Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam có nhiệm vụ và quyền hạn gì?

Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam có nhiệm vụ và quyền hạn gì? Câu hỏi của anh Lâm (Điện Biên)

Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam có nhiệm vụ và quyền hạn gì?

Tại khoản 1, khoản 2 Điều 19 Điều lệ Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 840/QĐ-BNV năm 2021 có quy định về Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam như sau:

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch
1. Chủ tịch Hội là người đại diện trước pháp luật về mọi hoạt động của Hội. Chủ tịch Hội là Ủy viên Ban Thường vụ do Ban Chấp hành bầu trong số các Ủy viên Ban Chấp hành Hội. Tiêu chuẩn Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành Hội quy định.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội:
a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội;
b) Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập Hội, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của Hội, trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội về mọi hoạt động của Hội. Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Hội theo quy định Điều lệ Hội; Nghị quyết Đại hội; nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội;
c) Là chủ tài khoản của Hội. Đại diện quyền lợi của Hội trong các tổ chức kinh tế khác liên quan đến hoạt động của Hội;
d) Chủ trì các phiên họp của Ban Chấp hành; chỉ đạo chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Thường vụ;
đ) Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ký các văn bản của Hội;
e) Khi Chủ tịch Hội vắng mặt, việc chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc của Hội được ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Chủ tịch Hội.
...

Như vậy, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội;

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập Hội, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của Hội, trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội về mọi hoạt động của Hội.

- Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Hội theo quy định Điều lệ Hội; Nghị quyết Đại hội; nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội;

- Là chủ tài khoản của Hội. Đại diện quyền lợi của Hội trong các tổ chức kinh tế khác liên quan đến hoạt động của Hội;

- Chủ trì các phiên họp của Ban Chấp hành; chỉ đạo chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Thường vụ;

- Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ký các văn bản của Hội;

- Khi Chủ tịch Hội vắng mặt, việc chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc của Hội được ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Chủ tịch Hội.

Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam có nhiệm vụ và quyền hạn gì?

Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam có nhiệm vụ và quyền hạn gì? (Hình từ Internet)

Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam có nhiệm vụ và quyền hạn gì?

Tại khoản 3 Điều 19 Điều lệ Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 840/QĐ-BNV năm 2021 có quy định về Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam như sau:

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch
........
3. Phó Chủ tịch Hội là Ủy viên Ban Thường vụ do Ban Chấp hành bầu trong số các Ủy viên Ban Chấp hành Hội. Tiêu chuẩn Phó Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành Hội quy định.
Phó Chủ tịch Hội giúp Chủ tịch Hội chỉ đạo, điều hành công tác của Hội theo sự phân công của Chủ tịch Hội; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội và trước pháp luật về lĩnh vực công việc được Chủ tịch Hội phân công hoặc ủy quyền. Phó Chủ tịch Hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội phù hợp với Điều lệ Hội và quy định của pháp luật.
.....

Như vậy, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

- Giúp Chủ tịch Hội chỉ đạo, điều hành công tác của Hội theo sự phân công của Chủ tịch Hội;

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội và trước pháp luật về lĩnh vực công việc được Chủ tịch Hội phân công hoặc ủy quyền.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội và trước pháp luật về lĩnh vực công việc được Chủ tịch Hội phân công hoặc ủy quyền.

Tổng thư ký Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam có nhiệm vụ và quyền hạn gì?

Tại Điều 20 Điều lệ Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 840/QĐ-BNV năm 2021 có quy định về Tổng thư ký Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam như sau:

Tổng thư ký Hội
Tổng thư ký là Ủy viên Ban Thường vụ do Chủ tịch Hội giới thiệu và được Ban Chấp hành Hội bầu, có quyền hạn và nhiệm vụ sau:
1. Tổng thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về những công việc khi được Chủ tịch Hội giao;
2. Tổng thư ký là người điều hành hoạt động của Văn phòng Hội; chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ; định kỳ báo cáo Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về các hoạt động của Hội;
3. Chịu trách nhiệm về công tác hành chính, kế hoạch, tổng hợp của Hội; chuẩn bị các báo cáo hàng năm, báo cáo nhiệm kỳ của Ban Chấp hành;
4. Ký văn bản do Chủ tịch Hội ủy nhiệm.

Như vậy, Tổng thư ký Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về những công việc khi được Chủ tịch Hội giao;

- Điều hành hoạt động của Văn phòng Hội; chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ; định kỳ báo cáo Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về các hoạt động của Hội;

- Chịu trách nhiệm về công tác hành chính, kế hoạch, tổng hợp của Hội; chuẩn bị các báo cáo hàng năm, báo cáo nhiệm kỳ của Ban Chấp hành;

- Ký văn bản do Chủ tịch Hội ủy nhiệm.

Trân trọng!

Bảo hộ quyền tác giả
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Bảo hộ quyền tác giả
Hỏi đáp Pháp luật
Tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian có được bảo hộ quyền tác giả hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Bản quyền chương trình truyền hình thực tế có thuộc đối tượng được bảo hộ quyền tác giả không?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu tờ khai đăng ký đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng mới nhất 2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Quyền nhân thân đối với tác phẩm điện ảnh có được bảo hộ vĩnh viễn hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Sử dụng bài hát để biểu diễn nhưng không nêu tên tác giả thì có bị xử phạt không?
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh gồm những gì? Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh mới nhất 2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Những đối tượng nào được bảo hộ bởi quyền tác giả? Quyền tác giả có thể chuyển nhượng không?
Hỏi đáp Pháp luật
Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam có nhiệm vụ và quyền hạn gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam có cơ cấu tổ chức như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả tác phẩm kiến trúc như thế nào
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Bảo hộ quyền tác giả
623 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Bảo hộ quyền tác giả
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào