Đáp án Tuần 5 Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số năm 2024 tỉnh Bến Tre?

Đáp án Tuần 5 Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số năm 2024 tỉnh Bến Tre? Mục tiêu cụ thể đến 2025 Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới thông minh?

Đáp án Tuần 5 Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số năm 2024 tỉnh Bến Tre?

Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số năm 2024 tỉnh Bến Tre (tuần 5) diễn bắt đầu từ 8h00 ngày 08/07/2024 đến 23H59 ngày 14/07/2024.

Dưới đây là Đáp án Tuần 5 Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số năm 2024 tỉnh Bến Tre:

Câu hỏi 1

Internet Explorer/Mozilla Firefox

(Truy cập vào mạng Internet người ta)

Câu hỏi 2

VssID

(Ứng dụng chính thức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên nền tảng thiết bị di động)

Câu hỏi 3

- Giá trị mới do chuyển đổi số mang lại

- Tiết kiệm chi phí thường xuyên.

- Tiết kiệm lao động, giờ lao động.

(Giá trị của chuyển đổi số mang lại)

Câu hỏi 4

- Thúc đẩy chuyển đổi số xã hội, tập trung vào chuyển đổi kỹ năng, cung cấp các khóa học đại trà trực tuyến mở, hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp lớn để đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng về công nghệ số và chuyển đổi số.

- Thu hút đầu tư phát triển các khu, cụm dân cư, đô thị thông minh, khai thác sử dụng hiệu quả nền tảng số trong công tác quản lý xã hội tại địa phương; tập trung chuyển đổi số trên một số lĩnh vực như văn hóa, y tế, giáo dục,…

- Tăng cường đầu tư quảng bá các sản phẩm văn hóa, lịch sử đặc trưng của tỉnh; xây dựng hình ảnh, văn hóa con người Bến Tre thân thiện, văn minh trên không gian mạng, gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự, an toàn xã hội.

(Phát triển xã hội số nhằm mục đích)

Câu hỏi 5

- Hệ thống Công đoàn tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông công đoàn thông qua mạng xã hội.

- Thành lập và đưa vào hoạt động tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến đáp ứng cơ bản những nhu cầu, thắc mắc liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động.

(Mục tiêu chung của Chương trình số 07/CTr-LĐLĐ ngày 23/02/2024 của Liên đoàn Lao động tỉnh xác định đến năm 2025)

Câu hỏi 6

- Được cung cấp dịch vụ tốt hơn.

- Mang đến cơ hội bình đẳng cho người dân về tiếp cận dịch vụ, nâng cao, chất lượng cuộc sống.

- Có thể tiếp cận toàn bộ thị trường nhanh chóng trong môi trường số.

(Lợi ích khi tham gia Chuyển đổi số)

Câu hỏi 7

Người dân, cộng đồng dân cư, các tổ chức kinh tế hợp tác, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn nông thôn.

Đối tượng thụ hưởng của chương trình Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022)

Câu hỏi 8

Thiết lập mật khẩu truy cập, thường xuyên cập nhật bản vá.

(Để đảm bảo an toàn, hệ thống mạng không dây (Wi-Fi) của cơ quan, đơn vị cần đáp ứng)

Câu hỏi 9

10 tháng 10 hằng năm

(Ngày Chuyển đổi số Bến Tre hằng năm theo Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 07/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Câu hỏi 10

Chính phủ điện tử là chính phủ ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, tăng cường công khai, minh bạch thông tin, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

(Chính phủ điện tử ở Việt Nam)

Đáp án Tuần 5 Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số năm 2024 tỉnh Bến Tre?

Đáp án Tuần 5 Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số năm 2024 tỉnh Bến Tre? (Hình từ Internet)

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh là gì?

Theo khoản 2 Điều 1 Quyết định 924/QĐ-TTg năm 2022 thì mục tiêu cụ thể đến năm 2025 Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh như sau:

- Phát triển chính quyền số trong xây dựng nông thôn mới

+ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tổ chức đồng bộ, thống nhất trên nền tảng công nghệ số, ít nhất 90% hồ sơ công việc cấp trung ương, cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc cấp huyện và 60% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng.

+ Ít nhất 97% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu 8.4 của Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới; 50% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu 8.4 của Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông, 50% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu số 15.2 của Tiêu chí số 15 về Hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao.

+ Có ít nhất 60% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn chỉ tiêu 9.5 của Tiêu chí số 9 về An ninh trật tự - Hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; 25% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn chỉ tiêu 6.5 của Tiêu chí số 6 về Kinh tế, 25% đạt chỉ tiêu 9.2 của Tiêu chí số 9 về An ninh trật tự - Hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao.

+ Phấn đấu 100% cán bộ quản lý các cấp tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập huấn, nâng cao năng lực về chuyển đổi số.

- Phát triển kinh tế số, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn:

Ít nhất 70% xã có các hợp tác xã, 70% cấp huyện có các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực và 50% các mô hình liên kết gắn với vùng nguyên liệu có ứng dụng công nghệ số.

- Xã hội số trong xây dựng nông thôn mới:

Có ít nhất 40% đơn vị (cấp xã, huyện) cung cấp ít nhất một dịch vụ thiết yếu (y tế, giáo dục, giám sát cộng đồng, an ninh trật tự, môi trường, văn hóa) và tổ chức lấy ý kiến phản hồi về sự hài lòng của người dân/cộng đồng về kết quả xây dựng nông thôn mới thông qua ứng dụng trực tuyến.

- Phấn đấu mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất 01 mô hình thí điểm xã nông thôn mới thông minh theo lĩnh vực nổi trội nhất (kinh tế, du lịch nông thôn, môi trường, văn hoá…), làm cơ sở để tổng kết và đề xuất Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới thông minh giai đoạn 2026 - 2030.

Nhiệm vụ đào tạo và nâng cao năng lực về chuyển đổi số triển khai Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 là gì?

Theo khoản 4 Điều 1 Quyết định 924/QĐ-TTg năm 2022 quy định nhiệm vụ đào tạo và nâng cao năng lực về chuyển đổi số triển khai Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 như sau:

- Biên soạn chương trình, tài liệu tập huấn về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là các tài liệu hướng dẫn áp dụng chuyển đổi số.

- Tổ chức các hội nghị, các đợt tập huấn về kiến thức chuyển đổi số, khả năng tiếp cận thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước, cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp (trung ương, tỉnh, huyện, xã) và người dân, cộng đồng ở nông thôn.

- Tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng chuyên sâu về công nghệ thông tin, sử dụng dịch vụ số an toàn trên không gian mạng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế ở khu vực nông thôn.

Chuyển đổi số
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Chuyển đổi số
Hỏi đáp Pháp luật
Đáp án Tuần 5 Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số năm 2024 tỉnh Bến Tre?
Hỏi đáp Pháp luật
Đáp án Tuần 4 Cuộc thi Chuyển đổi số với chủ đề Xây dựng Công dân số tỉnh Hà Giang 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Đáp án Tuần 3 Cuộc thi trực tuyến về Chuyển đổi số với chủ đề Xây dựng Công dân số tỉnh Hà Giang 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Đáp án Tuần 4 Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số năm 2024 tỉnh Bến Tre?
Hỏi đáp Pháp luật
Đáp án tuần 3 cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức về Chuyển đổi số và Cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình?
Hỏi đáp Pháp luật
Đáp án Tuần 2 Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về chuyển đổi số năm 2024 tỉnh Hà Giang?
Hỏi đáp Pháp luật
Đề án 06 là đề án gì? Mục tiêu tổng quát của Đề án 06 như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về chuyển đổi số năm 2024 tỉnh Hà Giang Tuần 1?
Hỏi đáp Pháp luật
Chủ đề chuyển đổi số năm 2024 là gì? Mục tiêu chuyển đổi số năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số?
Hỏi đáp Pháp luật
Chuyển đổi số là gì? Chuyển đổi số quốc gia là gì?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Chuyển đổi số
Tạ Thị Thanh Thảo
548 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Chuyển đổi số
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào