09:08 | 16/12/2022
Loading...

Giá dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải có nguyên tắc xác định như thế nào?

Nguyên tắc xác định giá dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải? Kết cấu và cách xác định giá dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải như thế nào? Thẩm quyền, thời hạn, trình tự thẩm định và quyết định giá dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải? Kết cấu giá dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải được quy định như thế nào? Cách xác định chi phí nguyên liệu trực tiếp để thực hiện dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải như thế nào? Nhờ tư vấn giúp tôi theo quy định mới nhất của luật.

Nguyên tắc xác định giá dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải?

Tại Điều 3 Thông tư 31/2022/TT-BGTVT (có hiệu lực từ 15/02/2023) quy định nguyên tắc xác định giá dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải như sau:

1. Giá dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải được xác định bảo đảm bù đắp chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ, có lợi nhuận phù hợp để hoàn thành một đơn vị khối lượng dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải trong năm trên cơ sở hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật do các cơ quan có thẩm quyền ban hành và các quy định khác có liên quan.

2. Không tính vào giá các khoản chi phí đã được ngân sách nhà nước bảo đảm; không tính các chi phí đã xác định trong dịch vụ khác.

Đối với chi phí chung và chi phí liên quan đến nhiều dịch vụ mà không thể tách riêng ra được thì cần tập hợp và phân bổ theo tiêu thức thích hợp, phù hợp với quy định của pháp luật liên quan.

Hiệp định CPTPP đã, đang và sẽ đem lại nhiều cơ hội phát triển cho các tỉnh Duyên  hải Nam Trung Bộ(hình ảnh minh họa)

Kết cấu và cách xác định giá dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải như thế nào?

Tại Điều 4 Thông tư 31/2022/TT-BGTVT (có hiệu lực từ 15/02/2023) quy định kết cấu và cách xác định giá dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải như sau:

Kết cấu và cách xác định giá dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải thực hiện theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Thẩm quyền, thời hạn, trình tự thẩm định và quyết định giá dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải?

Tại Điều 5 Thông tư 31/2022/TT-BGTVT (có hiệu lực từ 15/02/2023) quy định thẩm quyền, thời hạn, trình tự thẩm định và quyết định giá dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải như sau:

Thẩm quyền, thời hạn, trình tự thẩm định và quyết định giá thực hiện theo quy định tại Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá. Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

Kết cấu giá dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải được quy định như thế nào?

Tại Mục I Phụ lục Kết cấu và cách xác định giá dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên, thực hiện theo phương thức đặt hàng ban hành kèm theo Thông tư 31/2022/TT-BGTVT (có hiệu lực từ 15/02/2023) quy định kết cấu giá dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải như sau:

STT

Nội dung

Cách tính

Ký hiệu

1

Chi phí trực tiếp

CVL + CNC + CKH + CSC + CTTK

CTT

1.1

Chi phí nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, nhiên liệu, năng lượng trực tiếp

 

CVL

1.2

Chi phí nhân công trực tiếp

 

CNC

1.3

Chi phí khấu hao tài sản cố định trực tiếp

 

CKH

1.4

Chi phí sửa chữa tài sản cố định trực tiếp

 

CSC

1.5

Chi phí trực tiếp khác

 

CTTK

2

Chi phí chung

CNC x tỷ lệ %

CC

3

Lợi nhuận dự kiến

(CTT + CC) x tỷ lệ %

L

 

Giá dịch vụ sự nghiệp công trước thuế

CTT + CC +L

GTT

4

Thuế giá trị gia tăng

GTT x MTS

TGTGT

 

Giá dịch vụ sự nghiệp công sau thuế

GTT + TGTGT

G

Cách xác định chi phí nguyên liệu trực tiếp để thực hiện dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải như thế nào?

Tại Tiết 1.1 Tiểu mục 1 Mục II Phụ lục Kết cấu và cách xác định giá dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên, thực hiện theo phương thức đặt hàng ban hành kèm theo Thông tư 31/2022/TT-BGTVT (có hiệu lực từ 15/02/2023) quy định cách xác định chi phí nguyên liệu trực tiếp để thực hiện dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải như sau:

1. Chi phí trực tiếp (CTT): Bao gồm chi phí nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, nhiên liệu, năng lượng trực tiếp (CVL); chi phí nhân công trực tiếp (CNC); chi phí khấu hao tài sản cố định trực tiếp (CKH); chi phí sửa chữa tài sản cố định phục vụ trực tiếp cho hệ thống thông tin duyên hải (CSC) và chi phí trực tiếp khác (CTTK).

CTT = CVL + CNC + CKH + CSC + CTTK

1.1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, nhiên liệu, năng lượng trực tiếp (CVL)

a) Chi phí nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, nhiên liệu, năng lượng trực tiếp (gọi chung là chi phí vật tư) bao gồm:

- Chi phí điện năng;

- Chi phí vật tư phục vụ vận hành, khai thác;

- Chi phí nhiên liệu bao gồm: Xăng dầu, dầu bôi trơn cho việc vận hành máy phát điện, phương tiện vận tải;

- Chi phí công cụ, dụng cụ.

b) Cách xác định như sau:

- Các khoản chi phí nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, nhiên liệu, năng lượng trực tiếp được xác định theo định mức kinh tế kỹ thuật vận hành khai thác và bảo dưỡng hệ thống thông tin duyên hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành (sau đây được gọi tắt là định mức) nhân (x) giá vật tư, tỷ giá quy đổi ngoại tệ (nếu có).

- Giá vật tư được xác định như sau:

+ Đối với vật tư do Nhà nước định giá: Tính theo giá do Nhà nước quy định cộng (+) chi phí lưu thông hợp lý (nếu có);

+ Đối với vật tư mua ngoài: Nếu không có đầy đủ chứng từ, hóa đơn theo quy định thì tính theo mức giá công bố của địa phương hoặc mức thấp nhất từ các nguồn thông tin như giá thị trường do tổ chức có chức năng cung cấp hoặc báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp. Nếu có đầy đủ chứng từ, hóa đơn theo quy định thì tính theo mức thấp nhất từ: Giá đã được áp dụng cho sản phẩm khác trên cùng địa bàn (khu vực) có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự hoặc giá mua ghi trên hóa đơn mua hoặc bán hàng hoặc giá trúng thầu, giá trúng đấu giá, giá niêm yết cộng (+) chi phí hợp lý, hợp lệ để đưa vật tư về đến kho của doanh nghiệp (nếu có).

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Nguyên tắc

Vũ Thiên Ân

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Nguyên tắc
Nguyên tắc
Hỏi đáp mới nhất về Nguyên tắc
Hỏi đáp pháp luật
Các nguyên tắc trong triển khai hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin?
Hỏi đáp pháp luật
Có bắt buộc phải có nội quy phòng cháy và chữa cháy khi hộ gia đình sinh sống kết hợp với sản xuất, kinh doanh không?
Hỏi đáp pháp luật
Tiêu chuẩn, định mức và quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được áp dụng theo nguyên tắc nào?
Hỏi đáp pháp luật
Giá dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải có nguyên tắc xác định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về nguyên tắc của hoạt động tuần tra, kiểm soát Cảnh sát cơ động?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về nguyên tắc xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra và chức năng của cơ quan thanh tra nhà nước như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Nguyên tắc quản lý, vận hành và khai thác sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Quốc phòng?
Hỏi đáp pháp luật
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam với công ty cổ phần có cổ phần, vốn góp chi phối của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có mối quan hệ gì?
Hỏi đáp pháp luật
Được cấp học bổng chính sách bao nhiêu tiền đối với sinh viên học nội trú thuộc hộ nghèo có hộ khẩu ở đảo?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Nguyên tắc có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào