Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính năm đơn giản năm 2024?

Nhờ anh chị biên tập viên pháp luật hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính năm đơn giản năm 2024? Anh Phong (Thành phố Hồ Chí Minh)

Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính năm đơn giản năm 2024?

Dưới đây là cách lập báo cáo tài chính năm đơn giản năm 2024:

Bước 1: Sắp xếp những chứng từ kế toán

Việc sắp xếp các chứng từ kế toán theo đúng thứ tự về thời gian và loại chứng từ có thể giúp cho kế toán dễ dàng đối chiếu các số liệu và nhập thống kê. Bên cạnh đó cũng giúp kế toán dễ dàng tìm lại thông tin khi phát hiện sai số trong quá trình lập báo cáo tài chính.

Bước 2: Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Từ những chứng từ kế toán đã được sắp xếp kế toán viên thực hiện việc kiểm tra và hoàn thiện các chứng từ này nhằm đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ và hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật về công tác kế toán và thuế.

Bước 3: Phân bổ khấu hao và các chi phí trả trước.

Theo đó tại bước này thì phần hành tài sản cố định và chi phí trả trước, doanh nghiệp cần hạch toán rõ ràng đồng thời phân bổ thời gian và chi phí phát sinh hàng tháng hợp lý, đúng theo quy định.

Bước 4: Rà soát và tổng hợp các nghiệp vụ phát sinh theo từng nhóm tài khoản

Kế toán viên có thể thực hiện rà soát các nghiệp vụ theo các nhóm tài khoản như sau:

Rà soát nhóm hàng tồn kho

Rà soát nhóm công nợ phải thu và phải trả

Rà soát các khoản đầu tư

Rà soát các khoản chi phí trả trước

Rà soát tài sản cố định

Rà soát doanh thu

Rà soát giá vốn

Rà soát chi phí quản lý

Lưu ý: Trong trường hợp kế toán viên phát hiện sai sót, cần phải tìm hiểu nguyên nhân và kịp thời điều chỉnh để có thể đảm tính chính xác khi thực hiện kê khai báo cáo tài chính.

Bước 5: Kiểm tra đối chiếu số liệu sổ sách

Đây là khâu quan trọng trong quá trình lập báo cáo tài chính, kế toán viên cần tiến hành kiểm tra đối chiếu và rà soát lại các số liệu trong sổ sách.

Bước 6: Bút toán tổng hợp và kết chuyển

Khi đã thực hiện xong việc rà soát kỹ các số liệu cần thiết, kế toán viên sẽ tiến hành thực hiện bút toán kết chuyển doanh thu, chi phí, kết chuyển lỗ, lãi và đồng thời đảm bảo các tài khoản từ đầu 5 đến đầu 9 không có số dư cuối kỳ.

Bước 7: Lên báo cáo tài chính trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế.

Lưu ý: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, tùy thuộc vào từng đối tượng thì kế toán có thể triển khai các cách thức khác tương tự.

Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính năm đơn giản năm 2024?

Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính năm đơn giản năm 2024? (Hình từ Internet)

Nguyên tắc kế toán tiền được quy định như thế nào?

Căn cứ quy định Điều 11 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về nguyên tắc kế toán tiền như sau:

Nguyên tắc kế toán tiền
1. Kế toán phải mở sổ kế toán ghi chép hàng ngày liên tục theo trình tự phát sinh các khoản thu, chi, xuất, nhập tiền, ngoại tệ và tính ra số tồn tại quỹ và từng tài khoản ở Ngân hàng tại mọi thời điểm để tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu.
2. Các khoản tiền do doanh nghiệp khác và cá nhân ký cược, ký quỹ tại doanh nghiệp được quản lý và hạch toán như tiền của doanh nghiệp.
3. Khi thu, chi phải có phiếu thu, phiếu chi và có đủ chữ ký theo quy định của chế độ chứng từ kế toán.
4. Kế toán phải theo dõi chi tiết tiền theo nguyên tệ. Khi phát sinh các giao dịch bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo nguyên tắc:
- Bên Nợ các tài khoản tiền áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế;
- Bên Có các tài khoản tiền áp dụng tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền.
5. Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp phải đánh giá lại số dư ngoại tệ và vàng tiền tệ theo tỷ giá giao dịch thực tế.

Theo đó, nguyên tắc kế toán tiền được quy định như sau:

- Kế toán phải mở sổ kế toán ghi chép hàng ngày liên tục theo trình tự phát sinh các khoản thu, chi, xuất, nhập tiền, ngoại tệ và tính ra số tồn tại quỹ và từng tài khoản ở Ngân hàng tại mọi thời điểm để tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu.

- Các khoản tiền do doanh nghiệp khác và cá nhân ký cược, ký quỹ tại doanh nghiệp được quản lý và hạch toán như tiền của doanh nghiệp.

- Khi thu, chi phải có phiếu thu, phiếu chi và có đủ chữ ký theo quy định của chế độ chứng từ kế toán.

- Kế toán phải theo dõi chi tiết tiền theo nguyên tệ. Khi phát sinh các giao dịch bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo nguyên tắc:

+ Bên Nợ các tài khoản tiền áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế;

+ Bên Có các tài khoản tiền áp dụng tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền.

- Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp phải đánh giá lại số dư ngoại tệ và vàng tiền tệ theo tỷ giá giao dịch thực tế.

Mục đích của Báo cáo tài chính gồm những gì?

Căn cứ quy định Điều 97 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về mục đích của Báo cáo tài chính như sau:

Mục đích của Báo cáo tài chính
1. Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về:
a) Tài sản;
b) Nợ phải trả;
c) Vốn chủ sở hữu;
d) Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác;
đ) Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh;
e) Các luồng tiền.
2. Ngoài các thông tin này, doanh nghiệp còn phải cung cấp các thông tin khác trong “Bản thuyết minh Báo cáo tài chính” nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh trên các Báo cáo tài chính tổng hợp và các chính sách kế toán đã áp dụng để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Theo đó, báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế.

Bên cạnh đó doanh nghiệp còn phải cung cấp các thông tin khác trong “Bản thuyết minh Báo cáo tài chính” nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh trên các Báo cáo tài chính tổng hợp và các chính sách kế toán đã áp dụng để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Trân trọng!

Đinh Khắc Vỹ

Báo cáo tài chính
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Báo cáo tài chính
Hỏi đáp Pháp luật
Khi chuyển đổi báo cáo tài chính của công ty con công ty mẹ cần thực hiện những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính năm đơn giản năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2024? Báo cáo tài chính doanh nghiệp có những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Doanh nghiệp, tổ chức nào phải thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm?
Hỏi đáp Pháp luật
Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm có bị tạm ngừng giao dịch không?
Hỏi đáp Pháp luật
Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính phải được giao kết khi nào? Nguyên tắc hoạt động kiểm toán độc lập gồm những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu báo cáo tài chính song ngữ Anh Việt mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Các loại báo cáo tài chính doanh nghiệp theo Thông tư 133 là gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Các loại báo cáo tài chính cho doanh nghiệp năm 2024?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Báo cáo tài chính
171 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Báo cáo tài chính
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào