10:06 | 18/10/2022
Loading...

Vụ kế hoạch - đầu tư thuộc Bộ Giao thông vận tải có nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào?

Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ kế hoạch - đầu tư thuộc Bộ Giao thông vận tải? Vị trí và chức năng của Vụ Tài chính thuộc Bộ Giao thông vận tải? Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Tài chính thuộc Bộ Giao thông vận tải trong việc chủ trì tham mưu trình Bộ trưởng? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ kế hoạch - đầu tư thuộc Bộ Giao thông vận tải?

Tại Điều 7 Quyết định 1332/QĐ-BGTVT năm 2022 có quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ kế hoạch - đầu tư thuộc Bộ Giao thông vận tải như sau:

1. Chủ trì tổ chức xây dựng và tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giao thông vận tải trung hạn và hằng năm để Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc xây dựng, thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển các chuyên ngành giao thông vận tải.
2. Xây dựng trình Bộ trưởng cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về thu hút đầu tư và đầu tư theo phương thức đối tác công tư trong giai đoạn chủ trương đầu tư.
3. Tham mưu trình Bộ trưởng quy định về công tác thống kê ngành giao thông vận tải; chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cơ quan, đơn vị tổng hợp công tác thống kê trong toàn ngành; lập báo cáo thống kê thường xuyên, chuyên đề theo quy định.
4. Tổ chức thực hiện việc giao, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công cho các Cục, chủ đầu tư, ban quản lý dự án; hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư trung hạn và hàng năm. Chủ trì tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí kế hoạch vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư.
5. Là cơ quan đầu mối về vận động, điều phối, quản lý và sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, bao gồm:
a) Xây dựng chiến lược, kế hoạch, tổng hợp danh mục, đề xuất chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi để Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền; tham mưu về cơ chế, chính sách huy động vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi.
b) Chủ trì tham mưu tổ chức vận động, điều phối, đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế về vốn ODA và vốn vay ưu đãi phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và danh mục chương trình, dự án ưu tiên được phê duyệt.
c) Thẩm định để Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền dự án đầu tư, văn kiện của chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; thực hiện nhiệm vụ cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ đối với các dự án ODA trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.
d) Thực hiện giám sát, đánh giá chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi theo quy định của pháp luật về giám sát và đánh giá đầu tư công và quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi.
6. Thẩm định để Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; tham mưu Bộ trưởng tổ chức thực hiện quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành.
7. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định để Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công và dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư.
8. Chủ trì tham mưu việc phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện dự án đầu tư trong giai đoạn lập chủ trương đầu tư.
9. Tham mưu trình Bộ trưởng việc phân cấp, ủy quyền giao chủ đầu tư các dự án đầu tư công; thực hiện thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối, bố trí vốn cho các dự án. Chủ trì tham mưu trình Bộ trưởng quy định việc phân cấp, ủy quyền cho Cục quản lý chuyên ngành, các đơn vị đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc thực hiện các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (bao gồm cả giai đoạn khai thác).
10. Chủ trì phối hợp với Cục Quản lý đầu tư xây dựng và các cơ quan liên quan thẩm định để Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền dự án đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư sử dụng vốn vay nước ngoài.
11. Phối hợp với Cục Quản lý đầu tư xây dựng trong quá trình thẩm định để Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền dự án đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư (trừ dự án vốn vay ODA).
12. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư ngành giao thông vận tải; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư và trực tiếp thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư trong giai đoạn lập chủ trương đầu tư; thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá đầu tư của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư.
13. Chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án giai đoạn lập chủ trương đầu tư, lập dự án đầu tư sử dụng vốn nước ngoài.
14. Theo dõi công tác giải ngân, tổng hợp báo cáo kết quả giải ngân xây dựng cơ bản từ các nguồn vốn.
15. Định kỳ tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện và hiệu quả thu hút, sử dụng vốn đầu tư theo phương thức đối tác công tư.
16. Hướng dẫn Cục quản lý chuyên ngành xây dựng và tổng hợp danh mục, chương trình, dự án ưu tiên để thu hút vốn đầu tư theo phương thức đối tác công tư.
17. Phối hợp với Cục Quản lý đầu tư xây dựng trong việc tham mưu Bộ trưởng bố trí nguồn vốn nhà nước tham gia vào dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư.
18. Phối hợp với Vụ Tài chính tổng hợp và lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm.
19. Chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức xúc tiến đầu tư, huy động vốn đầu tư theo phương thức đối tác công tư phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, danh mục dự án đã được phê duyệt; phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức xúc tiến đầu tư nước ngoài.
20. Phối hợp với Vụ Quản lý doanh nghiệp trong các nội dung liên quan đến hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp thuộc Bộ.
21. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và tổ chức, cơ quan có liên quan tham mưu về công tác an ninh, quốc phòng của Bộ.
22. Theo dõi công tác xuất nhập khẩu và xử lý các vấn đề có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu của cơ quan, đơn vị thuộc ngành giao thông vận tải.
23. Theo dõi công tác giao thông địa phương và chủ trì xử lý các vấn đề có liên quan đến phát triển giao thông địa phương trên phạm vi toàn quốc.
24. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Vụ kế hoạch - đầu tư thuộc Bộ Giao thông vận tải thực hiện các nhiệm vụ tại Điều 7 Quyết định 1332/QĐ-BGTVT năm 2022.

Vụ kế hoạch - đầu tư thuộc Bộ Giao thông vận tải

Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ kế hoạch - đầu tư thuộc Bộ Giao thông vận tải? (Hình từ Internet)

Vị trí và chức năng của Vụ Tài chính thuộc Bộ Giao thông vận tải?

Tại Điều 8 Quyết định 1332/QĐ-BGTVT năm 2022 có quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Tài chính thuộc Bộ Giao thông vận tải như sau:

Vụ Tài chính là tổ chức tham mưu giúp Bộ trưởng về tài chính, tài sản, kế toán, ngân sách nhà nước (thu ngân sách, chi thường xuyên từ ngân sách) thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Theo đó, Vụ Tài chính là tổ chức tham mưu giúp Bộ trưởng về tài chính, tài sản, kế toán, ngân sách nhà nước (thu ngân sách, chi thường xuyên từ ngân sách) thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Tài chính thuộc Bộ Giao thông vận tải trong việc chủ trì tham mưu trình Bộ trưởng?

Tại khoản 1 Điều 9 Quyết định 1332/QĐ-BGTVT năm 2022 có quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Tài chính thuộc Bộ Giao thông vận tải trong việc chủ trì tham mưu trình Bộ trưởng như sau:

1. Chủ trì tham mưu trình Bộ trưởng:
a) Trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền cơ chế, chính sách về: Tài chính, tài sản, thuế, phí, lệ phí, giá dịch vụ sử dụng đường bộ; quản lý về mặt tài chính, tài sản công đã được cơ quan có thẩm quyền giao cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ;
b) Hướng dẫn cơ quan, đơn vị thuộc Bộ lập và giao dự toán thu, chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước hằng năm;
c) Lập dự toán thu, chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước hằng năm trình cơ quan có thẩm quyền; quyết định phân bổ và giao dự toán thu, chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước hằng năm của Bộ;
d) Thông báo kết quả xét duyệt hoặc thẩm định quyết toán thu, chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước hằng năm đối với các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc Bộ;
đ) Quyết định phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý của Bộ; xác nhận đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp; quyết định giao tài sản cho đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện để quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp;
e) Tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước; chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Đầu tư tổng hợp, lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hằng năm;
g) Đăng ký quyền quản lý sử dụng, thu hồi, điều chuyển, chuyển đổi hình thức sở hữu, bán, thanh lý tài sản công đã được cấp có thẩm quyền giao cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ;
h) Xử lý tài sản công thu hồi từ các dự án;
i) Phê duyệt quyết toán hoặc thỏa thuận quyết toán các dự án hoàn thành; phê duyệt dự toán kinh phí quản lý dự án hàng năm của các Ban quản lý dự án trực thuộc Bộ;
k) Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; theo dõi, kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
l) Thỏa thuận việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư; chấp thuận việc cầm cố, thế chấp tài sản của doanh nghiệp dự án đối với dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư.
m) Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ.

Trong việc chủ trì tham mưu trình Bộ trưởng, Vụ Tài chính thuộc Bộ Giao thông vận tải chủ trì tham mưu trình Bộ trưởng Trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền cơ chế, chính sách về: Tài chính, tài sản, thuế, phí, lệ phí, giá dịch vụ sử dụng đường bộ; quản lý về mặt tài chính...

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Bộ Giao thông vận tải

Huỳnh Minh Hân

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Bộ Giao thông vận tải
Bộ Giao thông vận tải
Hỏi đáp mới nhất về Bộ Giao thông vận tải
Hỏi đáp pháp luật
Bộ giao thông vận tải có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác người khuyết tật?
Hỏi đáp pháp luật
Thẩm quyền xử phạt của Chánh Thanh tra Bộ Giao thông vận tải được quy định như thế nào kể từ 01/08/2016?
Hỏi đáp pháp luật
Thẩm quyền xử phạt của Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải được quy định như thế nào kể từ 01/08/2016?
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải trong việc kinh doanh mũ bảo hiểm
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải trong bảo đảm an ninh hàng không được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải trong phòng, chống khủng bố
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải trong việc xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển của Bộ Giao thông vận tải
Hỏi đáp pháp luật
Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm gì trong công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ?
Hỏi đáp pháp luật
Trường hợp nào Bộ Giao thông vận tải chủ trì cấp phép cho lực lượng tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Bộ Giao thông vận tải có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào