Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 31/2011/TT-BYT hướng dẫn danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại cơ sở khám

Số hiệu: 31/2011/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Xuyên
Ngày ban hành: 11/07/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Danh mục thuốc được Quỹ BHYT thanh toán

Ngày 11/07/2011, Bộ Y Tế ban hành thông tư 31/2011/TT-BYT hướng dẫn Danh mục thuốc sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh được Quỹ BHYT thanh toán.

Ngày 11/07/2011, Bộ Y Tế ban hành thông tư 31/2011/TT-BYT hướng dẫn Danh mục thuốc sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh được Quỹ BHYT thanh toán.

Theo đó, Danh mục thuốc tân dược bao gồm 900 thuốc hay hoạt chất, sắp xếp theo mã ATC (giải phẫu, điều trị, hóa học). Đối với hoạt chất có nhiều mã ATC sẽ sắp xếp vào một nhóm phù hợp nhất để hạn chế sự trùng lặp.

Danh mục thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu bao gồm 57 hoạt chất, ghi theo tên chung quốc tế, được xếp thứ tự theo chữ cái A,B,C.

Việc lựa chọn thuốc thành phẩm theo nguyên tắc: ưu tiên chọn thuốc generic, thuốc đơn chất, thuốc sản xuất trong nước, thuốc của các doanh nghiệp dược đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP).

Cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm cung ứng thuốc đầy đủ, kịp thời, không để người bệnh tự mua, kể cả thuốc điều trị ung thư, thuốc chống thải ghép ngoài danh mục nhưng được quỹ BHYT thanh toán theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/8/2011.

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 31/2011/TT-BYT

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2011

THÔNG TƯ

BAN HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DANH MỤC THUỐC CHỦ YẾU SỬ DỤNG TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐƯỢC QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ THANH TOÁN

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005; Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Bộ Y tế ban hành và hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán (sau đây gọi là danh mục thuốc) như sau:

Điều 1. Ban hành danh mục thuốc

Ban hành kèm theo Thông tư này “Danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán” bao gồm:

1. Danh mục thuốc tân dược.

2. Danh mục thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu.

Điều 2. Cấu trúc danh mục

1. Danh mục thuốc tân dược:

a) Danh mục thuốc bao gồm 900 thuốc hay hoạt chất, được sắp xếp theo mã ATC (giải phẫu, điều trị, hóa học); được ghi theo tên chung quốc tế và theo quy định của Dược thư Quốc gia Việt Nam. Đối với hoạt chất có nhiều mã ATC hoặc có nhiều chỉ định khác nhau sẽ được sắp xếp vào một nhóm phù hợp nhất để hạn chế sự trùng lặp.

b) Danh mục thuốc có 8 cột như sau:

- Cột 1 ghi số thứ tự: đánh số theo tên thuốc hay hoạt chất;

- Cột 2 ghi số thứ tự của thuốc, hoạt chất có trong danh mục;

- Cột 3 ghi tên thuốc, tên hoạt chất;

- Cột 4 ghi đường dùng, dạng dùng;

- Cột 5 quy định sử dụng cho bệnh viện hạng đặc biệt và hạng I;

- Cột 6 quy định sử dụng cho bệnh viện hạng II;

- Cột 7 quy định sử dụng cho bệnh viện hạng III và hạng IV;

- Cột 8 quy định sử dụng cho phòng khám đa khoa và các cơ sở y tế khác.

2. Danh mục thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu bao gồm 57 hoạt chất, được ghi theo tên chung quốc tế, được xếp thứ tự theo vần chữ cái A, B,C...và có 5 cột như sau:

- Cột 1 ghi số thứ tự;

- Cột 2 ghi tên thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu;

- Cột 3 ghi đường dùng;

- Cột 4 ghi dạng dùng;

- Cột 5 ghi đơn vị.

Điều 3. Hướng dẫn sử dụng danh mục thuốc

1. Thuốc tân dược

a) Sử dụng theo quy định phân hạng bệnh viện, thuốc chuyên khoa được sử dụng theo phân cấp quản lý và thực hành kỹ thuật y tế;

b) Các thuốc có ký hiệu (*) là thuốc dự trữ, hạn chế sử dụng, chỉ sử dụng khi các thuốc khác trong nhóm điều trị không có hiệu quả và phải được hội chẩn (trừ trường hợp cấp cứu);

c) Thuốc được xếp nhóm này dùng điều trị bệnh thuộc nhóm khác được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán nếu có chỉ định như đã đăng ký trong hồ sơ đăng ký thuốc đã được cấp;

d) Các thuốc xếp trong nhóm điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch:

- Đối với các thuốc chỉ có chỉ định điều trị ung thư, kể cả các thuốc ngoài danh mục quy định của Bộ Y tế: chỉ được sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có chức năng điều trị ung thư và phải do bác sỹ được đào tạo, tập huấn về chuyên ngành ung bướu chỉ định;

- Đối với các thuốc có chỉ định điều trị các bệnh khác không phải ung thư được sử dụng tại các bệnh viện hay các khoa lâm sàng khác ngoài khoa Ung bướu theo phác đồ điều trị của bệnh viện nhưng phải có hội chẩn với bác sỹ chuyên khoa ung bướu để bảo đảm an toàn và hiệu quả điều trị.

đ) Các thuốc điều trị đặc hiệu bệnh phong, tâm thần, động kinh có trong Danh mục thuốc ban hành theo Thông tư này nhưng được các chương trình, dự án cấp thì sử dụng theo hướng dẫn của các chương trình, dự án.

2. Thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu thuộc Danh mục phải kiểm soát đặc biệt vì vậy việc cung ứng, sử dụng và quản lý thực hiện theo đúng qui định, quy chế về Dược và phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn và kiểm soát bức xạ.

Điều 4. Xây dựng Danh mục thuốc dùng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Căn cứ quy định tại Điều 2, Điều 3 của Thông tư này; căn cứ phân tuyến kỹ thuật, mô hình bệnh tật và kinh phí của bệnh viện, Giám đốc bệnh viện chỉ đạo Hội đồng thuốc và điều trị xây dựng Danh mục thuốc sử dụng tại đơn vị và có kế hoạch tổ chức cung ứng thuốc, đáp ứng nhu cầu điều trị theo các quy định của pháp luật về đấu thầu cung ứng thuốc. Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo việc xây dựng và quy định danh mục thuốc sử dụng đối với Trạm y tế xã.

2. Việc lựa chọn thuốc thành phẩm theo nguyên tắc sau: ưu tiên lựa chọn thuốc generic, thuốc đơn chất, thuốc sản xuất trong nước, thuốc của các doanh nghiệp dược đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP).

3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm bảo đảm cung ứng thuốc đầy đủ, kịp thời, không để người bệnh tự mua, kể cả thuốc điều trị ung thư, thuốc chống thải ghép ngoài danh mục nhưng được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán theo quy định.

Điều 5. Thanh toán chi phí thuốc đối với người bệnh

1. Đối với danh mục thuốc tân dược:

a) Tên thuốc ghi trong danh mục dưới một dạng hóa học được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán cho các dạng hóa học khác của dược chất nếu có cùng tác dụng điều trị;

b) Thuốc được thanh toán nếu đáp ứng đường dùng, dạng dùng ghi trong danh mục. Các thuốc có đường dùng như ngậm, nhai, đặt dưới lưỡi được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán như với thuốc có đường dùng “uống”; các thuốc có đường dùng như bôi, xoa ngoài, dán được thanh toán như đối với thuốc có đường “dùng ngoài”; các thuốc có đường dùng như tiêm bắp, tiêm dưới da, tiêm trong da, tiêm tĩnh mạch, truyền tĩnh mạch, tiêm vào ổ khớp, tiêm vào các khoang của cơ thể được thanh toán như đối với thuốc có đường dùng “tiêm”.

c) Thuốc có phối hợp nhiều hoạt chất mà sự phối hợp này chưa được quy định trong Danh mục thì được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán nếu các hoạt chất đều có trong Danh mục dưới dạng đơn chất và phù hợp về đường dùng, phân hạng bệnh viện được sử dụng (không áp dụng đối với nhóm thuốc là hỗn hợp của nhiều vitamin);

d) Trường hợp các bệnh viện thực hiện được các dịch vụ kỹ thuật của bệnh viện hạng cao hơn theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, được sử dụng các thuốc theo quy định đối với các bệnh viện của hạng đó.

2. Các thuốc chuyên khoa do bệnh viện pha chế phải bảo đảm chất lượng theo quy định. Giá thuốc được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán trên cơ sở giá thành sản phẩm do Giám đốc bệnh viện quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

3. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập, căn cứ vào danh mục các dịch vụ kỹ thuật được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xây dựng danh mục thuốc và thống nhất với cơ quan Bảo hiểm xã hội để thanh toán chi phí tiền thuốc cho người bệnh bảo hiểm y tế theo quy định.

4. Chi phí tiền thuốc đã bao gồm trong giá thành dịch vụ kỹ thuật (ví dụ các thuốc gây tê, gây mê, dịch truyền sử dụng trong phẫu thuật, thủ thuật hay thuốc cản quang dùng trong chẩn đoán hình ảnh) không được thanh toán thêm. Các thuốc trong nhóm XV-Thuốc tẩy trùng và sát khuẩn được thanh toán trong giá dịch vụ kỹ thuật và giá ngày giường, không được tách ra để thanh toán riêng.

5. Trường hợp theo chỉ định chuyên môn, người bệnh chỉ sử dụng một phần lượng thuốc trong đơn vị đóng gói nhỏ nhất (ví dụ thuốc dùng cho chuyên khoa nhi, chuyên khoa ung bướu) và lượng thuốc còn lại không thể sử dụng (ví dụ như không có người bệnh, không đủ liều thuốc, quá thời hạn bảo quản của thuốc), được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán toàn bộ theo đơn vị đóng gói nhỏ nhất.

6. Quỹ Bảo hiểm y tế chỉ thanh toán đối với một số thuốc với chỉ định điều trị cụ thể sau:

a) Interferon và peginterferon điều trị viêm gan C theo đúng phác đồ.

b) Rituximab điều trị U lympho không Hodgkin tế bào B, có CD20 dương tính.

c) Sorafenib điều trị ung thư thận, ung thư gan tiến triển;

d) Cerebrolysin, citicolin điều trị tai biến mạch máu não đợt cấp tính, chấn thương sọ não;

đ) Nimodipin điều trị xuất huyết màng não do phình mạch não hoặc do chấn thương.

Điều 6. Trình tự, thủ tục đề nghị bổ sung, sửa đổi, hiệu chỉnh danh mục thuốc

1. Hằng năm, căn cứ vào nhu cầu điều trị, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề xuất bổ sung, sửa đổi hay hiệu chỉnh Danh mục thuốc cho phù hợp với tình hình thực tế theo mục tiêu, nguyên tắc sau:

a) Mục tiêu:

- Bảo đảm sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả;

- Đáp ứng nhu cầu điều trị cho người bệnh;

- Bảo đảm quyền lợi về thuốc chữa bệnh cho người bệnh tham gia bảo hiểm y tế;

- Phù hợp với khả năng kinh tế của người bệnh và khả năng chi trả của quỹ Bảo hiểm y tế.

b) Nguyên tắc:

- Thuốc đề nghị bổ sung vào Danh mục thuốc trên cơ sở danh mục thuốc thiết yếu của Việt Nam và của Tổ chức y tế thế giới;

- Có hiệu quả trong điều trị;

- Không đề xuất đưa vào Danh mục các thuốc nằm trong diện khuyến cáo không nên sử dụng của Tổ chức y tế thế giới, của Bộ Y tế hoặc thuốc lạc hậu và có nhiều tác dụng phụ;

- Thuốc bổ sung, sửa đổi hay hiệu chỉnh phải do Hội đồng thuốc và điều trị của bệnh viện đề nghị .

2. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có công văn đề nghị (theo mẫu Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) gửi về Bộ Y tế (Cục Quản lý khám, chữa bệnh) hoặc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, y tế các ngành để được xem xét hoặc đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung hay hiệu chỉnh.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

1. Danh mục thuốc được ban hành kèm theo Thông tư này là cơ sở để các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lựa chọn, bảo đảm nhu cầu điều trị và thanh toán tiền thuốc cho người bệnh.

2. Cơ quan Bảo hiểm xã hội và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm thanh toán tiền thuốc cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế theo quy định của Thông tư này.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/8/2011. Bãi bỏ Danh mục thuốc tân dược, Danh mục thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu và hướng dẫn sử dụng Danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Quyết định số 05/2008/QĐ-BYT ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Bãi bỏ Thông tư số 02/2010/TT-BYT ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc bổ sung sử dụng cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Công báo, CTTĐTCP);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- BHXHVN;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng BYT;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ thuộc Bộ Y tế;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các Bộ, Ngành;
- CTTĐT BYT, Website Cục QLKCB;
- Lưu: VT, PC, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

PHỤ LỤC

(Mẫu đề nghị bổ sung, hiệu chỉnh Danh mục thuốc ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BYT ngày 11/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Bộ Y tế (Sở Y tế).……………

Bệnh viện:……………………

ĐỀ NGHỊ HIỆU CHỈNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỐC VÀO DANH MỤC THUỐC CHỦ YẾU SỬ DỤNG TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Kính gửi: ………………………………………………………………………………

TT

Tên hoạt chất

Tên biệt dược

Mã ATC

Dạng dùng

Tác dụng dược lý, chỉ định điều trị

Số đăng ký

Tài liệu tham khảo

Ghi chú (lý do)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ngày …tháng …năm 20…

GIÁM ĐỐC

(ký tên và đóng dấu)

THE MINISTRY OF HEALTH
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

----------------

No. 31/2011/TT-BYT

Hanoi, July 11th 2011

 

CIRCULAR

ISSUING AND GUIDING THE IMPLEMENTATION OF THE LIST OF ESSENTIAL MEDICINES USED AT MEDICAL FACILITIES AND COVERED BY THE HEALTH INSURANCE FUND.

Pursuant to the Law on Medical examination and treatment dated November 23rd 2009;

Pursuant to the Law on Pharmacy dated June 14th 2005; the Government's Decree No. 79/2006/NĐ-CP dated August 09th 2006, specifying the implementation of a number of articles of the Law on Pharmacy;

Pursuant to the Law on Health insurance dated November 14th 2008; the Government's Decree No. 62/2009/NĐ-CP dated July 27th 2009, specifying and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Health insurance;

Pursuant to the Government's Decree No. 188/2007/NĐ-CP dated December 27th 2007, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Health;

Pursuant to the Joint Circular No. 09/2009/TTLT-BYT-BTC dated August 14th 2009 of the Ministry of Health and the Ministry of Finance, guiding the health insurance;

The Ministry of Health issues and guided the List of essential medicines at medical facilities covered by the health insurance fund (hereinafter referred to as the list of medicines) as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Promulgated together with this Circular the “List of essential medicines used at medical facilities and covered by health insurance, including:

1. The List of medicines.

2. The List of radiopharmaceuticals and tracers.

Article 2. List structure

1. The list of medicines.

a) The list comprises 900 medicines or active ingredients, sorted by the Anatomical Therapeutic Chemical classification system (ATC code); named according to international names, and in accordance with the Vietnam’s National Pharmacopoeia. An active ingredient that has more than one ATC code or indication shall be classified into the most suitable group to avoid duplication.

b) The medicine list has 8 columns:

- Column 1 indicates ordinal numbers according to the names of medicines or active ingredients;

- Column 2 indicates ordinal numbers of the medicines or active ingredient in the list;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Column 4 indicates routes of administration dosage forms

- Column 5 indicates the use for hospitals in special class and 1st class;

- Column 6 indicates the use for hospitals in 2nd class;

- Column 7 indicates the use for hospitals in 3rd class and 4th class;

- Column 8 indicates the use for private clinics and other medical facilities.

2. The list of radiopharmaceuticals and tracers include 57 active ingredients, named after international names, sort by alphabetical order, and has 5 columns, including:

- Column 1 indicates the ordinal numbers;

- Column 2 indicates the names of radiopharmaceuticals and tracers;

- Column 3 indicates the routes of administration;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Column 5 indicates the unit;

Article 3. The use of the medicine list

1.  Medicines.

a) Medicines are used in accordance with the class of hospitals. Specialized medicines are used in accordance with the management decentralization and medicine practice.

b) The medicines marked with (*) are backup drugs, restricted from use. These medicines are only used when other medicines in the group are not effective, and medical consultation is compulsory (except for emergency treatment);

c) The medicines that are used to treat the diseases in another group shall be covered by the health insurance fund if the indication is given as registered in the issued medicine registration dossier;

d) The medicines classified as antineoplastic drugs, immunosuppressive drugs

- The medicines indicated to treat cancer, including the medicines not in the list of the Ministry of Health are only used at medical facilities licensed to treat cancer, and indicated by the doctors that have been trained in oncology;

- The medicines indicated to treat other diseases other than oncology shall be used at the hospitals or clinic wards other than cancer ward according to the treatment regimen provided by the hospital. The consultation with oncologists is required to ensure the safety and treatment efficiency.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Radiopharmaceuticals and marking compounds in the list shall be subject to special control. The supply, use, and management of them must be conformable with the regulation on medicines, and the law on radiation control and safety.

Article 4. Compilation of the List of medicines in medical facilities

1. According to Article 2 and Article 3 of this Circular; the technical classification, the illness models, and the hospital budget, the Director of the hospital shall appoint the Treatment and Medicine Panel to compile the internal List of Medicines, and make plans for supplying medicines that satisfy the treatment demand in accordance with the laws on bidding for medicine supply. The Director of the Service of Health shall direct the compilation of the List of medicines used for commune medical stations.

2. The finished medicines shall be selected as follows: generic medicines, mono-substance medicines, medicines produced at home, medicines produced by the facilities that follow the Good manufacturing practices (GMP) shall be preferred.

3. The medical facilities shall ensure the prompt and adequate supply of medicines, avoid patients buying medicines themselves, including anti-cancer drugs, immunosuppressive drugs that are not in the list but covered by the health insurance fund as prescribed.

Article 5. The patients’ payment for medicines

1. For the list of medicines.

a) The health insurance shall cover other chemical forms of a pharmaceutical substance if they have the same indication;

b) A medicine shall be covered if its route of administration and dosage form is provided in the list. The sublingual or medicines that are sucked, chewed, or sublingually administered shall be covered by the health insurance fund similarly to orally administered medicines; the medicines that are externally rubbed or adhered shall be covered similarly to topically administered medicines; The medicines of which the routes of administration are intramuscular injection, intradermal injection, intravenous injection, intravenous infusion, intra-articular injection, and intracavitary injection shall be covered similarly to the medicines of which the route of administration is injection.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) When a hospital provide technical services of a hospital in a higher class, the medicines used by the latter may be used.

2. The specialized medicines produced by the hospitals must ensure the quality as prescribed. The medicine prices shall be covered by the health insurance fund based on the prices of ingredients provided by the Director of the hospital. The Director shall be responsible for before law for such ingredient prices.

3. For non-public medical facilities, depending on the list of technical services approved by competent agencies, the list of medicines shall be compiled under an agreement with the social insurance agency for paying the cost of medicines for the patients that have health insurance as prescribed.

4. The expenditure on medicine included in the price of technical services (such as desensitizers, anaesthetics, and infusion fluid used during surgeries, procedures, or radiocontrast media in medical imaging) shall not be paid again. The medicines in XV group – Disinfectants and antiseptics shall be paid together with the technical services and, not be paid separately.

5. If the patient only uses part of the dosage in the smallest unit under professional indication (e.g. paediatric medicines, oncological medicines), and the residual amount is not used (e.g. no patient, not enough dose, the medicines are expired), the health insurance fund shall pay the cost of the smallest unit.

6. The health insurance fund only pay for a number of medicines with the following indications:

a) Interferon and peginterferon used to treat hepatitis C in accordance with the treatment regimen.

b) Rituximab used to treat Non-Hodgkin Lymphoma with positive CD20.

c) Sorafenib used to treat developing liver cancer and kidney cancer;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Nimodipin used to treat meningeal hemorrhage due to cerebral aneurysm or injuries.

Article 6. The order and procedure for requesting the amendment, supplementation, and revision of the list of medicines

1. Annually, depending on the need for treatment, the medical facilities shall suggest the amendment, supplementation, and revision of the List of medicines to suit the practice in accordance with the following targets and rules:

a) Target:

- Ensure the safe, reasonable, and effective use of medicines;

- Satisfy the need for treatment of patients;

- Ensure the entitlement to medicines of the patients that have health insurance;

- Suitable for the financial capability of patients and the health insurance fund.

b) Rules:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The medicines are effective in treatment;

- Do not suggest the list of medicines not recommended by WHO, the Ministry of Health, or medicines that are obsolete and have many side effects to the List of medicines;

- The amendment, supplementation, and revision must be suggested by the Treatment and Medicine Panel of the hospital.

2. The medical facilities shall send written request (according to the Annex enclosed with this Circular) to the Ministry of Health (The Department of Medical Examination And Treatment Management) or the provincial Services of Health for considering the amendment, supplementation, or revision.

Article 7. Implementation responsibilities

1. The list of medicines promulgated together with this Circular is the basis for medical facilities to select medicines, and satisfy the need for treatment and medicine payment of patients.

2. The social insurance agency and medical facilities shall cover the cost of medicines for the patients that have health insurance as prescribed in this Circular..

Article 8. Effects

This Circular takes effect on August 25th 2011. The List of medicines, the List of radiopharmaceuticals and tracers, and the guide to the List of essential medicines used at medical facilities promulgated together with the Decision No. 05/2008/QĐ-BYT dated February 01st 2008 of the Minister of Health, on the promulgation of the List of essential medicines used at medical facilities, are annulled The Circular No. 02/2010/TT-BYT dated January 15th 2010 of the Minister of Health, promulgating the list of supplementary medicines used for children under 6 years old and covered by the health insurance fund is annulled.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

FOR THE MINISTER
DEPUTY MINISTER
Nguyen Thi Xuyen

 

ANNEX

(Application form for amending and supplementing the List of Medicines promulgated together with the Circular No. 31/2011/TT-BYT dated July 11th  2011 of the Minister of Health)

The Ministry of Health (or the Service of Health).……………

Hospital:……………………

APPLICATION FOR REVISING, AMENDING AND SUPPLEMENTING THE LIST OF ESSENTIAL MEDICINES USED AT MEDICAL FACILITIES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.

Name of active ingredient

Proprietary name

ATC Code

Dosage Form

Pharmacological effects and indications

Registration number

Reference

Notes (reason)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

Date:

Director

(Signature and seal)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FILE ATTACHED TO DOCUMENT

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 31/2011/TT-BYT ngày 11/07/2011 hướng dẫn danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại cơ sở khám, chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


45.574

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!