17:30 | 19/11/2023
Loading...

Cách tính lương hưu mới nhất năm 2024?

Cho hỏi: Cách tính lương hưu mới nhất năm 2024? Trong năm 2024, người lao động bị tạm dừng hưởng lương trong trường hợp nào? Câu hỏi của chị Quỳnh Dao (Đà Nẵng)

Cách tính lương hưu mới nhất năm 2024?

Đầu tiên, căn cứ theo khoản 1 Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP có quy định mức lương hưu của người tham gia bảo hiểm xã hội được tính như sau:

Mức lương hưu hàng tháng = Tỉ lệ (%) hưởng lương hưu hàng tháng x Mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Đồng thời, tại Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi bởi điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 và Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 hướng dẫn cách tính lương hưu cho người lao động năm 2024 cụ thể:

Tỉ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng được xác định cụ thể:

Đối với lao động nữ: Đóng đủ 15 năm bảo hiểm xã hội được 45%.

Đối với lao động nam: Đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội được 45% (người lao động nghỉ hưu năm 2024, đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội thì được 45%).

Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, được tính thêm 2%. Lưu ý, mức hưởng tối đa là 75%.

Lưu ý:

- Đối với người hưởng lương hưu do suy giảm khả năng lao động thì tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng cũng sẽ được tính như trên, nhưng cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%;

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

- Đối với lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia BHXH nghỉ hưu theo quy định: Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH; từ đủ 16 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH, cứ mỗi năm đóng tính thêm 2%.

Ví dụ: Người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc với mức đóng bình quân là 10 triệu đồng/tháng, tính đến thời điểm đủ tuổi về hưu là 40 năm. Tính đến tháng 01/2024, người lao động đủ tuổi về hưu theo quy định.

Theo đó, cách tính lương hưu của người lao động mới nhất năm 2024 như sau:

- 15 năm đầu tham gia sẽ được hưởng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

- Từ năm thứ 16 đến năm thứ 40 là 25 năm được hưởng thêm: 25 x 2% = 50%.

Tổng 2 tỉ lệ là: 45% + 50% = 95%. Tuy nhiên, mức lương hưu tối đa chỉ có 75% cộng thêm trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu mà người lao động được nhận.

Do đó, mức hưởng lương hưu của người lao động năm 2024 là: 75% x 10 triệu đồng = 7.500.000 đồng/tháng.

Cách tính lương hưu mới nhất năm 2024?

Cách tính lương hưu mới nhất năm 2024? (Hình từ Internet)

Trong năm 2024, người lao động bị tạm dừng hưởng lương hưu trong trường hợp nào?

Theo Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về việc tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng cụ thể như sau:

Tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng
1. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bị tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Xuất cảnh trái phép;
b) Bị Tòa án tuyên bố là mất tích;
c) Có căn cứ xác định việc hưởng bảo hiểm xã hội không đúng quy định của pháp luật.
2. Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng được tiếp tục thực hiện khi người xuất cảnh trở về định cư hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú. Trường hợp có quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích thì ngoài việc tiếp tục được hưởng lương hưu, trợ cấp còn được truy lĩnh tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng kể từ thời điểm dừng hưởng.
3. Cơ quan bảo hiểm xã hội khi quyết định tạm dừng hưởng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tạm dừng hưởng, cơ quan bảo hiểm xã hội phải ra quyết định giải quyết hưởng; trường hợp quyết định chấm dứt hưởng bảo hiểm xã hội thì phải nêu rõ lý do.

Theo đó, trong năm 2024, người lao động bị tạm dừng hưởng lương hưu trong trường hợp sau đây:

- Xuất cảnh trái phép;

- Bị Tòa án tuyên bố là mất tích;

- Có căn cứ xác định việc hưởng bảo hiểm xã hội không đúng quy định của pháp luật.

Người lao động đang hưởng lương hưu ra nước ngoài định cư có được giải quyết hưởng trợ cấp một lần không?

Căn cứ theo Điều 65 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng ra nước ngoài để định cư cụ thể như sau:

Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng ra nước ngoài để định cư
1. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng ra nước ngoài để định cư được giải quyết hưởng trợ cấp một lần.
2. Mức trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu được tính theo thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội trong đó mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014 được tính bằng 1,5 tháng lương hưu đang hưởng, mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi được tính bằng 02 tháng lương hưu đang hưởng; sau đó mỗi tháng đã hưởng lương hưu thì mức trợ cấp một lần trừ 0,5 tháng lương hưu. Mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng.
3. Mức trợ cấp một lần đối với người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bằng 03 tháng trợ cấp đang hưởng.

Như vậy, đối với trường hợp người lao động đang hưởng lương hưu ra nước ngoài định cư sẽ được giải quyết hưởng trợ cấp một lần theo quy định của pháp luật.

- Mức trợ cấp một lần sẽ tính theo thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Trong đó:

+ Mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014 được tính bằng 1,5 tháng lương hưu đang hưởng.

+ Mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi được tính bằng 02 tháng lương hưu đang hưởng;

Sau đó mỗi tháng đã hưởng lương hưu thì mức trợ cấp một lần trừ 0,5 tháng lương hưu. Mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Chế độ hưu trí bảo hiểm xã hội bắt buộc

Nguyễn Trần Cao Kỵ

Chế độ hưu trí bảo hiểm xã hội bắt buộc
Hỏi đáp mới nhất về Chế độ hưu trí bảo hiểm xã hội bắt buộc
Hỏi đáp Pháp luật
Cá nhân về hưu sớm thì có được hưởng trợ cấp một lần cho quá trình công tác tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Tin mới nhất về tăng lương hưu năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Cách tính lương hưu mới nhất năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Có tăng lương hưu 2024 sau khi thực hiện cải cách tiền lương?
Hỏi đáp Pháp luật
Dự kiến giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xuống 75 tuổi?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí mới nhất 2023 và cách ghi?
Hỏi đáp pháp luật
Thời điểm hưởng lương hưu của lao động nữ sinh tháng 4/1973?
Hỏi đáp Pháp luật
Người lao động có được nhận lại tiền lương hưu trong thời gian bị gián đoạn chưa nhận không?
Hỏi đáp Pháp luật
Điều kiện hưởng lương hưu cho người nghỉ hưu trước tuổi khi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% gồm những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Thống nhất trợ cấp hưu trí xã hội cho người không có lương hưu từ 75 tuổi?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Chế độ hưu trí bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào