hành của UBND cấp xã theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 12 Quy định này nhưng UBND cấp xã không đủ điều kiện hoặc không thể tổ chức thi hành như quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 13 Quy định này thì UBND cấp xã phải có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện.

Sau khi nhận được báo cáo của UBND cấp xã, trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, Chủ tịch UBND cấp huyện phải ban hành quyết định phân công thi hành quyết định cho Đội thi hành quyết định cấp huyện thực hiện.

Điều 18. Thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai

1. Trường hợp giao đất:

Khi thi hành quyết định trong trường hợp giao đất, cơ quan tổ chức thi hành quyết định phải thực hiện các công việc sau:

a) Yêu cầu người được giao đất chuẩn bị mốc ranh và các vật dụng cần thiết khác; trưng tập cán bộ đo đạc (hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền trưng tập cán bộ trước đây đã đo đạc) đúng thời gian và địa điểm thi hành.

b) Cắm các trụ mốc xác định diện tích đất hoặc ranh đất theo sơ đồ thửa đất.

c) Biên bản phải thể hiện tọa độ, giao hội cố định các mốc ranh - có ít nhất ba (03) điểm giao hội là địa vật chắc chắn - để không dịch chuyển mốc ranh sau này.

Trường hợp phức tạp hoặc phán đoán có thể bị chuyển dịch thì sau khi thi hành xong phải chụp lại một số hình ảnh.

2. Trường hợp giao đất theo ranh đất; giữ y hiện trạng sử dụng đất:

a) Nếu quyết định tuyên “công nhận hiện trạng sử dụng đất theo sơ đồ đo đạc ngày…” thì cơ quan tổ chức thi hành quyết định thực hiện theo sơ đồ đó với các mốc ranh cụ thể của sơ đồ đó.

b) Nếu quyết định tuyên “giữ y” hoặc “giữ nguyên” “hiện trạng sử dụng đất theo sơ đồ đo đạc ngày…” mà sơ đồ không có các mốc ranh thì cơ quan tổ chức thi hành quyết định tiến hành đo kiểm tra theo kích thước diện tích, giao đất theo sơ đồ đó và cắm các mốc ranh mới.

c) Nếu quyết định tuyên tạm thời (hoặc không dùng từ "tạm thời") giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất cho các đương sự theo bản đồ đo đạc ngày… (hoặc không có bản đồ đo đạc). Các đương sự tự thỏa thuận trên cơ sở hòa giải để xác lập ranh đất, nếu thỏa thuận được thì Nhà nước sẽ xem xét công nhận theo quy định của pháp luật”, “ hoặc nếu thoả thuận được thì Nhà nước sẽ xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”, “hoặc muốn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải được thoả thuận” thì cơ quan thi hành quyết định không phải thi hành quyết định.

Nếu các đương sự yêu cầu UBND cấp xã giúp đỡ hòa giải thì tham gia. Hoặc sau khi tự hòa giải các đương sự yêu cầu chứng thực thì UBND cấp xã chứng thực theo yêu cầu của đương sự.

Sau khi hòa giải thành các đương sự thực hiện thủ tục hợp thức hóa quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp nhận thành quả lao động bằng lúa hoặc tiền, vàng:

a) Nếu các đương sự thống nhất nhận thành quả lao động bằng lúa hoặc tiền, vàng thì cơ quan thi hành quyết định lập biên bản với các đương sự.

Trường hợp đương sự không nhận thì ban hành thông báo quy định thời gian không nhận.

b) Thành quả lao động bằng lúa:

Nếu người được thi hành không nhận lúa thì cơ quan tổ chức thi hành quyết định lập thủ tục phát mãi - chuyển thành tiền và gửi vào tài khoản thanh toán cho đương sự tại ngân hàng.

Nếu thống nhất được thì cơ quan tổ chức thi hành quyết định động viên người phải thi hành quyết định trả bằng tiền và gửi vào tài khoản thanh toán cho đương sự tại ngân hàng.

Việc phát mãi lúa và động viên người phải thi hành quyết định trả bằng tiền nêu trên phải có biên bản định giá của Hội đồng định giá cấp huyện tại thời điểm và lưu trong hồ sơ thi hành quyết định.

c) Thành quả lao động bằng tiền, vàng:

Nếu người được thi hành không nhận thành quả lao động bằng tiền, vàng thì cơ quan tổ chức thi hành quyết định lập thủ tục nhận và gửi vào tài khoản thanh toán cho đương sự tại ngân hàng.

d) Sau khi gửi vào ngân hàng, cơ quan thi hành quyết định thông báo bằng văn bản cho đương sự biết.

đ) Nếu người phải thi hành quyết định có nghĩa vụ trả thành quả lao động nhưng không trả thì cơ quan thi hành quyết định tổ chức động viên, giải thích, thuyết phục thi hành; nếu không thành thì tổ chức cưỡng chế theo Quy định này.

Điều 19. Thi hành quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

1. Thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 13 tháng 8 năm 2009 quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (sau đây gọi tắt là Nghị định 69/2009/NĐ-CP).

2. Trường hợp người được bồi thường ủy quyền cho người khác nhận tiền thay thì phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật, trong đó ghi rõ nội dung ủy quyền nhận thay tiền bồi thường, tiền hỗ trợ hay nền nhà tái định cư.

3. Nếu không có thỏa thuận khác về việc tái định cư giữa tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và người bị thu hồi đất, thì tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải:

a) Bàn giao đất ở hoặc nhà ở và quyết định giao đất, giao nhà ở cho người được bố trí tái định cư.

Trường hợp đất ở tái định cư thuộc diện phải nộp tiền sử dụng đất thì ban hành quyết định cấp đất có điều kiện.

b) Lập biên bản về việc bàn giao đất ở, nhà ở ngoài thực địa và các biên bản giao nhận quyết định giao đất.

4. Trường hợp người bị thu hồi đất không nhận nhà ở hoặc nền tái định cư thì phải giữ nguyên nhà ở hoặc nền tái định cư đã cấp và thực hiện các công việc sau:

a) Tống đạt thông báo nhận quyết định giao đất hoặc nhà ở.

b) Tống đạt thông báo về việc bàn giao nhà ở, đất ở trên thực địa.

5. Trong trường hợp chưa có chỗ tái định cư kịp thời thì động viên, thuyết phục người bị thu hồi đất và thực hiện chính sách thuê nhà ở trong thời gian chưa bố trí nền tái định cư và thời gian cất nhà ở cho họ.

6. Trường hợp người bị thu hồi đất không trực tiếp nhận tiền chi trả bồi thường, hỗ trợ thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chuyển khoản tiền chi trả vào tài khoản thanh toán cho người bị thu hồi đất mở tại ngân hàng.

Sau đó thông báo về việc nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tống đạt thông báo về việc yêu cầu nhận tiền cho người bị thu hồi đất.

7. Các thỏa thuận nêu tại Điều này phải thực hiện bằng biên bản.

Điều 20. Thi hành quyết định thu hồi đất

1. Điều kiện thi hành quyết định thu hồi đất: Các cơ quan nhà nước đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quy định tại các Điều 27, 28, 29, 30 và Điều 31 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP:

a) Quyết định thu hồi đất thực hiện đúng theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP.

Nếu việc thu hồi đất không phải bồi thường thì quyết định thu hồi đất có hiệu lực khi đã đến thời gian bàn giao đất cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng nêu trong quyết định.

Nếu việc thu hồi đất phải bồi thường hoặc được hỗ trợ thì quyết định thu hồi đất có hiệu lực trong thời hạn hai mươi (20) ngày theo quy định tại Khoản 4 Điều 31 Nghị định số 69/2009/ NĐ-CP.

b) Đã thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại Khoản 4 Điều 31 Nghị định số 69/2009/ NĐ-CP.

c) Đã giải quyết việc tái định cư nếu có chính sách tái định cư.

2. Tổ chức thi hành theo quy định.

Điều 21. Thẩm quyền ban hành và tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế

1. Sau khi hết thời hạn thông báo thi hành quyết định có hiệu lực, nếu người phải thi hành có điều kiện thi hành mà không thi hành hoặc cơ quan thi hành quyết định đánh giá tình hình an ninh, trật tự, mức độ đối phó và cản trở, chống đối của đương sự nếu thấy quá phức tạp hoặc đã tổ chức thi hành mà gặp cản trở, chống đối thì UBND cấp xã hoặc Đội thi hành quyết định cấp huyện có văn bản đề nghị UBND cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế.

a) Quyết định cưỡng chế gồm những nội dung chủ yếu sau: Ngày, tháng năm ban hành quyết định; căn cứ ban hành quyết định; họ tên, chức vụ, đơn vị người ban hành quyết định; họ tên, nơi cư trú, địa chỉ của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế; biện pháp cưỡng chế; thời gian, địa điểm thực hiện; nội dung tổ chức cưỡng chế; tổ chức được giao thực hiện nhiệm vụ cưỡng chế; các cơ quan có trách nhiệm phối hợp; chữ ký của người ban hành quyết định và dấu của cơ quan ban hành.

b) Quyết định cưỡng chế phải được tống đạt cho các đương sự bị cưỡng chế ít nhất năm (05) ngày trước khi thi hành.

Đối với quyết định cưỡng chế thu hồi đất phải được tống đạt ít nhất mười lăm (15) ngày trước khi thi hành.

c) Quyết định cưỡng chế phải được gửi cho Chủ tịch UBND cấp xã nơi tổ chức cưỡng chế để phối hợp thực hiện.

d) Thời hiệu thi hành quyết định cưỡng chế thực hiện tương tự theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 37/NĐ-CP.

2. Việc ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai và quyết định thu hồi đất phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục ban hành quyết định cưỡng chế tương tự quy định tại các Điều 4, 5, 6 Nghị định số 37/2005/NĐ-CP và Quy định này.

3. Ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất:

Quyết định cưỡng chế đối với việc thu hồi đất phải đảm bảo điều kiện để thi hành quyết định thu hồi đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Quy định này.

4. Trình tự thi hành quyết định cưỡng chế:

a) Đội thi hành quyết định cấp huyện thông báo bằng văn bản về thời gian và phương thức thi hành quyết định cưỡng chế cho người phải thi hành quyết định và Chủ tịch UBND cấp xã nơi thực hiện việc cưỡng chế biết.

b) Kê biên tài sản của đương sự bị cưỡng chế nhằm bảo đảm chi phí cho việc thực hiện quyết định cưỡng chế (khi cần thiết). Thủ tục kê biên tài sản được thực hiện tương tự theo quy định tại các Điều 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 Nghị định số 37/2005/NĐ-CP và Thông tư 16/2010/TT-BTNMT ngày 26 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

c) Tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế:

Việc cưỡng chế phải được lập thành biên bản. Trong biên bản phải ghi rõ thời gian, địa điểm tổ chức cưỡng chế; cơ quan chủ trì tiến hành cưỡng chế; cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế; đại diện chính quyền địa phương nơi tiến hành cưỡng chế, người chứng kiến; tên tài sản, phương tiện bị tạm giữ, kê biên... (tình trạng và chất lượng của tài sản...).

Trình tự và thủ tục tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế được thực hiện tương tự theo quy định của Nghị định số 37/2005/NĐ-CP.

5. Thi hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất:

Việc thi hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất phải tuân thủ các quy định tại Điều 32 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP, cụ thể:

a) Thực hiện đúng trình tự, thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quy định tại các Điều 27, 28, 29, 30 và Điều 31 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP;

b) Đã quá ba mươi (30) ngày, kể từ thời điểm phải bàn giao đất quy định tại Khoản 4 Điều 31 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP mà người có đất bị thu hồi không bàn giao đất cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng;

c) Sau khi đại diện của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã nơi có đất thu hồi đã vận động, thuyết phục nhưng người có đất bị thu hồi không chấp hành việc bàn giao đất cho Nhà nước;

d) Có quyết định cưỡng chế của UBND cấp có thẩm quyền;

đ) Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế. Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận quyết định cưỡng chế thì sau khi lập biên bản về việc tống đạt quyết định, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phối hợp với UBND cấp xã niêm yết công khai quyết định cưỡng chế tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất thu hồi.

e) Sau mười lăm (15) ngày, kể từ ngày giao trực tiếp quyết định cưỡng chế hoặc ngày niêm yết công khai quyết định cưỡng chế theo quy định tại Điểm b Khoản 1 và Điểm đ Khoản 5 điều này mà người bị cưỡng chế không bàn giao đất thì UBND cấp huyện chỉ đạo, tổ chức lực lượng cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

g) Việc xử lý tài sản trên đất như nhà ở, vật kiến trúc, cây lâu năm…khi tổ chức thi hành quyết định có hiệu lực hoặc thi hành quyết định cưỡng chế phải thực hiện theo quy định tại Chương IV Quy định này.

6. Trong quá trình tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế, nếu cá nhân, tổ chức có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì đề xuất và chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật về hình sự.

Điều 22. Đảm bảo việc tổ chức thi hành quyết định có hiệu lực

1. Cơ quan tổ chức thi hành quyết định có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành triển khai và tổ chức thi hành quyết định có hiệu lực.

2. Trường hợp cần thiết để bảo đảm trật tự, an toàn trong quá trình tổ chức thi hành quyết định, cơ quan tổ chức thi hành quyết định có văn bản yêu cầu cơ quan Công an cùng cấp tham gia theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 37/2005/NĐ-CP.

3. Khi thi hành quyết định cưỡng chế, Đội thi hành quyết định phải mời đại diện Hội đồng nhân dân, Hội Nông dân (nếu đối tượng thi hành là nông dân) và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện tham gia để giám sát việc thực hiện biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định theo quy định tại Điều 115 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002.

Điều 23. Tạm đình chỉ thi hành quyết định

1. Việc tạm đình chỉ thi hành quyết định có hiệu lực chỉ được thực hiện khi có quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Quyết định tạm đình chỉ phải nêu rõ lý do và thời hạn tạm đình chỉ thi hành.

2. Trường hợp có khiếu nại tiếp thì thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Đối với quyết định tranh chấp đất đai cuối cùng do Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành thì việc tạm đình chỉ thi hành được thực hiện khi có văn bản của cơ quan ban hành quyết định hoặc cơ quan cấp trên có thẩm quyền.

Điều 24. Đình chỉ thi hành quyết định

Việc đình chỉ thi hành quyết định đã có hiệu lực pháp luật phải có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 25. Kết thúc việc thi hành quyết định

1. Công tác thi hành quyết định kết thúc khi cơ quan tổ chức thi hành quyết định thực hiện xong nội dung nêu trong quyết định, thể hiện bằng biên bản thi hành xong quyết định hoặc biên bản thi hành quyết định cưỡng chế.

2. Cơ quan tổ chức thi hành quyết định phải có văn bản báo cáo kết quả việc thi hành quyết định cho Chủ tịch UBND cấp huyện.

Điều 26. Hồ sơ thi hành quyết định

Tùy theo nội dung thi hành của từng quyết định mà hồ sơ thi hành quyết định thể hiện:

1. Quyết định đã có hiệu lực pháp luật (bản chính hoặc sao y, sao lục).

2. Các chứng từ, tài liệu xác định quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đủ điều kiện thi hành, gồm:

a) Biên bản đã tống đạt quyết định;

b) Văn bản xác định việc không có tiếp khiếu hoặc khởi kiện tại Tòa án (nếu có);

c) Biên bản vận động, giải thích thuyết phục để cá nhân, tổ chức và người có liên quan tự nguyện thi hành quyết định;

d) Biên bản về việc chưa thể tổ chức thi hành quyết định.

3. Thông báo về việc thi hành quyết định có hiệu lực.

Biên bản tống đạt thông báo phải thi hành quyết định.

4. Các chứng từ, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện nội dung quyết định đã có hiệu lực pháp luật (sơ đồ đo đạc …).

5. Báo cáo của UBND cấp xã đề nghị UBND cấp huyện thi hành quyết định.

6. Quyết định phân công thi hành quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện. Quyết định phân công thụ lý thi hành quyết định của cơ quan tổ chức thi hành quyết định.

7. Biên bản về việc thi hành quyết định không thành.

8. Văn bản đề nghị ban hành quyết định cưỡng chế.

9. Quyết định cưỡng chế của Chủ tịch UBND cấp huyện; biên bản tống đạt.

10. Biên bản kê biên tài sản để đảm bảo thi hành quyết định.

11. Thông báo về thời gian thi hành quyết định cưỡng chế; biên bản tống đạt.

12. Biên bản về việc thi hành xong quyết định. (Hoặc biên bản thi hành xong quyết định cưỡng chế).

13. Văn bản báo cáo của cơ quan thi hành quyết định về việc đã thi hành xong quyết định.

14. Các văn bản, tài liệu khác liên quan.

Chương IV

XỬ LÝ TÀI SẢN KHI TỔ CHỨC CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐẤT

Điều 27. Xử lý tài sản

1. Khi tổ chức cưỡng chế tháo dỡ, di chuyển công trình xây dựng đi nơi khác để bàn giao đất mà trong công trình và trên đất đó có tài sản không thuộc diện phải cưỡng chế thì người tổ chức cưỡng chế yêu cầu cá nhân, tổ chức phải thi hành quyết định cưỡng chế và những người khác có mặt trong công trình ra khỏi công trình hoặc khu vực đất, đồng thời yêu cầu họ tự di chuyển tài sản không thuộc đối tượng cưỡng chế ra ngoài. Trường hợp người bị cưỡng chế có hành vi:

a) Không rời khỏi công trình và khu vực đất, không tự chuyển tài sản không thuộc đối tượng cưỡng chế ra ngoài theo yêu cầu của cơ quan tổ chức cưỡng chế, thì lực lượng cưỡng chế áp giải họ cùng tài sản ra khỏi công trình hoặc khu vực đất phải thu hồi.

b) Từ chối nhận tài sản, thì cơ quan tổ chức cưỡng chế lập biên bản ghi rõ số lượng, chủng loại, tình trạng từng loại tài sản và thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện để trông giữ, bảo quản hoặc bảo quản tại kho của cơ quan ra quyết định cưỡng chế và thông báo thời gian, địa điểm để cá nhân, tổ chức có tài sản nhận lại tài sản. Người bị cưỡng chế phải chịu các chi phí vận chuyển, trông giữ, bảo quản tài sản.

Việc thuê tổ chức trông giữ tài sản bị cưỡng chế phải được lập thành hợp đồng (theo mẫu hợp đồng dân sự).

2. Quá thời hạn sáu (06) tháng, kể từ ngày nhận được thông báo đến nhận tài sản mà người bị cưỡng chế không đến nhận tài sản (trừ trường hợp có lý do chính đáng) thì:

a) Tài sản được bán đấu giá theo quy định của pháp luật. Số tiền thu được, sau khi trừ các chi phí cho việc vận chuyển, trông giữ, bảo quản, xử lý tài sản sẽ được gửi vào tài khoản thanh toán cho đương sự mở tại ngân hàng và thông báo cho cá nhân, tổ chức có tài sản biết để nhận khoản tiền đó.

b) Người tổ chức cưỡng chế tổ chức tiêu hủy theo quy định của pháp luật nếu tài sản bị hư hỏng đến mức không còn sử dụng được và không còn giá trị. Trước khi tiêu hủy tài sản, người tổ chức cưỡng chế phải lập biên bản ghi rõ tình trạng của tài sản.

Điều 28. Xử lý tài sản đã bồi thường thiệt hại theo quyết định bồi thường thiệt hại khi thu hồi đất

1. Đối với tài sản là nhà cửa, công trình xây dựng, cây trồng và vật nuôi đã được bồi thường theo quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì cơ quan tổ chức thi hành quyết định phải kiểm tra lại đúng số lượng và chủng loại. Lập biên bản và tống đạt thông báo cho đương sự đến tiếp nhận trong thời hạn mười (10) ngày, nếu đương sự không tiếp nhận thì cơ quan tổ chức thi hành quyết định tiến hành hủy bỏ hoặc tặng cho người có nhu cầu sử dụng.

2. Đối với cây trồng, vật nuôi nếu chỉ được giải quyết chính sách hỗ trợ thì trước khi cưỡng chế, cơ quan tổ chức thi hành quyết định phải có văn bản thông báo và tống đạt thông báo cho chủ sở hữu đến tiếp nhận lại ngay. Trường hợp chủ sở hữu không đến tiếp nhận thì cơ quan tổ chức thi hành quyết định tổ chức phát mãi - chuyển thành tiền và thông báo cho chủ sở hữu nhận tiền. Nếu chủ sở hữu không nhận tiền thì cơ quan tổ chức thi hành quyết định gửi vào tài khoản tiền gửi cho đương sự.

3. Việc bán cây trồng, vật nuôi theo quy định tại Khoản 2 Điều này phải có biên bản định giá của Hội đồng định giá cấp huyện và lưu trữ biên bản trong hồ sơ thi hành quyết định.

Chương V

KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ VIỆC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH CÓ HIỆU LỰC

Điều 29. Quyền khiếu nại về thi hành quyết định có hiệu lực

Các đương sự có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật có quyền khiếu nại đối với quyết định, hành vi của thủ trưởng cơ quan, hành vi của thành viên tổ chức thi hành quyết định, nếu có căn cứ cho rằng các quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Thời hiệu khiếu nại là chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được quyết định, ngày tổ chức thi hành quyết định hoặc biết được hành vi trái pháp luật của thủ trưởng cơ quan thi hành quyết định, hành vi trái pháp luật của thành viên tổ chức thi hành quyết định.

Điều 30. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại về việc thi hành quyết định được thực hiện theo quy định của pháp luật khiếu nại.

Điều 31. Tố cáo và giải quyết tố cáo về thi hành quyết định có hiệu lực

Việc tố cáo và giải quyết tố cáo về việc thi hành quyết định được thực hiện theo quy định của pháp luật tố cáo.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 32. Sử dụng biểu mẫu hướng dẫn kèm theo

Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện và các cơ quan tổ chức thi hành quyết định sử dụng các biểu mẫu tại phụ lục được ban hành kèm theo Quyết định này. Thể thức và kỹ thuật trình bày các văn bản phải theo đúng quy định của Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

Điều 33. Trách nhiệm ngành Thanh tra

1. Chánh Thanh tra tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, hướng dẫn việc thi hành quyết định này; tham mưu và giúp UBND tỉnh quản lý, theo dõi công tác thi hành quyết định có hiệu lực; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình thi hành các quyết định có hiệu lực.

2. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Thanh tra tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn việc tổ chức thi hành, thực hiện các loại biểu mẫu và sổ sách khi thi hành quyết định có hiệu lực.

Điều 34. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã và Chủ tịch UBND cấp huyện.

1. Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật trên địa bàn quản lý theo Quy định này.

2. Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác tổ chức chỉ đạo, điều hành hoạt động thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật trên địa bàn quản lý.

3. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu và giúp UBND cấp huyện quản lý, tổng hợp, theo dõi công tác thi hành quyết định có hiệu lực trên địa bàn huyện.

Điều 35. Trách nhiệm phối hợp thi hành quyết định có hiệu lực

1. Thủ trưởng các Sở, ban ngành cấp tỉnh có liên quan, Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm phối hợp và hỗ trợ theo yêu cầu của cơ quan tổ chức thi hành quyết định có hiệu lực.

2. Cơ quan thụ lý và tham mưu ban hành quyết định hoặc cơ quan đã ban hành quyết định có trách nhiệm:

a) Cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến quyết định có hiệu lực pháp luật để phục vụ cho công tác thi hành quyết định khi có yêu cầu cơ quan tổ chức thi hành quyết định. Các hồ sơ, tài liệu phải được cơ quan cung cấp xác nhận sao y, sao lục và cung cấp cho cơ quan thi hành quyết định trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu.

b) Trong trường hợp cần thiết thì cử cán bộ, công chức phối hợp tham gia khi có yêu cầu hợp lý của cơ quan tổ chức thi hành quyết định.

2. Giám đốc Công an tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm và triển khai trong ngành để phối hợp với cơ quan tổ chức thi hành quyết định khi được yêu cầu; đảm bảo công tác thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật diễn ra an toàn và trật tự, ngăn chặn kịp thời và xử lý theo thẩm quyền đối với những hành vi cản trở, chống đối trong quá trình tổ chức thi hành quyết định có hiệu lực.

Điều 36. Các quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực pháp luật trước ngày Quyết định này có hiệu lực nếu chưa thi hành thì áp dụng Quy định này để thực hiện.

Điều 37. Chế độ báo cáo

1. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm (theo định kỳ báo cáo của UBND tỉnh) hoặc khi có yêu cầu đột xuất, UBND cấp huyện báo cáo tình hình thi hành quyết định theo địa bàn, lĩnh vực quản lý cho Chánh Thanh tra tỉnh để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm hoặc theo yêu cầu đột xuất, Chánh Thanh tra tỉnh báo cáo tình hình thi hành quyết định và đề xuất các giải pháp giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành công tác thi hành quyết định. Khi sơ kết, tổng kết ngành thanh tra có sơ kết, tổng kết việc thi hành quyết định trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có khó khăn hoặc vướng mắc, yêu cầu các cơ quan báo cáo về Thanh tra tỉnh để tổng hợp và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung cho UBND tỉnh./.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 09/2012/QĐ-UBND về Quy định công tác thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật trong quản lý đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh An Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.171

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.17