Có được truyền bá những giá trị tốt đẹp của tôn giáo tại trường đại học?

Chào anh chị, cho tôi hỏi hiện tại tôi đang là một tín đồ của một tôn giáo, vì muốn phát triển hơn cho tôn giáo của mình, truyền bá những giá trị tốt đẹp của tôn giáo nên tôi có dự định sẽ tổ chức truyền bá tôn giáo tại trường đại học. Anh chị cho tôi hỏi vấn đề này có được phép hay không? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

Có được truyền bá những giá trị tốt đẹp của tôn giáo tại trường đại học?

Tại Điều 20 Luật Giáo dục 2019 có quy định về vấn đề truyền bá tôn giáo trong cơ sở giáo dục như sau:

Không truyền bá tôn giáo, tiến hành các lễ nghi tôn giáo trong cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang nhân dân.

Tại Điều 6 Luật Giáo dục 2019 có quy định về hệ thống giáo dục quốc dân như sau:

1. Hệ thống giáo dục quốc dân là hệ thống giáo dục mở, liên thông gồm giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên.
2. Cấp học, trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm:
a) Giáo dục mầm non gồm giáo dục nhà trẻ và giáo dục mẫu giáo;
b) Giáo dục phổ thông gồm giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và giáo dục trung học phổ thông;
c) Giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác;
d) Giáo dục đại học đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ.
3. Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và Khung trình độ quốc gia Việt Nam; quy định thời gian đào tạo, tiêu chuẩn cho từng trình độ đào tạo, khối lượng học tập tối thiểu đối với trình độ của giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.
4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định ngưỡng đầu vào trình độ cao đẳng, trình độ đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên và ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe.

Căn cứ theo quy định hiện hành, trường hợp trường đại học nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân thì pháp luật không cho phép truyền bá những giá trị tốt đẹp của tôn giáo tại trường đại học.

Có được truyền bá những giá trị tốt đẹp của tôn giáo tại trường đại học?

Có được truyền bá những giá trị tốt đẹp của tôn giáo tại trường đại học? (Hình từ Internet)

Cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài có được lồng ghép nội dung truyền bá tôn giáo vào nội dung dạy học?

Tại Điều 36 Luật Giáo dục đại học 2012 được sửa đổi bởi khoản 21 Điều 1 Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 có quy định về chương trình, giáo trình giáo dục đại học như sau:

1. Chương trình đào tạo:
a) Chương trình đào tạo bao gồm mục tiêu, khối lượng kiến thức, cấu trúc, nội dung, phương pháp và hình thức đánh giá đối với môn học, ngành học, trình độ đào tạo, chuẩn đầu ra phù hợp với Khung trình độ quốc gia Việt Nam;
b) Chương trình đào tạo được xây dựng theo đơn vị tín chỉ, bao gồm các loại chương trình định hướng nghiên cứu, định hướng ứng dụng, định hướng nghề nghiệp; bảo đảm yêu cầu liên thông giữa các trình độ, ngành đào tạo; bảo đảm quy định về chuẩn chương trình đào tạo;
c) Cơ sở giáo dục đại học được sử dụng chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước đó cho phép đào tạo và cấp bằng hoặc có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng còn hiệu lực do tổ chức kiểm định chất lượng hợp pháp cấp; bảo đảm quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ;
d) Cơ sở giáo dục đại học tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;
đ) Cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc xây dựng chương trình đào tạo và thực hiện chương trình đào tạo đã được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của Việt Nam, bảo đảm không gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng, không có nội dung xuyên tạc lịch sử, ảnh hưởng xấu đến văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục và đoàn kết các dân tộc Việt Nam, hòa bình, an ninh thế giới; không có nội dung truyền bá tôn giáo;
e) Chương trình đào tạo theo hình thức giáo dục thường xuyên có nội dung như chương trình đào tạo theo hình thức giáo dục chính quy.
2. Giáo trình giáo dục đại học:
a) Giáo trình giáo dục đại học cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng quy định trong chương trình đào tạo đối với mỗi môn học, ngành học bảo đảm mục tiêu của các trình độ đào tạo của giáo dục đại học;
b) Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn giáo trình sử dụng chung các môn lý luận chính trị, quốc phòng - an ninh để làm tài liệu giảng dạy, học tập trong các cơ sở giáo dục đại học;
c) Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn, duyệt giáo trình giáo dục đại học để sử dụng làm tài liệu giảng dạy, học tập trong cơ sở giáo dục đại học trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định giáo trình do hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học thành lập;
d) Cơ sở giáo dục đại học phải thực hiện các quy định về sở hữu trí tuệ và bản quyền trong sử dụng giáo trình và công bố công trình nghiên cứu khoa học.
3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học; quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; quy định các môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo đối với các trình độ đào tạo của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài; quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học.

Theo đó, cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài không được lồng ghép nội dung truyền bá tôn giáo vào nội dung dạy học.

Tội xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người khác sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự như thế nào?

Tại Điều 164 Bộ luật Hình sự 2015 có quy định về tội xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người khác như sau:

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác ngăn cản hoặc ép buộc người khác thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:
a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
c) Phạm tội 02 lần trở lên;
d) Dẫn đến biểu tình;
đ) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Như vậy, tội xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người khác sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 03 năm.

Ngoài ra còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm tùy vào tính chất, mức độ và hành vi cụ thể.

Trân trọng!

Huỳnh Minh Hân

Giáo dục đại học
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Giáo dục đại học
Hỏi đáp Pháp luật
Các trường đại học tại Hà Nội xét tuyển IELTS kết hợp xét học bạ năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Danh sách các ngành đào tạo trình độ đại học có nhu cầu cao về nhân lực năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu báo cáo đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024 dành cho các cơ sở giáo dục đại học?
Hỏi đáp Pháp luật
Cơ sở giáo dục đại học có bắt buộc phải công bố đề án tuyển sinh không?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu lời cảm ơn, lời mở đầu khóa luận tốt nghiệp mới nhất năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu đơn xin xét tốt nghiệp đại học chi tiết, mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Học đại học tại chức là gì? Học tại chức mấy năm? Bằng Đại học tại chức có giá trị như bằng đại học chính quy không?
Hỏi đáp Pháp luật
Trường đại học phải công khai tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp tối đa bao lâu?
Hỏi đáp Pháp luật
Sự khác biệt giữa đại học và cao đẳng? Có được trao danh hiệu cử nhân sau khi tốt nghiệp cao đẳng không?
Hỏi đáp Pháp luật
Đại học Kinh tế TPHCM mở hai ngành mới về công nghệ trong kỳ tuyển sinh đại học 2024?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Giáo dục đại học
1155 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Giáo dục đại học
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào