Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 13/CT-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-15 trong 15 văn bản

1

Chỉ thị 13/CT-TTg năm 2017 về tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/CT-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2017 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG VẬT TƯ, HÀNG HÓA SẢN

Ban hành: 04/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2017

2

Chỉ thị 13/CT-TTg năm 2016 về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/CT-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2016 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN

Ban hành: 09/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2016

3

Chỉ thị 13/CT-TTg năm 2015 về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Số: 13/CT-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2015 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

Ban hành: 10/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

4

Chỉ thị 13/CT-TTg năm 2014 đẩy nhanh thực hiện giải pháp và giải quyết thủ tục hỗ trợ, giúp đỡ doanh nghiệp bị thiệt hại tại một số địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/CT-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2014 CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐẨY NHANH THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP VÀ GIẢI QUYẾT CÁC

Ban hành: 01/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2014

5

Chỉ thị 13/CT-TTg năm 2013 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 13/CT-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2013 CHỈ THỊ VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ

Ban hành: 25/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2013

6

Chỉ thị 13/CT-TTg năm 2012 thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 13/CT-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2012 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Ban hành: 18/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2012

7

Chỉ thị 13/2007/CT-TTg về tăng cường thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13/2007/CT-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2007 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 47-NQ/TW NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 2005 CỦA

Ban hành: 06/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2007

8

Chỉ thị 13/2006/CT-TTg về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai năm 2006 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13/2006/CT-TTG Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2006 CHỈ THỊ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU

Ban hành: 31/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

9

Chỉ thị 13/2005/CT-TTg về giải pháp nhằm tạo chuyển biến mới trong công tác thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13/2005/CT-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2005 CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TẠO CHUYỂN BIẾN MỚI TRONG

Ban hành: 08/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

10

Chỉ thị 13/2004/CT-TTg thực hiện giải pháp chủ yếu nhằm phát triển mạnh thị trường nội địa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13/2004/CT-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2004 CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM

Ban hành: 31/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

11

Chỉ thị 13/2002/CT-TTg thực hiện Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định 57/2002/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13/2002/CT-TTg Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2002 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LỆNH PHÍ VÀ LỆ

Ban hành: 11/06/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

12

Chỉ thị 13/2001/CT-TTg về tổng kết 10 năm thi hành Luật bảo vệ, Chăm sóc và Gíáo dục trẻ em (1991-2000) do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13/2001/CT-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2001 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔNG KẾT 10 NĂM THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM (1991 - 2000) Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ

Ban hành: 31/05/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

13

Chỉ thị 13/2000/CT-TTg về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2001 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13/2000/CT-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2000 CHỈ THỊ VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ

Ban hành: 17/07/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

14

Chỉ thị 13/1999/CT-TTg về chấn chỉnh sắp xếp sản xuất kinh doanh ngành thuốc lá do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13/1999/CT-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 1999 CHỈ THỊ VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH SẮP XẾP SẢN XUẤT KINH DOANH

Ban hành: 12/05/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

15

Chỉ thị 13/1998/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13/1998/CT-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 1998 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG

Ban hành: 26/03/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

TVPL:
DMCA.com Protection Status