Phương án phát hành trong hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của công ty đại chúng phải nêu rõ những thông tin nào?

Công ty đại chúng phải được công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán thì mới được chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng đúng không? Phương án phát hành trong hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của công ty đại chúng phải nêu rõ những thông tin nào

Công ty đại chúng phải được công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán thì mới được chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng đúng không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 21 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 21. Điều kiện chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền ra công chúng của công ty đại chúng
1. Có phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán.
3. Có cam kết và phải thực hiện niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.
4. Tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền của đợt chào bán.
5. Tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền tính theo mệnh giá không lớn hơn tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành tính theo mệnh giá, trừ trường hợp có bảo lãnh phát hành với cam kết nhận mua toàn bộ trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền để bán lại hoặc mua số trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền còn lại chưa được phân phối hết.
6. Đối với đợt chào bán ra công chúng nhằm mục đích huy động phần vốn để thực hiện dự án của tổ chức phát hành, số lượng trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền bán được phải đạt tối thiểu là 70% số trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền dự kiến chào bán để thực hiện các dự án. Tổ chức phát hành phải có phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện các dự án.
7. Đáp ứng quy định tại các điểm a, e khoản 1, điểm b khoản 2 và điểm d khoản 3 Điều 15 Luật Chứng khoán.

Như vậy, theo quy định trên, để được chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng thì công ty đại chúng phải có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán thì mới được chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán.

Phương án phát hành trong hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của công ty đại chúng phải nêu rõ những thông tin nào?

Phương án phát hành trong hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của công ty đại chúng phải nêu rõ những thông tin nào? (Hình từ Internet)

Phương án phát hành trong hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của công ty đại chúng phải nêu rõ những thông tin nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 22 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 22. Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền ra công chúng của công ty đại chúng
1. Giấy đăng ký chào bán theo Mẫu số 07 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán, trong đó:
a) Phương án phát hành nêu rõ: loại trái phiếu; số lượng trái phiếu từng loại; lãi suất hoặc nguyên tắc tính lãi suất trái phiếu; kỳ hạn trái phiếu; phương án chuyển đổi trái phiếu (điều kiện, thời hạn, tỷ lệ hoặc phương pháp tính giá chuyển đổi, việc trả nợ vốn trong trường hợp không chuyển đổi trái phiếu, thông qua hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, các điều khoản khác); phương án thực hiện quyền của chứng quyền (điều kiện, thời hạn, tỷ lệ thực hiện quyền; giá hoặc phương pháp tính giá phát hành; việc trả nợ vốn; thông qua hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài; các điều khoản khác). Trường hợp giá chuyển đổi, giá phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền thấp hơn mệnh giá, việc chuyển đổi, thực hiện quyền chỉ được thực hiện khi tổ chức phát hành có đủ thặng dư vốn cổ phần để bù đắp phần thặng dư âm phát sinh do phát hành cổ phiếu dưới mệnh giá;
...

Như vậy, theo quy định nêu trên, phương án phát hành trong hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của công ty đại chúng phải nêu rõ những thông tin sau đây:

- Loại trái phiếu; số lượng trái phiếu từng loại; lãi suất hoặc nguyên tắc tính lãi suất trái phiếu; kỳ hạn trái phiếu;

- Phương án chuyển đổi trái phiếu (điều kiện, thời hạn, tỷ lệ hoặc phương pháp tính giá chuyển đổi, việc trả nợ vốn trong trường hợp không chuyển đổi trái phiếu, thông qua hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, các điều khoản khác);

- Phương án thực hiện quyền của chứng quyền (điều kiện, thời hạn, tỷ lệ thực hiện quyền; giá hoặc phương pháp tính giá phát hành;

- Việc trả nợ vốn; thông qua hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài; các điều khoản khác).

Trường hợp giá chuyển đổi, giá phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền thấp hơn mệnh giá, việc chuyển đổi, thực hiện quyền chỉ được thực hiện khi tổ chức phát hành có đủ thặng dư vốn cổ phần để bù đắp phần thặng dư âm phát sinh do phát hành cổ phiếu dưới mệnh giá;

Mẫu Giấy đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng là mẫu nào?

Mẫu Giấy đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng là Mẫu số 07 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP sau đây:

Xem chi tiết Mẫu Giấy đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng là Mẫu số 07 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP tại đây.

Công ty đại chúng
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Công ty đại chúng
Hỏi đáp Pháp luật
Công ty đại chúng không đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập bị phạt bao nhiêu tiền?
Hỏi đáp Pháp luật
Phương án phát hành trong hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của công ty đại chúng phải nêu rõ những thông tin nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Thay đổi người phụ trách quản trị công ty đại chúng thì có phải công bố thông tin không?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ trong công ty đại chúng như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Trường hợp nào công ty đại chúng được cho cổ đông là tổ chức vay?
Hỏi đáp Pháp luật
Trường hợp nào thành viên hội đồng quản trị công ty đại chúng không được biểu quyết thông qua giao dịch của công ty?
Hỏi đáp Pháp luật
Công ty đại chúng và công ty niêm yết khác nhau như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Ủy ban kiểm toán của công ty đại chúng có được sử dụng dịch vụ tư vấn kế toán bên ngoài công ty hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Tải Mẫu báo cáo thường niên của công ty đại chúng mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng năm 2024 bao gồm các giấy tờ nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Công ty đại chúng
156 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Công ty đại chúng
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào