Phân bổ cụ thể tiền sinh lời từ quỹ bảo hiểm

10/10/2011 08:08 AM

Ngày 30/9/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 134/2011/TT-BTC quy định chi tiết một số điều của Quyết định 04/2011/QĐ-TTg về quản lý tài chính đối với BHXH Việt Nam.

Ms. Minh Nguyệt

Theo đó, lệ phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho các đối tượng do quỹ BHXH bắt buộc hay tự nguyện trả đều phải đảm bảo bằng 0,78% tổng số chi trả các chế độ lương hưu, trợ cấp BHXH tương ứng (trừ khoản chi đóng BHYT).

Kết thúc năm tài chính, BHXH Việt Nam tổng hợp toàn bộ số tiền sinh lời trong năm của hoạt động đầu tư từ các quỹ bảo hiểm và tiền lãi phát sinh trên tài khoản tiền gửi các quỹ bảo hiểm (không bao gồm lãi tiền gửi chi quản lý bộ máy).

Sau đó, trích 2% lập quỹ dự phòng để xử lý, bù đắp những rủi ro do nguyên nhân khách quan trong hoạt động đầu tư, phần còn lại được phân bổ vào các quỹ bảo hiểm theo tỷ lệ vốn kết dư bình quân của từng quỹ tương ứng theo khoản 3 Điều 7 Quyết định 04/2011/QĐ-TTg. Số tiền lãi phân bổ vào quỹ BHXH bắt buộc được bổ sung vào quỹ hưu trí, tử tuất.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2011.

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,397

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:40 | 17/01/2020 Từ 15/02/2020, Thông tư 26/2019/TT-BGDĐT quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên có hiệu lực thi hành.
  • 11:47 | 17/01/2020 Quyết định 53/QĐ-BNV ngày 15/01/2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.
  • 11:36 | 17/01/2020 Ngày 15/01/2020, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 02/CT-TTg về việc tăng cường biện pháp quản lý, giám sát đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ.
  • 08:50 | 16/01/2020 Ngày 14/01/2020, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 01/CT-TTg về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.
  • 08:45 | 16/01/2020 Quyết định 05/2019/QĐ-KTNN ngày 31/12/2019 về phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro.
  • 17:00 | 15/01/2020 Nghị định 09/2020/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ có hiệu lực từ 01/3/2020.
  • 09:00 | 15/01/2020 Thông tư 23/2019/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức có hiệu lực từ 10/02/2020.
  • 08:30 | 15/01/2020 Từ 15/02/2020, Thông tư 12/2019/TT-BTP chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp có hiệu lực thi hành.
  • 07:50 | 14/01/2020 Thông tư 01/2020/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm có hiệu lực từ 20/02/2020.
  • 07:50 | 14/01/2020 Từ 01/3/2020, Thông tư 90/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 261/2016/TT-BTC về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và Thông tư 17/2017/TT-BTC hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải có hiệu lực thi hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn