Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; danh mục dự án đề nghị điều chỉnh, bổ sung diện tích thực hiện trong năm 2019 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ chấp thuận; danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận

Số hiệu: 01/2019/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Bùi Minh Châu
Ngày ban hành: 29/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2019/NQ-HĐND

Phú Thọ, ngày 29 tháng 03 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA DANH MỤC BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG PHẢI THU HỒI ĐẤT; DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA; DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DIỆN TÍCH THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019 THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CHẤP THUẬN; DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHẤP THUẬN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHÓA XVIII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 1206/TTr-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục 30 dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 héc ta thực hiện trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ với diện tích 47,236 héc ta, trong đó đất trồng lúa là 30,50 héc ta, diện tích các loại đất còn lại là 16,736 héc ta, bao gồm:

- 19 dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng theo Khoản 3, Điều 62;

- 11 dự án sử dụng đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo Điều 73 Luật Đất đai năm 2013 phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa.

Chi tiết từng huyện, thành, thị như sau:

- Thành phố Việt Trì 07 dự án với diện tích 26,47 héc ta, trong đó có sử dụng vào đất trồng lúa 19,59 héc ta; các loại đất còn lại 6,88 héc ta.

- Thị xã Phú Thợ 01 dự án với diện tích 0,50 héc ta, trong đó có sử dụng vào đất trồng lúa 0,46 héc ta; các loại đất còn lại 0,04 héc ta.

- Huyện Thanh Thủy 03 dự án với diện tích 2,465 héc ta sử dụng vào đất trồng lúa.

- Huyện Phù Ninh 02 dự án với diện tích 0,401 héc ta, trong đó có sử dụng vào đất trồng lúa 0,395 héc ta; các loại đất còn lại 0,006 héc ta.

- Huyện Tam Nông 02 dự án với diện tích 5,86 héc ta, trong đó có sử dụng vào đất trồng lúa 2,66 héc ta; các loại đất còn lại 3,20 héc ta.

- Huyện Lâm Thao 01 dự án với diện tích 2,00 héc ta sử dụng vào đất trồng lúa.

- Huyện Đoan Hùng 05 dự án với diện tích 2,40 héc ta, trong đó có sử dụng vào đất trồng lúa 0,67 héc ta; các loại đất còn lại 1,73 héc ta.

- Huyện Hạ Hòa 02 dự án với diện tích 1,14 héc ta, trong đó có sử dụng vào đất trồng lúa 0,48 héc ta; các loại đất còn 0,66 héc ta.

- Huyện Thanh Ba 06 dự án với diện tích 2,29 héc ta, trong đó có sử dụng vào đất trồng lúa 1,20 héc ta; các loại đất còn lại 1,09 héc ta.

- Dự án trên địa bàn các huyện: Yên Lập, Hạ Hòa, Thanh Ba, Phù Ninh và Thị xã Phú Thọ (Dự án xây dựng Trạm biến áp 220 KV Nghĩa Lộ và đường dây 220 KV đấu nối Nghĩa Lộ - TBA 500 KV Việt Trì) với diện tích 3,71 héc ta, trong đó sử dụng vào đất trồng lúa 0,58 héc ta; các loại đất còn lại 3,13 héc ta.

(Chi tiết có biểu số 01 kèm theo)

Điều 2. Điều chỉnh về vị trí, diện tích, loại hạng đất của 10 dự án trong tổng số các dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết trước đây đang còn hiệu lực, với tổng diện tích của 10 dự án sau khi điều chỉnh là 98,18 ha (đất trồng lúa 31,78 ha, đất khác 66,40 ha), cụ thể:

- Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016: Điều chỉnh vị trí, diện tích, loại hạng đất của 03 dự án, với tổng diện tích của 03 dự án sau khi điều chỉnh là 1,02 héc ta (đất lúa 0,14 héc ta, đất khác 0,88 héc ta);

- Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 và Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018: Điều chỉnh vị trí, diện tích, loại hạng đất của 01 dự án, với diện tích của dự án sau khi điều chỉnh là 50,00 héc ta (đất lúa 9,33 héc ta, đất khác 40,67 héc ta);

- Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017: Điều chỉnh vị trí, diện tích, loại hạng đất của 01 dự án, với diện tích của dự án sau khi điều chỉnh là 10,20 héc ta (đất lúa 3,50 héc ta, đất khác 6,70 héc ta);

- Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017: Điều chỉnh vị trí, diện tích, loại hạng đất của 01 dự án, với diện tích của dự án sau khi điều chỉnh là 0,27 héc ta (đất khác 0,27 héc ta);

- Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018: Điều chỉnh vị trí, diện tích, loại hạng đất của 04 dự án, với tổng diện tích của 04 dự án sau khi điều chỉnh là 36,69 héc ta (đất lúa 18,81 héc ta, đất khác 17,88 héc ta).

(Chi tiết có biểu 02 kèm theo)

Điều 3. Dự án trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận

Tổng số có 01 dự án, với tổng diện tích cần thu hồi là 16,0 héc ta, trong đó có sử dụng đất trồng lúa 13,0 héc ta; các loại đất còn lại là 3,0 héc ta.

(Chi tiết có biểu 03 kèm theo)

Điều 4. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và thực hiện các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đối với các dự án sử dụng đất trồng lúa trên 10 héc ta theo quy định;

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, kỳ họp bất thường thông qua ngày 27 tháng 3 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VPQH, VPCP;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Vụ Pháp chế Bộ TN và MT;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- VKSND, TAND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- TTHĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- CVP, PCVP;
- TT Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu VT
.

CHỦ TỊCH
Bùi Minh Châu

 

Biểu 01

DANH MỤC BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, CÁC DỰ ÁN CẦN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA SANG MỤC ĐÍCH PHI NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số: 01/2019/NQ-HĐND ngày 29 tháng 3 năm 2019 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

Đơn vị tính: ha

STT

Tên dự án, công trình

Địa điểm thực hiện

Chủ Đầu tư

Tng diện tích

Căn cứ thực hiện dự án

Tổng số

Trong đó

Đất lúa

Các loại đất khác

 

TỔNG CỘNG: 30 dự án

47,236

30,500

16,736

 

I

Thành phố Việt Trì

 

 

26,470

19,590

6,880

 

1

Dự án xây dựng Trụ sở làm việc mới Tòa án nhân dân thành phố Việt Trì

Xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì

Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ

1,060

1,050

0,010

QĐ số 716A/QĐ-TATPT ngày 15/10/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; QĐ số 40/QĐ-TANDTC-KHTC ngày 28/3/2017 của Tòa án nhân dân tối cao về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

2

Dự án xây dựng: Trung tâm thương mại và đại lý các hãng xe ô tô

Xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì

Công ty TNHH xây dựng Tự Lập

1,890

1,880

0,010

Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

3

Dự án Khu nhà ở đô thị Đồng Cả Ông

Phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì

Chủ Đầu tư

16,000

13,000

3,000

QĐ số 3039/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

4

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các lô đất ở có ký hiệu LK40, LK41, LK42, LK43 thuộc quy hoạch Khu đô thị Tây Nam, thành phố Việt Trì

Phường Minh Nông, tp Việt Trì

Chủ Đầu tư

1,330

1,110

0,220

Văn bản 2376/UBND-KTN ngày 8/6/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

5

Dự án Khu nhà ở đô thị tại khu đất thu hồi của Trung tâm ngoại ngữ - Tin học (cũ)

Phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì

Trung tâm phát triển quỹ đất Phú Thọ

5,660

2,090

3,570

QĐ số 180/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đô thị tại khu đất thu hồi của Trung tâm ngoại ngữ - Tin học (cũ) tại phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì

6

Dự án khu đấu giá QSD đất ở và đất thương mại dịch vụ tại đồng Mồng Xung, xã Thanh Đình

Xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì

Trung tâm phát triển quỹ đất Phú Thọ

0,350

0,300

0,050

QĐ số: 1855/QĐ-UBND ngày 26/06/2018 của UBND thành phố Việt Trì về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy Hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất ở dân cư và đất dịch vụ thương mại tại khu Đồng Mồng Xung, xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì.

7

Cửa hàng giới thiệu sản phẩm và xưởng bảo dưỡng, sửa chữa ô tô

Xã Kim Đức, thành phố Việt Trì

Công ty TNHH thương mại xây dựng Kim Đức

0,180

0,160

0,020

Quyết định số 3746/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

II

Thị xã Phú Thọ

 

 

0,500

0,460

0,040

 

8

Dự án mở rộng Bệnh viện thị xã Phú Thọ

Phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ

Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ

0,500

0,460

0,040

Văn bản số 5386/UBND-KTN ngày 26/11/2018 về việc đồng ý chủ trương thực hiện dự án mở rộng bệnh viện

III

Huyện Thanh Thủy

 

 

2,465

2,465

0,000

 

9

Dự án xây dựng Cửa hàng xăng dầu Bảo Yên

Khu 1, xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy

Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ thương mại Nam Hải

0,300

0,300

 

QĐ số 3093/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh vv phê duyệt chủ trương đầu tư

10

Mở rng chùa Hoa An, xã Bảo Yên

xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy

 

0,065

0,065

0,000

Văn bản số 1008/UBND-KTN của UBND tỉnh về việc đồng ý chủ trương mở rộng chùa Hoa An, xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy

11

Dự án xây dựng nhà máy sản xuất nội thất công nghiệp

Xã Đồng Luận, huyện Thanh Thủy

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Phương Đông

2,100

2,100

 

QĐ số 307/QĐ-UBND ngày 15/2/2019 của UBND tỉnh vv phê duyệt chủ trương đầu tư

IV

Huyện Phù Ninh

 

 

0,401

0,395

0,006

 

12

Xây dựng và lắp đặt đường dây 35KV thuộc dự án "Đầu tư dây truyền công nghệ sản xuất ngòi đạn pháo nhà máy Z121"

xã Trung Giáp

Nhà máy Z129 - Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

0,011

0,005

0,006

Văn bản số 991/UBND-KTN ngày 14/3/2019 của UBND tỉnh về việc thống nhất hướng tuyến đường dây 35KV và Trạm biến áp 1600KVA-35/0,4KV

13

Dự án tái định cư dự án xây dựng hạ tầng thiết yếu khu xử lý chất thải rắn Trạm Thản

Khu 5, xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh

Sở Xây dựng

0,390

0,390

 

Quyết định số 2511/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ vv phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình

V

Huyện Tam Nông

 

 

5,860

2,660

3,200

 

14

Dự án đường giao thông nối tỉnh lộ 316B đi xã Dậu Dương

Thị trấn Hưng Hóa, xã Dậu Dương

UBND huyện Tam Nông

5,700

2,500

3,200

Thông báo kết luận số 1349/TB-TU ngày 15/01/2019 của Tỉnh ủy Phú Thọ

15

Dự án xây dựng Cửa hàng xăng dầu khu 2 xã Hương Nộn

Xã Hương Nộn

Công ty TNHH thương mại Hà Huy

0,160

0,160

 

Quyết định số 3504/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh vv phê duyệt chủ trương đầu tư

VI

Huyện Lâm Thao

 

 

2,000

2,000

0,000

 

16

Dự án xây dựng Trung tâm thương mại Toàn Tâm

Xã Cao Xá, huyện Lâm Thao

Công ty TNHH vật tư tổng hợp Toàn Tâm

2,000

2,000

 

QĐ số 3455/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 vv phê duyệt chủ trương đầu tư

VII

Huyện Đoan Hùng

 

 

2,400

0,670

1,730

 

17

Xây dựng Trung tâm văn hóa, thể thao xã Tiêu Sơn

Thôn 10, xã Tiêu Sơn, huyện Đoan Hùng

UBND huyện Đoan Hùng

1,100

0,240

0,860

Quyết định số 2281/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 của UBND huyện Đoan Hùng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Tiêu Sơn

18

Giao đất tái định cư cho các hộ phải di chuyển chỗ ở để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư mới phía Tây Nam thị trấn Đoan Hùng

Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng

UBND huyện Đoan Hùng

0,400

0,340

0,060

Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND huyện Đoan Hùng về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực phía Tây Nam thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng

19

Chuyển mục đích sử dụng đất cho các hộ phải di chuyển chỗ ở để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư mới phía Tây Nam thị trấn Đoan Hùng (Tái định cư tại chỗ)

Thị trấn Đoan Hùng

UBND huyện Đoan Hùng

0,030

 

0,030

Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 8 tháng 8 năm 2018 của UBND huyện Đoan Hùng về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực phía Tây Nam thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng

20

Chuyển mục đích sử dụng đất cho các hộ phải di chuyển chỗ ở để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư mới phía Tây Nam thị trấn Đoan Hùng (Tái định cư tại chỗ)

Xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng

UBND huyện Đoan Hùng

0,060

0,030

0,030

QĐ số 1618/QĐ-UBND ngày 8 tháng 8 năm 2018 của UBND huyện Đoan Hùng vv phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực phía Tây Nam thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng

21

Dự án xây dựng hệ thống cấp nước huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Phong Phú, xã Phương Trung, xã Tây Cốc, xã Vân Du, xã Ngọc Quan, xã Sóc Đăng

Công ty Cổ phần cấp nước Phú Thọ

0,810

0,060

0,750

Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ

VIII

Huyện Hạ Hòa

 

 

1,140

0,480

0,660

 

22

Đầu tư xây dựng xưởng sản xuất, kinh doanh chế biến gỗ

Khu 3, xã m Hạ

Công ty TNHH Trúc Mai Phú Thọ

0,860

0,200

0,660

Quyết định số 3294/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

23

Cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu

Khu 10, xã Yên Kỳ

Công ty TNHH Bảo Trâm Hạ Hòa

0,280

0,280

0,000

Quyết định chủ trương đầu tư số 61/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ

IX

Huyện Thanh Ba

 

 

2,290

1,200

1,090

 

24

Dự án xây dựng mới hệ thống thoát nước thải cụm công nghiệp Bãi Ba Đông Thành

Xã Chí Tiên, Sơn Cương, Đông Thành

Công ty TNHH xây dựng Tự Lập

0,700

0,400

0,300

Quyết định chủ trương đầu tư số: 2480/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ

25

Tái định cư dự án cụm công nghiệp Bãi Ba Đông Thành tại xã Sơn Cương, huyện Thanh Ba

Khu 9 Xã Sơn Cương

Công ty TNHH xây dựng Tự Lập

0,900

0,200

0,700

Quyết định chủ trương đầu tư số: 2480/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ

26

Đấu giá QSD đất các trạm thuế không sử dụng đã bàn giao cho các xã quản lý

Xã Chí Tiên 0,02ha, Thị trấn TBa 0,02 ha, Vũ Yển 0,03 ha

UBND các xã Chí Tiên, TT Thanh Ba, Vũ Yển

0,070

 

0,070

Quyết định số 2980/QĐ-UB ngày 7/11/2017 của UBND tỉnh và quy hoạch sử dụng đất đến 2020 huyện Thanh Ba

27

Dự án xây dựng của hàng kinh doanh vật liệu xây dựng và các thiết bị khác trong xây dựng

Khu 5 xã Võ Lao

Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ và thương mại Khánh Ngân

0,220

0,200

0,020

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số: 2958/QĐ-UBND ngày 8/11/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ

28

Dự án xây dựng trụ sở HTX chăn nuôi xã Đỗ Sơn

Khu 5 xã Đỗ Sơn

HTX chăn nuôi xã Đỗ Sơn

0,200

0,200

 

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số: 111/QĐ-UBND ngày 16/1/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ

29

Dự án xây dựng trụ sở làm việc và cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng

Khu 3 xã Yên Nội

Công ty TNHH Phúc Hương Phú Thọ

0,200

0,200

 

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số: 19/QĐ-UBND ngày 18/1/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ

X

Dự án trên địa bàn các huyện

 

 

3,710

0,580

3,130

 

30

Dự án xây dựng Trạm biến áp 220 KV và đường dây 220 KV đấu nối Nghĩa Lộ - TBA 500 KV Việt Trì

Huyện Yên Lập

Ban QLDA các công trình điện Miền Trung

0,290

 

0,290

Văn bản số 1515/UBND-KT6 ngày 25/4/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ vv thỏa thuận hướng tuyến DA án Trạm biến áp 220KV Nghĩa Lộ và đường dây 220KV đấu nối Nghĩa Lộ - TBA 500KV Việt Trì

Huyện Hạ Hòa

1,200

0,340

0,860

Huyện Thanh Ba

1,160

0,200

0,960

Huyện Phù Ninh

1,000

 

1,000

Thị xã Phú Thọ

0,060

0,040

0,020

 

Biểu 02

DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH VỊ TRÍ, DIỆN TÍCH, LOẠI HẠNG ĐẤT ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÔNG QUA TẠI CÁC NGHỊ QUYẾT TRƯỚC ĐÂY ĐANG CÒN HIỆU LỰC

(Kèm theo Nghị quyết số: 01/2019/NQ-HĐND ngày 29 tháng 3 năm 2019 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

Đơn vị tính: ha

STT

Tên dự án, công trình

Địa điểm thực hiện

Chủ Đầu tư

Tổng diện tích

Căn cứ thực hiện dự án

Tổng số

Trong đó

Đất lúa

Các loại đất khác

 

TNG CỘNG: 10 dự án

98,18

31,78

66,40

 

I

Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

 

 

1,02

0,14

0,88

 

1

Bổ sung diện tích thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu khu xử lý chất thải rắn Trạm Thản

Khu 5, xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh

Sở Xây dựng

0,450

 

0,450

Quyết định số 3688/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

2

Giao đất tái định cư cho các hộ phải di chuyển chỗ ở để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư mới phía Tây Nam thị trấn Đoan Hùng

Xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng

UBND huyện Đoan Hùng

0,16

0,14

0,02

Danh mục dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại NQ số 10/2016/NQ-HDND ngày 8/12/2016 là đấu giá QSD đất, nay xin điều chỉnh sang giao đất tái định cư; QĐ số 1618/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND huyện Đoan Hùng về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực phía Tây Nam thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng

3

Bổ sung diện tích dự án xây dựng Trường mầm non Tiêu Sơn

Xã Tiêu Sơn, huyện Đoan Hùng

UBND xã Tiêu Sơn

0,41

 

0,41

NQ số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh đã đưa 0,53 ha nay xin bổ sung thêm 0,41 ha loại đất khác; QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư số 2611/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND huyện Đoan Hùng

II

Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 và NQ số 02/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018

 

 

50,00

9,33

40,67

 

4

Điều chỉnh diện tích thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bãi Ba Đông Thành huyện Thanh Ba

Xã Đông Thành, Sơn Cương, Chí Tiên, huyện Thanh Ba

Công ty TNHH xây dựng Tự Lập

50,00

9,33

40,67

NQ số 02/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 diện tích: 30ha trong đó đất lúa 3,9ha và NQ số 08/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 có diện tích 20ha trong đó đất lúa 2ha; Nay điều chỉnh thành 9,33 ha đất lúa (tăng 3,43ha); đất khác 40,67 ha (giảm 3,43ha)

III

Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

 

 

10,20

3,50

6,70

 

5

Bổ sung diện tích Khu tái định cư Khu công nghiệp Phú Hà

Xã Hà Lộc

UBND thị xã Phú Thọ

5,700

2,000

3,700

Văn bản số 4772/UBND-KTN ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc chủ trương lập điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Phú Hà tỷ lệ 1/2000

Xã Phú Hộ

4,500

1,500

3,000

IV

Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017

 

 

0,270

0,000

0,270

 

6

Bổ sung diện tích và chuyển địa điểm dự án xây dựng Nhà thờ họ giáo Đông Dần

Xã Văn Lung

Ban hành giáo họ giáo Đông Dần

0,270

 

0,270

Văn bản số 158/UBND-KTN ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc đồng ý chủ trương chuyển đổi vị trí họ giáo Đông Dần

V

Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018

 

 

36,69

18,81

17,88

 

7

Khu đô thị mới Phú Lợi tại phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ

Phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ

Chủ đầu tư

19,58

9,50

10,08

Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND đã đưa tổng diện tích 19,9 ha, trong đó diện tích đất lúa 4,5 ha, đất khác 15,46 ha. Nay xin điều chỉnh tăng diện tích đất lúa là 9,5 ha, còn lại đất khác là 10,08 ha (Lý do: Hiện trạng sử dụng đất khi lập dự án của khu vực hồ Phú Lợi là mặt nước nuôi trồng thủy sản nhưng khi kiểm tra lại hồ sơ địa chính thì vẫn là đất trồng lúa đã giao cho các hộ dân)

8

Điều chỉnh diện tích đất thực hiện dự án xây dựng Khu đô thị mới Phong Châu

Thị trấn Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

14,60

8,80

5,80

Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND đã đưa tổng dt 14,6 ha, trong đó diện tích đất lúa 11 ha, đất khác 3,6 ha. Nay xin điều chỉnh giảm diện tích đất lúa là 8,8 ha, đất khác là 5,8 ha

9

Điều chỉnh tăng diện tích dự án Khu dân cư mới Soi Cả

Xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn

Chủ đu tư

2,00

 

2,00

QĐ số 387/QĐ-UBND ngày 25/2/2019 của UBND tỉnh vv phê duyệt dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh; NQ số 09/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh đã đưa 22 ha; đến nay xin bổ sung thêm 02 ha loại đất khác

10 ,

Bổ sung diện tích đất thực hiện Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn mới

Xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao

UBND xã Tiên Kiên

0,51

0,51

 

NQ số 09/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh đã có 3,38 ha đất trồng lúa là 3,06 ha) nay xin bổ sung thêm 0,51 ha đất trồng lúa

 

Biểu 03

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA TRÊN 10 HÉC TA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ THUỘC THẨM QUYỀN TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHẤP THUẬN

(Kèm theo Nghị quyết số: 01/2019/NQ-HĐND ngày 29 tháng 3 năm 2019 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

Đơn vị tính: ha

STT

Tên dự án, công trình

Địa điểm thực hiện

Chủ Đầu tư

Tổng diện tích

Căn cứ thực hiện dự án

Tổng số

Trong đó

Đất lúa

Các loại đất khác

 

TỔNG CỘNG: 01 dự án

16,00

13,00

3,00

 

1

Dự án Khu nhà ở đô thị Đồng Cả Ông

Phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì

Chủ Đầu tư

16,00

13,00

3,00

QĐ số 3039/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh vv phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; danh mục dự án đề nghị điều chỉnh, bổ sung diện tích thực hiện trong năm 2019 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ chấp thuận; danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.625

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.42.98