Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1220/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện lộ trình tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Số hiệu: 1220/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Hoàng Ngọc Đường
Ngày ban hành: 05/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1220/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 05 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN LỘ TRÌNH TIẾN TỚI BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 VÀ ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số: 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 2008;

Căn cứ Quyết định số: 538/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Y tế Bắc Kạn tại Tờ trình số: 749 /TTr-SYT ngày 30 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện lộ trình tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Triệu Đức Lân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban;

2. Ông Nông Quốc Chí, Giám đốc Sở Y tế - Phó trưởng Ban Thường trực;

3. Bà Lò Thị Hoán, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh - Phó trưởng ban;

4. Ông Bế Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Thành viên;

5. Ông Nông Minh Xuân, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên;

6. Ông Triệu Việt Tiến, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

7. Mời ông Phạm Huy Hoàng, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Thành viên;

8. Mời ông Nguyễn Duy So, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn - Thành viên;

9. Ông Đoàn Văn Hương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Thành viên;

10. Ông Nông Văn Niệp, Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông - Thành viên;

11. Ông Đinh Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh - Thành viên;

12. Mời ông Đinh Quang Chúc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Thành viên;

13. Mời bà Nguyễn Thị Kim Thông, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh - Thành viên;

14. Mời bà Trần Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - Thành viên;

15. Mời bà Triệu Thị Thu Phương, Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Thành viên;

16. Ông Trần Ngọc Quang, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Kạn - Thành viên.

Điều 2. Nhiệm vụ, cơ chế hoạt động của Ban Chỉ đạo:

1. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thực hiện lộ trình tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và đến năm 2020 phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra, đôn đốc các Sở, Ngành triển khai các hoạt động liên quan đến Đề án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Trung ương.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và theo sự điều hành, phân công trách nhiệm của Trưởng Ban Chỉ đạo. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh; các Phó Trưởng ban sử dụng con dấu của cơ quan mình.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1220/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện lộ trình tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.441
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144