11:59 | 25/11/2022
Loading...

Quy định về việc sử dụng lại mã chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam?

Việc sử dụng lại mã chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định như thế nào? Mã cổ phiếu trong nước tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định như thế nào? Mã trái phiếu Chính phủ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định như thế nào? Mã trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định như thế nào?

Việc sử dụng lại mã chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định như thế nào?

Tại khoản 2 Điều 6 Quy chế về hoạt động cấp mã chứng khoán trong nước và mã số định danh chứng khoán quốc tế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 106/QĐ-VSD năm 2021 có quy định việc sử dụng lại mã chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

2. Sử dụng lại mã chứng khoán
Trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hủy mã chứng khoán, VSD không sử dụng lại mã trong nước và mã ISIN đã hủy bỏ để cấp cho bất kỳ TCPH khác, trừ các trường hợp sau:
a. TCPH có mã chứng khoán bị hủy làm thủ tục đăng ký chứng khoán lại và đề nghị được sử dụng lại chính mã chứng khoán đã hủy.
b. TCPH hình thành sau hợp nhất đề nghị được sử dụng lại mã chứng khoán đã bị hủy của TCPH bị hợp nhất sau khi có ý kiến của UBCKNN.

Trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hủy mã chứng khoán, VSD không sử dụng lại mã trong nước và mã ISIN đã hủy bỏ để cấp cho bất kỳ tổ chức phát hành khác, trừ các trường hợp sau:

- Tổ chức phát hành có mã chứng khoán bị hủy làm thủ tục đăng ký chứng khoán lại và đề nghị được sử dụng lại chính mã chứng khoán đã hủy.

- Tổ chức phát hành hình thành sau hợp nhất đề nghị được sử dụng lại mã chứng khoán đã bị hủy của tổ chức phát hành bị hợp nhất sau khi có ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Quy định về việc sử dụng lại mã chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam? (Hình từ Internet)

Mã cổ phiếu trong nước tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định như thế nào?

Tại khoản 1 Điều 7 Quy chế về hoạt động cấp mã chứng khoán trong nước và mã số định danh chứng khoán quốc tế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 106/QĐ-VSD năm 2021 có quy định về mã cổ phiếu trong nước tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

1. Cổ phiếu
Mã cổ phiếu bao gồm 3 ký tự được quy định như sau:
- 3 chữ cái in hoa
hoặc - 2 chữ cái in hoa và 1 ký tự số
hoặc - 1 chữ cái in hoa và 2 ký tự số
- Ký tự đầu tiên phải là chữ cái in hoa

Mã cổ phiếu trong nước tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam bao gồm 3 ký tự gồm 3 chữ cái in hoa hoặc 2 chữ cái in hoa và 1 ký tự số hoặc 1 chữ cái in hoa và 2 ký tự số. Ký tự đầu tiên phải là chữ cái in hoa.

Mã trái phiếu Chính phủ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định như thế nào?

Tại điểm a khoản 2 Điều 7 Quy chế về hoạt động cấp mã chứng khoán trong nước và mã số định danh chứng khoán quốc tế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 106/QĐ-VSD năm 2021 có quy định về mã trái phiếu Chính phủ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

Mã trái phiếu Chính phủ bao gồm 9 ký tự được quy định như sau:
Tổ chức phát hành
Phương thức phát hành
Năm phát hành
Năm đáo hạn
Số thứ tự tại VSD
1 ký tự
1 ký tự
2 ký tự
2 ký tự
3 ký tự
Trong đó:
- Ký hiệu TCPH: 1 ký tự là chữ cái in hoa
Trường hợp Trái phiếu do Kho bạc Nhà nước phát hành: 1 ký tự là chữ T;
Trường hợp các tổ chức khác: ký tự chữ cái in hoa đầu ký hiệu TCPH được VSD quy định riêng căn cứ theo các tiêu chí được nêu tại Điều 2 Chương I Quy chế này.
- Ký hiệu phương thức phát hành: 1 ký tự là chữ in hoa
D : Đấu thầu
B: Bảo lãnh
L: Riêng lẻ
- Năm phát hành: 2 ký tự là ký tự số thể hiện 2 số cuối của năm phát hành
- Năm đáo hạn: 2 ký tự là ký tự số thể hiện 2 số cuối của năm đáo hạn
- Số thứ tự trái phiếu đăng ký tại VSD trong năm: 3 ký tự là ký tự số

Mã trái phiếu Chính phủ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam bao gồm 9 ký tự gồm có nội dung sau: tổ chức phát hành; Phương thức phát hành; Năm phát hành; Năm đáo hạn; Số thứ tự tại VSD.

Mã trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định như thế nào?

Tại điểm b khoản 2 Điều 7 Quy chế về hoạt động cấp mã chứng khoán trong nước và mã số định danh chứng khoán quốc tế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 106/QĐ-VSD năm 2021 có quy định về mã trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

Mã trái phiếu Chính phủ bao gồm 9 ký tự được quy định như sau:
Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh
Tổ chức phát hành
Năm phát hành
Số thứ tự tại VSD
1 ký tự
3 ký tự
2 ký tự
3 ký tự
Trong đó:
- Ký hiệu Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh: 1 ký tự là chữ B
- Ký hiệu TCPH: 3 ký tự là chữ cái in hoa là tên viết tắt của TCPH
- Năm phát hành: 2 ký tự là ký tự số thể hiện 2 số cuối của năm phát hành
- Số thứ tự trái phiếu đăng ký tại VSD trong năm: 3 ký tự là ký tự số

Mã trái phiếu Chính phủ bao gồm 9 ký tự được Chính phủ bảo lãnh trên đó có chứa các thông tin như tổ chức phát hành; Năm phát hành; Số thứ tự tại VSD.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Trung tâm lưu ký chứng khoán

Huỳnh Minh Hân

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Trung tâm lưu ký chứng khoán
Trung tâm lưu ký chứng khoán
Hỏi đáp mới nhất về Trung tâm lưu ký chứng khoán
Hỏi đáp pháp luật
Tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, việc thực hiện thanh toán lãi và vốn gốc công cụ nợ cho người sở hữu chứng khoán như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, thanh toán tiền mua lại công cụ nợ cho người sở hữu chứng khoán như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về việc sử dụng lại mã chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam?
Hỏi đáp pháp luật
Theo quy định, mã trái phiếu chính quyền địa phương tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Việc cấp mã chứng khoán trong nước và mã số định danh chứng khoán quốc tế tế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam có quy định chung như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Theo quy định, mã trái phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Theo quy định, mã chứng quyền có bảo đảm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Đối với Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam VSD có quyền và nghĩa vụ gì?
Hỏi đáp pháp luật
Theo quy định, mẫu giấy đề nghị cấp mã chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định ra sao?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Trung tâm lưu ký chứng khoán có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào