11:05 | 19/11/2023
Loading...

Mục đích của việc đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước là gì?

Cho tôi hỏi, mục đích của việc đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước là gì? Nhờ anh chị giải đáp.

Mục đích của việc đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước là gì?

Căn cứ quy định Điều 3 Quy định đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1252/QĐ-KTNN năm 2023 quy định về mục đích đánh giá như sau:

Mục đích đánh giá
Đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước nhằm mục đích:
1. Để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn.
2. Là một trong những cơ sở để bố trí, sắp xếp trong công tác cán bộ, công tác kiểm toán và các công việc khác liên quan đến công tác kiểm toán.
3. Khuyến khích công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước tăng cường ý thức tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
4. Góp phần nâng cao chất lượng của công tác kiểm toán, công tác cán bộ và công tác đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước.

Như vậy, việc đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước nhằm mục đích sau đây:

- Để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn.

- Là một trong những cơ sở để bố trí, sắp xếp trong công tác cán bộ, công tác kiểm toán và các công việc khác liên quan đến công tác kiểm toán.

- Khuyến khích công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước tăng cường ý thức tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Góp phần nâng cao chất lượng của công tác kiểm toán, công tác cán bộ và công tác đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước.

Mục đích của việc đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước là gì?

Mục đích của việc đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước là gì? (Hình từ Internet)

Nguyên tắc thực hiện đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước gồm những gì?

Căn cứ quy định Điều 4 Quy định đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1252/QĐ-KTNN năm 2023 quy định về nguyên tắc như sau:

Nguyên tắc
1. Công tác đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán phải đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo nghiêm túc, công bằng và công khai minh bạch.
2. Nội dung, yêu cầu đánh giá phải phù hợp với từng ngạch kiểm toán viên nhà nước và tương đương, đồng thời phù hợp với các lĩnh vực kiểm toán mà Kiểm toán nhà nước đang thực hiện.

Như vậy, nguyên tắc thực hiện đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước gồm có:

- Công tác đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán phải đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo nghiêm túc, công bằng và công khai minh bạch.

- Nội dung, yêu cầu đánh giá phải phù hợp với từng ngạch kiểm toán viên nhà nước và tương đương, đồng thời phù hợp với các lĩnh vực kiểm toán mà Kiểm toán nhà nước đang thực hiện.

Đối tượng nào không thực hiện đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước?

Căn cứ quy định Điều 6 Quy định đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1252/QĐ-KTNN năm 2023 quy định về đối tượng được miễn đánh giá và đối tượng không thực hiện đánh giá như sau:

Đối tượng được miễn đánh giá và đối tượng không thực hiện đánh giá
....
2. Đối tượng không thực hiện đánh giá
a)Công chức, viên chức được bổ nhiệm vào các ngạch Kiểm toán viên nhà nước trong năm liền kề trước năm đánh giá.
b) Công chức, viên chức là thành viên của Hội đồng đánh giá trong năm đánh giá.
c) Giảng viên kiêm chức, công chức, viên chức của Kiểm toán nhà nước trong năm liền kề trước năm đánh giá có tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng của Ngành đảm bảo định mức thời gian giảng dạy của giảng viên kiêm chức được quy định tại Quy định về giảng viên của Kiểm toán nhà nước.
d) Công chức, viên chức là thành viên của Ban Xây dựng nội dung đánh giá và ngân hàng câu hỏi phục vụ công tác đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước không thực hiện đánh giá vào kỳ đánh giá đầu tiên.
đ) Công chức, viên chức là thành viên Ban Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật danh mục văn bản, tài liệu và ngân hàng câu hỏi phục vụ công tác đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước của năm liền kề trước năm đánh giá.
e) Công chức, viên chức là thành viên Ban Thẩm định danh mục văn bản tài liệu và ngân hàng câu hỏi, đáp án phục vụ công tác đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước của năm liền kề trước năm đánh giá.
g) Các công chức, viên chức đang trong thời gian tạm đình chỉ công tác hoặc tạm đình chỉ chức vụ.

Như vậy, đối tượng không thực hiện đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước gồm có:

- Công chức, viên chức được bổ nhiệm vào các ngạch Kiểm toán viên nhà nước trong năm liền kề trước năm đánh giá.

- Công chức, viên chức là thành viên của Hội đồng đánh giá trong năm đánh giá.

- Giảng viên kiêm chức, công chức, viên chức của Kiểm toán nhà nước trong năm liền kề trước năm đánh giá có tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng của Ngành đảm bảo định mức thời gian giảng dạy của giảng viên kiêm chức được quy định tại Quy định về giảng viên của Kiểm toán nhà nước.

- Công chức, viên chức là thành viên của Ban Xây dựng nội dung đánh giá và ngân hàng câu hỏi phục vụ công tác đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước không thực hiện đánh giá vào kỳ đánh giá đầu tiên.

- Công chức, viên chức là thành viên Ban Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật danh mục văn bản, tài liệu và ngân hàng câu hỏi phục vụ công tác đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước của năm liền kề trước năm đánh giá.

- Công chức, viên chức là thành viên Ban Thẩm định danh mục văn bản tài liệu và ngân hàng câu hỏi, đáp án phục vụ công tác đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước của năm liền kề trước năm đánh giá.

- Các công chức, viên chức đang trong thời gian tạm đình chỉ công tác hoặc tạm đình chỉ chức vụ.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Kiểm toán Nhà nước

Đinh Khắc Vỹ

Kiểm toán Nhà nước
Hỏi đáp mới nhất về Kiểm toán Nhà nước
Hỏi đáp Pháp luật
Không được sử dụng SAVNET vào mục đích gì? Tài nguyên mạng của Kiểm toán Nhà nước bao gồm những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Các nội dung nào được xem là bí mật nhà nước độ Mật thuộc lĩnh vực kiểm toán nhà nước?
Hỏi đáp Pháp luật
SAVNET là gì? Trung tâm Tin học giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước quản lý và vận hành SAVNET có trách nhiệm gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Các đơn vị tham gia vào hệ thống mạng Kiểm toán nhà nước có được tự ý đưa các phần mềm và thiết bị khác tham gia vào hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Ban hành hướng dẫn việc chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán nhà nước về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia?
Hỏi đáp Pháp luật
Ban hành Quyết định sửa đổi về tiêu chí thang điểm, đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại thành viên Đoàn Kiểm toán Nhà nước áp dụng từ ngày 23/11/2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức không giữ chức vụ lãnh đạo của Kiểm toán nhà nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Kiểm toán nhà nước sử dụng cộng tác viên thực hiện các công việc nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Không thụ lý giải quyết đối với trường hợp khiếu nại nào trong hoạt động kiểm toán nhà nước?
Hỏi đáp Pháp luật
Ai là người đứng đầu Kiểm toán nhà nước khu vực?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Kiểm toán Nhà nước có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào