Trường hợp nào các công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết cổ phiếu?

Xin cho tôi hỏi: Trong trường hợp nào thì các công ty đại chúng sẽ bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu hủy bỏ niêm yết cổ phiếu bắt buộc? Mong được giải đáp!

Trường hợp nào công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết cổ phiếu bắt buộc?

Căn cứ khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về việc hủy bỏ niêm yết cổ phiếu như sau:

Hủy bỏ niêm yết bắt buộc
1. Cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:
a) Tổ chức niêm yết hủy tư cách công ty đại chúng theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
b) Tổ chức niêm yết ngừng hoặc bị ngừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh chính từ 01 năm trở lên;
c) Tổ chức niêm yết bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành;
d) Cổ phiếu không có giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn 12 tháng;
đ) Cổ phiếu không đưa vào giao dịch trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Sở giao dịch chứng khoán chấp thuận đăng ký niêm yết;
e) Kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 03 năm liên tục hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét;
g) Tổ chức niêm yết chấm dứt sự tồn tại do tổ chức lại, giải thể hoặc phá sản;
h) Tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức niêm yết hoặc có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm trong 03 năm liên tiếp;
i) Tổ chức niêm yết vi phạm chậm nộp báo cáo tài chính năm trong 3 năm liên tiếp;
k) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán phát hiện tổ chức niêm yết giả mạo hồ sơ niêm yết;
l) Tổ chức niêm yết bị xử lý vi phạm về các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 7 Điều 12 Luật Chứng khoán;
m) Tổ chức niêm yết bị đình chỉ hoạt động hoặc cấm hoạt động đối với ngành nghề hoặc hoạt động kinh doanh chính;
n) Không đáp ứng điều kiện niêm yết do sáp nhập, tách doanh nghiệp và các trường hợp cơ cấu lại doanh nghiệp; hoặc sau khi hoàn thành các hoạt động sáp nhập, tách doanh nghiệp và các trường hợp cơ cấu lại doanh nghiệp nhưng không thực hiện thủ tục đăng ký niêm yết, đề nghị xem xét lại điều kiện niêm yết hoặc thay đổi đăng ký niêm yết trong thời hạn quy định;
o) Tổ chức niêm yết vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, không hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Sở giao dịch chứng khoán và các trường hợp khác mà Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.
...

Như vậy, các công ty đại chúng thuộc 14 trường hợp sau đây theo quy định sẽ bị bắt buộc hủy bỏ niêm yết cổ phiếu:

- Theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Ngừng hoặc bị ngừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh chính trên 01 năm;

- Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành;

- Cổ phiếu đã không có giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn 12 tháng;

- Cổ phiếu không đưa vào giao dịch trong thời hạn 90 ngày từ khi được chấp thuận đăng ký niêm yết;

- Kết quả kinh doanh bị thua lỗ liên tục trong 03 năm hoặc tổng số lỗ luỹ kế cao hơn vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong năm gần nhất trước thời điểm xem xét;

- Chấm dứt sự tồn tại do tổ chức lại, giải thể hoặc phá sản;

- Không chấp nhận, có ý kiến trái ngược hoặc từ chối cho ý kiến khi thực hiện kiểm toán đối với báo cáo tài chính năm gần nhất hoặc có ý kiến kiểm toán ngoại trừ với báo cáo tài chính trong 03 năm liên tiếp;

- Vi phạm chậm nộp báo cáo tài chính năm trong 3 năm liên tiếp;

- Bị phát hiện giả mạo hồ sơ niêm yết;

- Bị xử lý vi phạm về các hành vi bị nghiêm cấm quy định Luật Chứng khoán;

- Bị đình chỉ hoạt động hoặc cấm hoạt động với ngành nghề, hoạt động kinh doanh chính;

- Sau khi sáp nhập, tách doanh nghiệp và các trường hợp cơ cấu lại doanh nghiệp thì không đủ điều kiện niêm yết hoặc không thực hiện thủ tục đăng ký, xem xét lại hoặc thay đổi niêm yết;

- Vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, không hoàn thành nghĩa vụ tài chính hoặc các trường hợp khác xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết để bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư.

Trường hợp nào các công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết cổ phiếu?

Trường hợp nào các công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết cổ phiếu? (Hình từ Internet)

Trường hợp nào doanh nghiệp được hủy bỏ niêm yết cổ phiếu tự nguyện?

Căn cứ khoản 1 Điều 121 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về việc hủy bỏ niêm yết cổ phiếu tự nguyện như sau:

Hủy bỏ niêm yết chứng khoán tự nguyện
1. Điều kiện được hủy bỏ niêm yết cổ phiếu, chứng chỉ quỹ tự nguyện:
a) Quyết định hủy bỏ niêm yết tự nguyện được Đại hội đồng cổ đông, Đại hội nhà đầu tư biểu quyết thông qua theo quy định pháp luật doanh nghiệp, quy định tại Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán, trong đó phải được trên 50% số phiếu biểu quyết của các cổ đông không phải là cổ đông lớn thông qua;
b) Việc hủy bỏ niêm yết tự nguyện chỉ được thực hiện sau tối thiểu 02 năm kể từ ngày có Quyết định chấp thuận niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán.
...

Như vậy, doanh nghiệp muốn được hủy bỏ niêm yết cổ phiếu tự nguyện thì cần đáp ứng điều kiện sau:

- Quyết định hủy bỏ phải được Đại hội đồng cổ đông, Đại hội nhà đầu tư biểu quyết thông qua, trong đó phải có trên 50% số phiếu biểu quyết của các cổ đông không phải là cổ đông lớn thông qua;

- Chỉ được thực hiện sau 02 năm kể từ ngày doanh nghiệp có Quyết định chấp thuận niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán.

Cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc có thể sử dụng để giao dịch nữa không?

Căn cứ khoản 2 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về cổ phiếu của công ty bị hủy bỏ niêm yết như sau:

Hủy bỏ niêm yết bắt buộc
...
2. Cổ phiếu của công ty hủy bỏ niêm yết nhưng vẫn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng phải đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom theo quy định tại Điều 133 Nghị định này.
...

Ngoài ra, căn cứ khoản 1 Điều 133 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về đối tượng được thực hiện giao dịch cổ phiếu trên Sàn giao dịch UPCOM như sau:

Đối tượng và thời hạn thực hiện đăng ký giao dịch
1. Đối tượng đăng ký giao dịch
a) Công ty đại chúng không niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán;
b) Công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc hoặc hủy bỏ niêm yết tự nguyện nhưng vẫn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng;
c) Doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc đối tượng phải đăng ký giao dịch theo quy định pháp luật về chuyển doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
...

Như vậy, các công ty đại chúng bị hủy niêm yết cổ phiếu bắt buộc vẫn có thể sử dụng cổ phiếu của công ty để giao dịch khi đã thực hiện đăng ký giao dịch trên Sàn giao dịch UPCOM.

Trân trọng!

Trần Thị Ngọc Huyền

Công ty đại chúng
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Công ty đại chúng
Hỏi đáp Pháp luật
Trường hợp nào các công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết cổ phiếu?
Hỏi đáp Pháp luật
Công ty đại chúng quy mô lớn có phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất quý không?
Hỏi đáp Pháp luật
Công ty đại chúng thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì có phải công bố thông tin bất thường không?
Hỏi đáp Pháp luật
Doanh nghiệp không nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng bị xử phạt bao nhiêu tiền?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ trong công ty đại chúng như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của công ty đại chúng gồm những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Công ty đại chúng có được miễn trừ các điều kiện khi mua lại cổ phiếu của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động của công ty không?
Hỏi đáp Pháp luật
Công ty đại chúng chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng phải chuẩn bị hồ sơ ra sao?
Hỏi đáp Pháp luật
Điều kiện để làm thành viên Ủy ban kiểm toán trong công ty đại chúng là gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Công ty đại chúng đang có nợ phải trả quá hạn thì có được mua lại cổ phiếu theo yêu cầu của cổ đông không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Công ty đại chúng
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Công ty đại chúng
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào