Việc yêu cầu nhà thầu làm rõ hồ sơ dự thầu có bắt buộc thực hiện qua hệ thống mạng đấu thầu không?

Việc yêu cầu nhà thầu làm rõ hồ sơ dự thầu có bắt buộc thực hiện qua hệ thống mạng đấu thầu không? Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu được tính như thế nào?

Việc yêu cầu nhà thầu làm rõ hồ sơ dự thầu có bắt buộc thực hiện qua hệ thống mạng đấu thầu không?

Tại Điều 6 Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT có quy định về xử lý kỹ thuật trong trường hợp Hệ thống gặp sự cố ngoài khả năng kiểm soát như sau:

Điều 6. Xử lý kỹ thuật trong trường hợp Hệ thống gặp sự cố ngoài khả năng kiểm soát
1. Trường hợp gặp sự cố dẫn đến Hệ thống không thể vận hành thì các gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng có thời điểm đóng thầu, thời điểm hết hạn làm rõ E-HSQT, E-HSDST, E-HSDT trong thời gian từ khi Hệ thống bị sự cố cho đến thời điểm sau hoàn thành khắc phục sự cố 02 giờ sẽ được Hệ thống tự động gia hạn đến thời điểm đóng thầu mới, thời điểm hết hạn làm rõ E-HSQT, E-HSDST, E-HSDT mới là sau 06 giờ kể từ thời điểm hoàn thành khắc phục sự cố.
2. Trường hợp thời điểm đóng thầu mới và thời điểm hết hạn làm rõ E-HSQT, E-HSDST, E-HSDT mới theo quy định tại khoản 1 Điều này sau 17 giờ 00 phút và trước 11 giờ 00 phút ngày tiếp theo thì Hệ thống tự động gia hạn đến 11 giờ 00 phút của ngày tiếp theo.
3. Trường hợp Hệ thống tự động gia hạn thời điểm đóng thầu theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì việc đánh giá E-HSQT, E-HSDST, E-HSDT được thực hiện trên cơ sở thời điểm đóng thầu nêu trong E-TBMQT, E-TBMST, E-TBMT trước thời điểm Hệ thống gặp sự cố.

Tại Điều 25 Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT có quy định về trách nhiệm của nhà thầu trong quá trình tham dự thầu như sau:

Điều 25. Trách nhiệm của nhà thầu trong quá trình tham dự thầu
1. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai trên webform và file tài liệu đính kèm trong quá trình tham dự thầu. Nhà thầu nhập thông tin theo yêu cầu của E-HSMQT, E-HSMST, E-HSMT và đính kèm các file tài liệu để tạo thành bộ E-HSQT, E-HSDST, E-HSDT như sau:
....
2. Nhà thầu có trách nhiệm nghiên cứu E-HSMQT, E-HSMST, E-HSMT đối với các gói thầu mà nhà thầu quan tâm để chuẩn bị E-HSQT, E-HSDST, E-HSDT cho phù hợp với yêu cầu của E-HSMQT, E-HSMST, E-HSMT. Trường hợp phát hiện E-HSMQT, E-HSMST, E-HSMT có các nội dung không rõ ràng, gây khó khăn cho nhà thầu trong việc chuẩn bị E-HSQT, E-HSDST, E-HSDT thì nhà thầu phải yêu cầu bên mời thầu làm rõ E-HSMQT, E-HSMST, E-HSMT để chủ đầu tư, bên mời thầu sửa đổi, bổ sung các tài liệu này cho phù hợp.
3. Nhà thầu có trách nhiệm theo dõi, cập nhật các thông tin trên Hệ thống đối với gói thầu mà nhà thầu quan tâm hoặc tham dự. Trường hợp xảy ra các sai sót do không theo dõi, cập nhật thông tin trên Hệ thống dẫn đến bất lợi cho nhà thầu trong quá trình tham dự thầu bao gồm: thay đổi, sửa đổi về E-HSMQT, E-HSMST, E-HSMT, thời gian nộp E-HSQT, E-HSDST, E-HSDT, thời gian làm rõ E-HSQT, E-HSDST, E-HSDT, thời gian thương thảo hợp đồng và các nội dung khác thì nhà thầu phải tự chịu trách nhiệm và chịu bất lợi trong quá trình tham dự thầu.
...

Tại Điều 97 Nghị định 24/2024/NĐ-CP có quy định về quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng như sau:

Điều 97. Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng
...
4. Việc làm rõ hồ sơ dự thầu được thực hiện thông qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5 Điều 28 và các khoản 1, 3, 4, 5 Điều 65 của Nghị định này.
5. Việc sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch thực hiện theo quy định tại Điều 29 và Điều 66 của Nghị định này.
...

Như vậy, việc yêu cầu nhà thầu làm rõ hồ sơ dự thầu qua mạng sẽ thực hiện qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

Lưu ý: Nếu có sự cố dẫn đến Hệ thống không thể vận hành thì thời điểm đóng thầu, thời điểm hết hạn làm rõ E-HSDT trong thời gian từ khi Hệ thống bị sự cố cho đến thời điểm sau hoàn thành khắc phục sự cố 02 giờ sẽ được gia hạn đến thời điểm đóng thầu mới, thời điểm hết hạn làm rõ E-HSDT mới là sau 06 giờ kể từ thời điểm hoàn thành khắc phục sự cố.

Nếu thời điểm đóng thầu mới và thời điểm hết hạn làm rõ E-HSDT mới sau 17 giờ 00 phút và trước 11 giờ 00 phút ngày tiếp theo thì gia hạn đến 11 giờ 00 phút của ngày tiếp theo.

Nếu hệ thống tự động gia hạn thời điểm đóng thầu thì việc đánh giá E-HSDT được thực hiện trên cơ sở thời điểm đóng thầu nêu trong E-TBMQT, E-TBMST, E-TBMT trước thời điểm Hệ thống gặp sự cố.

Việc yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSDT có bắt buộc thực hiện qua hệ thống không?

Việc yêu cầu nhà thầu làm rõ hồ sơ dự thầu có bắt buộc thực hiện qua hệ thống mạng đấu thầu không? (Hình từ Internet)

Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu đối với chào hàng cạnh tranh ít nhất là bao nhiêu ngày?

Tại Điều 45 Luật Đấu thầu 2023 có quy định về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:

Điều 45. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu
1. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu được quy định như sau:
a) Thời gian chuẩn bị hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển tối thiểu là 09 ngày đối với đấu thầu trong nước, 18 ngày đối với đấu thầu quốc tế kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu;
b) Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu đối với đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế tối thiểu là 18 ngày đối với đấu thầu trong nước, 35 ngày đối với đấu thầu quốc tế kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời thầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu; đối với gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng thì thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 09 ngày đối với đấu thầu trong nước, 18 ngày đối với đấu thầu quốc tế;
c) Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu đối với chào hàng cạnh tranh tối thiểu là 05 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời thầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu;
d) Trường hợp gói thầu đủ điều kiện áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định tại điểm a, b và c khoản 1 Điều 23 của Luật này nhưng người có thẩm quyền quyết định áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà thầu thì thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 09 ngày kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời thầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu;
....

Như vậy, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu đối với chào hàng cạnh tranh ít nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời thầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu được tính như thế nào?

Tại Điều 12 Nghị định 24/2024/NĐ-CP có quy định về chi phí trong lựa chọn nhà thầu như sau:

Điều 12. Chi phí trong lựa chọn nhà thầu
....
5. Chi phí đánh giá hồ sơ:
a) Chi phí đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển được tính bằng 0,1% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 2.000.000 đồng và tối đa là 30.000.000 đồng;
b) Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất được tính bằng 0,2% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 3.000.000 đồng và tối đa là 60.000.000 đồng.

Như vậy, chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu được tính bằng 0,2% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 3.000.000 đồng và tối đa là 60.000.000 đồng.

Hồ sơ dự thầu
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Hồ sơ dự thầu
Hỏi đáp Pháp luật
Việc yêu cầu nhà thầu làm rõ hồ sơ dự thầu có bắt buộc thực hiện qua hệ thống mạng đấu thầu không?
Hỏi đáp Pháp luật
Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển theo Luật đấu thầu mới là bao lâu?
Hỏi đáp Pháp luật
Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu khi lựa chọn nhà đầu tư đấu thầu trong nước là bao lâu?
Hỏi đáp Pháp luật
Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu đối với chào hàng cạnh tranh là bao lâu?
Hỏi đáp Pháp luật
Nhà thầu không chấp nhận thông tin sửa lỗi số học do bên mời thầu tiến hành đối với hồ sơ dự thầu thì xử lý như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Năm 2024, có được kéo dài thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu theo Luật Đấu thầu mới không?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu theo Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT?
Hỏi đáp Pháp luật
Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu đối với đấu thầu hạn chế trong nước là bao lâu theo Luật Đấu thầu mới?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu 2B Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu theo Thông tư 07 mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu 2024 là bao nhiêu? Báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu phải nêu rõ những nội dung gì?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Hồ sơ dự thầu
Lương Thị Tâm Như
145 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Hồ sơ dự thầu
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào