11:32 | 24/11/2022
Loading...

Pháp luật quy định thế nào về các trường hợp bán toàn bộ doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ?

Các trường hợp bán toàn bộ doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ gồm những trường hợp nào? Đối tượng không được mua doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ? Nguyên tắc bán toàn bộ doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ? Quy định về trình tự bán toàn bộ doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ? Mong được giải đáp!

Các trường hợp bán toàn bộ doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ gồm những trường hợp nào?

Tại Điều 22 Nghị định 23/2022/NĐ-CP quy định về các trường hợp bán toàn bộ doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ như sau:

1. Thuộc diện cổ phần hóa theo quy định nhưng không đáp ứng đủ điều kiện để thực hiện cổ phần hóa và được Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển sang hình thức bán toàn bộ doanh nghiệp.
2. Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở đề nghị của cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Trên đây là các trường hợp bán toàn bộ doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Pháp luật quy định thế nào về các trường hợp bán toàn bộ doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ?

Pháp luật quy định thế nào về các trường hợp bán toàn bộ doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ? (Hình từ Internet)

Đối tượng không được mua doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ?

Theo căn cứ tại Điều 23 Nghị định 23/2022/NĐ-CP quy định các đối tượng không được mua doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ gồm :

1. Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.
2. Tổ chức tài chính trung gian, cơ quan kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp và các cá nhân thuộc các tổ chức này trực tiếp giám định, định giá, kiểm toán doanh nghiệp; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá, kiểm toán doanh nghiệp.
Tổ chức đấu giá doanh nghiệp và người làm việc trong tổ chức đấu giá doanh nghiệp thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá.
3. Người được cơ quan đại diện chủ sở hữu ủy quyền xử lý việc bán doanh nghiệp; người có quyền quyết định bán doanh nghiệp, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá doanh nghiệp;
4. Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại khoản 3 Điều này;
5. Những người không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
6. Nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư liên quan đến các điều kiện về tiếp cận thị trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và pháp luật về đất đai.

Trên đây là những đối tượng không được mua doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Nguyên tắc bán toàn bộ doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ?

Căn cứ Điều 24 Nghị định 23/2022/NĐ-CP quy định các nguyên tắc bán toàn bộ doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ như sau:

1. Việc xử lý tài chính, xác định và điều chỉnh giá trị doanh nghiệp, thuê tổ chức tư vấn để xác định giá trị doanh nghiệp, xác định giá khởi điểm và phương án bán toàn bộ doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.
2. Giá khởi điểm bán toàn bộ doanh nghiệp được xác định theo nguyên tắc không thấp hơn tổng giá trị phần vốn nhà nước đã được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

Bán toàn bộ doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ sẽ thực hiện theo những nguyên tắc trên.

Quy định về trình tự bán toàn bộ doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ?

Căn cứ tại Điều 25 Nghị định 23/2022/NĐ-CP quy định về trình tự bán toàn bộ doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ như sau:

1. Xây dựng phương án bán toàn bộ doanh nghiệp bao gồm:
a) Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu, trong đó bao gồm: hồ sơ pháp lý về thành lập doanh nghiệp; hồ sơ pháp lý về tài sản, nguồn vốn, công nợ; báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp; phương án sử dụng đất của doanh nghiệp đang quản lý phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước từng thời kỳ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; phương án sắp xếp lại lao động; dự toán chi phí bán toàn bộ doanh nghiệp; phương pháp, hình thức, thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp và các tài liệu liên quan khác (nếu có);
b) Tổ chức kiểm kê, xử lý những vấn đề về tài chính và tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp;
c) Quyết định và công bố giá trị doanh nghiệp;
d) Hoàn tất phương án bán toàn bộ doanh nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phương án bán toàn bộ doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung cơ bản như: Thực trạng của công ty ở thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp; Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp; Xác định giá bán và phương thức bán, dự kiến chi phí tổ chức thực hiện; Phương án sử dụng đất của doanh nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Phương án sử dụng lao động đang quản lý và giải quyết lao động dôi dư.
2. Tổ chức thực hiện phương án bán toàn bộ doanh nghiệp theo phương thức đấu giá.
3. Hoàn tất việc bán toàn bộ doanh nghiệp: Quyết toán chi phí bán và số tiền thu từ việc bán toàn bộ doanh nghiệp; thanh toán; bàn giao tài sản, sổ sách và các hồ sơ liên quan cho người trúng đấu giá; thông báo về việc hoàn thành bán toàn bộ doanh nghiệp.

Bán toàn bộ doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ sẽ thực hiện theo trình tự trên.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Doanh nghiệp

Trần Thúy Nhàn

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp
Hỏi đáp mới nhất về Doanh nghiệp
Hỏi đáp pháp luật
Quy định chung về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định chung về xây dựng, thiết kế, phát triển sản phẩm bảo hiểm vi mô như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài cung cấp bảo hiểm vi mô?
Hỏi đáp pháp luật
Quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm có quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn mua sắm theo Hiệp định CPTPP như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu một giai đoạn một túi hồ sơ về mua sắm theo Hiệp định CPTPP như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Những nội dụng nào sẽ có trong văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm theo Hiệp định CPTPP?
Hỏi đáp pháp luật
Đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm cung cấp dịch vụ phi tư vấn theo Hiệp định CPTPP theo phương pháp nào?
Hỏi đáp pháp luật
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm theo Hiệp định CPTPP có nội dung như nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về đấu thầu rộng rãi về mua sắm theo Hiệp định CPTPP?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Doanh nghiệp có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào