Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1956/QD-TTG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 211253 văn bản

1

Quyết định 1956/QĐ-TTg năm 2021 về ký Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ các nước thành viên của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và Kiểm dịch động thực vật (SPS) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1956/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KÝ BẢN GHI NHỚ GIỮA CHÍNH PHỦ CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN CỦA HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA VỀ TĂNG CƯỜNG

Ban hành: 19/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2021

2

Quyết định 1956/QĐ-TTg năm 2009 phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1956/QD-TTg,Quyết định 1956 2009,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt đề án,Đào tạo nghề cho lao động nông thôn,Đến năm 2020,Lao động - Tiền lương THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1956/QĐ-TTg

Ban hành: 27/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2009

3

Kế hoạch 158/KH-UBND về tổng kết Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định 1956/QĐ-TTg trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hạnh phúc --------------- Số: 158/KH-UBND Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2020 KẾ HOẠCH TỔNG KẾT ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020” THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTG NGÀY 27/11/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thực hiện hướng dẫn

Ban hành: 03/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2020

4

Kế hoạch 31/KH-UBND về đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2020 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”; số

Ban hành: 12/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2020

5

Quyết định 165/-UBND năm 2017 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã thành phố Hà Nội đến năm 2020 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg

--------------- Số: 165/-UBND Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020 THEO QUYẾT ĐỊNH 1956/QĐ-TTg NGÀY 27/11/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn

Ban hành: 06/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2017

6

Quyết định 6183/-UBND năm 2016 về kiện toàn Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội và Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ TỔ THƯ KÝ GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTg CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo

Ban hành: 09/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2016

7

Quyết định 1576/-UBND phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Bắc Giang năm 2016 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2016 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng

Ban hành: 30/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2016

8

Quyết định 207/-UBND về phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2020 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2020 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTG NGÀY 27/11/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của

Ban hành: 17/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

9

Quyết định 1949/-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xã thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg do tỉnh An Giang ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ NĂM 2016 THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án

Ban hành: 13/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2016

10

Quyết định 2061/-UBND năm 2016 Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xã giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg do tỉnh Bình Định ban hành

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng

Ban hành: 16/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2016

11

Nghị quyết 211/NQ-HĐND năm 2019 về giám sát thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo Quyết định 1956/QĐ-TTg và 971/QĐ-TTg giai đoạn 2016-2020

NGHỊ QUYẾT VỀ GIÁM SÁT THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTG NGÀY 27/11/2009 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 971/QĐ-TTG NGÀY 01/7/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 12 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa

Ban hành: 10/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2020

12

Quyết định 718/-UBND năm 2016 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTG NGÀY 27/11/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số

Ban hành: 26/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2016

13

Quyết định 2141/-UBND năm 2016 kiện toàn Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội và Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg

2141/QD-UBND,Quyết định 2141 2016,Thành phố Hà Nội,Kiện toàn Ban chỉ đạo,Tổ thư ký giúp việc ,Thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2017

14

Quyết định 1845/-UBND năm 2015 về phê duyệt mức chi phí đào tạo đối với 05 nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg do tỉnh Phú Thọ ban hành

năm 2015 QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT MỨC CHI PHÍ ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI 05 NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTG NGÀY 27/11/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

Ban hành: 12/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2015

15

Quyết định 971/QĐ-TTg năm 2015 sửa đổi Quyết định 1956/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành

971/QD-TTg,Quyết định 971 2015,Thủ tướng Chính phủ,Thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg ,Quyết định 1956/QĐ-TTg,Đào tạo nghề lao động nông thôn ,Lao động nông thôn,Đào tạo nghề nông thôn,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 01/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2015

16

Kế hoạch 112/KH-UBND về đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2015

112/KH-UBND Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2015 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 Ngày 26/12/2011, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND về đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011 - 2015. Để

Ban hành: 14/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2015

17

Quyết định 224/-UBND về duyệt định mức chi phí đào tạo cho từng nghề theo Quyết định 1956/QĐ-TTg và đào tạo theo Kế hoạch 106/KH-UBND trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019

29 tháng 01 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC DUYỆT ĐỊNH MỨC CHI PHÍ ĐÀO TẠO CHO TỪNG NGHỀ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTG NGÀY 27/11/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ ĐÀO TẠO THEO KẾ HOẠCH SỐ 106/KH-UBND NGÀY 11/11/2014 CỦA UBND TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2019 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn

Ban hành: 29/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2019

18

Quyết định 1794/QĐ-TTg năm 2018 bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1794/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG, THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020” THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ

Ban hành: 20/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2019

19

Quyết định 374/-UBND về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg

Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2015 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng

Ban hành: 29/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2015

20

Quyết định 329/-UBND về phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề theo Quyết định 1956/QĐ-TTg, Kế hoạch 106/KH-UBND và 94/KH-UBND, năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 329/-UBND Kiên Giang, ngày 12 tháng 02 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGHỀ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTG NGÀY 27/11/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, KẾ HOẠCH SỐ 106/KH-UBND NGÀY 11/11/2014 VÀ KẾ HOẠCH SỐ

Ban hành: 12/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.172.77