Xem xét ban hành Nghị định quy định về giá đất trong tháng 06/2024?

Xem xét ban hành Nghị định quy định về giá đất trong tháng 06/2024? Nghị định quy định về giá đất hiện nay là Nghị định nào? Có bao nhiêu phương pháp xác định giá đất hiện nay?

Xem xét ban hành Nghị định quy định về giá đất trong tháng 06/2024?

Ngày 05/6/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết 82/NQ-CP năm 2024 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2024.

Tại Mục 9 Phụ lục nhiệm vụ cụ thể giao các bộ, cơ quan, địa phương trong tháng 5 năm 2024 và thời gian tới ban hành kèm theo Nghị quyết 82/NQ-CP năm 2024. có quy định như sau:

9. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:
a) Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dự báo, cảnh báo sớm tình hình nắng nóng, hạn hán, thủy văn, thiên tai, biến đổi khí hậu; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ cơ quan liên quan, địa phương để kịp thời có giải pháp điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sản xuất điện, sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của người dân.
b) Nghiên cứu ý kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phương pháp xác định giá đất; khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về giá đất, trình Chính phủ xem xét, ban hành trong tháng 6 năm 2024.
10. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:
a) Triển khai có hiệu quả Tháng hành động vì trẻ em năm 2024. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.
b) Ban hành theo thẩm quyền văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện công tác tuyển sinh các trình độ của giáo dục nghề nghiệp, phối hợp với các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục đại học thực hiện kế hoạch tuyển sinh đại học, tư vấn hướng nghiệp, định hướng phân luồng người học vào giáo dục nghề nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2024.
c) Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19 tháng 3 năm 2024 của Ban Bí thư về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 51/CĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2024.

Theo đó, tại nội dung Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2024. Chính phủ đã đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về giá đất, trình Chính phủ xem xét, ban hành trong tháng 6 năm 2024.

Xem xét ban hành Nghị định quy định về giá đất trong tháng 06/2024?

Xem xét ban hành Nghị định quy định về giá đất trong tháng 06/2024? (Hình từ Internet)

Nghị định quy định về giá đất hiện nay là Nghị định nào?

Ngày 15/05/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất

Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất; định giá đất cụ thể và hoạt động tư vấn xác định giá đất.

Nghị định 44/2014/NĐ-CP áp dụng đối với:

- Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; cơ quan có chức năng xây dựng, điều chỉnh, thẩm định khung giá đất, bảng giá đất, định giá đất cụ thể.

- Tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất, cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất.

- Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Nghị định quy định về giá đất hiện nay (Nghị định 44/2014/NĐ-CP) đã bị sửa đổi, bổ sung bởi 04 văn bản:

- Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai

- Nghị định 136/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường

- Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

- Nghị định 12/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất và Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Có bao nhiêu phương pháp xác định giá đất hiện nay?

Tại Điều 4 Nghị định 44/2014/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 12/2024/NĐ-CP có quy định về các phương pháp xác định giá đất như sau:

- Phương pháp so sánh được thực hiện bằng cách điều chỉnh mức giá của các thửa đất có cùng mục đích sử dụng đất, tương đồng nhất định về các yếu tố có ảnh hưởng đến giá đất đã chuyển nhượng trên thị trường, đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất mà người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quyết định trúng đấu giá thông qua việc phân tích, so sánh các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất sau khi đã loại trừ giá trị tài sản gắn liền với đất (nếu có) để xác định giá của thửa đất cần định giá.

- Phương pháp thu nhập được thực hiện bằng cách lấy thu nhập ròng bình quân năm trên một diện tích đất chia cho lãi suất tiền gửi tiết kiệm bình quân của loại tiền gửi bằng tiền Việt Nam kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trên địa bàn cấp tỉnh của 03 năm liền kề tính đến hết quý gần nhất có số liệu trước thời điểm định giá.

- Phương pháp thặng dư được thực hiện bằng cách lấy tổng doanh thu phát triển ước tính trừ đi tổng chi phí phát triển ước tính của thửa đất, khu đất trên cơ sở sử dụng đất có hiệu quả cao nhất (hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng, số tầng cao tối đa của công trình) theo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất được thực hiện bằng cách lấy giá đất trong bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh giá đất. Hệ số điều chỉnh giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ban hành thông qua việc so sánh giá đất trong bảng giá đất với giá đất phổ biến trên thị trường.

Văn bản quy phạm pháp luật
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Văn bản quy phạm pháp luật
Hỏi đáp Pháp luật
Ban hành Thông tư 36/2024/TT-BTC quy định Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá doanh nghiệp?
Hỏi đáp Pháp luật
Thông tư 05/2024/TT-NHNN bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành?
Hỏi đáp Pháp luật
Ban hành Thông tư 37/2024/TT-BTC quy định Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá tài sản vô hình?
Hỏi đáp Pháp luật
Nghị định 60/2024/NĐ-CP về phát triển và quản lý chợ mới nhất?
Hỏi đáp Pháp luật
Trình Quốc hội cho phép thi hành sớm Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng từ 1/8/2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Luật Đầu tư áp dụng năm 2024 là luật nào? Tổng hợp các văn bản hướng dẫn Luật Đầu tư?
Hỏi đáp Pháp luật
Ban hành Quy định 148-QĐ/TW năm 2024 quy định về thẩm quyền của người đứng đầu tạm đình chỉ công tác với cán bộ cấp dưới?
Hỏi đáp Pháp luật
Văn bản hợp nhất Bộ luật Hình sự là văn bản nào? Người nước ngoài phạm tội tại Việt Nam thì truy cứu trách nhiệm hình sự như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Ban hành Thông tư 39/2024/TT-BTC quy định về đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, cấp chứng chỉ nghiệp vụ thẩm định giá?
Hỏi đáp Pháp luật
Ban hành Thông tư 31/2024/TT-BTC quy định Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thu thập, phân tích thông tin tài sản thẩm định giá?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Văn bản quy phạm pháp luật
Huỳnh Minh Hân
123 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Văn bản quy phạm pháp luật
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào