09:50 | 18/11/2022
Loading...

Đối với BNNPTNT, việc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 như thế nào?

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi BNNPTNT? Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn bền vững trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi BNNPTNT? Xây dựng các mô hình nông thôn mới trên cơ sở ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi BNNPTNT? Xin được giải đáp.

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi BNNPTNT?

Căn cứ Khoản 1 Điều 15 Thông tư 05/2022/TT-BNNPTNT quy định nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện và đổi mới cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới như sau:

1. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện và đổi mới cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
a) Hoàn thiện cơ chế, chính sách xây dựng nông thôn mới bền vững gắn với quá trình đô thị hóa, hội nhập quốc tế và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới cho các giai đoạn tiếp theo; nghiên cứu đổi mới cơ chế giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chương trình;
b) Hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới theo hướng tích hợp các chương trình, dự án trên địa bàn nông thôn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm thống nhất cơ chế, chính sách hỗ trợ địa phương triển khai hiệu quả các nội dung của Chương trình, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, đảm bảo không trùng lắp, chồng chéo, lãng phí nguồn lực;
c) Thực hiện xã hội hóa, hợp tác công tư trong đầu tư, phát triển, quản lý và khai thác công trình bảo vệ môi trường, hạ tầng nông thôn, hạ tầng thương mại phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn bền vững;
d) Phát huy vai trò của chính quyền, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ các cấp (đặc biệt là cấp cơ sở) trong việc thực hiện Chương trình nông thôn mới; giải pháp phát huy vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng; giải pháp nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy của cán bộ và người dân về xây dựng nông thôn mới; giải pháp phát triển và thúc đẩy vai trò của các tổ chức xã hội trong xây dựng nông thôn mới, phát huy bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững kết hợp tăng trưởng xanh.

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi BNNPTNT được quy định cụ thể trên.

Đối với BNNPTNT, việc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Đối với BNNPTNT, việc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (Hình từ Internet)

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn bền vững trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi BNNPTNT?

Theo Khoản 2 Điều 15 Thông tư 05/2022/TT-BNNPTNT quy định nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn bền vững như sau:

2. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn bền vững
a) Phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn:
Thực hiện ứng dụng công nghệ số trong hỗ trợ quản trị nông thôn; xã hội hoá công nghệ thông tin trong quản lý cộng đồng, kết nối thôn, bản, hợp tác xã, đáp ứng tốt hơn dịch vụ công trong cộng đồng cư dân nông thôn;
Phát triển kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải phù hợp với đặc t hù của từng ngành, nghề và vùng, miền;
Thúc đẩy phát triển các mô hình kinh tế trang trại, các mô hình kinh tế chia sẻ, kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất và kinh doanh theo chuỗi giá trị;
Phát triển các mô hình nông nghiệp sinh thái, làng thông minh với các dịch vụ nông thôn phù hợp hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, tăng trưởng xanh và các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu tại các vùng trung du và miền núi phía Bắc; duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long;
Phát triển kinh tế phi nông nghiệp ở nông thôn, thúc đẩy kết nối nông thôn - đô thị, giải pháp thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn với thành thị và khoảng cách giữa các vùng, miền.
b) Xây dựng làng, xã đáp ứng an ninh nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo đảm phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững;
c) Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, kiến trúc cảnh quan trong xây dựng nông thôn mới phù hợp với đặc thù của vùng, miền và gắn với quá trình đô thị hóa;
d) Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong phát triển hạ tầng nông thôn bền vững, phù hợp với điều kiện tự nhiên, đặc điểm văn hoá, kinh tế - xã hội của các vùng, miền;
đ) Nâng cao chất lượng giáo dục; giải pháp chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cộng đồng;
e) Bảo vệ môi trường nông thôn trong xu thế công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa; chú trọng đến thu gom và xử lý rác thải rắn, chất thải nhựa, nước thải sinh hoạt và làng nghề;
g) Phát triển hạ tầng thương mại, công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ logistic phục vụ sản xuất nông nghiệp hàng hóa, giải pháp tăng cường áp dụng các chứng nhận chất lượng trong sản xuất và thương mại nông sản.

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn bền vững trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi BNNPTNT gồm những nội dung trên.

Xây dựng các mô hình nông thôn mới trên cơ sở ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi BNNPTNT?

Tại Khoản 3 Điều 15 Thông tư 05/2022/TT-BNNPTNT quy định xây dựng các mô hình nông thôn mới trên cơ sở ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ để phát triển kinh tế, xã hội như sau:

3. Xây dựng các mô hình nông thôn mới trên cơ sở ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ để phát triển kinh tế, xã hội
a) Mô hình hợp tác, liên kết ứng dụng các công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, nông nghiệp chính xác, vật liệu mới; ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ và hiện đại hóa công tác thủy lợi để phát triển sản xuất, sơ chế và chế biến nông, lâm, thủy sản theo hướng an toàn, hữu cơ, sinh thái;
b) Mô hình ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, thương mại nông lâm thủy sản và quản trị nông thôn;
c) Mô hình làng sinh thái, làng thông minh đáp ứng an ninh nguồn nước và thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo đảm phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững;
d) Mô hình khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học; phát triển kinh tế rừng; trồng và bảo vệ rừng; phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp;
đ) Mô hình xây dựng cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn;
e) Mô hình xã hội hóa, mô hình hợp tác công tư trong đầu tư, quản lý, khai thác công trình hạ tầng nông thôn và bảo vệ môi trường.

Xây dựng các mô hình nông thôn mới trên cơ sở ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi BNNPTNT thực hiện theo quy định trên.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Xây dựng nông thôn mới

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới
Hỏi đáp mới nhất về Xây dựng nông thôn mới
Hỏi đáp pháp luật
Trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, đa dạng hóa các hình thức thông tin, truyền thông như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi BNNPTNT tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về đánh giá thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi BNNPTNT?
Hỏi đáp pháp luật
Trong phạm vi BNNPTNT, việc thực hiện các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức xã hội và quảng bá thành tựu khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Xây dựng và phát triển hiệu quả các vùng nguyên liệu tập trung trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi BNNPTNT
Hỏi đáp pháp luật
Phát triển các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi BNNPTNT
Hỏi đáp pháp luật
Đầu tư xây dựng các trung tâm thu mua - cung ứng nông sản an toàn cấp huyện trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi BNNPTNT
Hỏi đáp pháp luật
Trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 phát triển nguồn nhân lực du lịch nông thôn có chất lượng ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Nguyên tắc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi BNNPTNT
Hỏi đáp pháp luật
Nâng cao chất lượng môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Xây dựng nông thôn mới có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào