18:25 | 01/03/2023
Loading...

Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực 2023 của Bộ Xây dựng về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ trong cơ quan?

Cho tôi hỏi: Việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ trong cơ quan, đơn vị của kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2023 gồm những nội dung gì?

Việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ trong cơ quan, đơn vị của kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2023 gồm những nội dung gì?

Tiểu mục 4 Mục II Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2023 của bộ xây dựng ban hành kèm theo Quyết định 109/QĐ-BXD năm 2023 quy định về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ trong cơ quan, đơn vị như sau:

NỘI DUNG KẾ HOẠCH
...
4. Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị
4.1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập; nâng cao nhận thức, trách nhiệm giám sát của công chức, viên chức, người lao động về công tác minh bạch tài sản, thu nhập.
- Đơn vị thực hiện: Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ.
- Thời hạn thực hiện: Thường xuyên trong năm 2023.
4.2. Chủ động xây dựng kế hoạch để thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập và chế độ báo cáo về công tác kê khai, công khai theo quy định.
- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Bộ.
- Thời hạn thực hiện: Tiến độ theo quy định của pháp luật.
4.3. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập đối với các đối tượng phải kê khai, tổng hợp, báo cáo kết quả kê khai theo quy định. Tham mưu, xây dựng kế hoạch, tiến hành xác minh tài sản, thu nhập hàng năm của người có chức vụ, quyền hạn.
- Đơn vị thực hiện: Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ.
- Thời hạn thực hiện: Công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện thường xuyên; tiến độ các công tác khác theo quy định của pháp luật.

Theo đó, việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ trong cơ quan, đơn vị thuộc kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2023 của bộ xây dựng gồm các nội dung:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập;

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm giám sát của công chức, viên chức, người lao động về công tác minh bạch tài sản, thu nhập.

- Chủ động xây dựng kế hoạch để thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập và chế độ báo cáo về công tác kê khai, công khai theo quy định.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập đối với các đối tượng phải kê khai, tổng hợp, báo cáo kết quả kê khai theo quy định.

Tham mưu, xây dựng kế hoạch, tiến hành xác minh tài sản, thu nhập hàng năm của người có chức vụ, quyền hạn.

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của bộ xây dựng về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ trong cơ quan?

Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2023 của Bộ Xây dựng về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ trong cơ quan? (Hình từ Internet)

Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2023 được xây dựng nhằm mục đích gì?

Tiểu mục 1 Mục I Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2023 của bộ xây dựng ban hành kèm theo Quyết định 109/QĐ-BXD năm 2023 thể hiện mục đích của kế hoạch như sau:

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (sau đây viết tắt là PCTNTC).
- Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTNTC; thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong PCTNTC; phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong đấu tranh PCTNTC.

Theo đó, kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2023 được xây dựng nhằm

- Tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;

- Thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng;

- Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Yêu cầu trong thực hiện Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2023?

Tiểu mục 2 Mục I Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2023 của Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định 109/QĐ-BXD năm 2023 nêu rõ yêu cầu trong thực hiện kế hoạch như sau:

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
...
2. Yêu cầu
- Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật và Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về PCTNTC.
- Xác định PCTNTC là một trong các nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, liên tục, lâu dài, là một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và của cán bộ hàng năm; gắn PCTNTC với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Công tác PCTNTC phải được triển khai cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế, trong đó phải xác định rõ nội dung, yêu cầu, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, thời gian thực hiện cụ thể.

Theo đó, kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2023 phải đáp ứng:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật và Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Xác định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong các nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, liên tục, lâu dài, là một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và của cán bộ hàng năm;

Gắn phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải được triển khai cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế, trong đó phải xác định rõ nội dung, yêu cầu, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, thời gian thực hiện cụ thể.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Phòng chống tham nhũng

Trần Thúy Nhàn

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Hỏi đáp mới nhất về Phòng chống tham nhũng
Hỏi đáp Pháp luật
Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực 2023 của Bộ Xây dựng về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ trong cơ quan?
Hỏi đáp pháp luật
Tiết kiệm là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Bộ Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ, quyền hạn ra sao trong công tác phòng chống tham nhũng?
Hỏi đáp pháp luật
Người trực tiếp giải quyết công việc nào trong đơn vị thanh tra và phòng chống tham nhũng phải kê khai minh bạch tài sản?
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng chống tham nhũng theo quy định cũ
Hỏi đáp pháp luật
Ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng của cán bộ, công chức Tòa án
Hỏi đáp pháp luật
Việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức trong phòng chống tham nhũng được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Việc thanh toán không dùng tiền mặt trong quá trình phòng chống tham nhũng được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Công dân có quyền và nghĩa vụ gì trong công tác phòng chống tham nhũng?
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm thực hiện việc công khai, minh bạch trong phòng chống tham nhũng
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Phòng chống tham nhũng có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào