Tra cứu 90/2006/NĐ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 90/2006/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 269286 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 90/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Nhà ở

90/2006/ND-CP,Nghị định 90 2006 Chính phủ,Nghị định 90 năm 2006 Chính phủ,Nghị định 90 Chính phủ ban hành 2006,NĐ 90 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 90 Chính phủ áp dụng 2006,NĐ 90 Chính phủ mới nhất, số 90 năm 2006 Chính phủ,Nghị định 90/2006/ND-CP ngày 06/09/2006,Nghị định 90 Chính phủ về Hướng dẫn 2006,NĐ 90 Chính phủ về Hướng dẫn 2006,Nghị định

Ban hành: 06/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2006

2

Hướng dẫn 04/HD-SXD thực hiện về cấp giấy quyền sở hữu nhà ở theo Nghị định 90/2006/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum ban hành

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CẤP GIẤY QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 90/2006/NĐ-CP NGÀY 06/9/2006 CỦA CHÍNH PHỦ Căn cứ Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; Căn cứ Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận

Ban hành: 28/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2011

3

Thông tư 05/2006/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 90/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 90/2006/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 9 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT NHÀ Ở Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 01/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2006

4

Quyết định 806/QĐ-BXD năm 2009 về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định thay thế Nghị định 90/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

VÀ TỔ BIÊN TẬP NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 90/2006/NĐ-CP NGÀY 06/9/2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT NHÀ Ở. BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008; Căn cứ Luật số 34/2009/QH12 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất

Ban hành: 04/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2009

5

Quyết định 1544/QĐ-UBND năm 2008 về Kế hoạch thực hiện Luật Nhà ở và Nghị định 90/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT NHÀ Ở VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 90/2006/NĐ-CP NGÀY 06/9/2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29/11/2005; Căn cứ Nghị

Ban hành: 09/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2011

6

Quyết định 106/2007/QĐ-UBND về mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Nghị định 90/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số: 106/2007/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ MỨC THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 90/2006/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 09 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN

Ban hành: 31/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2007

7

Nghị định 90/2023/NĐ-CP quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ

90/2023/ND-CP,Nghị định 90 2023 Chính phủ,Nghị định 90 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 90 Chính phủ ban hành 2023,NĐ 90 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 90 Chính phủ áp dụng 2023,NĐ 90 Chính phủ mới nhất, số 90 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 90/2023/ND-CP ngày 13/12/2023,Nghị định 90 Chính phủ về mức thu chế độ thu nộp miễn quản lý phí sử dụng đường bộ

Ban hành: 13/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2023

8

Nghị định 90/2022/NĐ-CP về quản lý, sử dụng nhà, đất do Bộ Ngoại giao quản lý để phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước

90/2022/ND-CP,Nghị định 90 2022 Chính phủ,Nghị định 90 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 90 Chính phủ ban hành 2022,NĐ 90 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 90 Chính phủ áp dụng 2022,NĐ 90 Chính phủ mới nhất, số 90 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 90/2022/ND-CP ngày 28/10/2022,Nghị định 90 Chính phủ về Quản lý nhà đất phục vụ hoạt động đối ngoại 2022,NĐ 90 Chính

Ban hành: 28/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2022

9

Nghị định 90/2021/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại giữa Việt Nam - Lào từ ngày 04 tháng 10 năm 2020 đến ngày 04 tháng 10 năm 2023

90/2021/ND-CP,Nghị định 90 2021 Chính phủ,Nghị định 90 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 90 Chính phủ ban hành 2021,NĐ 90 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 90 Chính phủ áp dụng 2021,NĐ 90 Chính phủ mới nhất, số 90 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 90/2021/ND-CP ngày 19/10/2021,Nghị định 90 Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi để thực hiện Hiệp định Lào 2021,

Ban hành: 19/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2021

10

Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

90/2020/ND-CP,Nghị định 90 2020 Chính phủ,Nghị định 90 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 90 Chính phủ ban hành 2020,NĐ 90 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 90 Chính phủ áp dụng 2020,NĐ 90 Chính phủ mới nhất, số 90 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 90/2020/ND-CP ngày 13/08/2020,Nghị định 90 Chính phủ về Xếp loại chất lượng cán bộ công chức viên chức 2020,NĐ 90

Ban hành: 13/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2020

11

Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

90/2019/ND-CP,Nghị định 90 2019 Chính phủ,Nghị định 90 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 90 Chính phủ ban hành 2019,NĐ 90 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 90 Chính phủ áp dụng 2019,NĐ 90 Chính phủ mới nhất, số 90 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 90/2019/ND-CP ngày 15/11/2019,Nghị định 90 Chính phủ về Hợp đồng lao động 2019,NĐ 90 Chính phủ về Hợp đồng lao động

Ban hành: 15/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2019

12

Nghị định 90/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cảnh vệ

90/2018/ND-CP,Nghị định 90 2018 Chính phủ,Nghị định 90 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 90 Chính phủ ban hành 2018,NĐ 90 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 90 Chính phủ áp dụng 2018,NĐ 90 Chính phủ mới nhất, số 90 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 90/2018/ND-CP ngày 25/06/2018,Nghị định 90 Chính phủ về Cảnh vệ 2018,NĐ 90 Chính phủ về Cảnh vệ 2018,Nghị định Cảnh

Ban hành: 25/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2018

13

Nghị định 90/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

90/2017/ND-CP,Nghị định 90 2017 Chính phủ,Nghị định 90 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 90 Chính phủ ban hành 2017,NĐ 90 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 90 Chính phủ áp dụng 2017,NĐ 90 Chính phủ mới nhất, số 90 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 90/2017/ND-CP ngày 31/07/2017,Nghị định 90 Chính phủ về Vi phạm hành chính 2017,NĐ 90 Chính phủ về Vi phạm hành chính

Ban hành: 31/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2017

14

Nghị định 90/2016/NÐ-CP quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

90/2016/ND-CP,Nghị định 90 2016 Chính phủ,Nghị định 90 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 90 Chính phủ ban hành 2016,NĐ 90 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 90 Chính phủ áp dụng 2016,NĐ 90 Chính phủ mới nhất, số 90 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 90/2016/ND-CP ngày 01/07/2016,Nghị định 90 Chính phủ về Chất dạng thuốc phiện 2016,NĐ 90 Chính phủ về Chất dạng thuốc

Ban hành: 01/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2016

15

Nghị định 90/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 117/2011/NĐ-CP quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân

90/2015/ND-CP,Nghị định 90 2015 Chính phủ,Nghị định 90 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 90 Chính phủ ban hành 2015,NĐ 90 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 90 Chính phủ áp dụng 2015,NĐ 90 Chính phủ mới nhất, số 90 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 90/2015/ND-CP ngày 13/10/2015,Nghị định 90 Chính phủ về Quản lý phạm nhân 2015,NĐ 90 Chính phủ về Quản lý phạm nhân

Ban hành: 13/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2015

16

Nghị định 90/2014/NĐ-CP "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật

90/2014/ND-CP,Nghị định 90 2014 Chính phủ,Nghị định 90 năm 2014 Chính phủ,Nghị định 90 Chính phủ ban hành 2014,NĐ 90 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 90 Chính phủ áp dụng 2014,NĐ 90 Chính phủ mới nhất, số 90 năm 2014 Chính phủ,Nghị định 90/2014/ND-CP ngày 29/09/2014,Nghị định 90 Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh 2014,NĐ 90 Chính phủ về Giải thưởng

Ban hành: 29/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2014

17

Nghị quyết 90/NQ-CP năm 2023 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 81/2023/QH15 về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Chính phủ ban hành

90/NQ-CP,Nghị quyết 90 2023 Chính phủ,Nghị quyết 90 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 90 Chính phủ ban hành 2023,NQ 90 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 90 Chính phủ áp dụng 2023,NQ 90 Chính phủ mới nhất,NQ số 90 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 90/NQ-CP ngày 16/06/2023,Nghị quyết 90 Chính phủ về Quy hoạch tổng thể quốc gia 2021 2030 2023,NQ 90 Chính phủ về Quy

Ban hành: 16/06/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2023

18

Nghị định 90/2013/NĐ-CP quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao

90/2013/ND-CP,Nghị định 90 2013,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 90/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH

Ban hành: 08/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2013

19

Nghị quyết 90/NQ-CP năm 2022 triển khai Nghị quyết 59/2022/QH15 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 do Chính phủ ban hành

90/NQ-CP,Nghị quyết 90 2022 Chính phủ,Nghị quyết 90 năm 2022 Chính phủ,Nghị quyết 90 Chính phủ ban hành 2022,NQ 90 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 90 Chính phủ áp dụng 2022,NQ 90 Chính phủ mới nhất,NQ số 90 năm 2022 Chính phủ,Nghị quyết 90/NQ-CP ngày 25/07/2022,Nghị quyết 90 Chính phủ về Triển khai Nghị quyết 59/2022/QH15 2022,NQ 90 Chính phủ về Triển

Ban hành: 25/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2022

20

Nghị định 90/2012/NĐ-CP tổ chức và trong hoạt động thanh tra ngành Nội vụ

90/2012/ND-CP,Nghị định 90 2012 Chính phủ,Nghị định 90 năm 2012 Chính phủ,Nghị định 90 Chính phủ ban hành 2012,NĐ 90 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 90 Chính phủ áp dụng 2012,NĐ 90 Chính phủ mới nhất, số 90 năm 2012 Chính phủ,Nghị định 90/2012/ND-CP ngày 05/11/2012,Nghị định 90 Chính phủ về Hoạt động thanh tra 2012,NĐ 90 Chính phủ về Hoạt động thanh

Ban hành: 05/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!