Theo Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội, ngành Công nghiệp văn hóa Thủ đô phấn đấu mục tiêu đến năm 2025 đóng góp bao nhiêu % trong GRDP của Thành phố?

Theo Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội, ngành Công nghiệp văn hóa Thủ đô phấn đấu mục tiêu đến năm 2025 đóng góp bao nhiêu % trong GRDP của Thành phố?

Theo Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội, ngành Công nghiệp văn hóa Thủ đô phấn đấu mục tiêu đến năm 2025 đóng góp bao nhiêu % trong GRDP của Thành phố?

Căn cứ theo Mục 2 Nghị quyết 09-NQ/TU năm 2022 quy định về quan điểm, mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô như sau:

II. Quan điểm, mục tiêu
....
2.2. Mục tiêu đến năm 2025:
Ngành CNVH Thủ đô trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; hoàn thành rà soát, tích hợp quy hoạch phát triển CNVH vào Quy hoạch Hà Nội đến 2030, tầm nhìn đến 2050; cải thiện hạ tầng tương đối đồng bộ, hiện đại, ưu tiên bố trí quỹ đất theo quy hoạch phân khu 2 bên bờ sông Hồng để phát triển các ngành CNVH gắn với phát triển du lịch; hoàn thiện cơ chế, chính sách, hệ thống chỉ tiêu thống kê, triển khai số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu số đảm bảo cho phát triển CNVH có tính liên thông và chuyên nghiệp; đầu tư, phát triển sản phẩm, dịch vụ văn hóa có chất lượng cao, đa dạng, độc đáo, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hoá Hà Nội; đầu tư, tôn tạo hệ thống các thiết chế văn hóa, các di tích Quốc gia, di sản Thế giới Hoàng thành Thăng Long...; giữ vững và phát triển thương hiệu Thủ đô ngàn năm văn hiến, “Thành phố vì hòa bình”, "Thành phố sáng tạo". Phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP của Thành phố.
Tập trung phát triển các ngành, sản phẩm CNVH có sẵn lợi thế như: Du lịch văn hóa, Thủ công mỹ nghệ, Nghệ thuật biểu diễn, Thiết kế, Âm thực, Phần mềm và trò chơi giải trí. Đồng thời, quan tâm phát triển các ngành: Quảng cáo, Kiến trúc, Điện Ảnh; Truyền hình và Phát thanh; Xuất bản; Thời trang ...
....

Như vậy, theo Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội, ngành Công nghiệp văn hóa Thủ đô phấn đấu mục tiêu đến năm 2025 đóng góp khoảng 5 % trong GRDP của Thành phố. Đồng thời, tập trung phát triển các ngành, sản phẩm CNVH có sẵn lợi thế như: Du lịch văn hóa, Thủ công mỹ nghệ, Nghệ thuật biểu diễn, Thiết kế,....

Xem chi tiết Nghị quyết 09-NQ/TU năm 2022 phát triển công nghiệp văn hóa địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại đây. Tải về

Theo Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội, ngành Công nghiệp văn hóa Thủ đô phấn đấu mục tiêu đến năm 2025 đóng góp bao nhiêu % trong GRDP của Thành phố?

Theo Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội, ngành Công nghiệp văn hóa Thủ đô phấn đấu mục tiêu đến năm 2025 đóng góp bao nhiêu % trong GRDP của Thành phố? (Hình từ Internet)

08 Nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tại Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội là gì?

Theo Mục 3 Nghị quyết 09-NQ/TU năm 2022 quy định 08 Nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong việc phát triển công nghiệp văn hóa địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cụ thể như sau:

[1] Đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về công nghiệp văn hóa.

[2] Tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách.

[3] Đẩy mạnh phát triển nguồn lực.

[4] Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ.

[5] Phát triển thị trường công nghiệp văn hóa.

[6] Thu hút và hỗ trợ đầu tư.

[7] Mở rộng giao lưu, hợp tác trong nước và quốc tế về văn hóa.

[8] Tập trung xây dựng, phát triển và định vị thương hiệu "Thành phố sáng tạo" của UNESCO.

Quan điểm của Nghị quyết 15 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 như thế nào?

Căn cứ tại Mục 2 Nghị quyết 15-NQ/TW năm 2022, quan điểm về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 như sau:

- Thống nhất cao trong nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt và yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tạo bước chuyển có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, kết hợp với nguồn lực của cả nước và nguồn lực quốc tế, xây dựng và phát triển Thủ đô thực sự xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn; phát triển nhanh, bền vững, có sức lan toả để thúc đẩy vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển.

- Phát triển Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" là nhiệm vụ chính trị quan trọng đặc biệt trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với tinh thần "Cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước"; là trách nhiệm, nghĩa vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị; là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.

- Tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế phát triển Thủ đô toàn diện, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế; kết hợp hài hoà phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, môi trường gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại; kết hợp hài hoà, nhuần nhuyễn giữa giữ gìn bản sắc văn hoá với phát triển kinh tế và giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, trong đó văn hoá, con người vừa là mục tiêu, vừa là nền tảng, nguồn lực, động lực để phát triển Thủ đô.

- Đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của Thủ đô Hà Nội thực sự gương mẫu, đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện, tiêu biểu; xây dựng đội ngũ cán bộ Hà Nội có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là nhân tố có ý nghĩa quyết định; xây dựng người Hà Nội hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, văn minh, tiêu biểu cho văn hoá, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam.

Tìm hiểu Pháp luật
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Tìm hiểu Pháp luật
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Chỉ thị 30 - CT/TU ngày 19/02/2024 của Thành ủy Hà Nội trong đó có mục tiêu xây dựng công dân như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Chỉ thị 30 của Thành ủy Hà Nội việc tăng cường sự lãnh đạo trong việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh gắn liền với việc thực hiện các kết luận, chỉ thị, chương trình nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Lịch vạn niên 2024 - Lịch âm 2024: Xem chi tiết, đầy đủ nhất cả năm 2024? Còn mấy ngày nữa đến Tết âm lịch 2025?
Hỏi đáp Pháp luật
Đáp án cuộc thi tìm hiểu Quê hương An Giang và anh Bộ đội cụ Hồ năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Quyết định 768/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, dự kiến diện tích đất xây dựng các khu công nghiệp của Vùng Thủ đô đến năm 2030 đạt bao nhiêu ha?
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Quyết định 768/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh nào thuộc phạm vi Vùng Thủ đô Hà Nội?
Hỏi đáp Pháp luật
Nghị quyết 18-NQ/TU ngày 30/12/2022 của Thành ủy Hà Nội, phát triển y tế số gắn kết thông suốt mạng lưới cơ sở khám, chữa bệnh từ thành phố tới cấp xã và với người dân tập trung vào những nhiệm vụ nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Quyết định số 768/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đất xây dựng các công trình y tế trong đó Hà Nội đến năm 2030 đạt bao nhiêu ha?
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Nghị quyết 18-NQ/TU năm 2022 của Thành ủy Hà Nội, phát triển theo hướng đẩy nhanh tiến trình thực hiện giao dịch điện tử lĩnh vực lao động.....tập trung các nhiệm vụ trọng tâm nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Chỉ thị 30–CT/TU của Thành ủy Hà Nội việc xây dựng môi trường văn hóa công sở cần các yếu tố nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tìm hiểu Pháp luật
Dương Thanh Trúc
1,062 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Tìm hiểu Pháp luật
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào