10:07 | 18/10/2022
Loading...

Các công việc của Vụ Tài chính thuộc Bộ Giao thông vận tải có nhiệm vụ chủ trì thực hiện?

Vụ Tài chính thuộc Bộ Giao thông vận tải có nhiệm vụ chủ trì thực hiện các công việc nào? Nhiệm vụ phối hợp với Vụ Quản lý doanh nghiệp của Vụ Tài chính thuộc Bộ Giao thông vận tải? Vị trí và chức năng của Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông thuộc Bộ Giao thông vận tải? Nhờ anh chị tư vấn, em cảm ơn anh chị.

Vụ Tài chính thuộc Bộ Giao thông vận tải có nhiệm vụ chủ trì thực hiện các công việc nào?

Tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 9 Quyết định 1332/QĐ-BGTVT năm 2022 có quy định về các công việc của Vụ Tài chính thuộc Bộ Giao thông vận tải có nhiệm vụ chủ trì thực hiện:

2. Chủ trì thực hiện:
a) Xét duyệt hoặc thẩm định quyết toán thu, chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước hàng năm đối với đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc Bộ; thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo niên độ hằng năm;
b) Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ trưởng;
c) Giám sát, đánh giá đầu tư giai đoạn quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành; phối hợp với Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Cục Quản lý đầu tư xây dựng và Cục Đường cao tốc Việt Nam, thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư;
d) Kiểm tra về tài chính, tài sản, kế toán theo kế hoạch kiểm tra được Bộ trưởng phê duyệt hằng năm;
đ) Thẩm định giá sản phẩm dịch vụ công ích sử dụng ngân sách Trung ương trong lĩnh vực hàng hải để đề nghị Bộ Tài chính quyết định giá tối đa theo quy định.
3. Chủ trì, phối hợp với Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông trong việc phân bổ kinh phí quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông.
4. Chủ trì, phối hợp với tổ chức, cơ quan, đơn vị tổng hợp, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận của Kiểm toán Nhà nước và các kết luận khác liên quan đến công tác tài chính, kế toán, ngân sách thuộc trách nhiệm của Bộ. Chủ trì tổ chức thực hiện việc xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có sai sót theo các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán có liên quan đến trách nhiệm của Bộ khi được Lãnh đạo Bộ phân công; đề xuất hình thức xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ có sai sót, sai phạm trong lĩnh vực này.
5. Phối hợp với Cục Đường cao tốc Việt Nam thẩm định năng lực tài chính của nhà đầu tư trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư; đàm phán, thương thảo Hợp đồng dự án về các nội dung liên quan đến tài chính dự án.

Theo đó, Vụ Tài chính thuộc Bộ Giao thông vận tải có nhiệm vụ chủ trì thực hiện xét duyệt hoặc thẩm định quyết toán thu, chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước hàng năm đối với đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc Bộ; thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo niên độ hằng năm;

Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ trưởng; giám sát, đánh giá đầu tư giai đoạn quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành; phối hợp với Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Cục Quản lý đầu tư xây dựng và Cục Đường cao tốc Việt Nam, thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư...

Vụ Tài chính thuộc Bộ Giao thông vận tải

Vụ Tài chính thuộc Bộ Giao thông vận tải có nhiệm vụ chủ trì thực hiện các công việc nào? (Hình từ Internet)

Nhiệm vụ phối hợp với Vụ Quản lý doanh nghiệp của Vụ Tài chính thuộc Bộ Giao thông vận tải?

Tại khoản 6, khoản 7, khoản 8 Điều 9 Quyết định 1332/QĐ-BGTVT năm 2022 có quy định nhiệm vụ phối hợp với Vụ Quản lý doanh nghiệp của Vụ Tài chính thuộc Bộ Giao thông vận tải như sau:

6. Phối hợp với Vụ Quản lý doanh nghiệp tham mưu trình Bộ trưởng:
a) Đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể về việc nắm giữ, tăng, giảm vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp đã chuyển đổi, cổ phần hóa;
b) Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền vốn điều lệ khi thành lập và điều chỉnh vốn điều lệ trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp thuộc quyền quản lý của Bộ sau khi đã thỏa thuận với Bộ Tài chính;
c) Phê duyệt chủ trương vay, cho vay, mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% vốn điều lệ hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn được quy định tại điều lệ của doanh nghiệp thuộc quyền quản lý của Bộ; phê duyệt chủ trương vay nợ nước ngoài của doanh nghiệp thuộc Bộ và đề nghị Bộ Tài chính thẩm định, chấp thuận;
d) Phê duyệt giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước do Bộ quyết định thành lập thành công ty cổ phần; xác định lại giá trị phần vốn Nhà nước tại thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần và quyết toán chi phí cổ phần hóa;
đ) Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp do Bộ quyết định thành lập về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;
e) Chấp thuận để Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phê duyệt báo cáo tài chính hằng năm, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ;
g) Quyết định giao tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ quyết định thành lập hoặc được giao quản lý;
h) Theo dõi, quản lý việc góp vốn, chuyển nhượng vốn của các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.
7. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu trình Bộ trưởng trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Kế toán trưởng hoặc người phụ trách công tác tài chính - kế toán tại các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của Bộ.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Vụ Tài phối hợp với Vụ Quản lý doanh nghiệp của Vụ Tài chính thuộc Bộ Giao thông vận tải đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể về việc nắm giữ, tăng, giảm vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp đã chuyển đổi, cổ phần hóa;

Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền vốn điều lệ khi thành lập và điều chỉnh vốn điều lệ trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp thuộc quyền quản lý của Bộ sau khi đã thỏa thuận với Bộ Tài chính...

Vị trí và chức năng của Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông thuộc Bộ Giao thông vận tải?

Tại Điều 10 Quyết định 1332/QĐ-BGTVT năm 2022 có quy định vị trí và chức năng của Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông thuộc Bộ Giao thông vận tải như sau:

Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông là tổ chức tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không dân dụng theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông là tổ chức tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không dân dụng theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Bộ Giao thông vận tải

Huỳnh Minh Hân

Bộ Giao thông vận tải
Hỏi đáp mới nhất về Bộ Giao thông vận tải
Hỏi đáp pháp luật
Bộ giao thông vận tải có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác người khuyết tật?
Hỏi đáp pháp luật
Thẩm quyền xử phạt của Chánh Thanh tra Bộ Giao thông vận tải được quy định như thế nào kể từ 01/08/2016?
Hỏi đáp pháp luật
Thẩm quyền xử phạt của Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải được quy định như thế nào kể từ 01/08/2016?
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải trong việc kinh doanh mũ bảo hiểm
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải trong bảo đảm an ninh hàng không được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải trong phòng, chống khủng bố
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải trong việc xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển của Bộ Giao thông vận tải
Hỏi đáp pháp luật
Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm gì trong công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ?
Hỏi đáp pháp luật
Trường hợp nào Bộ Giao thông vận tải chủ trì cấp phép cho lực lượng tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Bộ Giao thông vận tải có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào