Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 397/KH-BHXH Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Chu Mạnh Sinh
Ngày ban hành: 15/02/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Phát động phong trào thực hiện phong trào thi đua yêu nước ngành BHXH 2024

Ngày 15/02/2024, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Kế hoạch 397/KH-BHXH phát động phong trào thi đua của cơ quan BHXH Việt Nam thực hiện phong trào thi đua yêu nước ngành BHXH Việt Nam năm 2024.

Phát động phong trào thực hiện phong trào thi đua yêu nước ngành BHXH 2024

Theo đó, phong trào thi đua của cơ quan BHXH Việt Nam thực hiện phong trào thi đua yêu nước ngành BHXH Việt Nam năm 2024 có một số nội dung nổi bật như:

- Chú trọng đổi mới cả nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Tập trung chỉ đạo phong trào thi đua đến hết năm 2024 phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu sau:

+ Đạt khoảng 42% - 43% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH;

+ Đạt khoảng 33% - 33,5% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN);

+ Đạt khoảng 94,1% dân số tham gia bảo hiểm y tế (BHYT);

+ Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức trên 83%;

+ Đạt và vượt số thu BHXH, BHYT, BHTN được giao;

+ Giảm tỷ lệ số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN phải tính lãi năm 2024 trên số phải thu dưới mức 2,69%.

- Chú trọng phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại, hội nhập quốc tế, bao phủ được toàn bộ lực lượng lao động; đa dạng các gói dịch vụ BHYT nhằm góp phần chăm sóc sức khoẻ nhân dân, giảm chi phí người dân chi trả trực tiếp cho dịch vụ y tế;

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới; phát huy các kênh truyền thông truyền thống, chú trọng sử dụng các kênh truyền thông hiện đại, tạo điều kiện để người dân tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về chính sách BHXH, BHYT;

- Đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng; giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHTN, BHYT;  tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đột xuất; kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN;

- Tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đảm bảo đơn giản, dễ dàng, thuận tiện nhất cho doanh nghiệp, người dân; đẩy mạnh chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Xem chi tiết nội dung tại Kế hoạch 397/KH-BHXH ngày 15/02/2024.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 397/KH-BHXH

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2024

KẾ HOẠCH

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CỦA CƠ QUAN BHXH VIỆT NAM THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NGÀNH BHXH VIỆT NAM NĂM 2024

Để triển khai có hiệu quả Phong trào thi đua yêu nước ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam năm 2024 do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát động với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả, đổi mới, phát triển, lập thành tích xuất sắc hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995 - 16/02/2025)” tại Công văn số 40/BHXH- TĐKT ngày 09/01/2024, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua với các nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo của toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong Ngành, thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam, các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong năm 2024.

2. Động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân quyết tâm nỗ lực hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị được giao năm 2024, góp phần hoàn thành các mục tiêu về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới đã được Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đề ra.

3. Thông qua phong trào thi đua phát hiện, xây dựng và nhân rộng những sáng kiến, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, các gương điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua để tôn vinh, khen thưởng kịp thời nhằm tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua yêu nước của cơ quan, đơn vị.

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao của ngành BHXH Việt Nam năm 2024, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan BHXH Việt Nam đề nghị Thủ trưởng các tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam (gọi chung là các đơn vị) tập trung vào một số nội dung chủ yếu:

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền gắn với việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó, chú trọng đổi mới cả nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Bám sát chủ trương, đường lối, định hướng, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kịp thời cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, kế hoạch công tác để triển khai, quyết tâm hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao trong chương trình công tác trọng tâm của Ngành hoặc đột xuất trong thông báo giao ban, kết luận của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Trong đó, tập trung chỉ đạo phong trào thi đua đến hết năm 2024 phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu sau: đạt khoảng 42% - 43% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; đạt khoảng 33% - 33,5% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); đạt khoảng 94,1% dân số tham gia bảo hiểm y tế (BHYT); chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức trên 83%; đạt và vượt số thu BHXH, BHYT, BHTN được giao; giảm tỷ lệ số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN phải tính lãi năm 2024 trên số phải thu dưới mức 2,69%.

3. Chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật và phối hợp tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Chú trọng phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại, hội nhập quốc tế, bao phủ được toàn bộ lực lượng lao động; tiếp tục cải cách, mở rộng hệ thống BHXH, tạo cơ hội tham gia và bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người lao động; tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng BHYT toàn dân; đa dạng các gói dịch vụ BHYT nhằm góp phần chăm sóc sức khoẻ nhân dân, giảm chi phí người dân chi trả trực tiếp cho dịch vụ y tế theo nội dung Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023.

4. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới; phát huy các kênh truyền thông truyền thống, chú trọng sử dụng các kênh truyền thông hiện đại, tạo điều kiện để người dân tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về chính sách BHXH, BHYT; từ đó nhận thức đúng, hiểu biết sâu, tự nguyện, tự giác tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình vì sức khỏe, cuộc sống, an sinh hạnh phúc của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội.

5. Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia; đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng; giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHTN, BHYT; thực hiện có hiệu quả các hoạt động đối thoại chính sách, tư vấn, hỗ trợ, giải đáp chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại địa phương; khảo sát, đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan BHXH trên địa bàn theo phân cấp của BHXH Việt Nam; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đột xuất; kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

6. Quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ BHXH, chi trả trợ cấp thất nghiệp; tăng cường, chủ động quản lý sử dụng hiệu quả dự toán chi khám, chữa bệnh (KCB) BHYT được giao; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phân tích dữ liệu trên hệ thống giám định, thông báo cho các cơ sở KCB điều chỉnh các chỉ số KCB BHYT đảm bảo hợp lý, an toàn, hiệu quả và công bằng, đẩy mạnh việc sử dụng căn cước công dân có gắn chíp, sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng BHXH số (VssID) thay cho thẻ BHYT; Kiểm tra, phòng ngừa gian lận, trục lợi quỹ; cùng với đó, thực hiện đồng bộ các biện pháp để quản lý quỹ an toàn, tăng trưởng bền vững, hiệu quả; vừa kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả, tối ưu Quỹ BHXH, BHYT, BHTN vừa đảm bảo quyền lợi người tham gia vừa đóng góp vào ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

7. Tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đảm bảo đơn giản, dễ dàng, thuận tiện nhất cho doanh nghiệp, người dân; tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa các hình thức cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Ngành, các hình thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tiếp tục đổi mới phương thức phục vụ, đẩy mạnh chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ, đảm bảo tốt nhất quyền lợi và tăng mức độ hài lòng của các chủ thể tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

8. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả "Đề án phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia” giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) được cụ thể hóa tại Kế hoạch số 4398/KH-BHXH ngày 22/12/2023 của BHXH Việt Nam phát động phong trào thi đua với chủ đề “Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam vì sự phát triển bền vững an sinh xã hội quốc gia” giai đoạn 2023-2030.

9. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao hiệu quả công việc, chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH; tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút, vận động nguồn lực quốc tế hỗ trợ nâng cao năng lực thực hiện các nhiệm vụ của Ngành; Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, tài chính; thực hiện tốt nếp sống văn hóa công sở, đạo đức công vụ; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; thực hiện phân công, phân nhiệm đảm bảo nguyên tắc: rõ người, rõ việc, rõ quy trình trách nhiệm, rõ kết quả, động viên, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích, sáng kiến, cách làm hay; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đoàn kết, đồng lòng xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, nâng cao, đáp ứng cao nhất sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt phương châm: "lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ”.

10. Tổ chức tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam theo Kế hoạch số 4224/KH-BHXH ngày 14/12/2023 của BHXH Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995 - 16/02/2025).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế của đơn vị hưởng ứng, tổ chức thực hiện phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan và của Ngành; Kiểm tra, giám sát phong trào thi đua, tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến; sơ kết, tổng kết và khen thưởng.

2. Trung tâm Truyền thông, Tạp chí BHXH tham mưu lãnh đạo Ngành trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong Ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tăng cường tuyến tin, bài tuyên truyền giới thiệu gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trên Cổng Thông tin điện tử, Tạp chí BHXH, các kênh truyền thông mạng xã hội của Ngành trong thực hiện phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam, tạo động lực thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

3. Vụ Thi đua - Khen thưởng

- Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai phong trào thi đua, sơ kết, tổng kết và khen thưởng.

- Tham mưu, lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua của Ngành đã phát động, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan, trình Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam khen thưởng chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan BHXH Việt Nam kêu gọi toàn thể công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thiết thực góp phần cùng toàn Ngành thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ được giao năm 2024./.


Nơi nhận:
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ;
- Các tổ chức giúp việc TGĐ BHXH VN;
- Trung tâm Truyền thông, Tạp chí BHXH;
- Các Văn phòng: ĐUCQ, HĐQL, BCSĐ;
- Công đoàn cơ quan;
- Lưu: VT, TĐKT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Chu Mạnh Sinh
Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan BHXH Việt Nam

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 397/KH-BHXH ngày 15/02/2024 phát động Phong trào thi đua của cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Phong trào thi đua yêu nước ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2024

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


435

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!