Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 225/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 138392 văn bản

1

Quyết định 225/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 225/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Ban hành: 04/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2016

2

Quyết định 225/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 225/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG NĂNG SUẤT VÀ

Ban hành: 22/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2012

3

Quyết định 225/QĐ-TTg năm 2008 về việc Ông Hà Đan Huân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội nghỉ hưu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 225/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ÔNG HÀ ĐAN HUÂN, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH

Ban hành: 25/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2008

4

Quyết định 225/QĐ-TTg năm 2007 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 225/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH SỐ 225/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ

Ban hành: 08/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2007

5

Quyết định 225-QĐ-TTg năm 2003 phê duyệt Dự án tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ, tỉnh Lai Châu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 225/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN TỔNG THỂ BẢO TỒN, TÔN TẠO VÀ PHÁT

Ban hành: 26/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2007

6

Quyết định 225/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 225/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 13 tháng 02 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ THÔN NÔNG THÔN

Ban hành: 13/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2019

7

Quyết định 225/QĐ-UBND năm 2018 sửa đổi Quyết định 368/-UBND về Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Hành chính công tỉnh với các cơ quan có liên quan trong giải quyết thủ tục hành chính do tỉnh Bắc Ninh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 225/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 04 tháng 5 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU

Ban hành: 04/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2018

8

Quyết định 225/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 225/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 02 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TIẾP TỤC

Ban hành: 05/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2018

9

Quyết định 225/QĐ-BTP về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Cục Con nuôi do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 225/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2018 CỦA CỤC CON NUÔI BỘ

Ban hành: 05/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2018

10

Quyết định 225/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 225/QĐ-UBND Bình Định, ngày 25 tháng 01 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ

Ban hành: 25/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2018

11

Quyết định 225/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 225/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 24 tháng 01 năm 2018. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH

Ban hành: 24/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2018

12

Quyết định 225/QĐ-UBDT năm 2017 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 225/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ

Ban hành: 04/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2018

13

Quyết định 225/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Người có công mới thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 225/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 13 tháng 02 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ban hành: 13/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2017

14

Quyết định 225/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 56/2016/NQ-HĐND về Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2016-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 225/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 13 tháng 02 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Ban hành: 13/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2018

15

Quyết định 225/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bắc Kạn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 225/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 22 tháng 02 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HỘI

Ban hành: 22/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2016

16

Quyết định 225/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 225/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 04 tháng 02 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “NÂNG CAO NĂNG SUẤT

Ban hành: 04/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2016

17

Quyết định 225/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt kế hoạch và đề cương khảo sát, kiểm định, chi phí dự toán thực hiện lập quy trình bảo trì 48 công trình dân dụng chưa có quy trình bảo trì năm 2015 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 225/QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 01 tháng 02 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT

Ban hành: 01/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2016

18

Quyết định 225/2005/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cấp bệnh viện huyện và bệnh viện đa khoa khu vực giai đoạn 2005 – 2008 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 225/2005/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN NÂNG CẤP BỆNH VIỆN HUYỆN VÀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC GIAI ĐOẠN 2005 – 2008 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ban hành: 15/09/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

19

Quyết định 225/QĐ-UBND năm 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Kiên Giang ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ và một phần

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 225/QĐ-UBND Kiên Giang, ngày 30 tháng 01 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY

Ban hành: 30/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2015

Ban hành: 30/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.192.150