14:14 | 01/11/2022
Loading...

Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật Bộ Giao thông vận tải có nhiệm vụ như thế nào?

Nhiệm vụ của cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật Bộ Giao thông vận tải là gì? Hồ sơ cơ quan chủ trì soạn thảo trình Bộ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gồm gì? Hồ sơ cơ quan chủ trì soạn thảo trình Bộ dự thảo thông tư của Bộ Giao thông vận tải như thế nào? Câu hỏi của anh Tuấn (Bình Phước)

Nhiệm vụ của cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật Bộ Giao thông vận tải là gì?

Căn cứ Điều 20 Thông tư 26/2022/TT-BGTVT quy định về nhiệm vụ của cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật Bộ Giao thông vận tải như sau:

Nhiệm vụ của cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật Bộ Giao thông vận tải
1. Tổ chức xây dựng đề cương (đối với xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật mới hoặc thay thế), dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo mục đích, yêu cầu, phạm vi điều chỉnh, chính sách đã được xây dựng trong hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
2. Chuẩn bị tờ trình và các tài liệu có liên quan đến dự án, dự thảo.
3. Tổ chức lấy ý kiến tham gia của đối tượng chịu sự điều chỉnh trực tiếp của văn bản, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong ngành và hiệp hội chuyên ngành Giao thông vận tải có liên quan bằng văn bản, thư điện tử hoặc các hình thức phù hợp khác và đăng tải dự án, dự thảo trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo.
4. Báo cáo giải trình về những chính sách mới phát sinh cần bổ sung vào dự án, dự thảo để trình cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, quyết định.
5. Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan chuẩn bị dự thảo các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành (nếu có).
6. Báo cáo tiến độ soạn thảo.
7. Trình Bộ đề cương chi tiết theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này (nếu có).
8. Trình Bộ dự thảo văn bản.
9. Chủ trì, phối hợp với cơ quan tham mưu trình tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị và hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật cho đến khi văn bản được ký ban hành hoặc thông qua.

Như vậy, một trong những nhiệm vụ của cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật Bộ Giao thông vận tải là tổ chức xây dựng đề cương (đối với xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật mới hoặc thay thế), dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo mục đích, yêu cầu, phạm vi điều chỉnh, chính sách đã được xây dựng trong hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật Bộ Giao thông vận tải có nhiệm vụ như thế nào?

Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật Bộ Giao thông vận tải có nhiệm vụ như thế nào? (Hình từ Internet)

Hồ sơ cơ quan chủ trì soạn thảo trình Bộ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gồm gì?

Theo Khoản 1 Điều 21 Thông tư 26/2022/TT-BGTVT quy định về hồ sơ cơ quan chủ trì soạn thảo trình Bộ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ như sau:

- Đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hồ sơ trình Bộ bao gồm:

+ Tờ trình trong đó nêu rõ sự cần thiết ban hành, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu yêu cầu, quá trình soạn thảo, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nội dung chủ yếu của văn bản, những vấn đề còn ý kiến khác nhau, những vấn đề cần xin ý kiến;

+ Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đã chỉnh lý sau khi tiếp thu ý kiến tham gia của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong ngành;

+ Dự thảo văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành (nếu có);

d) Báo cáo về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo văn bản;

+ Bản đánh giá thủ tục hành chính nếu văn bản có quy định thủ tục hành chính; báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới nếu văn bản có quy định liên quan đến vấn đề bình đẳng giới;

+ Bản tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản và bản chụp các ý kiến góp ý;

+ Bảng so sánh đối với văn bản sửa đổi, bổ sung;

+ Văn bản thẩm định của tổ chức pháp chế (đối với cơ quan chủ trì soạn thảo là các Cục trừ Trung tâm Công nghệ thông tin, Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải) và ý kiến giải trình của đơn vị soạn thảo đối với nội dung thẩm định;

+ Tài liệu khác (nếu có).

Hồ sơ cơ quan chủ trì soạn thảo trình Bộ dự thảo thông tư của Bộ Giao thông vận tải như thế nào?

Khoản 2 Điều 21 Thông tư 26/2022/TT-BGTVT quy định về hồ sơ cơ quan chủ trì soạn thảo trình Bộ dự thảo thông tư của Bộ Giao thông vận tải như sau:

- Tờ trình trong đó nêu rõ sự cần thiết ban hành, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, quá trình soạn thảo, nội dung chủ yếu của văn bản, những vấn đề còn ý kiến khác nhau, những vấn đề cần xin ý kiến;

- Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đã chỉnh lý sau khi tiếp thu ý kiến tham gia của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong ngành;

- Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự thảo thông tư (nếu có); bản đánh giá thủ tục hành chính trong trường hợp được luật, nghị quyết của Quốc hội giao quy định thủ tục hành chính; báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới (nếu có);

- Bản tổng hợp ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản (kèm theo bản giải trình về việc tiếp thu ý kiến góp ý và bản chụp các ý kiến góp ý);

- Bảng so sánh đối với văn bản sửa đổi, bổ sung;

- Văn bản thẩm định của tổ chức pháp chế (đối với cơ quan chủ trì soạn thảo là các Cục) và ý kiến giải trình của đơn vị soạn thảo đối với nội dung thẩm định;

- Tài liệu khác (nếu có).

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Văn bản quy phạm pháp luật

Tạ Thị Thanh Thảo

Văn bản quy phạm pháp luật
Hỏi đáp mới nhất về Văn bản quy phạm pháp luật
Hỏi đáp Pháp luật
Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật là gì? Cơ quan nào có thẩm quyền thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật?
Hỏi đáp Pháp luật
Văn bản hợp nhất là gì? Cơ quan nào có thẩm quyền ban hành văn bản hợp nhất?
Hỏi đáp Pháp luật
Sẽ sửa đổi Thông tư 02/2022/TT-UBDT theo thủ tục rút gọn?
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng trong trường hợp không phải lập quy trình chính sách gồm những thành phần gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Quy trình lấy ý kiến trẻ em trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về trẻ em như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy trình chính sách có những thành phần gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Hiện nay Việt Nam có bao nhiêu bộ luật đang có hiệu lực? Cơ quan nào có thể sửa đổi, bổ sung các bộ luật đang có hiệu lực?
Hỏi đáp Pháp luật
Công văn có phải văn bản quy phạm pháp luật hay không? Ký hiệu của công văn được quy định như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Ban hành văn bản quản lý, sử dụng kinh phí quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma tuý trong thời gian tới?
Hỏi đáp Pháp luật
Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở trong tháng 10 năm 2023?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Văn bản quy phạm pháp luật có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào