Xây dựng quy chế khen thưởng trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Xây dựng quy chế khen thưởng

Hình từ Internet

1. Quy chế thưởng trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà công ty TNHH 2 thành viên trở lên thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Trong các thành tố của Tiền lương = Mức lương + Phụ cấp lương + Các khoản bổ sung khác; thì, tiền thưởng không thuộc các thành tố này. Tức là, tiền thưởng không dùng để thỏa thuận tiền lương với người lao động và nó không cố định trong tiền lương mà phát sinh khi có sự kiện cụ thể.

Việc ban hành văn bản (Quy chế thưởng) trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên là không bắt buộc, tuy nhiên quy định đối tượng, điều kiện nhận thưởng; cách tính, mức thưởng là rất cần thiết, thế nên công ty TNHH 2 thành viên nên ban hành Quy chế thưởng. Vì đây là căn cứ, là điều kiện để khoản chi thưởng có thể được xem là chi phí hợp lý khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

>> Xem thêm công việc Các khoản chi phí được trừ (chi phí hợp lý).

2. Quy trình ban hành Quy chế thưởng trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên

2.1. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên xây dựng dự thảo Quy chế thưởng

>>Tham khảo mẫu Quy chế thưởng.

2.2. Tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở

2.3. Tổ chức đối thoại tại nơi làm việc như sau:

Bước 1: Chuẩn bị đối thoại:

- Thời gian, địa điểm tổ chức đối thoại do hai bên xác định theo quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

- Số lượng, thành phần tham gia đối thoại: thực hiện theo Danh sách thành viên đại diện tham gia đối thoại của bên công ty và bên người lao động đã được ban hành định kỳ ít nhất 02 năm một lần và được công bố công khai tại nơi làm việc.

- Công ty có trách nhiệm gửi dự thảo Quy chế thưởng kèm theo nội dung cần tham khảo, trao đổi ý kiến đến các thành viên đại diện tham gia đối thoại của bên người lao động.

- Các thành viên đại diện tham gia đối thoại của bên người lao động có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến người lao động do mình đại diện và tổng hợp thành văn bản của từng tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, nhóm đại diện đối thoại của người lao động để gửi tới công ty TNHH 2 thành viên trở lên; trường hợp nội dung đối thoại liên quan đến quyền, lợi ích của lao động nữ thì cần bảo đảm lấy ý kiến của họ.

Bước 2: Họp đối thoại:

- Căn cứ ý kiến của các tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, nhóm đại diện đối thoại của người lao động, công ty tổ chức đối thoại để thảo luận, trao đổi ý kiến, tham vấn, chia sẻ thông tin về việc xây dựng Quy chế thưởng.

- Diễn biến đối thoại phải được ghi thành biên bản và có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được ủy quyền và chữ ký của người đại diện từng tổ chức đại diện người lao động (nếu có) và của người đại diện cho nhóm đại diện đối thoại của người lao động (nếu có).

Bước 3: Công bố công khai nội dung đối thoại:

Chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc đối thoại, công ty có trách nhiệm công bố công khai tại nơi làm việc những nội dung chính của đối thoại; tổ chức đại diện người lao động (nếu có), nhóm đại diện đối thoại của người lao động (nếu có) phổ biến những nội dung chính của đối thoại đến người lao động là thành viên.

Lưu ý: Công ty phải ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc để làm căn cứ tổ chức đối thoại tại nơi làm việc

>> Xem thêm Xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

2.4. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

3. Xử lý vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định về xây dựng Quy chế thưởng

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên thực hiện một trong các hành vi dưới đây thì bị phạt tiền với mức từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng:

1. Không công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện Quy chế thưởng

2. Không tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

2,004
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: